Stöd till jordbruksföretagare

Som jordbruksföretagare kan du söka flera olika stöd hos Länsstyrelsen. Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten.

Från den 12 mars går det nu att söka vissa stöd inom landsbygdsprogrammet i Skåne.


Följande stöd kan du söka från och med 12 mars

Stöd till rovdjursavvisande stängsel 
Startstöd
Investeringsstöd ökad konkurrenskraft
Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader
Investeringsstöd till biogasproduktion
Stöd inom vattenåtgärder -miljöinvestering

Nya ansökningar ska vara så kompletta som möjligt men ett minimikrav är att inskickad ansökan ska innehålla:

 • en tydlig beskrivning på vad ansökan avser och vilken investering som ska göras och vad sökanden förväntas uppnå med investeringen.
 • ungefärlig anskaffningsutgift i ansökan.
 • angivelse på vilken fastighet investeringen kommer genomföras samt en situationsplan som visar placeringen, dvs var på fastigheten investeringen kommer att genomföras.
 • en ritning eller måttsatt skiss på det som är resultatet av investeringen.

Övriga delar i ansökan kan kompletteras vid senare tillfälle.

Ansökningshjälp

För att på bästa sätt nå målen i Landsbygdsprogrammet så har Länsstyrelsen Skåne tagit fram en regional handlingsplan. I denna finns även bedömningsgrunder, dvs fördjupad information om hur din ansökan bedöms för respektive stöd och vilka urvalskriterier Länsstyrelsen tittar på.

Regional handlingsplan Skåne Pdf, 3.7 MB.

Det finns även en nationell handlingsplan, och i den står det bland annat om vilka nationella prioriteringar som Jordbruksverket har gjort. Jordbruksverket handlägger kompetensutveckling och rådgivning, stöd till lantrasföreningar, stöd inom Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) m.m.  

Nationell handlingsplan Sverige Pdf, 1.2 MB.

Bedömningsgrunder

Varje ansökan om stöd ska bedömas och därefter prioriteras. Vi har sammanställt de urvalskriterier som ligger till grund för denna bedömning. Dokumentet kallar vi ”Bedömningsgrund” och varje stöd har en bedömningsgrund.

Läs bedömningsgrunden noga så att du skriver in all nödvändig information i din ansökan!

Bedömningsgrunder för de stöd som ges till företag:

Investeringsstöd

Bedömningsgrund ökad konkurrenskraft jordbruk trädgård Pdf, 411.9 kB.

Bedömningsgrund investeringsstöd skapa nya jobb Pdf, 986.7 kB.

Förädlingsstöd

Bedömningsgrund förädlingsstöd för att skapa nya jobb Pdf, 1 MB.

Bedömningsgrund förädlingsstöd kort kedja lokala marknader Pdf, 1 MB.

Startstöd

Bedömningsgrund startstöd jordbruk och trädgårdsföretag Pdf, 1020.9 kB.

Företagsstöd kopplat till energieffektivisering

Bedömningsgrund investeringsstöd till biogasproduktion Pdf, 267 kB.

Bedömningsgrund förnybar energi Word, 50.9 kB.

Bedömningsgrund energieffektivisering energigrödor Word, 54 kB.

Bedömningsgrund minska utsläpp växthusgaser o ammoniak Word, 50 kB.

Bedömningsgrunder för projektstöd, dvs de stöd som ges till projekt där nyttan tillfaller fler än ett företag:

Stöd till investeringar i kommersiell service Pdf, 88.9 kB.

Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation Pdf, 86.9 kB.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer, inkl. kulturhistoriskt värdefulla byggnader Pdf, 94.2 kB.

Samarbeten för kortare livsmedelskedjor och lokal marknad Pdf, 147.4 kB.

Samarbeten för nya jobb på landsbygden Pdf, 146.4 kB.

 1. Ni som förening eller annan organisation får en idé
 2. Gör er ansökan på Jordbruksverkets hemsida
 3. Ansökan handläggs sedan av oss på Länsstyrelsen Skåne
 4. Beslut tas om idén kommer att stödjas eller inte (vid avslag - ärendet avslutas och inget stöd ges)
 5. Bifall - ni genomför investeringen
 6. Gör en ansökan om utbetalning för att få pengar
 7. Ansökan om utbetalning handläggs av oss på Länsstyrelsen Skåne
 8. Pengar betalas ut till er

 • Vad kan man söka stöd för?
  Det kan ni se på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.
 • Hur mycket kan jag få i stöd?
  För företagsstöd gäller 40% i stöd upp till stödtaket som växlar beroende på vilket stöd du söker. 60% av utgiften får du själv stå för.

 • När öppnar ni för nya ansökningar?
  Vi har öppnat för nya ansökningar. Den nya handlingsplanen är godkänd och beslutad av Jordbruksverket den 12 mars 2021.

 • Öppnar alla stöden?
  Nej, vissa stöd är fortfarande stängda pga det finns ingen tillgänglig budget. Om det framöver kommer budget kommer vi informera om det på vår webbplats.

 • Öppnar alla stöden samtidigt?
  Ja, de stöd där det finns tillgänglig budget öppnar samtidigt förutom åtgärden skapa nya jobb som öppnar den 16 mars.

 • Varför kan man inte få stöd för begagnade delar i investeringen?
  Det är svårt att kontrollera om det utgått något stöd tidigare för den begagnade delen. Stöd får inte utgå flera gånger för samma investering enligt gällande regelverk.

 • Är den regionala regeln för max 20 miljoner i balansomslutning och omsättning borttaget?
  Ja, det finns inte längre med i investeringar som inte prioriteras regionalt.

 • Gäller de gamla urvalskriterierna för de gamla ansökningarna?
  Nej, det är de nya urvalskriterierna och nya regionala prioriteringar som gäller, även för de gamla ansökningarna. Vilka de nya prioriteringarna är står i den nya handlingsplanen. Det enda som behålls är stödtaket i den handlingsplanen som gällde när ansökan skickades in.

 • Vad är det för kompletteringstid som gäller?
  Kompletteringstiden för de redan inkomna ansökningarna från år 2020 är 4 veckor enligt utskickade kompletteringsbrev. Kompletteringstiden för nya inskickade ansökningar är preliminärt 30 september 2021 och då ska minimikraven för ansökan vara uppfylld, se frågan nedan.

 • Vad behöver en ny ansökan innehålla för att den ska behålla sin plats i kön?
  Vi behöver få in ifylld ansökan där du förklarar tydligt vad du ska investera i, vad målet med investeringen är, anskaffningsutgift, ritning och situationsplan.

 • Hur går kompletteringsförfarandet till?
  Steg 1. När du skickar in en ny ansökan så vill vi att den innehåller ansökan där du tydligt: förklarar vad du ska investera i, vad målet med investeringen är, anskaffningsutgift samt ritning och situationsplan.
  Finns inte detta kommer vi begära in det och skickas det inte in så kommer vi avvisa ansökan efter ca 3 veckor.
  När ansökan kommer in kommer även vi skicka ut ett kompletteringsbrev som är indelad i två delar. Det kommer inte komma något påminnelsebrev.

  Steg 2. Först behöver vi få in underlag för poängsättning och för att ansökan ska bli komplett i systemet, del ett. Kompletteringstiden för nya inskickade ansökningar är preliminärt 30 september 2021. Ej kompletterade ärenden kommer avslås.

  Steg 3. Om ansökan sen går vidare till att bli prioriterad så kommer vi kontakta er och begära in de sista delarna i kompletteringsbrevet, del två. Ej kompletterade ärenden kommer avslås. Ni får gärna skicka in alla underlag som krävs så fort ni får tillgång till dem men senast angivet kompletteringsdatum.

För att Länsstyrelsen ska påbörja handläggning av din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. Det innebär att du måste ha besvarat alla frågor samt bifogat de bilagor som krävs. Till din hjälp kan du använda knappen ”Kontrollera din ansökan” som du hittar längst ner i vänstra hörnet i ansökningsformuläret. Du får dessutom en signal från e-tjänsten när din ansökan är komplett.

Kompletteringsbrev

Vi kommer att skicka ut kompletteringsbrev direkt till alla nya sökande för att underlätta både ditt och vårt arbete framöver. Det är ditt ansvar att din ansökan uppfyller kraven och innehåller de uppgifter som krävs enligt gällande regelverk. Vi handlägger din ansökan efter vad du har skrivit och bifogat i din ansökan. Har du några frågor är du välkommen att ställa dem via våra två resursbrevlådor: 

Frågor om stöd där nyttan tillfaller fler: projektstod.skane@lansstyrelse.se

Frågor om stöd till företagare: foretagsstod.skane@lansstyrelsen.se

Följande dokument är aktuella när du söker investeringsstöd till ditt företag. Gäller inte projektstöd där nyttan tillfaller fler än ditt företag.

Dokument vid ansökan för alla företagsstöd

 1. Företagets balans- och resultaträkning året före investeringen alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning. Denna ska du också skicka med om ditt företag är nystartat.
 2. Tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen.
 3. Ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad.
 4. Investeringskalkyl och Resultatbudget, Excel, 27.9 kB. i e-tjänsten kallas det "Beräkningsunderlag". Se även instruktion till mallen. Pdf, 1.8 MB.
 5. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
 6. Utgiftssammanställning Excel, 22.3 kB.
 7. Kopior av jämförbara offerter/prisuppgifter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga (2 offerter/prisuppgifter per utgift). Ta hjälp av Jordbruksverkets mall där du skriver in och sammanställer offerterna. Länk till annan webbplats.
 8. Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om du sökt eller fått sådant
 9. Bedömningsgrund för respektive stöd
 10. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan exempelvis vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt eller hyresavtal.

Dokument speciellt vid ansökan om investeringsstöd

Dokument speciellt vid ansökan om förädlingsstöd

OBS! När du har öppnat någon av dokumenten nedan börja med att "Spara som" och fyll sedan i dina svar. När du sen ska ladda upp filen på "mina sidor" fungera det bara att ladda upp Excel med Office-paketet, inte Open Office m.fl.

Ni har en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, men vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet?

Svara på åtta frågor så kan vi ge er återkoppling om hur ni kan gå vidare. Här hittar ni frågorna samt vart ni ska e-posta svaren. Pdf, 74.3 kB.

Att tänka på under genomförandet av insatsen som du säkt stöd för:

Särredovisning i bokföringen

Om du har blivit beviljad stöd enligt faktiska utgifter och är bokföringsskyldig ska utgifterna vara särredovisade i din bokföring. Det betyder att utgifterna ska bokföras på ett eget kostnadsställe som endast berör ditt projekt/investering. Du ska skicka in ett utdrag ur bokföringen som visar detta i samband med din ansökan om utbetalning.

Det är mycket viktigt att du kan redogöra för en sådan särredovisning, i annat fall blir det ett avdrag på stödet.

Fakturor och betalningsbevis

Kopior på fakturor som du skickar in måste vara ställda till dig som stödmottagare. De ska vara läsliga, de ska ha en klar koppling till investeringen och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Underlag som fakturan hänvisar till ska också bifogas. Om du inte söker för hela beloppet på fakturan ska du markera så att det tydligt framgår vilket belopp som du söker utbetalning för. Det måste framgå av betalningsbeviset att betalningen är genomförd, man ska kunna se när pengatransaktionen har gjorts, beloppet ska stämma med fakturan och vilket konto som pengarna har dragits ifrån.

Slutdatum

Det är viktigt att du ansöker om slututbetalning i tid. Vilket slutdatum du har ser du i ditt beslut om stöd. Har du inte möjlighet att ansöka om utbetalning innan ditt slutdatum ska du, innan dess, ansöka om att ändra slutdatum på blankett "Ansökan – ändring av beslut om stöd 2014-2020". Blanketten finns på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.
Kommer ansökan om slututbetalning in efter slutdatumet leder det till stora avdrag.

När du ska ansöka om utbetalning

Att ansöka om utbetalning består av två delar. Den första delen är att registrera utgifterna i e-tjänsten. Den andra delen är att skicka underlaget till:

Länsstyrelsen Skåne
Landsbygd Samverkan
291 86 Kristianstad

Underlag som kan vara aktuella att skicka in är fakturor, betalningsbevis, bokföringsunderlag m.m.
På Jordbruksverkets hemsida förklaras mer om hur du ska redovisa dina utgifter, vilka underlag du ska skicka in och vilken information underlaget ska innehålla. Länk till annan webbplats.

Det finns en guide på hur man ansöker om utbetalning i e-tjänsten, som vi rekommenderar att ni läser igenom. Länk till annan webbplats.

Under tiden du arbetar med din ansökan om utbetalning i e-tjänsten ska du spara den som utkast. Skicka in den först när du är helt färdig med redovisningen, inte innan. Var uppmärksam på att en inskickad ansökan inte går att ändra.

Delutbetalning / slututbetalning

Du kan söka delutbetalning och slututbetalning i e-tjänsten.
Ansöker du om en delutbetalning kan du få upp till 80 % av stödbeloppet, resterande 20 % när du söker slututbetalning.

Ansökan om utbetalning vid faktiska utgifter

De utgifter som har uppstått under den period som du ansöker om utbetalning för redovisas i e-tjänsten. Underlagen för utgifterna skickar du till :

Länsstyrelsen Skåne
Landsbygd Samverkan
291 86 Kristianstad

Tänk på att skicka in underlagen så fort du har registrerat din ansökan i e-tjänsten, numrera dem i samma ordning som de registreras. Fakturor och betalningsbevis sorteras var för sig, men kan skickas i ett och samma kuvert. För varje kuvert ska det finnas ett försättsblad som man hittar på Jordbruksverkets webbplats. Utgiften måste vara betald innan man kan ansöka om utbetalning för den.

Ansökan om utbetalning vid enhetskostnad/fast ersättning

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så ansöker du på samma utgiftstyp som du har fått beslut om stöd på, mer information finns i ”Guide till ansökan om utbetalning” under kapitlet ”Utgifter”. Vart du hittar guiden finns beskrivet längre ner på denna sida.

Har du blivit beviljad stöd för stallplatser som en enhetskostnad ska du vid ansökan om utbetalning bifoga alla fakturorna för markarbetet, för att visa att bygget inte är påbörjat innan ansökan om stöd kom in till Länsstyrelsen Skåne. På fliken utgifter i e-tjänsten är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i, se mer om detta i guiden för ansökan om utbetalning under avsnittet ”Stöd som baseras på schablon”.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Du redovisar den finansiering som hittills är inbetald till ditt projekt. Om du får in mer eller mindre finansiering än det som finns i ditt beslut om stöd kan det bli en omprövning av ditt beslut, vilket innebär att ditt projektstöd kan komma att minskas.

Energieffektivisering och energigrödor

Vill du effektivisera energianvändningen i din jordbruks- eller trädgårdsverksamhet? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb

Vill du börja förädla jordbruksprodukter till livsmedel och skapa fler jobb på landsbygden? Då kan du söka det här förädlingsstödet.

Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden

Vill du utveckla eller bredda verksamheten i ditt företag på landsbygden? Du kan få stöd för din investering om den leder till ökad sysselsättning.

Förädlingsstöd för kortare livsmedelskedja och lokala marknader

Vill du öka din försäljning av förädlade produkter på den lokala marknaden? Då kan du söka det här förädlingsstödet.

Investeringsstöd till biogasproduktion

Vill du börja producera biogas i ditt företag? Du kan då söka stöd för din investering.

Investeringsstöd till förnybar energi

Vill du börja producera förnybar energi i ditt företag? Du kan då söka stöd för din investering.

Jordbrukarstöd

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur.

Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak

Vill du minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak i ditt jordbruk? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Startstöd till unga lantbrukare

Är du under 40 år och har precis startat eller tagit över ett företag inom jordbruk eller trädgård? Då kan du söka det här startstödet.

Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

Har du en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering? Då kan du söka stöd för åtgärden.

Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Vill du öka konkurrenskraften för din verksamhet inom jordbruk och trädgård? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Kontakt