18 maj 2022 klocka 09.00 - 12.15

Nätverksträff för barnrättsstrateger i Skåne

Flicka kastar sten i sjö

Du som arbetar med uppdrag inom barnets rättigheter i kommuner, myndigheter och civilsamhälle i Skåne är välkommen till nätverksträff för barnrättsstrateger i Skåne.

På nätverksträffen får vi ta del av Länsstyrelsen Skånes uppdaterade lägesbilder rörande barn och ungas uppväxtvillkor i Skåne. KulturCrew berättar om sin metod som möjliggör delaktighet och inflytande för barn och unga i kulturlivet. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstad kommun berättar om hur de arbetat med en barnkonsekvensanalys med fokus på psykisk hälsa hos barn och unga. Det blir också tillfälle att utbyta erfarenheter kring framgångsfaktorer men också utmaningar och utvecklingsbehov i arbetet med barnets rättigheter.

Barnrättsforum Skåne sammankallas från och med den 1 januari 2022 av Länsstyrelsen Skåne. Barnrättsforum Skåne arbetar med att skapa förutsättningar för kompetenshöjande insatser om barnkonventionen och dess tillämpning i praktiken och möjliggöra möten för lärande och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer som jobbar med barnets rättigheter i Skåne. Forumet består av en arbetskommitté som ska bidra till att barnrättsarbetet förstärks i Skåne. I arbetskommittén sitter relevanta aktörer i länet (civilsamhälle, kommuner och andra offentliga aktörer) med kunskap om och erfarenheter av barnrättsarbete. Arbetskommittén ska bl.a. arrangera kunskaps- och erfarenhetsutbyte för Barnrättsforumets nätverk för barnrättsstrateger.

De som har gått barnrättsstrategutbildningen i Sveriges Kommuners och Regioners och Skånes Kommuner regi, erbjuds att ingå i ett nätverk för barnrättsstrateger i Skåne som drivs och samordnas av Barnrättsforum Skåne. Även andra som arbetar med uppdrag inom barnets rättigheter i kommuner, myndigheter och civilsamhälle i Skåne är välkomna att delta i nätverket. Nätverket träffas 1–2 gånger/år och vid träffarna erbjuds kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte om barnets rättigheter.

09:00 Välkommen

Länsstyrelsen Skåne hälsar välkommen och ger kort information om Barnrättsforum Skåne samt presenterar dagens agenda och målsättning med dagen.

09:15 KulturCrew – ung delaktighet och arrangörskap inom kulturlivet

KulturCrew är en metod för ung delaktighet som bygger på att barn, unga och vuxna möts och arbetar tillsammans med kultur. Kulturarrangemang som är relevanta för en ung målgrupp utvecklas och broar byggs till det professionella kulturlivet. Barn, unga och vuxna erbjuds verktyg för hur man jobbar med delaktighet samt utbildning i arrangörskap och kultur. Barnkonventionen är en viktig utgångspunkt i arbetet. Karin Holmström, regional samordnare KulturCrew, berättar mer om arbetet.

09:45 Regionala lägesbilder om barn och ungas uppväxtvillkor i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har gjort en kartläggning över barns och ungas uppväxtvillkor i Skåne. Kartläggningen har sammanfattats i en lägesbild för varje skånsk kommun. I varje lägesbild presenteras 13 uppväxtvillkor som har ett evidensbaserat samband med barns och ungas risk för, missbruk, psykisk och fysisk ohälsa, kriminalitet och våld samt ofullständig skolgång. Lägesbilderna är nu uppdaterade och Erika Hjelm, folkhälsostrateg, Länsstyrelsen Skåne, presenterar resultatet.

10:15 Barnkonsekvensanalys kring psykisk hälsa hos barn och unga i Halmstad kommun

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstad kommun har genomfört flera barnkonsekvensanalyser de senaste åren. En av dessa är en konsekvensanalys om psykisk hälsa hos unga. Den har handlat om att göra en helhetsbedömning av vad som är barnets bästa, det vill säga den bästa möjliga lösningen som stärker ungas psykiska hälsa. Intervjuer har genomförts i olika fokusgrupper. Ewa Kristensson, förvaltningschef, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Halmstad kommun, berättar om arbetet.

10:45 FIKA

11.00 Korta presentationer av uppdrag, projekt, verksamhet, forskning m.m.

11.10 Erfarenhetsutbyte kring arbetet med barnets rättigheter

Vi utbyter erfarenheter om framgångsfaktorer men också lärdomar och utmaningar och utvecklingsbehov. Deltagande organisationer identifierar frågor man önskar utbyta erfarenheter kring och mindre grupper skapas utifrån frågeställningarna.

12.05 Summering och avslutning

12.15 Nätverksträffen avslutas

VAR:
Clarion Hotel Malmö live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
13 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 maj klockan 23.30.

Kontakt