Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Stöd till miljöinvesteringar för stängsel mot rovdjur finns till för att skydda betande tamdjur från att bli attackerade av rovdjur. På så sätt kan betesmarker och betesvallar fortsätta skötas genom bete i områden med risk för angrepp av rovdjur.

Du kan endast få stöd för de typer av stängsel som rekommenderas av Viltskadecenter. Läs vilka stängsel det handlar om i deras handledning i stängsling.

Publikation om stängsling mot stora rovdjur (Viltskadecenter)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem kan få stöd?

  • lantbrukare
  • andra markförvaltare.

Du som söker stödet ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren att sätta upp stängsel.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Skånes prioriteringar

Har du betesmarker med ersättning för särskild skötsel samt betesdjur som är utrotningshotade raser av får eller get? Då är detta något för dig!

Om stödet i film

Information om stödet och när du kan få det i form av en film:

Skåne har en hög djurtäthet och goda förutsättningar för en rationell djurhållning, men i områden med stor andel betesmark märks en tydlig minskning av antalet betesdjur. Det är därför viktigt att skapa goda förutsättningar för att bedriva en grovfoderbaserad animalieproduktion och landskapsvård med betesdjur i hela länet. Där kan rovdjursavvisande stängsel vara en del för öka förutsättningarna för att ha betesdjur.

Utgångspunkten för prioriteringarna inom åtgärden är vargförekomsten i länet. Lodjur har visat sig mycket svåra att stängsla ut och en skadesituation relaterad till lodjur kommer därför inte att utgöra en prioriterad grund för ersättning.

Insatser inom åtgärden kommer att prioriteras så att främst får-/getbesättningar kan få ersättning för stängsel på permanenta betesmarker och där rovdjursangrepp kan befaras med utgångspunkt från aktuella inventeringsresultat eller där skadesituation uppkommer. Ersättning till stängsel kring betesvall på åkermark har låg prioritering.

Skånes prioriteringar i stort:

  • Investeringen görs i ett område där risk för rovdjursangrepp är påtagligt
  • Investeringen görs för att skydda besättningar av får och getter
  • Investeringen gynnar geografiskt utpekade områden
  • Investeringen gynnar prioriterade djurslag

Vill du veta mer detaljerna för dessa prioriteringar, läs Bedömningsgrunderna för "Stöd till stängsel mot rovdjur" som finns i den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet.PDF

Obligatorisk - Bilaga som heter Tillstånd eller godkännande

Illustration av varg, får samt ett stängsel emellan dem.

Äger du marken själv och kommer så att göra i 5 år framöver - skriv då ett intyg på detta och scanna in den via Mina Sidor. Döp bilagan till "Tillstånd" eller "Godkännande".

Arrenderar eller hyr du mark, och har avtal på detta i 5 år eller mer, scanna in avtalet via Mina Sidor. Döp bilagan till "Tillstånd" eller "Godkännande".

Hur stort är stödet?

Du får 50 kronor per meter godkänt stängsel.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd, utan endast en bekräftelse på att din ansökan är inskickad.

Påbörja investeringen innan beslut

Vill du påbörja din miljöinvestering innan du fått beslut om stöd? Kontakta oss på Länsstyrelsen och be om ett skriftligt startbesked. Se även till att du har annan finansiering, om du inte skulle få stödet.

Om du påbörjar investeringen utan startbesked kan vi behöva avslå din ansökan.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka underlaget till:

Länsstyrelsen Skåne
291 86 Kristianstad

Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stängsel mot rovdjur (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt