Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

LOVA logga

LOVA är ett statligt bidrag för lokala vattenvårdsprojekt.

Syftet med LOVA-stödet är att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som minskar transporten av kväve och fosfor till vattendrag, sjöar och hav samt minskar spridningen av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar.

Detta får LOVA-bidraget användas till

  • Åtgärder som minskar övergödning. Dessa är prioriterade
  • Åtgärder som minskar spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön
  • Omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn)
  • Åtgärder som enligt vattenförvaltningsförordningen syftar till att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.
  • Uppföljning av ovanstående åtgärder

 Mer detaljerad information finns i förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBS! Det är bara kommuner och ideella sammanslutningar som kan söka LOVA-bidrag!

Ansökan om LOVA-bidrag

Sista ansökningsdag för 2021 är den 1 december 2020. LOVA-ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdagen behandlas löpande efter tillgång på medel och angelägenhetsgrad.

För projekt som uppfyller kraven för både LOVA och Våtmarks-LONA ser vi gärna att ni söker både LOVA och LONAöppnas i nytt fönster. Även Våtmarks-LONA har sista ansökningsdag 1 december 2020.

Blankett

Ansökan (och slutredovisning) görs till Länsstyrelsen på blanketter som finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Den underskrivna ansökningsblanketten kan du skanna in och skicka digitalt tillsammans med bilagorna till skane@lansstyrelsen.se.

Blanketten ska även skickas i PDF-format utan att den skannats.

Länsstyrelsen Skånes prioritering av ansökningar

I Skåne upplever vi ett fortsatt högt söktryck inom LOVA och kommer därför även framöver att i första hand prioritera åtgärder för att motverka övergödning och minska påverkan från biocidfärger från fritidsbåtar. I dagsläget ser vi att kostnadseffektiviteten för draggning av spökgarn är låg och kommer därför troligtvis inte att prioritera sådana projekt även om det enligt förordningen är möjligt att få stöd för detta. Enligt den reviderade förordningen är det nu möjligt att få upp till 80 % stöd och när det gäller internbelastning t.o.m. 90 % stöd. Ni kan söka för så höga stödsatser, men ska räkna med att vi inte kommer att kunna bevilja en så hög andel.

Prioriteringskriterier kommer att vara kostnadseffektivitet, sökandens ekonomiska förutsättningar, en regional spridning av åtgärder, andel egen motfinansiering och nytänkande/innovation.

Även söktrycket kommer att påverka stödsatserna. Om ni har ett fast belopp som ni kan avsätta för projektet kan ni också välja att ansöka om högsta stödsats, men även beskriva vad ni kan åstadkomma i projektet om ni får en lägre stödsats, t.ex. 50 %.

Länsstyrelsen har märkt ett ökat intresse för att genomföra biomanipulationsprojekt genom utfiskning. I syfte att uthålligt kunna stödja denna form av restaureringsåtgärd kommer Länsstyrelsen att fokusera på att i mån av medel stödja en första utfiskning i de sjöar där en välunderbyggd ansökan samt en avsiktsförklaring inkommit.

I avsiktsförklaringen ska sökanden förklara sig beredd att ta ansvar för att ordna finansiering och genomförande av erforderliga underhållsfisken samt att följa upp effekten av utfiskningen.

En välunderbyggd ansökan inkluderar minst ett provfiske med not eller bottengarn samt en provtagning av de parametrar som ska följas upp.

I ansökan ska finnas en kvalificerad bedömning av vilken effekt utfiskningen bedöms få på närsaltshalterna i sjön samt på sjöns fiskbestånd. Kontakta gärna Länsstyrelsen för ytterligare information.

För projekt som uppfyller kraven för både LOVA och våtmarks-LONA ser vi gärna att ni söker både LOVA och LONA .

Projektkatalog med alla LOVA-projekt

Havs- och vattenmyndigeten har tagit fram en projektkatalog med avslutade och pågående projekt som utförs i hela landet. Vi lägger löpande in alla våra LOVA-projekt i katalogen.

Gå gärna in och låt dig inspireras!länk till annan webbplats

Vill du läsa mer finns en utvärdering av LOVA som genomförts som ett examensarbete vid Lunds universitet, Är LOVA ett effektivt styrmedel? PDF

Kontakt