15- 04 mar maj klocka 08.45 - 16.00

Aktiva åtgärder i praktiken

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till två heldagar om hur det lagstadgade arbetet med aktiva åtgärder kan bedrivas i praktiken. Utbildningen riktar sig till chefer och strateger inom HR och andra ansvariga som arbetar för och med de praktiska processerna kring aktiva åtgärder i myndigheter och kommuner i Skåne. OBS! Utbildningen är fulltecknad

Syftet med dagarna är att få stöd i de arbetsprocesser som ska genomföras i den egna organisationen. Dagarna ger också möjlighet till erfarenhetsutbyte, att ta del av goda exempel samt diskutera utmaningar och utvecklingsbehov i arbetet med aktiva åtgärder.

Den första januari 2017 infördes nya regler i diskrimineringslagen med väsentligt högre krav att i verksamheten arbeta förbyggande och främjande för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. Det finns således en skyldighet för arbetsgivare att arbeta löpande med aktiva åtgärder och genomföra åtgärderna så snart som möjligt. Men hur lägger vi upp arbetet rent praktiskt för att uppfylla diskrimineringslagens krav på ett främjande och förebyggande arbete?

Inför första utbildningsdagen ombeds deltagarna att läsa kapitel 2 Vad säger lagen? i boken ”Att få plats som människa i en organisation”. Detta för att vi gemensamt ska kunna fokusera på det praktiska arbetet. Boken skickas till deltagarna innan utbildningstillfället.

Vi ser gärna att flera ansvariga från respektive kommun och myndighet deltar för att kunna ha en aktiv arbetsgrupp som kan ta tillvara arbetet. Skicka därför gärna vidare inbjudan till flera personer i er organisation.

PROGRAM 15 MARS

08.45 FRUKOSTFIKA

09.00 Introduktion och presentationsrunda

09.15 Länsstyrelsen Skåne presenterar rapporten Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga?

09.50 PAUS

10.00 Aktiva åtgärder i teori och praktik: Från att lägga grunden till utvärdering (Malmö mot Diskriminering)

10.45 PAUS

11.00 Aktiva åtgärder i praktiken: Åtgärder för att öka möjligheter att förena föräldraskap med arbetslivet (MmD och exempelkommun)

11.30 Vilka förutsättningar och utmaningar ser vi som kommuner för att jobb systematiskt och fortlöpande med aktiva åtgärder?

12.00 LUNCH

13.00 Privilegiepromenaden – fysisk övning för att åskådliggöra hur normer och privilegier hänger samman. Normer och diskriminering.

13.30 Länsstyrelsen Stockholm presenterar vägledningen för aktiva åtgärder – rasism i arbetslivet.

14.30 FIKA

14.50 Aktiva åtgärder i praktiken: Ökad inkludering i det interna ledarskapsprogrammet (MmD och Malmö stad)

15.10 Inom vilka områden påbörjar vi arbetet med aktiva åtgärder? Vilka hinder för lika rättigheter och risker för diskriminering vad gäller jämställt arbetsliv och jämlikhet utifrån etnisk tillhörighet finns? Hur kan vi stärka varandras arbete?

15.45 Avrundning, presentation av hemuppgift, utvärdering

16.00 AVSLUT

PROGRAM 4 MAJ

08.45 FRUKOSTFIKA

09.00 Uppföljning på hemuppgiften

09.45 PAUS

09.50 Case 1: Aktiva åtgärder för jämställt arbetsliv

10.30 PAUS

10.50 Uppföljning Case 1: helgrupp

11.30 Övning Aktiva åtgärder

12.00 LUNCH

13.00 Case 2: Aktiva åtgärder mot rasism i arbetslivet

14.00 Praktiskt arbete i att utforma en plan för fortsatt arbete

14.30 FIKA

14.50 Fortsatt planering av eget arbete med aktiva åtgärder med stöd av MmD

15.30 Gemensamma reflektioner i helgrupp; Vilken form av stöd behöver jag/vi i det fortsatta arbetet?

15.45 Utcheckning och utvärdering

16.00 AVSLUT

Var:
Plats meddelas senare men det kommer att bli i Malmö
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
28 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 februari klockan 23.30.

Kontakt