12 feb 2020 klocka 13.00 - 16.00

Regional workshop om Skånes elförsörjning

Elledning

Foto: Mostphotos

Hur skapar vi långsiktiga och tillförlitliga prognoser?

Länsstyrelsen Skåne bjuder, tillsammans med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne samt Malmö stad, in till en halvdag för diskussioner kring Skånes elförsörjning.

Fokus under halvdagen kommer att ligga på ett antal frågeställningar kring ansvar och roller; prognosunderlag för nätplanerare; hur vi kan förbättra samordningen inom elförsörjningens alla delar (tillförsel, användning och distribution) och hur vi får elförsörjning att bli en integrerad del av samhällsplaneringen.

Målgrupp

Inbjudan vänder sig till lokala elnätsägare, elproducenter, större elförbrukare samt samhällsplanerare och politiker verksamma i Skåne. Antalet platser är begränsat till 80 personer och Länsstyrelsen Skåne förbehåller sig därför rätten att prioritera bland anmälningarna vid behov.

Bakgrund

Skåne är en del av den expansiva Öresundsregionen där såväl antalet invånare som etablerade företag ökar i snabb takt. Detta ställer höga krav på en stabil energiförsörjning i allmänhet och ett leveranssäkert elsystem i synnerhet. Övergången till ett energisystem i huvudsak baserat på förnyelsebara energikällor är en positiv och helt nödvändig utveckling för ett hållbart samhälle. Under själva omställningen blir dock systemet svårare att balansera och spänningsreglera vilket ger upphov till ett antal utmaningar

Skåne är i stor utsträckning beroende av elöverföring från andra delar av Sverige, och grannländer. Elanvändningen i Skåne har varit relativt konstant de senaste decennierna men mycket pekar nu på att denna trend har brutits, inte minst genom elektrifiering av transportsektorn, nyproduktion av bostäder i växande städer och en fortsatt etablering och expansion av företag. Stamnätet till södra Skåne har nått sitt kapacitetstak och först 2024 förväntas förstärkning av ledningar för att möjliggöra ett ökat effektuttag vara på plats. Detta påverkar Skånes möjlighet till tillväxt och elektrifiering av transporter och industri.

En trygg elförsörjning kräver långsiktiga och tillförlitliga prognoser som kan agera beslutsunderlag vid investeringsplaner och andra strategiska vägval.

13.00 Länsöverdirektör Ola Melin välkomnar

13.15 Förutsättningarna för en trygg elförsörjning, Länsstyrelsens regeringsuppdrag

13.25 Hur kan vi arbeta med prognoser?

  • Skånes elförsörjning, effektbehov och produktion, Region Skånes scenarioarbete
  • Analyser av framtidens elenergi och effektbehov, Öresundskraft och Helsingborgs stad

14.15 FIKA

14.30 Workshop Hur når vi långsiktiga och tillförlitliga prognoser för Skånes elförsörjning?

15.15 Gemensamma utmaningar Hur tar vi kunskapen vidare?

16.00 Slut

VAR: Malmö Live

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt