Livsmedelskontroll

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna delar på ansvaret för livsmedelskontrollen. På regional nivå har Länsstyrelsen ett ansvar att stödja och kontrollera kommunernas arbete med livsmedelskontroll.

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna kontrollerar regelbundet livsmedelsföretag och livsmedel för att skydda människors och djurs hälsa. Vi ska se till att företagen är medvetna om eventuella faror när de producerar, serverar eller distribuerar mat och dricksvatten, att de följer lagstiftningen och att de har goda rutiner för att producera säker och rättmärkt mat. Syftet med kontrollerna är att upptäcka brister, som företagen sedan kan rätta till.

Länsstyrelsen kontrollerar anläggningar inom primärproduktionen:

 • enskilda jordbruk
 • fiskodlingar
 • frukt- och grönsaksodlingar
 • fiskare
 • jägare
 • organiserade bärplockare.

Kommunerna kontrollerar:

 • restauranger
 • kaféer
 • butiker och gårdsbutiker
 • torghandel
 • skolkök och sjukhuskök
 • grossister
 • transportörer av livsmedel
 • kommunala vattenverk.

Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för vissa större anläggningar:

 • livsmedelsindustrier
 • äggpackerier
 • mejerier.

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Samordning av livsmedelskontrollen

Varje kommun planerar sin verksamhet men Länsstyrelsen har uppgiften att samordna livsmedelskontrollen i länet. Det kan ske genom olika samordningsgrupper, tillsynsprojekt och utbildningar. Bland annat arrangerar vi möten för länets livsmedelsinspektörer där även Livsmedelsverket brukar medverka. Länsveterinären samarbetar också med kommunerna och regionens smittskyddsläkare i utredningar där livsmedel misstänks ha gjort människor sjuka.

Nya sanktionsavgifter vid brister i verksamheten

en 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagstiftningen vilket medför att du som livsmedelsföretagare från och med 2019 får betala höga sanktionsavgifter vid brister. Sanktionsavgifter har införts vid överträdelser av livsmedelslagstiftningen gällande bristande anmälan/registrering, brister i journalföring samt bristande dokumentation vid leverans av små mängder honung, ägg, råmjölk och opastöriserad mjölk.

Enligt livsmedelslagen är kontrollmyndigheter från och med 2019 skyldiga att besluta om sanktionsavgifter vid brister. Enligt livsmedelslagen samt livsmedelsförordningen ska en sanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Anmäl och registrera ny livsmedelsverksamhet

Varje livsmedelsföretagare som ska påbörja en verksamhet är skyldig att underrätta sin kontrollmyndighet om detta så att aktuell anläggning kan registreras eller godkännas om det krävs.

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta kommer du att få betala en sanktionsavgift på mellan 5 000 kronor och 75 000 kronor. Den exakta sanktionsavgiften du får betala är en procent av din årsomsättning (dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor).

Anmäl byte av bolagsform

Vid byte av bolagsform, till exempel från enskild firma till aktiebolag, är du också skyldig att göra en anmälan om registrering eftersom verksamheten då får ett nytt organisationsnummer/ny juridisk person.

Om du inte anmäler byte av bolagsform drabbas du av sanktionsavgift mellan 2 500 kronor och 40 000 kronor. Den exakta sanktionsavgiften du får betala är en halv procent av din årsomsättning (dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor).

Brister i journalföring

Om du som livsmedelsföretagare inte har fört korrekta journaler över din användning av växtskyddsmedel och biocider drabbas du av en sanktionsavgift mellan 2 000 kronor och 25 000 kronor. Den exakta sanktionsavgiften du får betala är en procent av din årsomsättning (dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor). Exempel på brister som medför sanktionsavgift är avsaknad av och/eller felaktiga uppgifter i din journalföring.

Bristande dokumentation vid försäljning av små mängder primärprodukter

Om du som livsmedelsföretagare inte uppfyller kraven på dokumentation enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om primärproducenters leveranser av små mängder honung, ägg, råmjölk eller opastöriserad mjölk drabbas du av sanktionsavgift.

- Honungsproducenter ska löpande dokumentera det totala antalet skördade kupor, den totala produktionsmängden, den mängd produkter som har levererats direkt till konsumenter, och datum för leveransen.

 - Producenter av hönsägg ska löpande dokumentera antalet fjäderfän som hålls för äggproduktion, den totala mängden producerade ägg, samt mängden ägg som har levererats direkt till konsumenter och datum för leveransen.

- Producenter av råmjölk ska löpande dokumentera den totala mängden råmjölk som levererats direkt till konsumenter eller detaljhandelsanläggningar.

- Mjölkproducenter ska för varje leverans direkt till konsument löpande dokumentera datum och mängd levererad opastöriserad mjölk.

Om du inte uppfyller kraven i dokumentationen drabbas du av en sanktionsavgift mellan 2 000 kronor och 25 000 kronor. Den exakta sanktionsavgiften du får betala är en procent av din årsomsättning (dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor).

Läs mer:

Livsmedelslagen på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Livsmedelsförordningen på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Föreskrifter om livsmedelshygien på Livsmedelsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Livsmedelsverkets om sanktionsavgifterlänk till annan webbplats

Kontroll av kommunernas arbete

Länsstyrelsen har i uppdrag att se om kommunerna sköter sitt arbete med livsmedelskontroll och följer lagstiftningen. Vi kontrollerar bland annat att kommunen har tillräckliga resurser, att personalen har rätt kompetens och att verksamheten är planerad på ett bra sätt. Resultaten går vidare till Livsmedelsverket och om det finns brister i en kommun kan Livsmedelverket kräva att bristerna ska åtgärdas. Resultatet av offentlig kontroll sammanställs årligen i en rapport.

Resultat av offentlig kontroll av livsmedel på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Överklaga kommunens beslut

Den som inte är nöjd med ett kommunalt beslut som rör livsmedelskontroll kan överklaga det hos Länsstyrelsen. Besluten kan handla om till exempel årliga avgifter, fastställande av provtagningsprogram för dricksvatten och olika typer av krav som kommunerna ställt på livsmedelsföretagarna.

Kontakt