Startstöd till unga lantbrukare

Är du under 40 år och har precis startat eller tagit över ett företag inom jordbruk eller trädgård? Då kan du söka det här startstödet.

Startstöd finns till för att hjälpa unga att starta eller ta över en verksamhet inom jordbruk och trädgård. Det ska också bidra till lönsamma och konkurrenskraftiga företag.

Vem kan få stöd?

För att kunna få stöd ska du bland annat uppfylla dessa villkor:

 • Du är yngre än 40 år när du ansöker.
 • Det är första gången som du etablerar dig som ägare av ett jordbruks- eller trädgårdsföretag.
 • Det är mindre än 24 månader (ny tidsgräns som började gälla 15 juli 2018) sedan du startade eller tog över ett företag med jordbruksverksamhet.
 • Ditt företag är inriktat på primärproduktion.
 • När du genomfört affärsplanen ska primärproduktionens omfattning vara minst 860 timmar per år.

På Jordbruksverkets webbplats finns en fullständig lista över villkoren du ska uppfylla för att kunna få stöd.

Startstöd på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Du kan inte längre söka detta stöd

Vi vet idag inte om det kommer tilldelas mer budget i mellanperioden innan det nya programmet startar upp.

Kompletteringstiden är nedkortad för att skynda på processen att besluta ut sista budgeten. Till de ärenden som är inskickade men där budgeten inte räcker till i dagsläget, kommer vi inte begära in komplettering. Om vi blir tilldelade ytterligare budget så kommer vi höra av oss och behöver då få in eventuell komplettering relativt omgående.

Hur stort är stödet?

Startstödet är på 250 000 kronor och betalas ut i två omgångar.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Du måste söka stödet inom 24 månader sedan du startade eller tog över jordbruksverksamheten.

Skånes prioritering

Skåne prioriterar nystartade jordbruks- och trädgårdsföretagare som startar upp eller går in i befintliga företag på heltid och bidrar aktivt till utvecklingen av primärproduktionen. Det är viktigt att stimulera de företagare som har goda möjligheter till lönsam primärproduktion.

Skåne har valt att inte prioritera vissa satsningar. Det innebär att vill man söka stöd för en satsning som inte prioriteras regionalt så kommer din ansökan endast att bedömas och poängsättas enligt de nationella urvalskriterierna, inte de regionala.

Nytt från och med 15 januari 2020 - Nu kan även deltidslantbrukare söka startstöd

Från och med den 15 januari görs ändringar så att även deltidslantbrukare kan söka startstöd. Ändringarna innebär att minsta antal timmar som den som söker stöd behöver ha i sitt jordbruksföretag minskar och möjligheten att arbeta utanför sitt jordbruksföretag ökar. Även två mindre ändringar görs som påverkar hur vi hanterar de regionala prioriteringar.

Det har skett några ändringar i handlingsplanen som påverkar den som söker startstöd. Vilka dessa ändringar är följer nedan.

 • Den som söker stödet behöver inte längre ha minst heltid för att kunna bli regionalt prioriterad för startstöd. Kravet på antalet arbetstimmar för den som söker stöd är nu minst 860 timmar jordbruksverksamhet mot tidigare krav på en total verksamhet om 1720 timmar där minst 860 timmar skulle vara jordbruksverksamhet. Detta för att möjliggöra för deltidslantbrukare att söka stödet.
 • Det kriterium som innebar att du inte kunde bli regionalt prioriterad och därmed väldigt lite möjlighet för att få stöd om du arbetade utanför ditt lantbruk mot lön tas bort. Detta för att den som är deltidslantbrukare oftast behöver ta anställning utanför företaget för sin försörjning.
 • En annan ändring innebär ett förtydligande i en annan regional prioritering. Det krävs minst 1-åriga arrendekontrakt för att styrka att du som söker odlar marken i egen regi och har minst 860 timmar inom jordbruksverksamhet inom 9 månader från ansökansdagen.
 • Den regionala prioriteringen som begränsar hur mycket annan verksamhet än jordbruksverksamhet den som söker stöd kan ha och fortfarande bli regionalt prioriterad ändras. Det innebär att sådan verksamhet som kan kopplas till lantbruk exempelvis förädling av egna jordbruksprodukter inte räknas in som övrig verksamhet.

Viktigt att komma ihåg är att alla övriga krav och prioriteringar fortfarande gäller. Kravet på att du minst skall ha 860 timmar jordbruksverksamhet finns kvar och det får vara högst 24 månader sedan du etablerade dig som jordbruksföretagare. Du måste fortfarande ha 860 timmar jordbruksverksamhet inom 9 månader från din ansökansdag för att bli regionalt prioriterad. Stödet är 250 000 kr oavsett storlek på företaget, vilket kan sägas motsvara 1000 arbetstimmar med 250 kr i timmen.

Om du vill veta hur man räknar fram sina timmar, vad som är prioriterat eller letar efter mallar hittar du allt detta på länsstyrelsens hemsida.

Har du frågor och funderingar kring startstödet kan du alltid ställa frågor på mejl till foretagsstod.skane@lansstyrelsen.se.

 Följande kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet:

 • Om två eller fler delägare i företaget tidigare beviljas startstöd inom programperioden
 • Om flera unga finns i ett bolag och varje enskild sökande av startstöd innehar mindre än 25 % av ägandet och röstandelarna vid ansökningstillfället och affärsplanens slutmål.
 • Om sökande vid affärsplanens slutmål visar på en timlön som är mindre än 100 kr/tim efter sociala avgifter i sin primärproduktion.
 • Om sökande även har annan verksamhet (anknutna företag) utöver primärproduktion och omsättningen i den andra verksamheten är mer än dubbelt så hög, jämfört med primärproduktionen, vid affärsplanens slutmål.
 • Om sökande inte kan visa med underlag ägande eller arrendekontrakt på drift inom primärproduktion som motsvarar minst 860 arbetstimmar per år vid ansökanstillfället och framåt. Drift som påbörjas inom 9 månader efter ansökansdatum får medräknas.

Ansökningar handläggs i tur och ordning och beslutas löpande av Länsstyrelsen.

 Följande dokument är aktuella när du söker startstöd

 1. Företagets senaste balans- och resultaträkning alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning.
 2. Mall för standardtimmar för startstödssökande. Finns på Jordbruksverkets hemsida. Obligatorisk bilagalänk till annan webbplats
 3. Registreringsbevis företag
 4. Underlag som styrker start av jordbruk/trädgårdsföretag (ex: arrendekontrakt, aktiebrev, köpebrev m.m.)
 5. Bedömningsgrund
 6. Startstöd CV mallExcel
 7. Arbetsintyg- se bedömningsgrund
 8. Utbildningsintyg
 9. Kopia av eventuell genomförd energikartläggning
 10. Underlag som styrker ekologisk drift/omställning
 11. Driftsplan för företaget vid full effektExcel
 12. När du fått stöd - Bilaga slutrapport startstödExcel

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd.

Ansök om utbetalning

Jordbruksverket betalar ut stödet i två omgångar. För mer information, se ditt beslut om stöd.

 • Delutbetalning – den första utbetalningen på 150 000 kronor kan du söka när du har fått ditt beslut om stöd.
 • Slututbetalning – du kan ansöka om slututbetalningen på 100 000 kronor när affärsplanen är genomförd, när eventuell kompletterande utbildning är klar och när minst en tredjedel av dina inkomster kommer från företaget du söker stöd för. Du ska ansöka om slututbetalningen senast 45 månader efter du har fått ditt beslut om stöd, dock senast i april 2023.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka underlaget till:

Länsstyrelsen Skåne
291 86 Kristianstad

Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Startstöd (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt