16 feb 2022 klocka 10.00 - 11.30

Idrott bland flickor med utländsk bakgrund - hur skapar vi en tillgänglig idrottsrörelse för alla?

Arena etablering i Skåne

Välkomna till ett nytt seminarium inom ramen för Länsstyrelsen Skånes seminarieserie Arena Etablering i Skåne.

Syftet med serien är att bredda kunskap, ge insyn i andra aktörers arbete samt stärka förutsättningarna för aktörer i Skåne att arbeta med etablering i sin professionella roll. Arena Etablering i Skåne är tänkt att vara ett forum för kunskapsdelning och samverkan inom integrations- och etableringsområdet.

Forskning visar att organiserad idrott är av stor betydelse för barn och ungas tillvaro genom att bidra till att skapa meningsfull sysselsättning, fysisk aktivitet, dagliga rutiner och hitta nya vänner. Vid detta tillfälle ska vi fokusera på flickors deltagande i den organiserade idrotten och att flickor med utomeuropeiskt födda föräldrar deltar i lägre utsträckning än andra grupper.

Anders Kassman och Åsa Kneck vid Marie Cederschiöld högskola har undersökt hur föräldrar med utomeuropeisk och med svensk bakgrund ser på idrottsrörelsen och sina döttrars idrottande. Utifrån rapporten Idrott och hälsa bland flickor – Uppfattningar och erfarenheter bland föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige Länk till annan webbplats. kommer de att prata om hinder och faktorer som kan förklara flickornas lägre deltagande. De kommer även att belysa vad som kan bidra till en mer tillgänglig idrottsrörelse för alla flickor oavsett föräldrarnas födelseland, då resultaten i rapporten visar att det finns anledning att ifrågasätta om det i praktiken är så att alla har lika möjligheter till deltagande i organiserad idrott.

Axel Wallin från IK Eos i Lund kommer att beskriva förutsättningar för nyanlända flickors deltagande inom idrotten, med utgångspunkt i deras familjers grad av samhällsetablering. Han kommer även att presentera ett par praktiska lösningar som tillämpas inom Eos integrationsprogram Prisma samt av Skånes Basketbollförbund inom initiativet Hemmaplan.

Anders Kassman är docent i sociologi och Åsa Kneck är medicine doktor med inriktning mot vårdvetenskap. Båda är verksamma vid Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola).

Axel Wallin är Social Hållbarhetschef på IK Eos i Lund.

10:00 Inledning

10:10 Idrott bland flickor med utomeuropeisk bakgrund – föräldrarnas erfarenheter och uppfattningar, Anders Kassman och Åsa Kneck

10:40 PAUS

10:50 Idrott utifrån flickornas förutsättningar, Axel Wallin

11:10 Frågestund

11:25 Avslutning

VAR:
Seminariet är digitalt och kommer att ske via Skype. En länk kommer att skickas ut i god tid innan start
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 feb 2022

Anmäl dig

Kontakt