Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden

Vill du utveckla eller bredda verksamheten i ditt företag på landsbygden? Du kan få stöd för din investering om den leder till ökad sysselsättning.

Företagsstödet till nya jobb på landsbygden finns till för att uppmuntra företag att utveckla eller bredda sin verksamhet, och på så sätt skapa fler jobb. Du kan till exempel få stöd för att bygga en ny anläggning eller köpa ny fast utrustning. Investeringen ska leda till ökad sysselsättning inom företaget.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd om du driver ett företag på landsbygden och din investering inte har direkt koppling till jordbruksverksamhet. Du kan söka om du har ett jordbruks- eller trädgårdsföretag eller om du driver ett annat företag på landsbygden som omsätter högst 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Utlysning investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument

Här nedan hittar du den utlysningar som vi har öppen. Öppna upp rullgardinerna och hitta all information om stödet.

Det här behöver du veta innan du ansöker

Länsstyrelsen Skåne utlyser 4 772 894 kronor till investeringar som underlättar vildsvinsköttets väg till konsument.

Du kan söka stödet under perioden 16 juni till den 31 augusti 2022.

Vildsvinspaketet

Regeringen delade i april 2020 ut ett så kallat vildsvinspaket med flera uppdrag till Jordbruksverket, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt. Syftet är att ge konsumenterna större tillgång till och utbud av vildsvin som livsmedel. Vildsvinspaketet är en del av den nationella livsmedelsstrategins handlingsplan. Som ett led i detta uppdrag gör Länsstyrelsen Skåne nu en utlysning för investeringar som underlättar för vildsvinsköttets väg till konsument.

 • Jordbruksföretag samt små företag på landsbygden som investerar i vilthanteringsanläggningar eller uppsamlingscentraler. Även gårdsbutiker (detaljhandel) och restauranger kan ansöka om stöd för att kunna hantera det lokala vildsvinsköttet.Ansökningar bedöms och utvärderas utifrån fastställda kriterier. Se Bedömningsgrund Investeringsstöd för att skapa nya jobb – Vildsvin. Mer om kriterierna finns i den regionala handlingsplanen för Skåne län. Pdf, 3.6 MB.
 • Du kan bara få stöd för investeringar som kan kopplas till vildsvinskött från Skåne eller angränsande landskap. Stöd lämnas inte till investeringar som hanterar vildsvinskött som kommer från hägn.
 • Söker du för någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt. Länk till annan webbplats.

 • Du kan få stöd för 40 procent av de utgifter som ger rätt till stöd. I Skåne län är högsta stödbelopp 600 000 kronor per stödmottagare inom åtgärden.
 • Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

 • Ansökan ska vara komplett i e-tjänsten senast 31 augusti 2022. För att kontrollera om din ansökan är komplett, titta på sidan 9 ”Granska och skicka in” i ansökan. Där framgår om ansökan behöver kompletteras och i så fall med vad
 • Specifikation av budget enligt Jordbruksverkets budgetmall. Länk till annan webbplats.
 • Minst två jämförbara prisuppgifter/prislistor/offerter från minst två olika leverantörer för samtliga utgifter som stöd söks för
 • Företagets senast fastställda balans- och resultaträkning
 • Ifylld bedömningsgrund för urvalskriteriemallen Investeringsstöd för att skapa nya jobb - Vildsvin Word, 60.5 kB.
 • Situationsplan och ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad över planerad investering (ska visa placering och utseende av anläggning)
 • Tillstånd och godkännande som krävs för investeringen
 • Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån
 • Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd, om den sökande har sökt eller beviljats sådant de senaste 3 åren

 • En investering kan pågå som längst t.o.m. 31 januari 2024, då ska investeringen vara slutredovisad.
 • Ansökan måste vara komplett i e-tjänsten och inskickad när utlysningen stängs, annars kommer ansökan inte att handläggas inom utlysningen. Ansökan kommer då att prioriteras mot andra typer av investeringar inom åtgärden ”Investeringsstöd för att skapa nya jobb”.
 • Om ansökan kommer in ett annat datum hanteras ansökan utanför utlysningen. Ansökan kommer då att prioriteras mot andra typer av investeringar inom åtgärden ”Investeringsstöd för att skapa nya jobb”.
 • Stöd kan endast ges till investeringar som genomförs på landsbygden eller i orter med upp till 3 000 invånare.
 • Om du söker för någon annans räkning, till exempel ett företag som du representerar, behöver du registrera en fullmakt hos Jordbruksverket.  Länk till annan webbplats. Tänk på att detta kan ta tid.
 • Utgifter som uppkommer innan ansökan skickas in är inte berättigade till stöd.
 • De satsningar som bidrar mest till landsbygdsprogrammets mål kommer att beviljas pengar. Det är alltså inte ”först till kvarn” som gäller inom utlysningen utan det är den bästa ansökan som får stöd. För att kunna prioritera mellan inkomna ansökningar, och för att kunna jämföra dem med varandra, används urvalskriterier, speciellt framtagna för vildsvinssatsningar. För att underlätta för dig som sökande har vi sammanställt bedömningsgrunden för urvalskriterierna. Länk till bedömningsgrunden finns under rubriken ”Detta ska ansökan innehålla”.

Skånes prioritering

Person iklädd gummistövlar, gåendes i trädgårdslandet, hållandes ett knippe nyskördade morötter

Länsstyrelsen Skåne prioriterar företag som har sin verksamhet inom prioriterat område. Se rödmarkerat område på kartan i bild.
Vi vill även prioritera investeringar som bidrar till att företag kan bli lönsamma på lång sikt och därmed kan bevara och skapa arbetstillfällen på landsbygden.   Investeringar som stödet kan sökas för är om du investerar i:

 • att bygga eller rusta upp en anläggning
 • produktionsutrustning

Då kan du få stöd för:

 • inköp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning, ny produktionsutrustning.
 • köp av tjänst för uppförande eller upprustning av anläggningar anläggning.
 • köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om detta direkt kan kopplas till investeringen.
 • inköp av programvara eller köp av tjänst för utveckling av programvara om detta direkt kan kopplas till investeringen.

Det som inte omfattas av punktlistan ovan går inte att söka stöd för.
Observera att begagnat material, inredning eller utrustning är inte stödgrundande.

Investeringar som inte prioriteras regionalt

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet.

• Investering som görs i företag med en medeltimlön lägre än 140 kr/tim (före sociala avgifter och skatt) efter investeringen. Finns driftsbolag, tas även hänsyn till arbetstid och medeltimlön i driftsbolaget.
• Investering som syftar till uthyrningsverksamhet. Undantag: När uthyrning sker till annat företag där sökande har kontroll (ingår i styrelsen eller har rätt att teckna firman) eller ägarintresse. När sökande är en juridisk person ska det finnas ett gemensamt ägande mellan det sökande företaget och företaget som uthyrning sker till för att undantaget ska gälla.
• Investering som görs i företag där den totala arbetstiden är mindre än 860 arbetstimmar efter investering. Förtydligande av begreppet arbetstid: Arbetstiden ska antingen förläggas i primärproduktion eller i den aktuella verksamhetsgrenen. Om det finns driftsbolag ska dessa timmar räknas in vid beräkning av total arbetstid.
• Investering i korttidsboende för uthyrning med mindre än totalt 5 gästrum och 9 gästbäddar.
• Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke.

Hur stort är stödet?

Du kan få 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Försumbart stöd

Detta är ett försumbart stöd. Du som söker ska själv ha kontroll på att sökta stöd från andra myndigheter eller organisationer och nedsättningar av arbetsgivaravgifter som räknas till försumbart stöd, tillsammans inte övergår 200 000 euro under en treårsperiod.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Följande dokument är aktuella när du söker investeringsstöd till ditt företag.

 1. Företagets balans- och resultaträkning året före investeringen alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning. Denna ska du också skicka med om ditt företag är nystartat.
 2. Tillstånd eller godkännanden som krävs för investeringen.
 3. Ritningar vid ny-, om- eller tillbyggnad.
 4. Investeringskalkyl och Resultatbudget, Excel, 27.9 kB. i e-tjänsten kallas det "Beräkningsunderlag". Se även instruktion till mallen. Pdf, 1.8 MB.
 5. Lånelöfte eller lånehandlingar om insatsen finansieras med hjälp av banklån.
 6. Utgiftssammanställning Excel, 22.3 kB.
 7. Kopior av jämförbara offerter/prisuppgifter eller annan redovisning av att budgeterade utgifter för investeringen är rimliga (2 offerter/prisuppgifter per utgift). Ta hjälp av Jordbruksverkets mall där du skriver in och sammanställer offerterna. Länk till annan webbplats.
 8. Kopia av ansökan eller beslut om annat stöd om du sökt eller fått sådant
 9. Bedömningsgrund för respektive stöd
 10. Underlag som styrker att du äger, arrenderar eller hyr den fastighet där investeringen skall vara. Det kan exempelvis vara ett utdrag från fastighetsregistret eller en kopia på ett arrendekontrakt eller hyresavtal.

OBS! När du har öppnat någon av dokumenten nedan börja med att "Spara som" och fyll sedan i dina svar. När du sen ska ladda upp filen på "mina sidor" fungera det bara att ladda upp Excel med Office-paketet, inte Open Office m.fl.

Ansök om stöd

Du ansöker om investeringsstöd för nya jobb i Jordbruksverkets e-tjänst för stöd.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. Hos Jordbruksverket får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Investeringsstöd till nya jobb på landsbygden på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt