Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Vill du öka konkurrenskraften för din verksamhet inom jordbruk och trädgård? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Företagsstöd för investeringar som ökar konkurrenskraften i jordbruk och trädgård finns till för att underlätta investeringar som förbättrar konkurrenskraften i företaget. Du kan till exempel söka stöd för djurstallar, växthus, torkanläggningar och fruktodlingar.

Vem kan få stöd?

Du kan söka stödet om du driver ett företag inom jordbruk eller trädgård.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Från den 15 september 2020 kan du inte längre söka detta stöd

Det går fortfarande inte att söka detta stöd, i Skåne. Tidigast februari-mars 2021 beräknas stödet kunna öppnas, eventuellt senare.

Ansökningar som lämnas in före öppning kommer att avvisas med hänvisning till gällande Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet, som trädde i kraft 2020-09-15.

Detta enligt regional handlingsplan beslutad av Jordbruksverket.PDF

Vi vet idag inte om det kommer tilldelas mer budget i mellanperioden innan det nya programmet startar upp.

Kompletteringstiden är nedkortad för att skynda på processen att besluta ut sista budgeten. Till de ärenden som är inskickade men där budgeten inte räcker till i dagsläget, kommer vi inte begära in komplettering. Om vi blir tilldelade ytterligare budget så kommer vi höra av oss och behöver då få in eventuell komplettering relativt omgående.

Hur stort är stödet?

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

Skånes prioritering

Länsstyrelsen prioriterar betydande investeringar för företaget som ger lönsamhet, sysselsättning och föryngring. Vi vill stimulera ett utökat användande av ny teknik. Vi tror landsbygden vinner på att ta en större andel av jordbruksprodukternas värdekedja och värdesätter därför företagare som aktivt arbetar för att öka värdet av sina råvaror. Att värna och utveckla djurvälfärden samt att synliggöra den för kunden är ett sätt att göra detta. Ett annat sätt att vinna marknadsandelar, inte minst i den offentliga sektorn, är att lägga om till ekologisk produktion. Detta bidrar även till att nå miljömålet ”Giftfri miljö”.

Ändringar från och med 15 januari

Länsstyrelsen höjer det maximala stödbeloppet till 2 miljoner kronor för de investeringar som ger tydligt ökad konkurrenskraft. Förändringen gäller ansökningar som lämnas in fr.o.m. 15 januari 2020. Har du redan påbörjat investeringen? Då kan du tyvärr inte söka på nytt. Men har du inte påbörjat investeringen – ring eller e-posta till oss om vilka möjligheter som finns.

Vilka möjligheter till stöd finns det i Skåne?

Du kan söka stöd för exempelvis:

 1. Inköp eller avbetalningsköp av nytt material och av ny fast inredning samt köp av tjänst för exempelvis:
  - djurstall, inklusive ny fast inredning och anläggning för mjölkning, mjölk-, foder- och gödselhantering samt personalutrymme.
  - tunnel och växthus. För tunnel och växthus lämnas stöd också till inköp av ny fast inredning och precisionsutrustning, vars syfte är att endast användas för trädgårdsproduktion. Stöd lämnas också till inköp och plantering av träd och buskar för odling av frukt och bär
  - anläggningar för torkning och lagring av skörd, dock inte till halmlager
  - nya stängsel för hållande av ex hjort och annat vilt samt för skydd av frukt- och bärodling
  - mobila anläggningar för mjölkning eller djurhållning inklusive biodling, och
 2. Strukturkalkning, både till inköp eller avbetalningsköp av kalk och köp av tjänst för spridning av kalk
 3. Inköp eller avbetalningsköp av ny specialutrustning och programvara för precisionsgödsling
 4. Inköp eller avbetalningsköp av ny utrustning för biodling
 5. Köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om detta direkt kan kopplas till investeringen, och 6. inköp av programvara och patentansökningar, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärken eller för köp av tjänst för utveckling av programvara, om detta direkt kan kopplas till investeringen i punkt 1.
 • Investering i täckdikning (gäller för ansökningar inkomna från och med 1 januari 2018).
 • Investering som syftar till uthyrningsverksamhet. Undantag: uthyrning till driftsbolag där sökande äger minst 50 % i driftsbolaget samt täckdikning som görs på utarrenderad mark, gäller ansökningar som inkom innan 1 januari 2018. Investeringen riskerar att gynna en näringsverksamhet där sökande/ägaren är passiv i verksamheten.
 • Investering som görs där sökande eller ägaren arbetar mindre än 860 timmar efter investeringen. Förtydligande av begreppet arbetstid: Arbetstiden ska förläggas i primärproduktion och/eller i bearbetningen av egna råvaror. Om sökandes eller ägarens arbetstid ligger i ett driftsbolag ska dessa timmar räknas in. Är det flera ägare i företaget som söker stöd ska någon av ägarna sitta i styrelsen, ha enskild teckningsrätt, äga minst 25 % av aktier eller andelar och arbeta mer än 860 timmar i primärproduktionen och/eller i bearbetningen av egna råvaror efter investeringen för att investeringen ska vara stödgrundande. Undantag: Täckdikning som görs på utarrenderad mark, för ansökningar inkomna innan 1 januari 2018. Länsstyrelsen Skåne väljer att inte prioritera investeringar där sökande/ägaren är passiv i verksamheten.
 • Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen ofta är marginell i förhållande till investeringen i sin helhet. Investeringen kan även medföra utredningsproblem.
 • Nybyggnad av tork som drivs av fossil energi och saknar certifikat för fossilfri energi (inkl. el från ej förnybara källor).
 • Om- eller tillbyggnad av befintlig tork som drivs av fossil energi och saknar certifikat för fossilfri energi (inkl. el från ej förnybara källor). Har investeringen förbindelse med befintlig tork med tex elevator, skruv eller tippgrop eller liknade anser vi det som en tillbyggnad.
 • Investering som görs i det sökande företaget (inklusive företag med gemensamt ägande) vars balansomslutning och omsättning överstiger 20 miljoner kronor vardera enligt senaste fastställda helårsbokslutet före ansökningstillfället. Om detta bokslut är exceptionellt för företaget kan sökande vid ansökningstillfället även bifoga föregående helårsbokslut för beräkning av ett medeltal av dessa två. Stödet blir marginellt i förhållande till den årliga genomsnittliga reinvesteringen.

  Med företag med gemensamt ägande menas utöver det sökande företaget även:
  ‐ Företag som ägs och kontrolleras av samma fysiska person eller grupp av fysiska personer som det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället
  ‐ Företag som äger eller ägs av det sökande företaget, till mer än 50 % vid ansökningstillfället
  ‐ Företag som ingår i samma koncern som det sökande företaget Föreligger någon av ovanstående företagssammanhang ska balansomslutning respektive omsättning räknas ihop till 100%. För enskild firma och enkelt bolag räknas alltid balansomslutning respektive omsättning för verksamheten ihop till 100 %.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvestering.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka underlaget till:

Länsstyrelsen Skåne
291 86 Kristianstad

Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Kontakt