Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Vill du bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer?

Projektstöd för utveckling av natur - och kulturmiljöer ska bidra till att förstärka landskapets natur- och kulturvärden på landsbygden och bidra till utveckling av attraktiva boendemiljöer, främja friluftsliv och rekreation och besöksnäringen.

För att du ska få stöd krävs ofta att projektet även har annan offentlig medfinansiering.

Vem kan få stöd?

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting och regioner
 • företag
 • föreningar och andra organisationer.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Utlysningar i Skåne - STÄNGD

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning. För närvarande har vi ingen utlysning, om vi öppnar en kommer vi att informera om det på den här sidan. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avslås.

Information om utlysningen som stängde 31 januari:
Länsstyrelsen Skåne utlyste 500 000 kronor för investeringar som syftade till att öka den biologiska mångfalden i det skånska odlingslandskapet. Stödet gick att söka mellan den 22 oktober 2021 och den 31 januari 2022.

Utlysningen är nu stängd. Vi kommer bearbeta inkomna ansökningar och fatta beslut under mars månad.

Länsstyrelsen Skåne utlyser 500 000 kronor för investeringar som syftar till att öka den biologiska mångfalden i det skånska odlingslandskapet.

Du kan söka stödet mellan den 22 oktober 2021 och den 31 januari 2022.

Prioriterat område

Inköp eller avbetalningsköp av nytt material för anläggning och restaurering av småbiotoper som genomförs inom något av de grönmarkerade områdena på kartan nedan.
 Här kan du zooma in på kartan för att se mer exakt. Länk till annan webbplats.

Karta över Skåne som visar prioriterade områden "Slättbygden".

Ansökan ska avse

 • anläggning av minst två nya biotoper som kompletterar varandra eller
 • nyanläggning av minst en biotop som kompletterar en redan befintlig biotop.

I Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar Länk till annan webbplats. respektive Receptsamling för jordbrukslandskapet Länk till annan webbplats. framgår vilka småbiotoper som kan få stöd.

Tänk på att det kan finnas fridlysta arter där du planerar att anlägga en småbiotop. Om du är tveksam, kontakta gärna Länsstyrelsen innan du påbörjar några aktiviteter, så att du inte skadar några naturvärden. Länsstyrelsen Skånes växel: 010-224 10 00.

Ett projekt kan pågå som längst t.o.m. 31 mars 2024, då ska projektet vara slutredovisat.

Stöd kan ges till

Inköp eller avbetalningsköp av nytt material för anläggning och restaurering av småbiotoper. Stöd kan även ges till köp av tjänst för att planera och genomföra investeringen.

 • Stöd ges till 50 procent av stödberättigande utgifter om sökanden är ett företag.
 • Stöd ges till 70 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande. Minst 30 procent av finansieringen ska då vara övrigt nationellt offentligt stöd.
 • Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter i övriga fall.

Börja i tid

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Det kan ta tid att göra ansökan i e-tjänsten. Fyll därför i alla dina uppgifter och lägg in bilagor så snart du har underlagen klara.

Viktigt: När du är inne i ansökansformuläret, under steg 3 som heter ”Välj stöd”, ska du välja rubriken ”Service och satsningar på landsbygden”. Klicka dig sedan vidare enligt instruktion som visas i bilden.

Viktigt: När
du är inne i ansökansformuläret, under steg 3 ”Välj stöd”, ska du välja
rubriken ”Service och satsningar på landsbygden”. Steg 4 välj inrikning. Klicka dig sedan vidare. Först Service infrastruktur attraktiv landsbygd, sedan Natur- och kulturmiljöer sedan Naturvård och slutligen Småbiotoper.


Samtliga utgifter ska redovisas under kostnadsslaget ”Investeringar” i ansökansbudgeten.

Ansökan måste vara komplett i e-tjänsten när utlysningen stängs, annars kommer den att avslås. För att kontrollera om din ansökan är komplett, se steg 9, ”Granska och skicka in”, i ansökan. Där framgår om ansökan behöver kompletteras och i så fall med vad. Om du är osäker, kontakta oss på Länsstyrelsen, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du registrera en fullmakt hos Jordbruksverket. .  Länk till annan webbplats.Tänk på att detta kan ta tid.

Viktigt att veta om din ansökan

 • Stöd kan endast ges till projekt som genomförs på landsbygden eller i orter med upp till 3 000 invånare.*
 • För tillfället är det bara möjligt att söka inom utlysningen och enligt de begränsningar som gäller för den. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden kommer att avslås.
 • Kostnader och aktiviteter som uppkommer innan ansökan skickas in, kan aldrig bli berättigade till stöd.
 • De satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål, kommer att beviljas pengar. Det är alltså inte ”först till kvarn” som gäller utan det är den bästa ansökan som får stöd. För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och för att kunna jämföra dem med varandra, används urvalskriterier. För att underlätta för dig som sökande har vi sammanställt urvalskriterierna i ”Ansökanshjälpen”. Pdf, 196.2 kB.

Vi kommer att fatta beslut under mars 2022.

Hör av dig till oss om du är osäker på vad som gäller, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Den här utlysningen ingår i landsbygdsprogrammets stöd till investeringar inom Natur- och Kulturmiljö på landsbygden.

*Är du osäker på invånarantalet i en ort kan vi hjälpa dig, eller så kan du gå in på SCB:s webbplats och ta reda på det.
Befolkningstäthet per kvadratkilometer i SCB:s statistikdatabas. Länk till annan webbplats.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Utveckling av natur- och kulturmiljöer på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt