Startstöd till unga lantbrukare

Är du under 40 år och har precis startat eller tagit över ett företag inom jordbruk eller trädgård? Då kan du söka det här startstödet.

Startstöd finns till för att hjälpa unga att starta eller ta över en verksamhet inom jordbruk och trädgård. Det ska också bidra till lönsamma och konkurrenskraftiga företag.

Vem kan få stöd?

För att kunna få stöd ska du bland annat uppfylla dessa villkor:

 • Du är yngre än 40 år när du ansöker.
 • Det är första gången som du etablerar dig som ägare av ett jordbruks- eller trädgårdsföretag.
 • Det är mindre än 24 månader (ny tidsgräns som började gälla 15 juli 2018) sedan du startade eller tog över ett företag med jordbruksverksamhet.
 • Ditt företag är inriktat på primärproduktion.
 • När du genomfört affärsplanen ska primärproduktionens omfattning vara minst 860 timmar per år.

På Jordbruksverkets webbplats finns en fullständig lista över villkoren du ska uppfylla för att kunna få stöd.

Startstöd på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Hur stort är stödet?

Startstödet är på 250 000 kronor och betalas ut i två omgångar.

När ansöker jag?

Du måste söka stödet inom 24 månader efter att du startade eller tog över jordbruksverksamheten.

Skånes prioritering

Skåne prioriterar nystartade jordbruks- och trädgårdsföretagare som startar upp eller går in i befintliga företag på heltid och bidrar aktivt till utvecklingen av primärproduktionen. Det är viktigt att stimulera de företagare som har goda möjligheter till lönsam primärproduktion.

Skåne har valt att inte prioritera vissa satsningar. Det innebär att vill man söka stöd för en satsning som inte prioriteras regionalt så kommer din ansökan endast att bedömas och poängsättas enligt de nationella urvalskriterierna, inte de regionala.

Etableringar som inte prioriteras regionalt

Ansökningar där någon av nedanstående punkt föreligger kommer inte att få några poäng för de regionala urvalskriterierna.

 • Om två eller fler delägare i företaget tidigare beviljas startstöd inom programperioden.
 • Om flera unga finns i ett bolag och varje enskild sökande av startstöd innehar mindre än 25 % av ägandet och röstandelarna vid ansökningstillfället och affärsplanens slutmål.
 • Om sökande vid affärsplanens slutmål visar på en timlön som är mindre än 100 kr/tim före skatt och sociala avgifter i sin primärproduktion.
 • Om sökande även har annan verksamhet utöver primärproduktion och omsättningen i den andra verksamheten är mer än dubbelt så hög, jämfört med primärproduktionen, vid affärsplanens slutmål. Även företag där sökande äger 50 % eller mer av andelarna, aktierna eller motsvarande ska medräknas. Sådan omsättning som bedöms vara kopplad till lantbruk/trädgård skall inte räknas med vid bedömning. Intern omsättning av egna jordbruksprodukter kan räknas som omsättning inom primärproduktion om belopp kan på ett tillförlitligt sätt kan fastställas.
 • Om sökande inte kan visa med underlag ägande eller arrendekontrakt om minst 1 år på drift inom primärproduktion som motsvarar minst 860 arbetstimmar per år vid ansökanstillfället och framåt. Undantag för de som skall ha primärproduktion med biodling motsvarande mer än 860 h vid affärsplanens slutmål behöver endast ha 300 h inom 9 mån. Drift som påbörjas inom 9 månader efter ansökansdatum får medräknas.
 • Om sökande vid affärsplanens slutmål arbetar mindre än halvtid dvs 860 tim per år med primärproduktion.
 • Om sökande enbart bedriver frilandsodling där omfattningen är < 2 ha. Åkermarken ska vara ägd eller arrenderad.

 Följande dokument är aktuella när du söker startstöd

 1. Obligatorisk mall inklusive bedömningsgrund att fylla i och skicka med ansökan Pdf, 536 kB.
 2. Företagets senaste balans- och resultaträkning alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning.
 3. Mall standardtimmar - Använd denna mall om du har en egen driftsplan. Använd annars den standardtimsmall som finns i driftsplanen. Observera att tillägg för odling av vissa grödor endast finns i driftsplanens standardtimsmall. Länk till annan webbplats.
 4. Registreringsbevis företag
 5. Underlag som styrker start av jordbruk/trädgårdsföretag (ex: arrendekontrakt, aktiebrev, köpebrev m.m.)
 6. Arbetsintyg för dina angivna arbetserfarenheter
 7. Utbildningsintyg/examensbevis
 8. Kopia av eventuell genomförd energikartläggning
 9. Underlag som styrker ekologisk drift/omställning
 10. Driftsplan för företaget vid full effekt Excel, 118.3 kB.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd.

Ansök om utbetalning

Jordbruksverket betalar ut stödet i två omgångar. För mer information, se ditt beslut om stöd.

 • Delutbetalning – den första utbetalningen på 150 000 kronor kan du söka direkt när du har fått ditt beslut om stöd.
 • Slututbetalning – du kan ansöka om slututbetalningen på 100 000 kronor när affärsplanen är genomförd, när eventuell kompletterande utbildning är klar och när minst en tredjedel av dina inkomster kommer från företaget du söker stöd för. Du ska ansöka om slututbetalningen senast det datum som står i ditt beslut om stöd.

Detta stöd utbetalas alltid ut i två delutbetalningar. Det går inte att slå ihop dem till en utbetalning.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

När du fått stöd ska du bifoga Bilaga slutrapport startstöd Excel, 33 kB.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Startstöd (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt