Möjlighet till dispens efter torkan 2018-2019

Torkan under sommaren 2018 var omfattande och har tärt på foderlager och växtligheten i vallar, ängar och hagmarker. Detta har fått efterdyningar under 2019. Trots en relativt gynnsam vår har tillväxten lokalt varit svag på vissa av länets åkrar och betesmarker. Det finns möjlighet för enskilda lantbrukare att söka dispens för regler om miljöersättning för bete och slåtter.

På grund av den långvariga torkan 2018 lät många lantbrukare sina djur gå ute på bete längre än normalt. Följden blev att växters förmåga att övervintra sänktes. Tillväxten under vår och försommar 2019 har lokalt varit svagare än normalt med dåligt fodervärde i betesmarker. Det kan i vissa fall finnas skäl att medge undantag från stödvillkoren. Då det måste finnas särskilda skäl för att vi ska kunna medge dispens, är det viktigt att du tydligt motiverar dessa i nedanstående formulär.

Information om vad som gäller för skörd och bete av olika marker

Länsstyrelsen kan bevilja dispens för tidigarelagd skörd på ägoslag och grödkoder som normalt inte får skördas innan mitten av juli eller augusti. Särskilda skäl ska finnas för att kunna bevilja dispens.

Normala tidigaste skördetidpunkter är:

  • Träda: 16 juli
  • Träda, kompensationsområde: 1 augusti
  • Träda, Ekologisk fokusareal: 16 augusti

Skyddszoner får som normalt skördas från och med 1 juli.

Läs mer om regelverket på Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Om fånggrödan är vallgräs, vallgräs i blandning med vallbaljväxter, vitsenap, oljerättika eller rättika får den i Skåne, Blekinge och Hallands län brytas tidigast den 20 oktober.

Om fånggrödan är höstråg eller westerwoldiskt rajgräs får den brytas tidigast 1 januari året efter stödåret.

Läs mer om regelverket på Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Eftersom många betesmarker har påverkats negativt efter sommaren 2018 är tillväxten under vår och försommar 2019 under normal nivå på vissa platser i länet. Det kan därför finnas behov av att stödutfodra på marker med särskilda värden.

Dispens söker du genom att kontakta Länsstyrelsen Skåne via e-post, jordbrukarstod.skane@lansstyrelsen.se.

Vår rekommendation är dock att, i första hand, stödutfodra på marker som inte har särskilda skötselvillkor gällande stödutfodring.


Kontakt