Så bildas naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Här får du som är markägare eller annan intressent information om hur naturreservat bildas.

Det är vanligtvis Länsstyrelsen som föreslår ett nytt naturreservat, men även du som är markägare kan föreslå att områden som du äger borde bli naturreservat. När din mark omvandlas till naturreservat har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Ofta kan du även välja att sälja marken.

Så bildas naturreservat

 1. Oftast är det Länsstyrelsen som föreslår att ett område ska bli naturreservat efter att ha gjort inventeringar. Ibland är det en kommun, en organisation eller du som privat markägare som kommer med förslaget.
 2. När markägaren och länsstyrelsen fått kontakt informerar länsstyrelsen om natur- och kulturvärdena i området. Markägaren och länsstyrelsen samråder om hur värdena kan bevaras. Du som är markägare får också information om hur det går till att genomföra ett områdesskydd, vilka alternativ det finns och vilka fördelar och nackdelar det kan innebära för dig.
 3. Markägaren och länsstyrelsen kommer överens om gränser till det tänkta naturreservatet.
 4. Om det behövs märks området preliminärt ut i terrängen av Länsstyrelsen, i samråd med dig.
 5. Området värderas.
 6. Förhandlingar startar mellan dig och länsstyrelsen (via en extern konsult) om köp av mark eller intrångsersättning.
 7. När förhandlingarna är avslutade skriver staten ett avtal med dig.
 8. Förslag till beslut skickas ut på remiss till samtliga mark- och sakägare så att alla ges en möjlighet att komma med synpunkter. Även andra myndigheter och berörda organisationer får möjlighet att lämna synpunkter.
 9. Länsstyrelsen fattar beslut. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas.
 10. Området markeras ut i fält.

En kommun kan också bilda naturreservat. Vid kommunal reservatsbildning gäller samma principer som ovan.

Föreslå ett nytt naturreservat

Du har möjlighet att själv föreslå områden med värdefull natur som du äger och som du tycker bör skyddas som naturreservat. Arbetssättet kallas för ”Nya Komet”.

Föreslå skydd av din skog

Du har möjlighet att själv föreslå områden med värdefull natur som du äger och som du tycker bör skyddas som naturreservat, biotopskydd eller med naturvårdsavtal. Arbetssättet kallas för "Nya Komet".

Så gör du för att skydda din skog

Skicka in en intresseanmälan till oss. Om din mark blir skyddad ger det rätt till ersättning. I Skåne är vi särskilt intresserade av att skydda mer ädellövskog, klibbalskog och trädbärande hagmarker.

 1. Läs foldern " Bevara höga naturvärden i din skog och få ersättning”PDF
  Om hur processen går till och hur en skog med höga naturvärden ser ut.
  Se även hur du kan föreslå skydd av skog på Skogsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats
 2. Fyll i blanketten för intresseanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Skicka blanketten till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen:

  Skogsstyrelsen via e-post: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se eller brev: Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping

  Länsstyrelsen Skåne via e-post: skane@lansstyrelsen.se eller brev: Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö

Hur vet jag om min mark är värdefull?

Det kan vara svårt att veta om din mark har höga naturvärden. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att avgöra om ditt område har värden som vi tillsammans vill skydda och hur det i sådana fall går till. Det är oftast skogsområden som i dagsläget är aktuella att skydda som naturreservat.

Vad kan ett naturreservat innebära för mig?

Om ett naturreservat bildas på din mark har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Det beror på de inskränkningar i pågående markanvändning som reservatet innebär. Du kan välja att behålla marken i din ägo och få en så kallad intrångsersättning. Ofta kan du också välja att sälja marken.

Du har möjlighet att vara med och påverka till exempel hur stort område som ska skyddas, hur marken ska skötas och hur stigar och parkering ska se ut.

Jakt- och fiskerätter kan påverkas av ett naturreservat. 

Kontakt

Gudrun Berlin 010-224 12 41, Länsstyrelsen Skåne

Madeleine Norström 0413- 294 93, Skogsstyrelsen Skånes distrikt

Naturområden som föreslås få skydd i Skåne

Det är oftast en lång process att skydda nya naturområden. Nedan finns områden som kan komma att bli exempelvis naturreservat men som inte har ett fullvärdigt beslut. Förutom förslag på skydd av nya områden finns förslag på ändringar i exempelvis gamla naturreservat. Här finns även exempel på beslut om områdesskydd som blivit överklagade. Du kan även se dom på kartan.

Karta med föreslagna och överklagade naturreservat i Skånelänk till annan webbplats - svarta respektive röda områden på Naturvårdsverkets karta ”Skyddad natur”

Här hittar du förslag på nya naturreservat, kulturreservat, naturminnen och djurskyddsområden, samt förslag på ändringar i befintliga.

Bökenäset (Kristianstads kommun) - Förslag till utvidgning av naturreservatet

 1. FöreläggandePDF

Rävninge Blomsteräng (Hässleholms kommun) - Beslut om bildande av Biotopskyddsområde

 1. BeslutPDF

Västermossen (Tomelilla kommun) - Beslut om bildande av Biotopskyddsområde

 1. BeslutPDF

Bråån del av Åkarp 7:1 (Hörby kommun) - Förslag till bildande av Biotopskyddsområde

 1. FöreläggandePDF

V Bosjökloster (Höörs kommun) - Förslag till utvidgning av naturreservat

 1. FöreläggandePDF

Lyngsjö (Kristianstad kommun) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. Beslut inklusive bilagorPDF

Fästan (Kristianstad kommun) - nytt naturreservat

 1. BeslutPDF
 2. SkötselplanPDF

Kjugekull (kristianstads kommun) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. BeslutPDF

Klingstorpabäcken (Klippans kommun) - Beslut om bildande av naturreservat

 1. BeslutPDF
 2. SkötselplanPDF

Rölabackarna (Sjöbo kommun) - Förslag till bildande av naturreservat

 1. FöreläggandePDF

Ramsåsa 28:7 och Ramsåsa 43:5 (Tomelilla kommun) - Förslag till bildande av biotopskyddsområde

 1. FöreläggandePDF

Rävinge 18:1 (Hässleholms kommun) - Förslag till bildande av biotopskyddsområde

 1. FöreläggandePDF

Håslövs ängar (Kristianstad kommun) - Beslut om bildande och ändrade föreskrifter

 1. BeslutPDF

Lilla Köpinge (Ystad kommun) - Beslut om bildande

 1. BeslutPDF

Kullaberg (Höganäs kommun) - Reviderat förslag till bildande av naturreservat

 1. Föreläggande inklusive bilagorPDF

Naturreservatet Stora Hults fälad (Båstad kommun) - beslut om ny förvaltare samt fastställelse av skötselplan och bevarandeplan

 1. BeslutPDF

Naturreservatet Skånska Kattegatt (Höganäs och Båstad kommuner) - Förslag till bildande

 1. FöreläggandePDF
 2. Beslut och skötselplanPDF
 3. KonsekvensutredningPDF
 4. Avgränsning (shp)ZIP

Djur- och växtskyddsområdet Vombs fure (Lunds kommun) - Beslut om bildande

 1. BeslutPDF

Naturminne Tjörneröd (Tomelilla kommun) - Beslut om bildande

 1. BeslutPDF

Vallarum (Sjöbo kommun) - Beslut om bildande av biotopskyddsområde

 1. BeslutPDF

Naturminne Äsperöd (Simrishamna kn.) - Beslut om bildande

 1. BeslutPDF

Brantaberg-Oreberget (Hässleholms kn.) - Beslut om bildande

 1. Beslut inklusive SkötselplanPDF

Djurskyddsområde Lemmeströtorp (Svedala kn.) - Beslut om bildande

 1. BeslutPDF

Torups bokskog (Svedala kommun) - Beslut om bildande

 1. BeslutPDF
 2. Bilagor inklusive SkötselplanPDF

Naturminne Everlöv (Sjöbo kommun) - Beslut om bildande

 1. Beslut inklusive bilagorPDF

Skogshusets Enefälad (Sjöbo och Ystads kommuner) - Beslut om bildande

 1. BeslutPDF
 2. SkötselplanPDF

Hästhagen (Skurups kommun) - Beslut om bildande

 1. Beslut inklusive bilagorPDF

Dalby Norreskog (Lunds kommun) - Förslag till bildande

 1. Förslag till beslut inklusive bilagorPDF

Fjällmossen (Hörby och Kristianstads kommun) - Beslut om bildande

 1. Beslut inklusive bilagorPDF

Kulturens Östarp (Sjöbo kommun) - förslag på nytt kulturreservat

 1. Föreläggande och förslag till beslutPDF
 2. Förslag till skötselplanPDF
 3. Kulturhistorisk utredning (underlag)PDF

Åraslövs mosse (Hässleholm) - utvidgning

 1. FöreläggandePDF
 2. Förslag till beslutPDF
 3. Förslag till skötselplanPDF
 4. KonsekvensutredningPDF

Beslut på följande naturreservat är överklagade. Föreskrifter för allmänheten (C-föreskrifter) gäller ändå.

Lundåkrabukten (Kävlinge och Landskrona kommuner)

 1. BeslutPDF
 2. SkötselplanPDF

Jonstorp-Vegeåns mynning (Höganäs och Helsingborgs kommuner)

Beslut om ändrade ordningsföreskrifterPDF

Samrådsgruppen för naturvård

I Skåne har vi en regional samrådsgrupp för naturvårdWord. Den finns för att olika aktörer ska samverka mer i naturvårdsarbetet. Till exempel i det övergripande arbetet med att bilda och sköta naturreservat, men också när det gäller hotade arter, grön infrastruktur och regionala naturvårdsstrategier.

Gruppen består av representanterWord från såväl föreningar som myndigheter och företag. Länsstyrelsen kallar till möten och länsöverdirektören är ordförande.

Samrådsgruppen för naturvård sammanträder två gånger per år.

Skyddade naturområden i Skåne

Ett vanligt sätt att skydda natur är genom att bilda naturreservat. Andra exempel på naturskydd är naturvårdsavtal, biotopskydd, strandskydd och växt- och djurskyddsområden.

Alla Skånes naturreservat har en egen sida på denna webbplats. Här finns beskrivningar av varje område i ord och bild, samt vägbeskrivning. Du hittar även till reservatets beslut och skötselplan.

Sök naturreservat i Skåne

Alla former av skyddad natur i Skåne

Kontakt