Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nya Natura 2000-områden för fåglar

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att föreslå nya marina fågelområden till Natura 2000-nätverket. Ett förslag för Skåne är klart och går nu ut för synpunkter. De områden som berörs är Lommabukten, Lundåkrabukten, Nordöstra Skånes skärgårdskust och Nordvästra Skånes havsområde.

Enligt EU:s fågeldirektiv ska medlemsländerna hålla koll på de platser där vilda fåglar trivs och dit de återkommer för att exempelvis häcka, rasta eller söka föda. De mest betydelsefulla fågelområdena ska vara Natura 2000-områden.

EU-kommissionen anser att Sverige har tagit med en för liten andel av våra marina fågelområden i Natura 2000-nätverket. De utgår ifrån de IBA-områden som BirdLife International pekar ut som särskilt betydelsefulla för fågellivet. Kommissionen bedömer att Sverige inte uppfyller kraven i fågeldirektivet och har tagit ett första steg i en rättslig process.

Länsstyrelsens uppdrag

Regeringen har beslutat att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar behöver utredas. Tolv länsstyrelser, som har kust mot havet, har fått i uppdrag att föreslå de nya områden som behövs.

Vårt uppdrag är att ta reda på vilken betydelse länets IBA-områden har för fåglarna och föreslå nya området som skulle kunna ingå i Natura 2000-nätverket. Förslaget ska redovisas för Naturvårdsverket senast den 28 oktober 2022.

Det är regeringen som beslutar vilka områden som ska ingå i Natura 2000-nätverket.

Informera och samla in synpunkter

Länsstyrelsen ska också informera fastighetsägare och andra sakägare om processen och om vilka konsekvenser nya fågelområden kan få. De som berörs får möjlighet att yttra sig och dessa synpunkter ska finnas med i redovisningen.

Frågor kan ställas till Länsstyrelsen. Se kontaktuppgifter under Synpunkter via mejl och brev.

Länsstyrelsens förslag

Länsstyrelsen i Skåne föreslår att:

 1. Ett SPA-område bildas i Lommabukten, från Spillepengen i söder till Salvikens norra strand i norr. Området omfattar hela kuststräckan och utvalda strandmarker samt havet ut till cirka 12 meters djup med gränser enligt karta. Två befintliga SPA-områden upphävs. IBA-området ingår i det föreslagna SPA-området. Namn på det föreslagna området: Lommabukten och Salviken.
 2. Ett SPA-område bildas i Hanöbukten, från Ravlunda skjutfält i söder till Valjeviken i norr. Området omfattar hela kuststräckan och utvalda strandmarker samt havet ut till länsgränsen mot Blekinge med gränser enligt karta. Två befintliga SPA-områden upphävs. IBA-området ingår i det föreslagna SPA-området, men det föreslagna området sträcker sig längre söderut för att omfatta hela området med de högsta tätheterna av övervintrande alfågel. Namn på föreslagna området: Nordöstra Skånes skärgårdskust.
 3. Inget utpekade av SPA-område i Ystad-Hörte. Endast knipa och småskrake förekommer i antal som överstiger 1% av den uppskattade övervintrande populationen i landet, medan alfågel som utgjorde grund för utpekandet idag endast förekommer i låga antal.
 4. SPA-området Lundåkrabukten utvidgas till att även omfatta grundområdena Valagrundet, Skabbarevet och Stengrund strax nord-nordväst om det befintliga SPA-området och IBA-området. I den föreslagna utvidgningen ingår även havsområdet söder om Landskrona. IBA-området ingår i det mer omfattande föreslagna SPA-området.
 5. SPA-området Nordvästra Skånes havsområde utvidgas till att omfatta Havet vid södra Bjärekusten. Området omfattar inte något IBA-område, men gränsar till Nordvästra Skånes havsområde i norr, öst och syd och har liknande fågelvärden som det befintliga SPA-området.

Motivering till förslaget

Lommabukten och Salviken

Lommabukten och Salviken bör pekas ut till Natura 2000, enligt fågeldirektivet, för att bevara:

(a) sjömarker/strandängar med ett stort antal häckande vadarfåglar, simänder och gäss.

(b) havsområden med stora antal övervintrande och rastande sjöfåglar, däribland ejder, knipa, vigg, bergand samt stor- och småskrake.

Nordöstra Skånes skärgårdskust

Nordöstra Skånes skärgårdskust bör pekas ut till Natura 2000, enligt fågeldirektivet, för att bevara:

(a) ett utsjöområde med i ett nationellt perspektiv stort antal övervintrande alfågel, svärta och sjöorre. Förekomsten av övervintrande alfågel är även stor ur ett internationellt perspektiv.

(b) sjömarker/strandängar med ett stort antal häckande strandängsfåglar, däribland vadarfåglar, änder och tärnor.

(c) regionalt viktiga öar och skär för häckning av ejder, skärfläcka, måsar, trutar, tärnor och gäss.

Lundåkrabukten

Natura 2000-området Lundåkrabukten, utpekat enligt fågeldirektivet, bör utvidgas för att bevara:

(a) ett havsområde med ett mycket stort antal övervintrande och rastande sjöfåglar, däribland skäggdopping, bläsand och knipa. Områdets betydelse som rast- och övervintringslokal har ökat successivt sedan 1980-talet och utgör idag ett nationellt viktigt område för sex sjöfågelarter och det näst viktigaste höstrastnings- och övervintringsområdet i Öresund.

(b) viktiga uppväxtmiljöer för ejder.

Nordvästra Skånes havsområde

SPA-området Nordvästra Skånes havsområde bör utvidgas till att även omfatta Havet vid södra Bjärekusten för att bevara:

(a) ett havsområde med ett stort antal övervintrande och rastande sjöfåglar som uppvisar värden motsvarande det befintliga SPA-området.

(b) sjömarker/strandängar med ett stort antal häckande strandängsfåglar, däribland vadarfåglar, änder och tärnor.

(c) öar och skär med betydelse för häckande sjöfågel, däribland ejder, gråtrut, havstrut och tobisgrissla.

Karta över föreslagna områden

De föreslagna områdena presenteras på en digital karta som du når via länken nedan.

Karta över föreslagna områden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedladdning av föreslagna områden i shape-format Zip, 74.7 kB.

Kartor finns även i underlagsrapporten nedan.

Underlag för förslaget

Länsstyrelsen har sammanställt tillgängligt underlag om förekomst av kustfåglar i de aktuella delarna av Skåne län. Utifrån detta har vi kunnat göra en analys av den betydelse de utpekade IBA-områdena och anslutande kust har för de arter som ska skyddas. Länsstyrelsens förslag till nya Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet bygger på denna analys och motiveras i underlagsrapporten nedan.

Rapport - Underlag och förslag till beslut om nya SPA-områden enligt EU:s fågeldirektiv. Pdf, 12.7 MB.

Lämna synpunkter på förslaget

Det ingår i vårt uppdrag att hämta in synpunkter från fastighetsägare och sakägare. Vi tar tacksamt emot sådana synpunkter. De kommer att ingå i vår redovisning till Naturvårdsverket och regeringen.

Mejla dina synpunkter till skane@lansstyrelsen.se eller skicka ett brev till:

Länsstyrelsen Skåne
Södergatan 5
205 15 Malmö

Ange diarienummer 511-25173-21. Om du vill kan även dina kontaktuppgifter och eventuellt berörd fastighetsbeteckning anges.

Vi vill gärna ha dina synpunkter senast den 11 september 2022.

Observera att inskickade synpunkter till myndigheten blir allmän handling.

På gång just nu

 • Länsstyrelsen har tagit fram förslag till avgränsning av fyra nya eller utvidgade Natura 2000-områden för fåglar.
 • Länsstyrelsen tar emot synpunkter på förslaget. Vi vill ha dina synpunkter senast den 11 september.
 • Länsstyrelsen sammanställer inkomna synpunkter och de blir sedan underlag för regeringens beslut.
 • Senast den 28 oktober ska Länsstyrelsen redovisa det slutliga förslaget till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket överlämnar sedan en samlad redovisning av alla länsstyrelsers förslag till regeringen.
 • Beslut fattas av regeringen.

Frågor och svar

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda.

Syftet med Natura 2000 är att bidra till att hejda den pågående förlusten av biologisk mångfald inom EU genom att alla länder tar ett ansvar för sin del av det gemensamma naturarvet. De mest betydelsefulla områdena i varje land ska därför ingå i Natura 2000-nätverket.

Natura 2000 bygger på bestämmelser i två EU-direktiv: fågeldirektivet och habitatdirektivet. Regeringen utser Natura 2000-områden med stöd av 7 kap. 28 § miljöbalken.

Natura 2000 - värdefulla naturområden i EU (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Fåglar rör sig långa sträckor och över landsgränser och behöver bra livsmiljöer längs hela färden. Med Natura 2000-områden försäkrar vi oss om att de områden där fåglarna trivs bäst bevaras för framtiden.

Inom EU ska de viktigaste fågelområdena vara Natura 2000. EU-kommissionen anser att Sverige har tagit med en så liten andel av våra viktiga fågelområden i detta nätverk att vi inte uppfyller fågeldirektivet.

Kommissionen har tagit ett första steg mot en rättslig process och riktat en så kallad ”formell underrättelse” mot Sverige. Om bristerna inte åtgärdas kan det bli sanktioner som följd.

De tolv länsstyrelser som ligger längs kusterna har fått i uppdrag från regeringen att föreslå nya Natura 2000-områden i miljöer som är viktiga för fåglar som exempelvis häckar, övervintrar eller rastar.

Ett starkt grundläggande skydd – men inga specifika förbud

Ett Natura 2000-utpekande innebär inte något generellt hinder för pågående markanvändning eller utveckling av samhället.

I de utpekade områdena finns inga särskilda regler om vad som är tillåtet eller förbjudet. För varje Natura 2000-område anges i stället i detalj vilka naturvärden som ska bevaras. Den verksamhet som sker i dessa områden behöver utföras så att syftet med skyddet inte motverkas.

Pågående mark- och vattenanvändning kan fortsätta som vanligt om den inte påverkar de utpekade naturvärdena negativt. Många skötselinsatser är också nödvändiga för att behålla värdena för fågellivet.

Den som vill göra en förändring eller en åtgärd som kan påverka miljön i dessa områden på ett betydande sätt måste söka tillstånd för det. Du kan läsa mer om tillståndsplikten i nästa fråga.

Natura 2000-områdena är dessutom av riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken, vilket har betydelse vid prövning av verksamheter och vid samhällsplanering. Det finns krav på hänsyn i alla myndighetsbeslut.

Det måste avgöras i varje enskilt fall vilka åtgärder som kan vara problematiska för syftet med ett visst Natura 2000-område. Därför finns en tillståndsplikt som gäller för alla nya åtgärder som kan påverka miljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt.

Detta kan även gälla verksamheter som sker utanför områdets gränser. Det viktiga är alltså inte var det planeras något, utan vilken effekt detta får på området.

Skötselåtgärder som är nödvändiga för området kräver inte tillstånd.

Om tillståndsplikten i miljöbalken Länk till annan webbplats.

Hur vet man vilka åtgärder som kräver tillstånd?

Det kan vara svårt att avgöra om tillstånd krävs. Om du är osäker är du välkommen att fråga länsstyrelsen till råds.

Du kan alltid lämna in ett samrådsunderlag till länsstyrelsen där du gör en översiktlig beskrivning av den planerade åtgärden och dess bedömda miljöpåverkan. I samrådet med länsstyrelsen får du besked om det behövs en tillståndsprövning.

Pågående verksamheter

Verksamheter som redan bedrivs i eller i närheten av föreslagna områden ska som huvudregel kunna fortsätta.

Man behöver dock söka Natura 2000-tillstånd om verksamheten ändras så att betydande påverkan på miljön kan uppkomma.

Vid omprövning av tillståndsgivna verksamheter behöver också påverkan på Natura 2000-områdets skyddsintressen klargöras.

Nya verksamheter

Nya verksamheter ska kunna tillkomma i föreslagna områden under förutsättning att de fåglar som ska skyddas inte störs på ett betydande sätt. Om du planerar en ny verksamhet eller en åtgärd som kan påverka miljön på ett betydande sätt måste söka Natura 2000-tillstånd.

Bevarandeplanen ger besked

När regeringen har fattat beslut om ett nytt Natura 2000 ska länsstyrelsen ta fram en bevarandeplan för området. Bevarandemålen som anges i planen är centrala i tillståndsprövningen.
Bevarandeplanen utformas i dialog med fastighetsägare och andra berörda. Inriktningen är att pågående verksamheter ska kunna fortsätta. Ibland krävs anpassningar, som att man exempelvis anpassar tidpunkt för vissa åtgärder eller att man iakttar ett visst avstånd till fåglarna.

Jordbruk och bete är exempel på en pågående markanvändning som i normalfallet inte påverkas av att ett område pekas ut som Natura 2000. Att strandängar betas och hålls öppna är också helt avgörande för många av de arter som skyddas av fågeldirektivet. Det finns möjlighet att få ersättning för den som håller betande djur eller utför skötsel genom röjning. Inriktningen framöver är att marker inom Natura 2000-områden ska prioriteras i fördelningen av sådan ersättning.

Om nytt system för ersättningar på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Jakt, i enlighet med normala jaktbestämmelser, är exempel pågående markanvändning där brukanderätt finns. Den påverkas inte direkt av att ett område pekas ut som Natura 2000. Även skyddsjakt får bedrivas inom området. Om det blir så frekventa störningar av jakten att fågellivet påverkas på ett betydande sätt kan det krävas Natura 2000-tillstånd eller regleringar av annat slag.

Fiske behöver i normalfallet inte Natura 2000-tillstånd. Det beror på att regeringen har valt att reglera fisket med fiskelagstiftningen och inte via miljöbalken.

Om de föreslagna områdena blir Natura 2000 ska Länsstyrelsen ta fram bevarandeplaner. Det sker i samråd med berörda, exempelvis de som fiskar i de aktuella områdena. Målet är att fisket ska kunna fortsätta att bedrivas, samtidigt som skyddet för fåglarna upprätthålls. Om det visar sig att ytterligare regleringar behövs sker det genom förändringar i fiskelagstiftningen.

Befintliga anläggningar omfattas av gällande tillstånd.

Nya anläggningar måste visa att man undviker störningar som på ett betydande sätt försvårar bevarandet av fågelarterna i området.

SPA - Special protection area

SPA är Natura 2000-områden som upprättas med stöd av EU:s fågeldirektiv. Förkortningen står för Special protection area – särskilda skyddsområden. Natura 2000-områden kan också upprättas med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv, då kallas de för SAC (Special Area of conservation). Länsstyrelsens uppdrag är i detta fall att lämna förslag på nya SPA.

Karttjänst med befintliga SPA-områden i länet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

IBA - Important bird and biodiversity areas

IBA är områden som bedöms vara viktiga för bevarandet av fågelpopulationer och biologisk mångfald. Förkortningen står för Important bird and biodiversity areas.

Den internationella fågelorganisationen BirdLife definierar dessa områden utifrån ett 20-tal kriterier, bland annat hotade arter, arter med begränsad utbredning, arter med ogynnsam bevarandestatus samt stora ansamlingar av fåglar.

Regeringen har gett länsstyrelsen i uppdrag att utgå från dessa IBA i arbetet med att föreslå nya SPA.

Karttjänst med IBA-områdenas avgränsning på BirdLifes webbplats Länk till annan webbplats.

Regeringsuppdraget gäller ett avgränsat område som huvudsakligen består av hav, men också av öar och vissa strandområden som kan ha betydelse för fågellivet.

För varje Natura 2000-område anges vilka naturvärden som ska skyddas. Om en verksamhetsutövare vill utföra en åtgärd som kan få en betydande miljöpåverkan i något av dessa områden måste de söka tillstånd för det. Ett generellt jaktförbud är inte aktuellt, men jakt som kan påverka utpekade fågelarter negativt i ett område kan medföra en reglering. Predatorjakt, för att minska predation på fågelungar kan däremot uppmuntras. Fiskereglering kan bli aktuell om det medför risk för störning för utpekade fågelarter.

Ärenden om områdesskydd är ofta förenade med intressekonflikter. Detta regeringsuppdrag består av två delar.

 1. Länsstyrelsen ska göra ett förslag på nya Natura 2000-områden. Bedömningen ska baseras på vetenskaplig grund och fåglarnas behov. De viktigaste områdena ska vara med i förslaget. Om något område utesluts måste det motiveras.
 2. Länsstyrelsen ska också informera berörda fastighetsägare och andra sakägare om förslagen och om vilka konsekvenser de kan få. Den som är berörd ska få möjlighet att komma med synpunkter. Dessa synpunkter ska finnas med i redovisningen till Naturvårdsverket och sänds sedan till regeringen innan beslut tas.

Länsstyrelsen föreslår nya områden till Naturvårdsverket som i sin tur hemställer till regeringen om nya utpekanden. Det är slutligen regeringen som fattar beslut om nya Natura 2000-områden.

Kontakt