Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Vill du bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer?

Projektstöd för utveckling av natur - och kulturmiljöer ska bidra till att förstärka landskapets natur- och kulturvärden på landsbygden och bidra till utveckling av attraktiva boendemiljöer, främja friluftsliv och rekreation och besöksnäringen.

För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting och regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Utlysningar i Skåne - STÄNGD

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning.
En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning.
För närvarande har vi ingen utlysning. När vi öppnar en utlysning kommer vi att informera om det på den här sidan.

Stödnivåer för Skånes ansökningar

 • Stöd ges till 70 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande. Minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna finansieras av övrigt nationellt offentligt stöd.
 • Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är ett företag som äger fastigheten där insatsen görs. Om ett företag är sökande krävs inget övrigt nationellt offentligt stöd.
 • Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall. Då ska minst 25 procent av det totala stödet vara övrigt nationellt offentligt stöd.
 • Med övrigt nationellt stöd menas offentligt stöd som inte kommer från en EU-fond.
Landskapsbild med åkrar och stengärden som ska illustrera småbiotoper i naturmiljö

Skånes prioritering

Skånes kulturmiljöer utgör en betydande resurs för landsbygden. Även höga naturvärden kan vara kopplade till kulturmiljöer, exempelvis odlingsrösen och alléer.

Odlingslandskapets småbiotoper ligger ofta som insprängda öar eller linjer i det omgivande brukade landskapet. De är väldigt viktiga eftersom de ofta har höga kultur- och naturvärden, och bidrar med att upprätthålla viktiga ekosystemtjänster som exempelvis näringsretention, pollinering och naturlig skadedjursbekämpning. Åkerholmar, stenrösen, åkerkanter, diken och våtmarker är exempel på viktiga biotoper som är värda att bevara. Genom att skapa och bevara specifika biotoper gynnas den biologiska mångfalden och vårt varierade landskap bevaras.

Investeringsmöjligheter

Stöd lämnas till investeringar som bidrar till att förstärka landskapets natur- och kulturvärden. För att berättiga till stöd måste investeringen även bidra till att främja utveckling av en attraktiv boendemiljö för boende i bygden, främja friluftsliv och rekreation eller ge bättre förutsättningar för turism och annat företagande i bygden.

De här insatserna kan du få stöd för:

 • restaurering och utveckling av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, inklusive överloppsbyggnader
 • återskapande av park- och trädgårdsmiljöer, murar, gärdsgårdar och andra värdefulla kulturmiljöer
 • anläggning och restaurering av småbiotoper och andra värdefulla naturmiljöer

Insatserna som görs ska vara till nytta för landsbygden. I begreppet landsbygd innefattas även mindre tätorter, med upp till 3 000 invånare. Är du osäker på invånarantalet i en ort kan vi hjälpa dig, eller så kan du gå in på SCB:s webbplats och ta reda på det.

Befolkningstäthet per kvadratkilometer i SCB:s statistikdatabas. Länk till annan webbplats.

Åtta frågor

Har du en idé för den skånska landsbygden där nyttan tillfaller många, och vill veta om den passar inom ramen för landsbygdsprogrammet?
Svara på åtta frågor så kan vi ge dig återkoppling om hur du kan gå vidare. Här hittar du frågorna samt vart du ska e-posta svaren. Pdf, 74.3 kB.

Hur stort är stödet?

 • Om du är en företagare som äger fastigheten där investeringen ska göras behöver du finansiera 50 procent av utgifterna själv.
 • Om du är en annan privat aktör, till exempel en förening, behöver du finansiera 10 procent av utgifterna själv.
 • I de flesta fall krävs också medfinansiering från någon annan offentlig aktör. Om du är en offentlig aktör som söker stödet så kan du stå för denna medfinansiering själv.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 50 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Du kan som max få 600 000 kronor i stöd.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar och företag som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Utveckling av natur- och kulturmiljöer (Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt