Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Vill du öka konkurrenskraften för din verksamhet inom jordbruk och trädgård? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Företagsstöd för investeringar som ökar konkurrenskraften i jordbruk och trädgård finns till för att underlätta investeringar som förbättrar konkurrenskraften i företaget. Du kan till exempel söka stöd för djurstallar, växthus, torkanläggningar och fruktodlingar.

Vem kan få stöd?

Du kan söka stödet om du driver ett företag inom jordbruk eller trädgård.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Utlysningar

Här nedan hittar du de utlysningar som vi har öppna. Öppna upp rullgardinerna och hitta all information om respektive stöd.

Du kan söka stödet mellan den 1 september och 15 december 2022. 

Det här behöver du veta innan du ansöker

Länsstyrelsen Skåne utlyser 5 145 064 kronor för att stimulera investeringar som syftar till att mer åkermark i Skåne får täckdikning som fungerar tillfredställande. Stödet ges till systemtäckdikning * på åkermark**. Denna utlysning riktar sig till jordbruksföretag, och investeringen ska bidra till att utveckla den skånska landsbygden.

Anstånd med att skicka in täckdikningsplan
Du har nu möjlighet att begära anstånd med att skicka in själva täckdikningsplanen fram tills den 31 januari 2023. Begäran görs skriftligen och ska bifogas ansökan senast den 15 december 2022. Ansökan måste dock vara komplett för övrigt. Det är endast täckdikningsplanen anståndet berör.

*Definition täckdikning: Utförd systemtäckdikning på åker med en sammanhängande yta om minst 2 ha där utförd dikning täcker hela ytan.

**Definition på åker: Mark som är sökt och godkänd som åkermark i SAM 2021.

 • Utlysningen riktar sig till dig som driver jordbruksföretag i Skåne län och som vill utföra systemtäckdikning av din åkermark i Skåne.
 • Du kan bara söka om du ska dika 6 hektar åkermark eller mer och där minsta skiftet som ska dikas är 2 hektar.
 • Söker du för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Länk till annan webbplats.
 • Om du arrenderar marken ska antingen du eller markägaren stå för ansökan, inte båda.
 • Endast mark du kontrollerar i form av ägande eller arrende kan vara underlag för stöd. Vid arrende ska ett intyg från markägaren bifogas om detta krävs enligt arrendekontraktet.
 • Marken skall vara definierad som åkermark enligt SAM-ansökan 2021. Mark som tidigare varit blocklagd som åkermark kan räknas om den ligger i anslutning till eller innanför blockets gränser.
 • Ansökningar inskickade av andra än jordbruksföretag kommer att avslås.

 • Stöd ges till 30 procent av stödberättigande utgifter, resterande 70 procent ska finansieras med privata medel.
 • Maximalt stödbelopp är 1,2 miljoner kronor. Har du beviljats stöd tidigare kan eventuellt stödtaksavdrag behöva göras.
 • Det som ger rätt till stöd är kostnader för material och entreprenad. Du kan även få stöd för sådana kostnader som kan härledas till inkoppling till befintlig bevattningsdamm, tvåstegsdiken samt våtmark.
 • Du får inte stöd för kostnader som uppstår vid upprättande av täckdikningsplan eller för systemtäckdikning med rör som har en diameter på mer än 300 mm.
 • Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.
 • Investeringen ska vara genomförd och slutredovisad senast 31 januari 2024. Vi kan, om särskilda skäl anges, förlänga detta datum efter särskild begäran.

Handlingar som ska skickas med en ansökan om företagsstöd för täckdikning

 • Ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.
 • Anläggning av pumpstationer och stamledningar mellan fält och stamledningar/dike som ingår i dikningsföretag.
 • Rensning av öppna diken i anslutning till täckdikningen
 • Rörledningar som överstiger 300 mm i diameter.
 • Områden där endast enstaka stamledningar eller sugledningar läggs ner på åkern.
 • Anläggning av diken eller ledningar utanför det område som ska systemdikas. Du får t.ex. inte stöd för att lägga en ledning från det dikade området till en bevattningsdamm.

När är det möjligt att ansöka?

Utlysningen är öppen mellan 1 september och 15 december 2022 och inom den perioden kan du skicka in din ansökan.

Vad är en utlysning?

Med utlysning menas att du har möjlighet att under en angiven period skicka in din ansökan. Den måste vara komplett innan utlysningsperioden är slut och du får därefter endast tillföra uppgifter i de fall det efterfrågas vid handläggningen. Varje utlysning har en begränsad budget och därför konkurrerar alla inkomna ansökningar med varandra om den budgeten.

Vem eller vilka kan söka stödet?

Jordbrukare som driver jordbruksföretag och som avser att täckdika minst 6 ha åkermark. Minimigräns kommer troligtvis att vara 2 ha per område som ska dikas.

Hur stort är stödet?

Stödet är på 30 % av stödberättigade utgifter, maximalt 1 200 000 kr.

Jag vill ansöka om stöd. När kan jag påbörja dikning av min åker?

Efter att utlysningen har öppnat kan du ansöka om stöd. Du får påbörja arbetet först efter att du har skickat in din ansökan. Kostnader som uppstår innan ansökan är inskickad kan inte räknas in i stödet. Du startar på egen risk eftersom vi inte ger några garantier på att du får stöd.

Är det jordägaren eller arrendatorn som ska söka stödet?

Det finns inget som hindrar en arrendator att söka stödet (stödmottagaren), även om det vanligaste är att jordägaren söker. Det kommer att vara stödmottagaren som ansvarar för att investeringen används och är funktionell i minst 5 år. Om stödmottagaren frånträder marken innan 5- årsperioden är slut är den fortfarande ansvarig för att investeringen hålls i sådant skick så att dräneringen kan användas på fältet så som det beskrivits i ansökan.

Om det finns förbehåll i arrendet, om vad du får göra på marken, kan intyg från markägaren behövas för att du som arrendedator ska kunna stå för investeringen.

Vad gäller vid 1-åriga arrenden?

Se tidigare svar gällande arrendator som sökande. Vi kommer inte att godkänna skötselavtal eller motsvarande som underlag utan endast faktiska arrenden.

Hur många offerter från entreprenörer krävs vid ansökan?

Ansökan måste alltid innehålla prisuppgifter. Endast rimlighetsbedömda utgifter kan komma ifråga för stöd och det är den sökande som ska visa att sökta utgifter är rimliga.

Huvudregeln är att det till ansökan behöver bifogas minst två jämförbara prisuppgifter (t.ex. offerter) till varje ansök utgift för att visa att de är rimliga. Prisuppgifter kan vara andra prisjämförande underlag, där offert är exempel på en form av prisuppgift. I de flesta fall kan den sökande få fram eller söka prisjämförande underlag. Det behöver inte nödvändigtvis vara offerter.

Om du bara bifogar en (1) prisuppgift och det saknas underlag för prisjämförelse måste du förklara varför detta inte har gått att få tag i och hur du försökt ta fram uppgifterna. Vi behöver då göra en särskild prövning för att bedöma om den inskickade prisuppgiften anses vara rimlig.

När ska täckdikningsplanen vara klar?

Innan utlysningen stänger, dvs 15 december 2022 ska du ha bifogat en preliminär täckdikningsplan till din ansökan. Planen måste innehålla beräknad mängd rör och dimensioner samt en skalenlig ritning som visar rörens placering.

Går det att komplettera ansökan med mer areal som ska täckdikas eller måste ny ansökan göras?

Under utlysningsperioden kan du göra ändringar. Efter att utlysningen (ansökningsperioden) stängt går det inte att lägga till mer mark eller byta angiven areal.

Det kommer att finnas en obligatorisk bilaga som du som sökande ska bifoga till din ansökan, för att underlätta arbetet vid ansökan och vid handläggning av ansökan.

Hur gör jag för att begära anstånd

Du skriver i din ansökan eller på ett separat dokument att din täckdikningsplan inte kommer för senast den 31 januari 2023. Skriv även något kort om anledningen till att du inte hinner lämna in den till den 15 december 2022.

Mina kalkyler och kostnaderna för dikningen är beroende av hur täckdikningsplanen blir, kan jag vänta med dem också?

Nej, dina kalkyler måste skickas in och ansökt belopp måste anges. Du får göra en uppskattning även du inte har en täckdikningsplan. Vi kommer handlägga på det ansökta belopp du anger innan den 15 december 2022.

Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter länets prioriteringar. De finns angivna i den obligatoriska bilagan som skall skickas in. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avslås. Din ansökan ska vara komplett enligt Jordbruksverkets system samt alla bilagor bifogade vid utlysningsperiodens slut, dvs 15 december. Det kommer inte att gå att komplettera efter utlysningsperiodens datum. Dock kan länsstyrelsen begära förtydligande på inskickat underlag.

Ansökningarna kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och måluppfyllelse. De ansökningar som har högst poäng kommer att prioriteras och stöd ges så länge budgeten räcker.

För den systemtäckdikningen som ska utföras måste det finnas en skalenlig så kallad täckdikningsplan som tydligt beskriver hur dikningen skall utföras och hur mycket rör av olika dimensioner som kommer att användas samt placering av dessa. Senast vid utlysningsperiodens slut (15 december) ska ansökan innehålla en täckdikningsplan.

Om flera ansökningar har lika många poäng och budgeten är begränsad Då kommer vi att rangordna ansökningarna i följande ordning enligt listan nedan. Högst prioriterat är nummer 1.

 1. Den ansökan som har högst poäng i det högst viktade kriteriet.
 2. De täckdikningar som görs och där minst halva den ansökta arealen täckdikning rinner till en bevattningsdamm, våtmark med näringsrenande funktion och/eller i tvåstegsdiken ska, vid samma poäng, vara mer prioriterade än de som inte gör det.
 3. De ansökningarna som har mest areal avrundat till hela hektar på mark som är bedömda som lämplig för kalkfilterdike och strukturkalkning[1].
 4. Där sökandes senaste SAM-ansökan visar högst areal av trädgårdsodling. Vi använder Jordbruksverkets definition[2] av trädgård samt potatis.
 5. Den som söker för störst areal som skall dikas. Anges i ansökan ner till två decimaler.

Om ansökningar fortfarande finns kvar på samma poäng efter genomgång av punkterna ovan ska de avslås.

Andra ställningstaganden och förtydliganden som påverkar dina möjligheter att få stöd kan du se i bilagan till denna utlysning som finns på länsstyrelsens hemsida. Denna bilaga kan komma att uppdateras.

[1] De av länsstyrelsen utpekade områdena. Dessa kommer att publiceras av Länsstyrelsens Skåne på webbplats.

[2] Vi använder oss av Jordbruksverkets definition för statistikinsamling för trädgårdsproduktion samt potatis.

Utlysningen för investeringsstöd till kalkfilterdike i Skåne är öppen.
Du kan söka stödet mellan den 28 juni och 30 september 2022.

Utlysningen för investeringsstöd till kalkfilterdike av lerjord i Skåne är öppen. Länsstyrelsen Skåne utlyser 3 800 170 kronor för att stimulera investeringar i kalkfilterdike vid dränering* som syftar till att åkermark** med > 15 % lerhalt får förbättrad markstruktur och därmed ger en miljöinvestering med inriktning på förbättrad vattenkvalitet.

Denna utlysning riktar sig till jordbruksföretag, och investeringen ska bidra till att utveckla den skånska landsbygden.

Märk din ansökan med ”Kalkfilterdike”

*Definition kalkfilterdike: Kalkfilterdiken är en metod som innebär att man blandar in någon typ av strukturkalk i jorden vid återfyllning vid täckdikning på lerjordar. Strukturkalk kan vara bränd eller släckt kalk eller blandprodukter med bränd kalk och kalkstensmjöl.

**Definition på åker: Mark som är godkänd som åkermark i SAM 2021. Samt mark som tidigare varit åkermark och blocklagd och som ligger i anslutning till ett godkänt åkermarksblock i SAM 2021.


 • Jordbruksföretagare i Skåne län som ska investera i kalkfilterdiken.
 • Söker du som representant för någon annan, till exempel en organisation eller ett företag, behöver du en fullmakt. Länk till annan webbplats.
 • Om du arrenderar marken ska antingen du eller markägaren stå för ansökan, inte båda.
 • Endast mark du kontrollerar genom antingen ägande eller arrende kan vara underlag för stöd. Vid arrende ska ett intyg från markägaren bifogas om detta krävs enligt arrendekontraktet.
 • Marken skall vara definierad som åkermark enligt SAM-ansökan 2021.
 • Ansökningar inskickade av andra än jordbruksföretag kommer att avslås.

 • Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter, resterande 50 procent ska finansieras med privata medel.
 • Det som ger rätt till stöd är kostnader för material och entreprenad för täckdikning och utkörning/inblandning av kalk.
 • Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.
 • Investeringen ska vara genomförd och slutredovisad senast 31 januari 2024. Vi kan om särskilda skäl finns, förlänga detta datum efter begäran. Begäran måste ske innan klardatum har gått ut.

 • Ansökan måste vara komplett i e-tjänsten när utlysningen stänger 30 september 2022. Efter den 30 september kan ansökan endast ändras på uppmaning från Länsstyrelsen. Om ansökan ändras efter den 30 september utan uppmaning från länsstyrelsen kommer den att förlora sin plats i utlysningen.
 • Den obligatoriska bilagan till ansökan med bedömningsgrund. Pdf, 320.1 kB.
 • Senast vid utlysningsperiodens slut (30 september) ska ansökan innehålla en karta där block och blockgränser framgår. Det skall vara markerat om endast delar av blocket skall kalkas och inte hela. Använd karttjänsten som tillhandahålls av Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats.
 • Om du ansöker om stöd på arrenderad mark ska arrendekontrakt skickas in. Viktigast är att det finns uppgifter om vem som är arrendator respektive markägare, tillträdesdag och arrendetid, vilken areal som omfattas samt fastighetsbeteckning.
 • Eventuella tillstånd/godkännande som visar att du har rätt att dika och anlägga kalkfilterdike på den mark som du ansöker om stöd för pga. arrendekontrakt eller speciella ägandeförhållande.
 • Dubbla prisuppgifter eller offerter för samtliga utgifter som du söker stöd för.
 • Andra bilagor som har betydelse för ansökan.

 • Ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.
 • Åkermark med lerhalt lägre än 15 %. Detta då effekten är bättre vid högre lerhalter. Lerhalten är bedömd i Länsstyrelsens kartverktyg och bara stöd till block som är (ljus eller mörk) gröna i lagerlistan ”sökbara block”.
 • Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.
 • Mark som täckdikas men inte kommer att ha kalkfilterdike kan inte ingå i ansökan.

När är det möjligt att ansöka?

Utlysningen är öppen mellan 28 juni och 30 september 2022 och inom den perioden kan du skicka in din ansökan.

Vad är en utlysning?

Med utlysning menas att du har möjlighet att under en angiven period skicka in din ansökan. Den måste vara komplett innan utlysningsperioden är slut och du får därefter endast tillföra uppgifter i de fall det efterfrågas av Länsstyrelsen. Varje utlysning har en begränsad budget och därför konkurrerar alla inkomna ansökningar med varandra om den budgeten.

Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att hanteras tillsammans med övriga ansökningar inom miljöinvesteringar.

Vem eller vilka kan söka stödet?

 • Jordbrukare som driver jordbruksföretag och som avser att anlägga kalkfilterdike med minst 15 % lerhalt som är med i Länsstyrelsens karttjänst (ljus eller mörk) gröna i lagerlistan ”sökbara block”.

Hur stort är stödet?

Stödet är på 50 % av stödberättigade utgifter.

Jag vill ansöka om stöd. När kan jag påbörja anlägga kalkfilterdike på min åker?

Efter att utlysningen har öppnat kan du ansöka om stöd. Du får påbörja arbetet först efter att du har skickat in din ansökan. Kostnader som uppstår innan ansökan är inskickad kan inte räknas in i stödet. Du startar på egen risk eftersom vi inte ger några garantier på att du får stöd.

Är det jordägaren eller arrendatorn som ska söka stödet?

Det finns inget som hindrar en arrendator att söka stödet (stödmottagaren). Det kommer att vara stödmottagaren som ansvarar för att investeringen används och är funktionell i minst 5 år. Om stödmottagaren frånträder marken innan 5-årsperioden är slut är den fortfarande ansvarig för att investeringen hålls i skick så att åkermarken kan användas så som det beskrivits i ansökan.

Om det finns förbehåll i arrendet, om vad du får göra på marken, kan intyg från markägaren behövas för att du som arrendedator ska kunna stå för investeringen.

Vad gäller vid 1-åriga arrenden?

Se tidigare svar gällande arrendator som sökande. Vi kommer inte att godkänna skötselavtal eller motsvarande som underlag utan endast faktiska arrenden.

Hur många offerter från entreprenörer krävs vid ansökan?

Ansökan måste alltid innehålla prisuppgifter. Endast rimlighetsbedömda utgifter kan komma i fråga för stöd och det är den sökande som ska visa att sökta utgifter är rimliga.

Det ska bifogas minst två jämförbara prisuppgifter till varje ansökt utgift för att visa att de är rimliga. Prisuppgifter kan vara andra prisjämförande underlag, där offert är ett exempel på en form av prisuppgift. I de flesta fall kan den sökande få fram eller söka prisjämförande underlag. Det behöver inte nödvändigtvis vara offerter.

När ska kartan över fält som ska dikas med kalkfilterdike vara klar?

Innan utlysningen stänger, dvs 30 september 2022 ska du ha bifogat en godkänd karta till din ansökan. På kartan/kartorna ska samtliga fält som ska täckdikas med kalkfilterdike vara inritade.

Går det att komplettera ansökan med mer areal som ska dikas med kalkfilterdike eller måste ny ansökan göras?

Under utlysningsperioden kan du göra ändringar. Efter utlysningsperiodens slut kan ändringar endast ske på länsstyrelsens uppmaning. Länsstyrelsen kan även komma att begära förtydligande på inskickade uppgifter.

Vad måste en ansökan innehålla?

En ansökan ska innehålla en komplett ansökan enligt Jordbruksverkets system, en komplett ifyll obligatorisk bilaga och alla bilagor som efterfrågas i den obligatoriska bilagan.

Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter länets prioriteringar. De finns angivna i den obligatoriska bilagan som ska skickas in av alla. De återfinns också i länsstyrelsens handlingsplan.

Ansökningarna kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och måluppfyllelse. Ansökningarna poängsätts efter de regionala urvalskriterier som finns för denna utlysning. De ansökningar som har högst poäng kommer att prioriteras och stöd ges så länge budgeten räcker.

Om flera ansökningar har lika många poäng och budgeten är begränsad så att alla inte kan få stöd rangordnar vi ansökningarna i följande ordning enligt listan nedan. Högst prioriterat är nummer 1.

 1. Mest poäng i det högst viktade kriterier
 2. Det företag som har störst antal ha åkermark i ansökan som gränsar till öppna vatten och dike inom 30 m från blockgräns.
 3. Den som har störst andel av åkermarken över 30 % i lerhalt
 4. Det företag med mest djurenheter räknat på EU- enheter per ha åkermark i det egna företaget. Kontroll görs mot SAM ansökan.
 5. Den som skall dika flest antal ha ner till två decimaler

Om ansökningar fortfarande finns kvar på samma poäng efter genomgång av punkterna ovan ska de avslås och återstående medel överförs till den samlade budgeten för ”miljöinvestering för bättre vattenkvalitet”

Andra ställningstaganden och förtydliganden som påverkar dina möjligheter att få stöd kan du se i bilagan till denna utlysning som finns på länsstyrelsens webbplats. Denna bilaga kan komma att uppdateras.

Utlysningen för investeringsstöd till strukturkalkning av lerjord i Skåne är nu stängd.

Det här behöver du veta innan du ansöker

Länsstyrelsen Skåne utlyser 3 052 000 kronor för att stimulera investeringar i strukturkalkning* som syftar till att åkermark** med > 15 % lerhalt får förbättrad markstruktur och därmed öka effektiviteten och konkurrenskraften hos växtodlande företag.

Denna utlysning riktar sig till jordbruksföretag, och investeringen ska bidra till att utveckla den skånska landsbygden.

Du kan söka stödet mellan den 13 juni och 31 augusti 2022.

Märk din ansökan med ”Strukturkalkning”

*Definition strukturkalkning: Spridning av bränd eller släkt kalk på åkermark med över 15 % lerhalt som snabbt, grundligt bearbetas ner och blandas in i jorden till normala bearbetningsdjupet med två eller flera körningar.

**Definition på åker: Mark som är sökt och godkänd som åkermark i SAM 2021


 • Jordbruksföretagare i Skåne län som ska investera i strukturkalkning.
 • Söker du som representant för någon annan, till exempel en organisation eller ett företag, behöver du en fullmakt. Länk till annan webbplats.
 • Om du arrenderar marken ska antingen du eller markägaren stå för ansökan, inte båda.
 • Endast mark du kontrollerar genom antingen ägande eller arrende kan vara underlag för stöd. Vid arrende ska ett intyg från markägaren bifogas om detta krävs enligt arrendekontraktet.
 • Marken skall vara definierad som åkermark enligt SAM-ansökan 2021.
 • Ansökningar inskickade av andra än jordbruksföretag kommer att avslås.

 • Stöd ges till 40 procent av stödberättigande utgifter, resterande 60 procent ska finansieras med privata medel.
 • Maximalt stödbelopp är 1,2 miljoner kronor. Har du beviljats stöd inom investeringsstöd för ökad konkurrenskraft (t ex djurstall) tidigare kan eventuellt stöd begränsas.
 • Det som ger rätt till stöd är kostnader för material och entreprenad för utkörning av kalk.
 • Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.
 • Investeringen ska vara genomförd och slutredovisad senast 31 januari 2024. Vi kan om särskilda skäl finns, förlänga detta datum efter begäran. Begäran måste ske innan klardatum har gått ut.

Utlysningen för strukturkalkning är öppen från den 13 juni till den 31 augusti 2022.

 • Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering.
 • Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.
 • Du har möjlighet att påbörja din investering när din ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.
 • Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst ”Mina sidor” för företagsstöd. Länk till annan webbplats.
 • För att vi ska kunna sortera ut ansökningar gällande strukturkalkning behöver du ange ”Strukturkalkning” som första ord i titeln på ansökan, följt av namnet på ansökan. Detta för att underlätta handläggningen.
 • Ansökningar som inte kommer inom ansökansperioden kommer att hanteras tillsammans med övriga ansökningar inom investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring.
 • När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för. Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.
 • Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.
  På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker i e-tjänsten. Länk till annan webbplats.

Handlingar som ska skickas med en ansökan om företagsstöd för strukturkalkning

 
 • Ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.
 • Åkermark med lerhalt lägre än 15 %. Detta då effekten är bättre vid högre lerhalter. Lerhalten är bedömd i Länsstyrelsens kartverktyg och bara stöd till block som är (ljus eller mörk) gröna i lagerlistan ”sökbara block”.
 • Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

När är det möjligt att ansöka?

Utlysningen är öppen mellan 13 juni och 31 augusti 2022 och inom den perioden kan du skicka in din ansökan.

Vad är en utlysning?

Med utlysning menas att du har möjlighet att under en angiven period skicka in din ansökan. Den måste vara komplett innan utlysningsperioden är slut och du får därefter endast tillföra uppgifter i de fall det efterfrågas av Länsstyrelsen. Varje utlysning har en begränsad budget och därför konkurrerar alla inkomna ansökningar med varandra om den budgeten.

Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att hanteras tillsammans med övriga ansökningar inom investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring.

Vem eller vilka kan söka stödet?

 • Jordbrukare som driver jordbruksföretag och som avser att strukturkalka åkermark med minst 15 % lerhalt som är med i Länsstyrelsens karttjänst (ljus eller mörk) gröna i lagerlistan ”sökbara block”.

Hur stort är stödet?

Stödet är på 40 % av stödberättigade utgifter, maximalt 1 200 000 kr.

Jag vill ansöka om stöd. När kan jag påbörja strukturkalkningen av min åker?

Efter att utlysningen har öppnat kan du ansöka om stöd. Du får påbörja arbetet först efter att du har skickat in din ansökan. Kostnader som uppstår innan ansökan är inskickad kan inte räknas in i stödet. Du startar på egen risk eftersom vi inte ger några garantier på att du får stöd.

Är det jordägaren eller arrendatorn som ska söka stödet?

Det finns inget som hindrar en arrendator att söka stödet (stödmottagaren). Det kommer att vara stödmottagaren som ansvarar för att investeringen används och är funktionell i minst 5 år. Om stödmottagaren frånträder marken innan 5-årsperioden är slut är den fortfarande ansvarig för att investeringen hålls i skick så att åkermarken kan användas så som det beskrivits i ansökan.

Om det finns förbehåll i arrendet, om vad du får göra på marken, kan intyg från markägaren behövas för att du som arrendedator ska kunna stå för investeringen.

Vad gäller vid 1-åriga arrenden?

Se tidigare svar gällande arrendator som sökande. Vi kommer inte att godkänna skötselavtal eller motsvarande som underlag utan endast faktiska arrenden.

Hur många offerter från entreprenörer krävs vid ansökan?

Ansökan måste alltid innehålla prisuppgifter. Endast rimlighetsbedömda utgifter kan komma i fråga för stöd och det är den sökande som ska visa att sökta utgifter är rimliga.

Det ska bifogas minst två jämförbara prisuppgifter till varje ansökt utgift för att visa att de är rimliga. Prisuppgifter kan vara andra prisjämförande underlag, där offert är ett exempel på en form av prisuppgift. I de flesta fall kan den sökande få fram eller söka prisjämförande underlag. Det behöver inte nödvändigtvis vara offerter.

När ska kartan över fält som ska strukturkalkas vara klar?

Innan utlysningen stänger, dvs 31 augusti 2022 ska du ha bifogat en godkänd karta till din ansökan. På kartan/kartorna ska samtliga fält som ska strukturkalkas vara inritade.

Går det att komplettera ansökan med mer areal som ska strukturkalkas eller måste ny ansökan göras?

Under utlysningsperioden kan du göra ändringar. Efter utlysningsperiodens slut kan ändringar endast ske på länsstyrelsens uppmaning. Länsstyrelsen kan även komma att begära förtydligande på inskickade uppgifter.

Vad måste en ansökan innehålla?

En ansökan ska innehålla en komplett ansökan enligt Jordbruksverkets system, en komplett ifyll obligatorisk bilaga och alla bilagor som efterfrågas i den obligatoriska bilagan.

Alla som söker får inte stöd. Vår bedömning vid begränsad budget

Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter länets prioriteringar. De finns angivna i den obligatoriska bilagan som ska skickas in av alla. De återfinns också i länsstyrelsens handlingsplan.

Ansökningarna kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och måluppfyllelse. Ansökningarna poängsätts efter de nationella urvalskriterierna, inga regionala urvalskriterier kommer att användas. De ansökningar som har högst poäng kommer att prioriteras och stöd ges så länge budgeten räcker.

Om flera ansökningar har lika många poäng och budgeten är begränsad

Då kommer vi att rangordna ansökningarna i följande ordning enligt listan nedan. Högst prioriterat är nummer 1.

 1. Den ansökan som har högst poäng i det högst viktade kriteriet.
 1. Om flera ansökningar har samma urvalspoäng kommer de som har störst andel av sin ansökta areal med mer än 30 % lerhalt.
 2. De ansökningarna som har mest areal avrundat till hela hektar på mark som är bedömda som lämplig för kalkfilterdike och strukturkalkning enligt Webb fil (över 15 % lerhalt)

Om ansökningar fortfarande finns kvar på samma poäng efter genomgång av punkterna ovan ska de avslås och återstående medel överförs till den samlade budgeten för ”Investeringsstöd ökad konkurrenskraft”

Andra ställningstaganden och förtydliganden som påverkar dina möjligheter att få stöd kan du se i bilagan till denna utlysning som finns på länsstyrelsens hemsida. Denna bilaga kan komma att uppdateras.

Viktigt gällande din ansökan om stöd

Din ansökan ska vara komplett i e-tjänsten inklusive innan utlysningen stängs. Ansökningar som inte ingår i utlysningens prioriterade ämnesområden, hanteras tillsammans med övriga ansökningar inom investeringsstöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård och rennäring.

Följande bilagor ska skickas in med ansökan

 • Senaste balans- och resultaträkning
 • Investeringskalkyl med resultatbudget
 • Karta som beskriver vilka och vilken del av fält som skall kalkas
 • Eventuella arrendekontrakt gällande mark som skall kalkas
 • Prisuppgifter/offerter för insatsen
 • Obligatorisk bilaga till ansökan med bedömningsgrund
 • Eventuella tillstånd för insatsen

Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter länets prioriteringar. De finns angivna i den obligatoriska bilagan som skall skickas in. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avslås. Din ansökan ska vara komplett enligt Jordbruksverkets system samt alla bilagor bifogade vid utlysningsperiodens slut. Det kommer inte att gå att komplettera efter utlysningsperiodens datum. Dock kan länsstyrelsen begära förtydligande på inskickat underlag.

Ansökningarna kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och måluppfyllelse. De ansökningar som har högst poäng kommer att prioriteras och stöd ges så länge budgeten räcker.

F

Hur stort är stödet?

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter, undantaget strukturkalkning.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

Skånes prioritering

Länsstyrelsen prioriterar betydande investeringar för företaget som ger lönsamhet, sysselsättning och föryngring. Vi vill stimulera ett utökat användande av ny teknik. Vi tror landsbygden vinner på att ta en större andel av jordbruksprodukternas värdekedja och värdesätter därför företagare som aktivt arbetar för att öka värdet av sina råvaror. Att värna och utveckla djurvälfärden samt att synliggöra den för kunden är ett sätt att göra detta. Ett annat sätt att vinna marknadsandelar, inte minst i den offentliga sektorn, är att lägga om till ekologisk produktion. Detta bidrar även till att nå miljömålet ”Giftfri miljö”.

Vilka möjligheter till stöd finns det i Skåne?

Du kan söka stöd för exempelvis:

 1. Inköp eller avbetalningsköp av nytt material och av ny fast inredning samt köp av tjänst för exempelvis:
  - djurstall, inklusive ny fast inredning och anläggning för mjölkning, mjölk-, foder- och gödselhantering samt personalutrymme.
  - tunnel och växthus. För tunnel och växthus lämnas stöd också till inköp av ny fast inredning och precisionsutrustning, vars syfte är att endast användas för trädgårdsproduktion. Stöd lämnas också till inköp och plantering av träd och buskar för odling av frukt och bär
  - anläggningar för torkning och lagring av skörd, dock inte till halmlager
  - nya stängsel för hållande av ex hjort och annat vilt samt för skydd av frukt- och bärodling
  - mobila anläggningar för mjölkning eller djurhållning inklusive biodling, och
 2. Strukturkalkning, både till inköp eller avbetalningsköp av kalk och köp av tjänst för spridning av kalk
 3. Inköp eller avbetalningsköp av ny specialutrustning och programvara för precisionsgödsling
 4. Inköp eller avbetalningsköp av ny utrustning för biodling
 5. Köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om detta direkt kan kopplas till investeringen, och 6. inköp av programvara och patentansökningar, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärken eller för köp av tjänst för utveckling av programvara, om detta direkt kan kopplas till investeringen i punkt 1.

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet.

 • Investering i täckdikning.
 • Investering i N-sensor.
 • Investering som syftar till uthyrningsverksamhet. Undantag: uthyrning till driftsbolag där sökande äger minst 50 % i driftsbolaget. Investeringen riskerar att gynna en näringsverksamhet där sökande/ägaren är passiv i verksamheten.
 • Investering som görs där sökande eller ägaren arbetar mindre än 860 tim efter investeringen (sökande /en av ägarna av företaget måste arbeta mer än 860 timmar). Förtydligande av begreppet arbetstid: Arbetstiden ska förläggas i primärproduktion och/eller i bearbetningen av egna råvaror. Om sökandes eller ägarens arbetstid ligger i ett driftsbolag ska dessa timmar räknas in. Är det flera ägare i företaget som söker stöd ska någon av ägarna sitta i styrelsen, ha enskild teckningsrätt, äga minst 25 % av aktier eller andelar och arbeta mer än 860 tim i primärproduktionen och/eller i bearbetningen av egna råvaror efter investeringen för att investeringen ska vara regionalt prioriterad. Skåne väljer att inte prioritera investeringar där sökande/ägaren är passiv i verksamheten.
 • Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen ofta är marginell i förhållande till investeringen i sin helhet. Investeringen kan även medföra utredningsproblem.
 • Uppvärmnings-och torkningsinvesteringar som vid drift förbrukar fossil energi (inkl. el från ej förnybara källor) eller annan flytande energibärare. Undantag: Värmepumpar ingår alltid i regional prioritering.
 • Gödselbrunnar utan tak.
 • Investering i mjölktank eller mjölkningsrobot om det saknas värmeåtervinning på kylning av mjölken.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvestering.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Följande dokument är aktuella när du söker investeringsstöd till ditt företag. Gäller inte projektstöd där nyttan tillfaller fler än ditt företag.

Dokument vid ansökan för alla företagsstöd

 1. Företagets balans- och resultaträkning året före investeringen alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning. Denna ska du också skicka med om ditt företag är nystartat.
 2. Tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen.
 3. Ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad.
 4. Investeringskalkyl och Resultatbudget, Excel, 27.9 kB. i e-tjänsten kallas det "Beräkningsunderlag". Se även instruktion till mallen. Pdf, 1.8 MB.
 5. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
 6. Utgiftssammanställning Excel, 22.3 kB.
 7. Kopior av jämförbara offerter/prisuppgifter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga (2 offerter/prisuppgifter per utgift). Ta hjälp av Jordbruksverkets mall där du skriver in och sammanställer offerterna. Länk till annan webbplats.
 8. Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om du sökt eller fått sådant
 9. Bedömningsgrund för respektive stöd
 10. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan exempelvis vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt eller hyresavtal.

Dokument speciellt vid ansökan om investeringsstöd

OBS! När du har öppnat någon av dokumenten nedan börja med att "Spara som" och fyll sedan i dina svar. När du sen ska ladda upp filen på "mina sidor" fungera det bara att ladda upp Excel med Office-paketet, inte Open Office m.fl.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Kontakt