Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

20 okt 2020 klocka 11.30 - 16.00

Klimatsmarta masstransporter. Slutseminarium för exploatörer och entreprenörer

masstransporter

Exploatörer och entreprenörer välkomnas på slutseminarium!

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till ett samtal om hur täkt- och anläggningsmassor skulle kunna hanteras på ett mer cirkulärt sätt utifrån rådande lagstiftning. Samtalet tar avstamp i resultatet från projektet Klimatsmarta masstransporter som pågått under 2018 till 2020.

Projektet ska ses som ett första steg mot en mer cirkulär och hållbar masshantering i Skåne. Det övergripande syftet med projektet har varit att uppnå en effektivare energianvändning och minskade koldioxidutsläpp genom bättre samordning av massgodstransporter. Bland annat har två utredningar genomförts i projektet:

  • Ecoloop AB har genomfört en scenario- och kostnadsanalys av masstransporter i Skåne län med fokus på att minska klimatutsläppen från masstransporter i länet. Rapporten presenterar resultat från en kartläggning av dagens masstransporter samt en scenarioanalys över olika framtida åtgärdsalternativ.

  • Lunds Universitet har genomföra en fallstudie i Helsingborg. Avsikten är att förstå processerna och konkretisera kunskaperna om hur en kommun kan arbeta systematiskt med masshanteringsfrågor för att öka återanvändningen av massor och därmed minska den fossila energianvändningen vid transporterna. Fallstudien visar på både hinder och framgångsfaktorer för en effektiv masshantering, och identifierar även vilka insatser och åtgärder som behövs.

Seminariet kommer att genomföras fysiskt (begränsat antal deltagare) och digitalt. Mer information om detta och digital länk kommer innan seminariet.

Inbjudan riktar sig främst till exploatörer och entreprenörer. Sprid gärna inbjudan vidare till de du tror kan vara intresserade!


Program Pdf, 203 kB.

Seminariet är kostnadsfritt.

Det finns endast begränsat antal platser på plats på grund av rådande Coronasituation. Ange om du önskar delta fysiskt på plats eller digitalt via Zoom.

VAR:
High Court, Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö eller digitalt via Zoom
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt