Publiceringsdatum: 1 juni 2018

Kungörelse om affischering inför valet 2018

Länsstyrelsen Skånes vapen

Beslut om affischering inför val till riksdag, kommun och landstingsfullmäktige 2018.

Diarienummer 258-16314-2018 samt 523-16316-201582

Beslut

Länsstyrelsen meddelar registrerade partier tillstånd att ha affischer uppsatta längs
de allmänna vägarna i Skåne län i samband med årets val till riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige. Tillståndet gäller utanför områden med detaljplan och avser
tiden 12 augusti – 16 september 2018. Se 46 § väglagen (1971:948) samt 6 § lagen
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Länsstyrelsen förordnar att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse.
Kungörelsen ska införas i Post- och Inrikes Tidningar. Delgivning anses ha skett när
två veckor har förflutit från dagen för detta beslut under förutsättning att
kungörelsen införts i Post- och Inrikes Tidningar inom tio dagar från beslutsdag. Se
47 § delgivningslagen (2010:1932).

Föreskrifter

 • Valaffisch får inte sättas upp utmed motorväg, motortrafikled eller annan
  väg/gata av motsvarande standard och inte heller på bro över sådan
  väg/gata.
 • Valaffisch får inte placeras i kurva, korsning eller cirkulationsplats eller i
  övrigt så att de skymmer vägmärken.
 • Valaffisch ska placeras minst 75 meter från vägkorsning eller
  cirkulationsplats, minst 50 meter från vägmärke eller trafiksignal och minst 5
  meter från vägkant.
 • Valaffisch får inte ges sådan utformning att den kan förväxlas med vägmärken
  eller trafikanordningar.
 • Valaffischens storlek får inte överstiga 4 m² (kvadratmeter).
 • Valaffisch får inte sättas upp utan tillstånd från markägaren.
 • Valaffisch ska ägnas sådan tillsyn att den inte vållar nedskräpning i naturen.
 • Alla valaffischer ska tas bort senast den 16 september 2018.

  Länsstyrelsen erinrar om att tillstånd för anordningarna i förekommande fall även
  kan behövas av polismyndighet (enligt ordningslagen) eller kommun (inom
  detaljplanerat område enligt plan- och bygglagen).

 

Kontakt