Miljöinvestering - stängsel mot rovdjur 2015-2023

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Stöd till miljöinvesteringar för stängsel mot rovdjur finns till för att skydda betande tamdjur från att bli attackerade av rovdjur. På så sätt kan betesmarker och betesvallar fortsätta skötas genom bete i områden med risk för angrepp av rovdjur.

Du kan endast få stöd för de typer av stängsel som rekommenderas av Viltskadecenter. Läs vilka stängsel det handlar om i deras handledning i stängsling.

Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavisande stängsel (RAS), Sveriges lantbruksuniversitet Länk till annan webbplats.

Vem kan få stöd?

  • lantbrukare
  • andra markförvaltare.

Du som söker stödet ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren att sätta upp stängsel.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Gör din befintliga stängsling säkrare

Se konkreta tips på åtgärder för att förbättra din befintliga stängsling som minskar riskerna för dina tamdjur.

Skånes prioriteringar

Har du betesmarker med ersättning för särskild skötsel samt betesdjur som är utrotningshotade raser av får eller get? Då är detta något för dig!

Vanliga frågor och svar - rovdjursavvisande stängsel (RAS)

Vi har gjort en liten broschyr med svar på vanliga frågor kring stängsling och olika stöd till stängsling mot rovdjur. Pdf, 274.8 kB.

Skåne har en hög djurtäthet och goda förutsättningar för en rationell djurhållning, men i områden med stor andel betesmark märks en tydlig minskning av antalet betesdjur. Det är därför viktigt att skapa goda förutsättningar för att bedriva en grovfoderbaserad animalieproduktion och landskapsvård med betesdjur i hela länet. Där kan rovdjursavvisande stängsel vara en del för öka förutsättningarna för att ha betesdjur.

Utgångspunkten för prioriteringarna inom åtgärden är vargförekomsten i länet. Lodjur har visat sig mycket svåra att stängsla ut och en skadesituation relaterad till lodjur kommer därför inte att utgöra en prioriterad grund för ersättning.

Insatser inom åtgärden kommer att prioriteras så att främst får-/getbesättningar kan få ersättning för stängsel på permanenta betesmarker och där rovdjursangrepp kan befaras med utgångspunkt från aktuella inventeringsresultat eller där skadesituation uppkommer. Ersättning till stängsel kring betesvall på åkermark har låg prioritering.

Skånes prioriteringar i stort:

  • Investeringen görs i ett område där risk för rovdjursangrepp är påtagligt
  • Investeringen görs för att skydda besättningar av får, get och alpacka
  • Investeringen görs i på betesmarker med höga biologiska värden
  • Investeringen gynnar prioriterade djurslag

Vill du veta mer detaljerna för dessa prioriteringar, läs Bedömningsgrunderna för "Stöd till stängsel mot rovdjur" som finns i den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet. Pdf, 3.2 MB.

Obligatorisk - Bilaga som heter Tillstånd eller godkännande

Illustration av varg, får samt ett stängsel emellan dem.

Äger du marken själv och kommer så att göra i 5 år framöver - skriv då ett intyg på detta och scanna in den via Mina Sidor. Döp bilagan till "Tillstånd" eller "Godkännande".

Arrenderar eller hyr du mark, och har avtal på detta i 5 år eller mer, scanna in avtalet via Mina Sidor. Döp bilagan till "Tillstånd" eller "Godkännande".

Hur stort är stödet?

Du får 50 kronor per meter godkänt stängsel.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd, utan endast en bekräftelse på att din ansökan är inskickad.

Påbörja investeringen innan beslut

Vill du påbörja din miljöinvestering innan du fått beslut om stöd? Kontakta oss på Länsstyrelsen och be om ett skriftligt startbesked. Se även till att du har annan finansiering, om du inte skulle få stödet.

Om du påbörjar investeringen utan startbesked kan vi behöva avslå din ansökan.

Ansök om utbetalning

När du söker utbetalning ska du göra en slutredovisning i e-tjänsten där du beskriver vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.

Du kan få din utbetalning av stödet först när Länsstyrelsen har gjort en slutbesiktning och godkänt din miljöinvestering. Vid slutbesiktningen kontrollerar vi att du gjort den investering du sagt att du ska göra.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide till ansökan om utbetalning, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Övriga stöd:
Bidrag till rovdjursavvisade stängsel (RAS) på icke jordbruksmark

Om du har mark som inte ingår i SAM-ansökan (inte är blocklagd) och vill uppföra rov- djursavvisande stängsel kan du söka bidrag ur viltskadeanslaget. För att få bidrag till merkostnaden för stängsel mot rovdjur krävs att du bedriver näringsverksamhet med tamdjur och har för avsikt att använda den stängslade marken och underhåller stängslen i minst 5 år. Om marken arrenderas behövs ett avtal som visar att djurhållaren har rätt att beta marken i minst 5 år efter åtgärden. Stängsel ska god- kännas av Länsstyrelsen innan det beslutade bidraget kan betalas ut.
Länsstyrelsen beviljar i första hand ansökningar från skadedrabbade besättningar och fårbe- sättningar inom vargrevir. Länsstyrelsen har en målsättning att följa den bidragsnivå som gäller för betesmark i SAM-ansökan. Du kan också få ersättning för röjning vid ett befintligt stängsel en gång per år med 5 kr per meter.

Fyll i blanketten och skicka in till oss. Adressen finns längst upp på blanketten. Pdf, 94.4 kB.

Bidrag till röjning under rovdjursavvisande stängsel

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till att röja under rovdjursavvisande stängsel till företag verksamma inom primär jordbruksproduktion. Bidraget är på 5 kronor metern, och kan lämnas för röjning en gång per år per stängsel. Du kan även söka bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel äldre än 5 år.

Villkor för bidraget röjning under stängsel.

• Stängslet ska vara godkänt som rovdjursavvisande och i fullgott skick.
• Röjning under stängslet måste ha utförts under innevarande betessäsong, i syfte att underhålla stängslets rovdjursavvisande funktion.
• Du får inte ha tagit emot mer än 20 000 euro i statligt stöd av mindre betydelse under de senaste tre åren (inklusive nuvarande år).
• Bidrag kan lämnas för röjning maximalt en gång per år och stängsel.

Fyll i blanketten och skicka in till oss. Adressen finns längst upp på blanketten. Pdf, 565 kB.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stängsel mot rovdjur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss