Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Vill du öka konkurrenskraften för din verksamhet inom jordbruk och trädgård? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Företagsstöd för investeringar som ökar konkurrenskraften i jordbruk och trädgård finns till för att underlätta investeringar som förbättrar konkurrenskraften i företaget. Du kan till exempel söka stöd för djurstallar, växthus, torkanläggningar och fruktodlingar.

Vem kan få stöd?

Du kan söka stödet om du driver ett företag inom jordbruk eller trädgård.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Hur stort är stödet?

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

Skånes prioritering

Länsstyrelsen prioriterar betydande investeringar för företaget som ger lönsamhet, sysselsättning och föryngring. Vi vill stimulera ett utökat användande av ny teknik. Vi tror landsbygden vinner på att ta en större andel av jordbruksprodukternas värdekedja och värdesätter därför företagare som aktivt arbetar för att öka värdet av sina råvaror. Att värna och utveckla djurvälfärden samt att synliggöra den för kunden är ett sätt att göra detta. Ett annat sätt att vinna marknadsandelar, inte minst i den offentliga sektorn, är att lägga om till ekologisk produktion. Detta bidrar även till att nå miljömålet ”Giftfri miljö”.

Vilka möjligheter till stöd finns det i Skåne?

Du kan söka stöd för exempelvis:

 1. Inköp eller avbetalningsköp av nytt material och av ny fast inredning samt köp av tjänst för exempelvis:
  - djurstall, inklusive ny fast inredning och anläggning för mjölkning, mjölk-, foder- och gödselhantering samt personalutrymme.
  - tunnel och växthus. För tunnel och växthus lämnas stöd också till inköp av ny fast inredning och precisionsutrustning, vars syfte är att endast användas för trädgårdsproduktion. Stöd lämnas också till inköp och plantering av träd och buskar för odling av frukt och bär
  - anläggningar för torkning och lagring av skörd, dock inte till halmlager
  - nya stängsel för hållande av ex hjort och annat vilt samt för skydd av frukt- och bärodling
  - mobila anläggningar för mjölkning eller djurhållning inklusive biodling, och
 2. Strukturkalkning, både till inköp eller avbetalningsköp av kalk och köp av tjänst för spridning av kalk
 3. Inköp eller avbetalningsköp av ny specialutrustning och programvara för precisionsgödsling
 4. Inköp eller avbetalningsköp av ny utrustning för biodling
 5. Köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om detta direkt kan kopplas till investeringen, och 6. inköp av programvara och patentansökningar, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärken eller för köp av tjänst för utveckling av programvara, om detta direkt kan kopplas till investeringen i punkt 1.

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet.

 • Investering i täckdikning.
 • Investering i N-sensor.
 • Investering som syftar till uthyrningsverksamhet. Undantag: uthyrning till driftsbolag där sökande äger minst 50 % i driftsbolaget. Investeringen riskerar att gynna en näringsverksamhet där sökande/ägaren är passiv i verksamheten.
 • Investering som görs där sökande eller ägaren arbetar mindre än 860 tim efter investeringen (sökande /en av ägarna av företaget måste arbeta mer än 860 timmar). Förtydligande av begreppet arbetstid: Arbetstiden ska förläggas i primärproduktion och/eller i bearbetningen av egna råvaror. Om sökandes eller ägarens arbetstid ligger i ett driftsbolag ska dessa timmar räknas in. Är det flera ägare i företaget som söker stöd ska någon av ägarna sitta i styrelsen, ha enskild teckningsrätt, äga minst 25 % av aktier eller andelar och arbeta mer än 860 tim i primärproduktionen och/eller i bearbetningen av egna råvaror efter investeringen för att investeringen ska vara regionalt prioriterad. Skåne väljer att inte prioritera investeringar där sökande/ägaren är passiv i verksamheten.
 • Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen ofta är marginell i förhållande till investeringen i sin helhet. Investeringen kan även medföra utredningsproblem.
 • Uppvärmnings-och torkningsinvesteringar som vid drift förbrukar fossil energi (inkl. el från ej förnybara källor) eller annan flytande energibärare. Undantag: Värmepumpar ingår alltid i regional prioritering.
 • Gödselbrunnar utan tak.
 • Investering i mjölktank eller mjölkningsrobot om det saknas värmeåtervinning på kylning av mjölken.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvestering.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Följande dokument är aktuella när du söker investeringsstöd till ditt företag. Gäller inte projektstöd där nyttan tillfaller fler än ditt företag.

Dokument vid ansökan för alla företagsstöd

 1. Företagets balans- och resultaträkning året före investeringen alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning. Denna ska du också skicka med om ditt företag är nystartat.
 2. Tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen.
 3. Ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad.
 4. Investeringskalkyl och Resultatbudget, Excel, 27.9 kB. i e-tjänsten kallas det "Beräkningsunderlag". Se även instruktion till mallen. Pdf, 1.8 MB.
 5. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
 6. Utgiftssammanställning Excel, 22.3 kB.
 7. Kopior av jämförbara offerter/prisuppgifter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga (2 offerter/prisuppgifter per utgift). Ta hjälp av Jordbruksverkets mall där du skriver in och sammanställer offerterna. Länk till annan webbplats.
 8. Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om du sökt eller fått sådant
 9. Bedömningsgrund för respektive stöd
 10. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan exempelvis vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt eller hyresavtal.

Dokument speciellt vid ansökan om investeringsstöd

OBS! När du har öppnat någon av dokumenten nedan börja med att "Spara som" och fyll sedan i dina svar. När du sen ska ladda upp filen på "mina sidor" fungera det bara att ladda upp Excel med Office-paketet, inte Open Office m.fl.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar och företag som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Kontakt