Kungörelser och delgivningar

Beslut som Länsstyrelsen fattar kan behöva delges till den som berörs. Om många är berörda av ärendet kan beslutet delges genom kungörelse.

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Vissa beslut måste delges den som berörs av ärendet. Om det är många som blir berörda kan delgivning ske genom så kallad kungörelsedelgivning. Det innebär att Länsstyrelsen meddelar att en handling finns tillgänglig en viss tid hos myndigheten. En beskrivning av handlingens huvudsakliga innehåll publiceras i post- och inrikes tidningar och ibland i ortstidningen.

Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.

Länsstyrelsen gör kungörelser i ärenden som exempelvis miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Våra kungörelser

Prenumerera på våra kungörelser via e-post

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på denna sidan och därmed få uppdateringar via e-post.

Delgivning efter ansökan av enskild

I vissa fall ska du som enskild person själv se till att delgivning sker. Det kan till exempel gälla testamenten enligt ärvdabalken, om du är borgenär enligt konkurslagen, elleverantör enligt ellagen eller hyresvärd enligt jordabalken. Du får då själv använda dig av vanlig delgivning eller stämningsmannadelgivning.

Du som ska se till att delgivning sker får vända dig till Länsstyrelsen för bistånd med delgivningen. Länsstyrelsen får använda vanlig delgivning, särskild delgivning med juridisk person, stämningsmannadelgivning och kungörelsedelgivning. Du betalar en ansökningsavgift på 500 kronor.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

E-post och växel
skane@lansstyrelsen.se
010-224 10 00

Telefontid:
Måndag 13:00 – 15:00
Tisdag – Torsdag 09:30 – 12:00, 13:00 – 15:00
Fredag 09:30 – 12:00, 13:00 – 14:00

Öppettider i receptionen
Måndag till fredag kl. 09:00-15:00

Faktureringsadress
Länsstyrelsen Skåne
FE 209
838 73 Frösön

Organisationsnummer
202100-2346