Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Vill du öka konkurrenskraften för din verksamhet inom jordbruk och trädgård? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Företagsstöd för investeringar som ökar konkurrenskraften i jordbruk och trädgård finns till för att underlätta investeringar som förbättrar konkurrenskraften i företaget. Du kan till exempel söka stöd för djurstallar, växthus, torkanläggningar och fruktodlingar.

Vem kan få stöd?

Du kan söka stödet om du driver ett företag inom jordbruk eller trädgård.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Utlysningen för investeringsstöd till täckdikning i Skåne öppen

Länsstyrelsen Skåne utlyser 8 000 000 kronor för att stimulera investeringar som syftar till att mer åkermark i Skåne får täckdikning som fungerar tillfredställande. Stödet ges till systemtäckdikning * på åkermark**. Denna utlysning riktar sig till jordbruksföretag, och investeringen ska bidra till att utveckla den skånska landsbygden. Du kan söka stödet mellan den 17 mars och 31 augusti 2022. 

*Definition täckdikning: Utförd systemtäckdikning på åker med en sammanhängande yta om minst 2 ha där utförd dikning täcker hela ytan.

**Definition på åker: Mark som är sökt och godkänd som åkermark i SAM 2021.

Det här behöver du veta innan du ansöker

 • Utlysningen riktar sig till dig som driver jordbruksföretag i Skåne län och som vill utföra systemtäckdikning av din åkermark i Skåne.
 • Du kan bara söka om du ska dika 6 hektar åkermark eller mer och där minsta skiftet som ska dikas är 2 hektar.
 • Söker du för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Länk till annan webbplats.
 • Om du arrenderar marken ska antingen du eller markägaren stå för ansökan, inte båda.
 • Endast mark du kontrollerar i form av ägande eller arrende kan vara underlag för stöd. Vid arrende ska ett intyg från markägaren bifogas om detta krävs enligt arrendekontraktet.
 • Marken skall vara definierad som åkermark enligt SAM-ansökan 2021. Mark som tidigare varit blocklagd som åkermark kan räknas om den ligger i anslutning till eller innanför blockets gränser.
 • Ansökningar inskickade av andra än jordbruksföretag kommer att avslås.

 • Stöd ges till 30 procent av stödberättigande utgifter, resterande 70 procent ska finansieras med privata medel.
 • Maximalt stödbelopp är 1,2 miljoner kronor. Har du beviljats stöd tidigare kan eventuellt stödtaksavdrag behöva göras.
 • Det som ger rätt till stöd är kostnader för material och entreprenad. Du kan även få stöd för sådana kostnader som kan härledas till inkoppling till befintlig bevattningsdamm, tvåstegsdiken samt våtmark.
 • Du får inte stöd för kostnader som uppstår vid upprättande av täckdikningsplan eller för systemtäckdikning med rör som har en diameter på mer än 300 mm.
 • Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.
 • Investeringen ska vara genomförd och slutredovisad senast 31 januari 2024. Vi kan, om särskilda skäl anges, förlänga detta datum efter särskild begäran.

Handlingar som ska skickas med en ansökan om företagsstöd för täckdikning

 • Ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.
 • Anläggning av pumpstationer och stamledningar mellan fält och stamledningar/dike som ingår i dikningsföretag.
 • Rensning av öppna diken i anslutning till täckdikningen
 • Rörledningar som överstiger 300 mm i diameter.
 • Områden där endast enstaka stamledningar eller sugledningar läggs ner på åkern.
 • Anläggning av diken eller ledningar utanför det område som ska systemdikas. Du får t.ex. inte stöd för att lägga en ledning från det dikade området till en bevattningsdamm.

När är det möjligt att ansöka?

Utlysningen är öppen mellan 17 mars och 31 augusti 2022 och inom den perioden kan du skicka in din ansökan. Vi planerar för att öppna ytterligare en utlysning av medel till täckdikning under hösten 2022.

Vad är en utlysning?

Med utlysning menas att du har möjlighet att under en angiven period skicka in din ansökan. Den måste vara komplett innan utlysningsperioden är slut och du får därefter endast tillföra uppgifter i de fall det efterfrågas vid handläggningen. Varje utlysning har en begränsad budget och därför konkurrerar alla inkomna ansökningar med varandra om den budgeten.

Vem eller vilka kan söka stödet?

Jordbrukare som driver jordbruksföretag och som avser att täckdika minst 6 ha åkermark. Minimigräns kommer troligtvis att vara 2 ha per område som ska dikas.

Hur stort är stödet?

Stödet är på 30 % av stödberättigade utgifter, maximalt 1 200 000 kr.

Jag vill ansöka om stöd. När kan jag påbörja dikning av min åker?

Efter att utlysningen har öppnat kan du ansöka om stöd. Du får påbörja arbetet först efter att du har skickat in din ansökan. Kostnader som uppstår innan ansökan är inskickad kan inte räknas in i stödet. Du startar på egen risk eftersom vi inte ger några garantier på att du får stöd.

Är det jordägaren eller arrendatorn som ska söka stödet?

Det finns inget som hindrar en arrendator att söka stödet (stödmottagaren), även om det vanligaste är att jordägaren söker. Det kommer att vara stödmottagaren som ansvarar för att investeringen används och är funktionell i minst 5 år. Om stödmottagaren frånträder marken innan 5- årsperioden är slut är den fortfarande ansvarig för att investeringen hålls i sådant skick så att dräneringen kan användas på fältet så som det beskrivits i ansökan.

Om det finns förbehåll i arrendet, om vad du får göra på marken, kan intyg från markägaren behövas för att du som arrendedator ska kunna stå för investeringen.

Vad gäller vid 1-åriga arrenden?

Se tidigare svar gällande arrendator som sökande. Vi kommer inte att godkänna skötselavtal eller motsvarande som underlag utan endast faktiska arrenden.

Hur många offerter från entreprenörer krävs vid ansökan?

Ansökan måste alltid innehålla prisuppgifter. Endast rimlighetsbedömda utgifter kan komma ifråga för stöd och det är den sökande som ska visa att sökta utgifter är rimliga.

Huvudregeln är att det till ansökan behöver bifogas minst två jämförbara prisuppgifter (t.ex. offerter) till varje ansök utgift för att visa att de är rimliga. Prisuppgifter kan vara andra prisjämförande underlag, där offert är exempel på en form av prisuppgift. I de flesta fall kan den sökande få fram eller söka prisjämförande underlag. Det behöver inte nödvändigtvis vara offerter.

Om du bara bifogar en (1) prisuppgift och det saknas underlag för prisjämförelse måste du förklara varför detta inte har gått att få tag i och hur du försökt ta fram uppgifterna. Vi behöver då göra en särskild prövning för att bedöma om den inskickade prisuppgiften anses vara rimlig.

När ska täckdikningsplanen vara klar?

Innan utlysningen stänger, dvs 31 augusti 2022 ska du ha bifogat en preliminär täckdikningsplan till din ansökan. Planen måste innehålla beräknad mängd rör och dimensioner samt en skalenlig ritning som visar rörens placering.

Går det att komplettera ansökan med mer areal som ska täckdikas eller måste ny ansökan göras?

Under utlysningsperioden kan du göra ändringar. Efter att utlysningen (ansökningsperioden) stängt går det inte att lägga till mer mark eller byta angiven areal.

Det kommer att finnas en obligatorisk bilaga som du som sökande ska bifoga till din ansökan, för att underlätta arbetet vid ansökan och vid handläggning av ansökan

Din ansökan kommer att bedömas och få poäng efter länets prioriteringar. De finns angivna i den obligatoriska bilagan som skall skickas in. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avslås. Din ansökan ska vara komplett enligt Jordbruksverkets system samt alla bilagor bifogade vid utlysningsperiodens slut, dvs 31 augusti. Det kommer inte att gå att komplettera efter utlysningsperiodens datum. Dock kan länsstyrelsen begära förtydligande på inskickat underlag.

Ansökningarna kommer att ställas i konkurrens mot varandra för att uppnå största möjliga effekt och måluppfyllelse. De ansökningar som har högst poäng kommer att prioriteras och stöd ges så länge budgeten räcker.

För den systemtäckdikningen som ska utföras måste det finnas en skalenlig så kallad täckdikningsplan som tydligt beskriver hur dikningen skall utföras och hur mycket rör av olika dimensioner som kommer att användas samt placering av dessa. Senast vid utlysningsperiodens slut (31 augusti) ska ansökan innehålla en täckdikningsplan.

Om flera ansökningar har lika många poäng och budgeten är begränsad Då kommer vi att rangordna ansökningarna i följande ordning enligt listan nedan. Högst prioriterat är nummer 1.

 1. Den ansökan som har högst poäng i det högst viktade kriteriet.
 2. De täckdikningar som görs och där minst halva den ansökta arealen täckdikning rinner till en bevattningsdamm, våtmark med näringsrenande funktion och/eller i tvåstegsdiken ska, vid samma poäng, vara mer prioriterade än de som inte gör det.
 3. De ansökningarna som har mest areal avrundat till hela hektar på mark som är bedömda som lämplig för kalkfilterdike och strukturkalkning[1].
 4. Där sökandes senaste SAM-ansökan visar högst areal av trädgårdsodling. Vi använder Jordbruksverkets definition[2] av trädgård samt potatis.
 5. Den som söker för störst areal som skall dikas. Anges i ansökan ner till två decimaler.

Om ansökningar fortfarande finns kvar på samma poäng efter genomgång av punkterna ovan ska de avslås och återstående medel överförs till kommande utlysning av täckdikning.

Andra ställningstaganden och förtydliganden som påverkar dina möjligheter att få stöd kan du se i bilagan till denna utlysning som finns på länsstyrelsens hemsida. Denna bilaga kan komma att uppdateras.

[1] De av länsstyrelsen utpekade områdena. Dessa kommer att publiceras av Länsstyrelsens Skåne på webbplats.

[2] Vi använder oss av Jordbruksverkets definition för statistikinsamling för trädgårdsproduktion samt potatis.

Hur stort är stödet?

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter, undantaget strukturkalkning.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

Skånes prioritering

Länsstyrelsen prioriterar betydande investeringar för företaget som ger lönsamhet, sysselsättning och föryngring. Vi vill stimulera ett utökat användande av ny teknik. Vi tror landsbygden vinner på att ta en större andel av jordbruksprodukternas värdekedja och värdesätter därför företagare som aktivt arbetar för att öka värdet av sina råvaror. Att värna och utveckla djurvälfärden samt att synliggöra den för kunden är ett sätt att göra detta. Ett annat sätt att vinna marknadsandelar, inte minst i den offentliga sektorn, är att lägga om till ekologisk produktion. Detta bidrar även till att nå miljömålet ”Giftfri miljö”.

Vilka möjligheter till stöd finns det i Skåne?

Du kan söka stöd för exempelvis:

 1. Inköp eller avbetalningsköp av nytt material och av ny fast inredning samt köp av tjänst för exempelvis:
  - djurstall, inklusive ny fast inredning och anläggning för mjölkning, mjölk-, foder- och gödselhantering samt personalutrymme.
  - tunnel och växthus. För tunnel och växthus lämnas stöd också till inköp av ny fast inredning och precisionsutrustning, vars syfte är att endast användas för trädgårdsproduktion. Stöd lämnas också till inköp och plantering av träd och buskar för odling av frukt och bär
  - anläggningar för torkning och lagring av skörd, dock inte till halmlager
  - nya stängsel för hållande av ex hjort och annat vilt samt för skydd av frukt- och bärodling
  - mobila anläggningar för mjölkning eller djurhållning inklusive biodling, och
 2. Strukturkalkning, både till inköp eller avbetalningsköp av kalk och köp av tjänst för spridning av kalk
 3. Inköp eller avbetalningsköp av ny specialutrustning och programvara för precisionsgödsling
 4. Inköp eller avbetalningsköp av ny utrustning för biodling
 5. Köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om detta direkt kan kopplas till investeringen, och 6. inköp av programvara och patentansökningar, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärken eller för köp av tjänst för utveckling av programvara, om detta direkt kan kopplas till investeringen i punkt 1.

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet.

 • Investering i täckdikning.
 • Investering i N-sensor.
 • Investering som syftar till uthyrningsverksamhet. Undantag: uthyrning till driftsbolag där sökande äger minst 50 % i driftsbolaget. Investeringen riskerar att gynna en näringsverksamhet där sökande/ägaren är passiv i verksamheten.
 • Investering som görs där sökande eller ägaren arbetar mindre än 860 tim efter investeringen (sökande /en av ägarna av företaget måste arbeta mer än 860 timmar). Förtydligande av begreppet arbetstid: Arbetstiden ska förläggas i primärproduktion och/eller i bearbetningen av egna råvaror. Om sökandes eller ägarens arbetstid ligger i ett driftsbolag ska dessa timmar räknas in. Är det flera ägare i företaget som söker stöd ska någon av ägarna sitta i styrelsen, ha enskild teckningsrätt, äga minst 25 % av aktier eller andelar och arbeta mer än 860 tim i primärproduktionen och/eller i bearbetningen av egna råvaror efter investeringen för att investeringen ska vara regionalt prioriterad. Skåne väljer att inte prioritera investeringar där sökande/ägaren är passiv i verksamheten.
 • Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen ofta är marginell i förhållande till investeringen i sin helhet. Investeringen kan även medföra utredningsproblem.
 • Uppvärmnings-och torkningsinvesteringar som vid drift förbrukar fossil energi (inkl. el från ej förnybara källor) eller annan flytande energibärare. Undantag: Värmepumpar ingår alltid i regional prioritering.
 • Gödselbrunnar utan tak.
 • Investering i mjölktank eller mjölkningsrobot om det saknas värmeåtervinning på kylning av mjölken.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvestering.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Följande dokument är aktuella när du söker investeringsstöd till ditt företag. Gäller inte projektstöd där nyttan tillfaller fler än ditt företag.

Dokument vid ansökan för alla företagsstöd

 1. Företagets balans- och resultaträkning året före investeringen alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning. Denna ska du också skicka med om ditt företag är nystartat.
 2. Tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen.
 3. Ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad.
 4. Investeringskalkyl och Resultatbudget, Excel, 27.9 kB. i e-tjänsten kallas det "Beräkningsunderlag". Se även instruktion till mallen. Pdf, 1.8 MB.
 5. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
 6. Utgiftssammanställning Excel, 22.3 kB.
 7. Kopior av jämförbara offerter/prisuppgifter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga (2 offerter/prisuppgifter per utgift). Ta hjälp av Jordbruksverkets mall där du skriver in och sammanställer offerterna. Länk till annan webbplats.
 8. Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om du sökt eller fått sådant
 9. Bedömningsgrund för respektive stöd
 10. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan exempelvis vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt eller hyresavtal.

Dokument speciellt vid ansökan om investeringsstöd

OBS! När du har öppnat någon av dokumenten nedan börja med att "Spara som" och fyll sedan i dina svar. När du sen ska ladda upp filen på "mina sidor" fungera det bara att ladda upp Excel med Office-paketet, inte Open Office m.fl.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Kontakt