Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

14 dec 2022 klocka 10.00 - 16.00

Regional konferens om mänskliga rättigheter

Illustration: Annefrid Sjöman

Välkommen till en konferens med fokus på hur arbetet med mänskliga rättigheter kan utföras inom offentlig verksamhet.

Länsstyrelserna, tillsammans med SKR och Uppsala universitet, bjuder in till en konferens om mänskliga rättigheter. Deltagarna får veta mer om det MR-arbete som bedrivs på nationell nivå, och kommer även att få ta del av lokala exempel från kommuner och regioner.

De senaste åren har Uppsala universitet, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetat med mänskliga rättigheter på uppdrag av eller i överenskommelse med regeringen. Under denna tid har de tre aktörerna stöttat, samordnat och utvecklat arbetet med mänskliga rättigheter på lokala och regionala nivåer.

10.00 Inledning

Patrik Åkesson, samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen Skåne, samt kommun/regionrepresentant.

10.15 Sveriges nya myndighet, Institutet för mänskliga rättigheter, presenterar sig

Hur arbetar den nya myndigheten och vad innebär det för kommuner och regioner och deras verksamheter?

11.00 PAUS

11.15 Mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden i det lokala och regionala Sverige

Föreläsningen behandlar den statliga värdegrundens sex principer, dess ursprung samt på vilket sätt som de är bindande även för lokala och regionala aktörer. Föreläsningen behandlar även relationen mellan värdegrunden och de mänskliga rättigheterna.
Johanna Romare, lektor i mänskliga rättigheter Uppsala universitet

12.00 LUNCH

13.00 Kompetensplattform stärker arbetet med mänskliga rättigheter i Skåne

Ett samtal om Kompetensplattform för mänskliga rättigheter. Kompetensplattformen är ett forum för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i Skåne och möjliggör möten för lärande, erfarenhetsutbyte och gemensam problemlösning mellan olika skånska aktörer inom offentlig sektor. Det kopplar an till länsstyrelsernas uppdrag att stödja kunskapsspridning.
Martina Holmgren, utvecklingsstrateg mänskliga rättigheter Länsstyrelsen Skåne
Ulrika Dagård, samhällsstrateg social hållbarhet Lunds kommun
Ola Björgell, Funktionsansvarig likarätt Region Skåne
Anna Bruce, senior researcher Raoul Wallenberg Institutet

13.45 SKR:s arbete med mänskliga rättigheter samt lärande exempel från Lund

Den lokala och regionala nivån är av avgörande betydelse för människors tillgång till sina mänskliga rättigheter. Sedan 2014 har SKR en överenskommelse med regeringen om att stötta kommuner och regioner i arbetet med mänskliga rättigheter, framförallt genom implementering av MR i ordinarie processer för styrning och ledning.
SKR berättar om kommuner och regioners roll i genomförandet av de mänskliga rättigheterna och delar med sig av verktyg, resultat och erfarenheter från arbetet inom MR-överenskommelsen. Lunds kommun medverkar och berättar om åtagandet som MR-kommun, hur processen mot att bli Sveriges första Human Rights City såg ut, samt ger oss en uppdatering kring det praktiska MR-arbete som nu pågår i kommunen.
Björn Kullander och Cecilia Ramqvist, SKR, samt Ulrika Dagård, samhällsstrateg social hållbarhet Lunds kommun

14.30 KAFFEPAUS

15.00 Mänskliga rättigheter: Vägen framåt (Workshop)

Länsstyrelserna, SKR och Uppsala universitet har sedan 2014 haft regeringsuppdrag och överenskommelser som grundar sig i en nationell strategi som syftar till att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.
I ett workshopformat tar vi utgångspunkt i det arbete som har genomförts på lokal, regional och statlig nivå och blickar framåt: Vilka utmaningar har aktörer på lokal, regional och statlig nivå kunnat bemöta och vilka utmaningar kvarstår? Vilka behov för samordning och kompetens-insatser finns det på kort och lång sikt?

15.45 Avrundning

16.00 AVSLUT

Var:
Scandic Triangeln, Triangeln 2, Malmö
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
09 dec 2022

Kontakt