Samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad

Vill du starta ett samarbete för att korta ner livsmedelskedjan och öka försäljningen på den lokala marknaden? Då kan du söka det här projektstödet.

Projektstöd för samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad finns till för att underlätta samarbeten mellan olika aktörer. Syftet är att genom samarbete korta livsmedelskedjan från producent till konsument, och att öka försäljningen av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden. Stödet ska också främja samarbete för lokal förädling av jordbruksprodukter.

Vem kan få stöd?

 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Landsting/regioner
 • Företag
 • Föreningar och andra organisationer

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Utlysningar i Skåne

Länsstyrelsen Skåne utlyser 3 800 000 kronor för samarbete mellan olika branscher och näringar på landsbygden. Sista dag för att söka stödet är den 6 april 2020.

Syftet är att genom samarbete korta kedjan mellan konsument och jordbruks-, och trädgårdsföretag. Samt att också kunna sälja flera livsmedelsprodukter på den lokala marknaden. Stödet är till för samarbeten som leder till en högre förädlingsgrad av svenska råvaror, vilket bidrar till ett högre mervärde för produkten.

Projekten ska bidra till flera av nedanstående områden:

 • Utveckling av horisontella samarbeten mellan mindre livsmedelsföretag. Erfarenhetsutbyte och samverkan mellan livsmedelsföretagen kan medföra att konsumenterna erbjuds paketlösningar och ett bredare sortiment. Gemensam marknadsföring är ett annat område där samverkan behövs. Nätverksarbete minskar dessutom sårbarheten hos den enskilda företagaren då denna står starkare tillsammans med sina kollegor.
 • Insatser för ökad transparens och kvalitet i livsmedelskedjan. Samarbete mellan olika led i livsmedelskedjan medför att graden ansvar ökar. Samtidigt säkerställs att de produkter som erbjuds har en god kvalitet, där hela produktionskedjan är synliggjord och kvalitetssäkrad. Den ökade spårbarheten skapar en trygghet hos konsumenten samtidigt som producenten, genom certifieringar eller liknande, kan sätta sin kvalitetsstämpel på varan.
 • Projekt som verkar för hållbara och/eller cirkulära livsmedelssystem. Till exempel minskat matsvinn, smarta förpackningssystem och cirkulära system.
 • Samverkanslösningar som leder till kortare leveranskedjor mellan producent och konsument.

En ansökan kan omfatta hela Skåne och gärna förstärka andra insatser i länet. Med kort livsmedelskedja menas att det endast får vara en mellanhand mellan jordbrukare och konsument. Med lokal marknad avses Skåne eller angränsande landskap. Vidare bör minst två jordbruksföretag ingå i det aktuella samarbetet.
Intyg om samarbetspartners ska skickas in vid ansökan.PDF

Den här utlysningen ingår i landsbygdsprogrammet Korta livsmedelskedjor och lokala marknader (Delåtgärd 16.4 inom fokusområde 3a).

Du kan få stöd för:

 1. Lön till personal inklusive lönepåslag och indirekta kostnader
 2. Eget arbete (max 220 kr/timma), om den tid som ersättning söks för tidsredovisas särskilt i en projektdagbok
 3. Köp av tjänst
 4. Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, såsom utgifter för tryckning av material, mindre utrustning, möteslokaler och resor

Observera att stöd inte lämnas till forskning.

Vilka möjligheter till stöd finns det?

Stöd får lämnas till samarbetsprojekt på landsbygden som främjar samarbete för lokal förädling av jordbruksprodukter, merförsäljning av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden och som gör att fler lokala livsmedelsprodukter säljs med kort leveranskedja.

Datum för ansökan och beslut

Följande tider gäller för ansökan: Sista ansökningsdatum är den 6 april 2020. Vi kommer att fatta beslut under juni månad.

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst t.om 31 oktober 2022, då ska projektet vara slutredovisat klart. Du ska skicka in din ansökan före du påbörjar projektet och före du börjar betala kostnader. Annars finns det risk att du inte kan få stöd eller att stödet minskas.

Så söker du

Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst. Du gör ansökan på ”Mina Sidor”. Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska. För att Länsstyrelsen ska handlägga din ansökan så måste den vara komplett i e-tjänsten. OBS! För att kontrollera om din ansökan är komplett: Tryck på knappen ”Kontrollera ansökan” i ansökansformuläret innan du skickar in din ansökan.

Ta reda på vilka underlag du behöver för att göra din ansökan

I ansökan kommer du bl.a. att behöva uppge:

 • en tydlig beskrivning av ditt projekt.
 • varför du vill genomföra projektet
 • vilka som ska genomföra projektet
 • vilken kompetens finns inom projektet
 • vilken målgrupp projektet riktar sig till
 • vilka mål du har med projektet
 • planer för hur verksamheten ska fortsätta utvecklas efter projektet
 • budget och finansiering
 • tidsplan med slutdatum för när projektet ska vara genomfört

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du en fullmakt.
Läs mer om fullmakter på Jordbruksverkets webbplats.länk till annan webbplats

Bäst ansökan gäller

Det är de satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål som kommer att beviljas pengar. Det är alltså inte ”först till kvarn” som gäller utan det är den bästa ansökan som får stöd.

Så går urvalet till

Urvalskriterier används för att prioritera din ansökan och för att kunna jämföra den med andra ansökningar. Urvalskriterierna är sammanställda i en bedömningsgrund.

Bedömningsgrunden och information runt vad du ska tänka på hittar du på vår webbsida ”Ansökanshjälpen”.

Illustration- bild på gris, höna och ko som symboliserar korta leveranskedjor mellan prímärproduktion till marknad

Hur stort är stödet?

Du kan få 90 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigade utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Du ansöker om stödet när det görs en utlysning. En utlysning innebär att vi under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka unerlaget till:

Länsstyrelsen Skåne
291 86 Kristianstad

Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Samarbeten och kompetensutveckling (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt