Samarbeten för kortare livsmedelskedjor och lokal marknad 2015-2023

Vill du starta ett samarbete för att korta ner livsmedelskedjan och öka försäljningen på den lokala marknaden? Då kan du söka det här projektstödet.

Projektstöd för samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad finns till för att underlätta samarbeten mellan olika aktörer. Syftet är att genom samarbete korta livsmedelskedjan från producent till konsument, och att öka försäljningen av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden. Stödet ska också främja samarbete för lokal förädling av jordbruksprodukter.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting/regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Hur stort är stödet?

Du kan få 90 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigade utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Länsstyrelsen Skåne har utlyst 10 000 000 kronor för samarbetsprojekt inom livsmedelskedjan, med fokus på fler lokala produkter och kortare väg till konsument.

Utlysningen är stängd

Utlysningen är stängd. Sista dagen för att söka stödet var den 31 december 2022.
Handläggning pågår av inkommande ansökningar.

Informationen nedan är sådant som gällde för utlysningen.

 • En ansökan ska vara i linje med någon av följande regionala prioriteringar. Ansökningar, som inte har koppling till utlysningens prioriterade ämnesområden, kommer att avslås.
 • Samarbeten som leder till högre förädlingsgrad av produkter från en lokal marknad och därmed genererar ett högre mervärde för produkten. Med lokal marknad avses Skåne samt angränsande landskap.
 • Utveckling av horisontella samarbeten mellan mindre livsmedelsföretag. Exempelvis erfarenhetsutbyte och samverkan mellan livsmedelsföretag, gemensam marknadsföring, nätverksarbete med mera, som minskar sårbarheten hos den enskilde företagaren.
 • Insatser för ökad transparens och kvalitet i livsmedelskedjan. Till exempel aktiviteter som certifiering och ökad spårbarhet, vilka bidrar till att synliggöra och kvalitetssäkra hela produktionskedjan.
 • Projekt som verkar för hållbara och/eller cirkulära livsmedelssystem. Till exempel minskat matsvinn, smarta förpackningssystem och cirkulära system.
 • Samverkanslösningar som leder till kort livsmedelskedja mellan producent och konsument. Med kort livsmedelskedja menas att det endast får finnas en mellanhand mellan primärproducent och konsument.
 • Utveckling av nya processer och tekniker. Kopplingen mellan forskning och näring är viktig. Teori behöver omsättas i praktik, och forskningen behöver bli mer behovsanpassad. Observera att stöd inte lämnas till projekt som avser enbart forskning.

Den här utlysningen ingår i landsbygdsprogrammets insatsområde ”Korta livsmedelskedjor och lokala marknader” (Delåtgärd 16.4 inom fokusområde 3a).

 • Sista ansökningsdatum är den 31 december 2022. Observera att det bara är möjligt att söka inom utlysningen och enligt de begränsningar som gäller för den. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden, eller som avser annat än utlysningens prioriterade ämnesområden, kommer att avslås.
 • Vi kommer att fatta beslut senast maj 2023.
 • Ett projekt kan pågå som längst t o m 31 december 2024, då ska projektet vara slutredovisat.
 • Den 16 november kl 13.00 håller anordnar vi handläggare ett informationsmöte kring utlysningen, med möjlighet att ställa frågor.
  Mötet är digitalt, och du anmäler dig via Länsstyrelsens kalendarium.

 • Lön till personal, inklusive lönekostnadspåslag
 • Indirekta kostnader (OH)
 • Eget arbete, max 220 kr/timme
 • Köp av tjänst
 • Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, såsom utgifter för tryckning av material, mindre utrustning, möteslokaler och resor

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budgetmallen ska du ange de utgifter som du tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter du kan få stöd för ovan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan till exempel inte budgetera för oförutsedda utgifter.

Här hittar du blanketten Budgetmall. Länk till annan webbplats.

 • Ansökan måste vara komplett i e-tjänsten när utlysningen stängs, annars kommer den att avslås. För att kontrollera om din ansökan är komplett, titta på sidan 10 ”Granska och skicka in” i ansökan. Där framgår om ansökan behöver kompletteras och i så fall med vad.

 • Samarbetet ska bestå av minst två aktörer, varav en måste vara ett jordbruks- eller trädgårdsföretag. Länsstyrelsen ser dock gärna att fler än ett jordbruks- eller trädgårdsföretag ingår. Intyg om samarbetspartners ska skickas in tillsammans med ansökan om stöd.
  Här hittar du intyget om samarbetspartners. Pdf, 117.7 kB.

 • Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt.
  Här hittar du blankett för fullmakt. Länk till annan webbplats.
  OBS! Blanketten ska skickas in, via post, till Jordbruksverket och alltså inte läggas som en bilaga i ansökan om stöd.

 • Kostnader och aktiviteter, som uppkommer innan ansökan skickas in, kan aldrig bli berättigade till stöd.

 • De satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål, kommer att beviljas pengar. Det är alltså inte ”först till kvarn” som gäller utan det är den bästa ansökan som får stöd. För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och jämföra dem med varandra, används urvalskriterier. Som en hjälp för dig som sökande har vi sammanställt urvalskriterierna i dokumentet ”Ansökanshjälpen”.
  Här hittar du ”Ansökanshjälpen”. Pdf, 112.5 kB.

Kontakt