Publiceringsdatum: 8 juni 2018

Om torkan och foder till djuren

Närbild på brun ko

Det är torrt i markerna och på vissa håll börjar det bli ont om bete och foder till djuren. Det finns många regler som innebär att du inte kan använda gräset eller grödan när som helst.

Söker du förgröningsstöd och har anmält marken som träda, grödkod 60, ska den hållas som träda till och med den 15 juli. Har du anmält en obrukad fältkant i förgröningsstödet ska den hållas i träda till och med den 31 juli.

Länsstyrelsen och Jordbruksverket är medvetna om att många vill använda trädan som bete eller foder redan nu. Sverige har ställt frågan om dispens till EU och inväntar deras svar.

Om du inte behöver använda grödkod 60 för att uppfylla reglerna i förgröningsstödet kan du ändra grödkoden till 49 och då är det tillåtet att skörda eller beta. Den 15 juni är sista dag att ändra grödkod om du inte blivit aviserad kontroll innan dess. Tänk igenom vilka stöd som kan påverkas innan du gör din ändring.

 Ändring av din SAM-ansökan gör du i SAM-internetlänk till annan webbplats

Slåtterängar i miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar får du inte slå eller skörda förrän tidigast den 1 juli. Detta datum kan också gälla bete på betesmarker som har särskilda skötselvillkor. Marker som har särskilda skötselvillkor kan också ha regler för tillskottsutfodring.

Skyddszoner som ingår i miljöersättningen för skyddszoner får inte skördas eller putsas förrän tidigast den 1 juli men får betas hela betessäsongen.

Ansökan om dispens

Om du vill ansöka om dispens för att använda din slåtteräng eller betesmark före 1 juli eller det datum som står i åtagandeplanen skickar du din ansökan till:
jordbrukarstod.skane@lansstyrelsen.se

eller till:

Länsstyrelsen Skåne
FE 11, Box 204
826 25 Söderhamn

När du ansöker om dispens ska du uppge namn, adress, kundnummer, organisationsnummer, blocknummer, skiftesbeteckning och orsak.
Läs mer om torkan på Jordbruksverkets webbplats.
länk till annan webbplats

När får du bryta trädan?

Du som söker kompensationsstöd eller förgröningsstöd får i vissa fall bryta trädan tidigast den 1 augusti. Dessa fall är:

  • förgröningsstöd i stödområde 1-5, om du använder trädan för att uppfylla kravet på flera olika grödor på åkermarken
  • kompensationsstöd för jordbruk typ 1-3. Du får tidigast den 1 augusti skörda eller låta djuren beta trädan. Det gäller för all din åkermark i träda, även träda som finns på åkermark utanför kompensationsområdet.

Vallinsådd som ekologisk fokusareal och fånggrödor inom miljöersättningen för minskat kväveläckage i samband med torka:

  • Om det råder torka och du har vallinsådd som ekologisk fokusareal i förgröningsstödet eller odlar en fånggröda inom miljöersättningen för minskat kväveläckage ska grödan ha etablerat sig tillräckligt efter de lokala väderförhållandena.
  • Om det är mycket torrt ska en bedömning av grödans etablering göras i varje enskilt fall, men det är tillräckligt att grödan bara har kommit upp lite.
  • Om det är så torrt att man vid en eventuell kontroll inte alls kan se grödan, kan det i vissa fall vara fullt tillräckligt med att du visar upp utsädes- eller maskinstationsfakturor som bevis på att du har sått.

Putsningsförbud av träda

Allmänt putsningsförbud av träda gäller 1 mars till 30 juni. Ansökan om dispens för att putsa trädan skickar du till:

exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se


Kontakt