Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nya Natura 2000-områden för fåglar

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att föreslå nya marina fågelområden till Natura 2000-nätverket. I Skåne är det både områden längs västkusten, sydkusten och områden i Hanöbukten som kan beröras.

Enligt EU:s fågeldirektiv ska medlemsländerna hålla koll på de platser där vilda fåglar trivs och dit de återkommer för att exempelvis häcka, rasta eller söka föda. De mest betydelsefulla fågelområdena ska vara Natura 2000-områden.

EU-kommissionen tycker att Sverige har tagit med en för liten andel av våra marina fågelområden i Natura 2000-nätverket. De utgår ifrån de IBA-områden som BirdLife International pekar ut som särskilt betydelsefulla för fågellivet. Kommissionen bedömer att Sverige inte uppfyller kraven i fågeldirektivet och har tagit ett första steg i en rättslig process.

Länsstyrelsens uppdrag

Regeringen har beslutat att Sveriges Natura 2000-områden för fåglar ska kompletteras. Tolv länsstyrelser, som har kust mot havet, har fått i uppdrag att föreslå nya sådana områden.

Vårt uppdrag är att ta reda på vilken betydelse länets IBA-områden har för fåglarna och föreslå nya området som skulle kunna ingå i Natura 2000-nätverket. Förslaget ska redovisas för Naturvårdsverket senast den 22 augusti 2022.

Informera och samla in synpunkter

Länsstyrelsen ska också informera fastighetsägare och andra sakägare om processen och om vilka konsekvenser nya fågelområden kan få. De som berörs får möjlighet att yttra sig och dessa synpunkter ska finnas med i redovisningen.

Vilka områden kommer att beröras i länet?

För Skånes del pekar EU-kommissionen ut tre områden. Utöver dessa tre tror Länsstyrelsen Skåne att ett område vid Bjärekusten kan hysa de fågelvärden som krävs för ett utpekande av SPA-område. Även Lundåkrabukten har stora fågelvärden utanför det avgränsade området.

På gång just nu

  • Länsstyrelsens arbete har nyligen inletts. Just nu sammanställer vi det vetenskapliga underlag som finns. Där det saknas data kompletterar vi med nya undersökningar, bland annat genom nya flyginventeringar under början av 2022, samt häckfågelinventeringar på öar och skär under våren-sommaren 2022.
  • När underlaget är klart gör vi en bedömning av vilken betydelse de utpekade områdena har för de arter som ska skyddas. Huvuddragen i denna bedömning beräknas vara klar under sommaren 2022.

Frågor och svar

Fåglar rör sig långa sträckor och över landsgränser och behöver bra livsmiljöer längs hela färden. Med Natura 2000-områden försäkrar vi oss om att de områden där fåglarna trivs bäst bevaras för framtiden.

Inom EU ska de viktigaste fågelområdena vara Natura 2000. EU-kommissionen anser att Sverige har tagit med en så liten andel av våra viktiga fågelområden i detta nätverk att vi inte uppfyller fågeldirektivet.

Kommissionen har tagit ett första steg mot en rättslig process och riktat en så kallad ”formell underrättelse” mot Sverige. Om bristerna inte åtgärdas kan det bli sanktioner som följd.

De tolv länsstyrelser som ligger längs kusterna har fått i uppdrag från regeringen att föreslå nya Natura 2000-områden i miljöer som är viktiga för fåglar som exempelvis häckar, övervintrar eller rastar.

EU-kommissionen pekar på tre områden i Skåne län:

  • Lommabukten
  • Nordöstra Skånes Skärgårdskust
  • Ystad-Hörte

Länsstyrelsen tror även att följande två uppfyller kriterierna:

  • Lundåkrabukten
  • Havet vid södra Bjärekusten

Länsstyrelsen ska ta fram ett kunskapsunderlag och göra en vetenskaplig bedömning av vilken betydelse dessa områden har för fågellivet. De viktigaste områdena ska vara med i förslaget. Om något område utesluts måste det motiveras. Belägg med vetenskapliga artiklar kompletterar våra utpekanden.

Regeringsuppdraget gäller ett avgränsat område som huvudsakligen består av hav, men också av öar och vissa strandområden som kan ha betydelse för fågellivet.

Ärenden om områdesskydd är ofta förenade med intressekonflikter. Länsstyrelsen ska ta fram kunskapsunderlag och göra en vetenskaplig bedömning av vilken betydelse dessa områden har för fågellivet. Om något område utesluts ska det motiveras. Fastighetsägare och andra sakägare kommer att få information om förslagen och om vilka konsekvenser de bedöms få. Den som är berörd har också möjlighet att komma med synpunkter. Dessa synpunkter kommer att finnas med i redovisningen till Naturvårdsverket och skickas till regeringen innan beslut tas.

För varje Natura 2000-område anges vilka naturvärden som ska skyddas. Om en verksamhetsutövare vill utföra en åtgärd som kan få en betydande miljöpåverkan i något av dessa områden måste de söka tillstånd för det. Ett generellt jaktförbud är inte aktuellt, men jakt som kan påverka utpekade fågelarter negativt i ett område kan medföra en reglering. Predatorjakt, för att minska predation på fågelungar kan däremot uppmuntras. Fiskereglering kan bli aktuell om det medför risk för störning för utpekade fågelarter.

Länsstyrelsen föreslår nya områden till Naturvårdsverket som i sin tur hemställer till regeringen om nya utpekanden. Det är slutligen regeringen som fattar beslut om nya Natura 2000-områden.

SPA - Special protection area

SPA är Natura 2000-områden som upprättas med stöd av EU:s fågeldirektiv. Förkortningen står för Special protection area – särskilda skyddsområden. Natura 2000-områden kan också upprättas med stöd av EU:s art- och habitatdirektiv, då kallas de för SAC (Special Area of conservation). Länsstyrelsens uppdrag är i detta fall att lämna förslag på nya SPA.

Karttjänst med befintliga SPA-områden i länet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

IBA - Important bird and biodiversity areas

IBA är områden som bedöms vara viktiga för bevarandet av fågelpopulationer och biologisk mångfald. Förkortningen står för Important bird and biodiversity areas.

Den internationella fågelorganisationen BirdLife definierar dessa områden utifrån ett 20-tal kriterier, bland annat hotade arter, arter med begränsad utbredning, arter med ogynnsam bevarandestatus samt stora ansamlingar av fåglar.

Regeringen har gett länsstyrelsen i uppdrag att utgå från dessa IBA i arbetet med att föreslå nya SPA.

Karttjänst med IBA-områdenas avgränsning på BirdLifes webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt