Publiceringsdatum: 25 juli 2018

Senast uppdaterad 16 augusti 2018

Samlad information om torka och foderbrist i Skåne

kor på betesmark, en ko i förgrunden som tittar rakt in i kameran

Foto: Mostphotos

Här hittar du samlad information om torkan, foderbristen och vad du som markägare – privatpersoner, bolag och kommuner – kan göra för att hjälpa till. Här uppdaterar vi också med nyttiga länkar för lant- och skogsbruket.

Tack för att du visar hänsyn mot lantbrukarnas transporter

LRF meddelar att lantbrukarna kommer synas mer i trafiken i år än vanligt. Det beror på att det kommer att transporteras olika sädesslag för framställning av bröd, öl, gryn och mer foder och halm än vanligt på grund av torkan. Transporterna kommer också att färdas längre sträckor än vanligt.

Vi vill be dig ta det lugnt om du hamnar bakom en transport och att vara försiktig vid eventuella omkörningar.

Läs hela uttalandet från LRF härlänk till annan webbplats          

Lantbrukare får bryta en dåligt etablerad gröda och etablera en ny gröda

Mellan den 15 juni och 31 oktober får lantbrukaren bryta arealer med insådd i huvudgröda eller mellangröda för att så nytt gräs om det behövs på grund av torka. Detta beslut fattades den 18 juli.

Nu har Jordbruksverket gått vidare och fattat beslut om att lantbrukaren har rätt att välja bland alla grödor när hen ska så arealer med EFA insådd i huvudgröda eller mellangröda på nytt. Detta innebär att listan i bilaga 3 i SJVFS 2014:41 inte gäller under 2018. Syftet är att lantbrukaren ska kunna få en skörd under 2018 och/eller så en gröda för grovfoderskörd till nästa år. Man får också beta och skörda under de åtta veckor då grödan egentligen ska finnas på plats. Detta beslut fattades den 27 juli.

Skåne hårt drabbat

— Skåne är det viktigaste jordbrukslänet och samtidigt ett av de län som är hårdast drabbat av torkan. Framför allt är det bristen på foder som är allvarlig. I den här situationen behöver vi hjälpas åt. Några kommuner och stora markägare har redan agerat och erbjudit mark för foder och bete, vi uppmanar alla att göra vad de kan. Länsstyrelsen har också snabbinventerat  mark i våra naturreservat som kan användas till foder, säger Peter Cavala, samhällsbyggnadschef på Länsstyrelsen.

Skogsstyrelsen avråder från skogsbruk

Skogsstyrelsen avråder från skogsbruk på grund av extrem brandrisklänk till annan webbplats

SLU tipsar om krisfoder till idisslare

Forskare vid SLU har sammanställt fakta om användbara udda fodermedel.länk till annan webbplats

Jordbruksverkets lägesbild om torkan och allmänna råd

Jordbruksverkets lägesbild om torkan 20 julilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverkets information om foder med anledning av torkan

Här hittar du bl a information om vad som gäller för import av foderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undantag för att hjälpa till med vatten

Sedan juli har det varit olagligt att göra tillståndslösa vattenuttag ur skånska sjöar och vattendrag för exempelvis bevattning av jordbruksgrödor med undantag för Ringsjön och Helge ås huvudfåra för foderproduktion. Efter en ny bedömning av grundvattennivåerna och vattenflödena ändras nu bedömningen av undantaget. Från och med den 15 augusti 2018 ändras den tidigare bedömningen av undantaget på följande sätt:

  • Tillståndståndslösa vattenuttag ur Ringsjön, bland annat för bevattning av jordbruksgrödor och liknande, samt för foderproduktion, är olagliga.
  • Tidigare undantag gällande tillståndslösa vattenuttag för bevattning från Helge å begränsas till att enbart kunna gälla vattenuttag ur Helge ås huvudfåra efter bron vid väg 118 nedströms Torsebro och ut till havet. Undantaget gäller enbart bevattning för produktion av foder till djur. Vattenuttag uppströms bron som saknar tillstånd är därmed olagliga.

Tillståndslösa vattenuttag får inte ske på ett sådant sätt att det skadar miljön eller inskränker i tillståndsinnehavares möjlighet till att kunna utnyttja sina vattendomar. Det är därför viktigt att meddela länsstyrelsen om ett tillståndslöst vattenuttag i Helge å planeras.

Undantag för bete och skörd

Jordbruksverket har sedan mitten av juni lättat på reglerna för att hjälpa lantbrukarna. Länsstyrelsen Skåne har därför för första gången kunnat bevilja undantag för att skörda mark i träda eller låta kor beta på den marken. Samma sak gäller längs vattendrag, som annars är skyddade zoner.

Dispenser

— Vi är dessutom generösa med att ge dispenser för att bevattna eller tillskottsutfodra på betesmarker. Man måste fortfarande ansöka, men vi gör vad vi kan för att underlätta och hanterar vanligen en ansökan under samma dag, säger Marie Jeppsson, enhetschef på Länsstyrelsen Skåne.

Ni som har tillgång till foder eller betesmark kan anmäla det till Foderhjälpen 2018 i Skåne, ett initiativ som startats av några privatpersoner: https://www.facebook.com/groups/236878470426493/permalink/238177066963300/länk till annan webbplats

Länsstyrelsen har snabbinventerat mark i de egna naturreservaten. Hittills har vi lokaliserat 17 områden som kan användas som bete eller slåtter. Det är marker av blandad kvalitet i närheten av Tomelilla, Brösarp, Söderåsen, Stenshuvud och söder om Kristianstad. Samtliga möjliga marker har kommit till användning (uppdatering 16 juli).

Ingen avgift för anmälan om tillfällig foderproduktion

Flera företag i livsmedelsbranschen har visat intresse för att hjälpa djurhållare som riskerar brist på foder i torkan, exempelvis genom restprodukter från butiker eller tillverkning.
Alla som producerar någon typ av foder måste dock anmäla det till Jordbruksverket. En sådan anmälan kommer att hanteras snabbt och kräver ingen anmälningsavgift.

Syftet med bestämmelserna är förbättra folkhälsan och öka konsumenternas trygghet. Anmälningarna är grunden för ett register som gör det möjligt att spåra produkter om något går fel.

Kontakt