Risk för gräsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tillstånd natura 2000-område

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel handla om grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

  • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
  • Samla in växter och djur.
  • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
  • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
  • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Hur går ansökan till?

Ansökningsprocessen inleds med samråd med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de övriga som kan beröras av åtgärden eller verksamheten. Inför samrådet med Länsstyrelsen ska ett samrådsunderlag lämnas in. Samrådsunderlaget är ett dokument som övergripande beskriver den tänkta verksamheten eller åtgärden. Vid samrådsmötet lämnar Länsstyrelsen synpunkter på samrådsunderlaget.

Vid en ansökan om tillstånd ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram av sökanden. Detta är ett dokument som beskriver den miljöpåverkan som den planerade åtgärden eller verksamheten medför.

Syften med samråden är att säkerställa att miljökonsekvensbeskrivningen får den omfattning och innehåll som behövs för tillståndsprövningen.

Du kan läsa mer om samrådet i länsstyrelsens information om samråd inför ansökan om Natura 2000-tillstånd. Pdf, 118.4 kB.

Underlag som behövs för ansökan

När samråden är avslutade lämnas en ansökan om tillstånd in till Länsstyrelsen. Ansökan ska bland annat innehålla en redogörelse för vad ansökan omfattar, kartunderlag, förslag på villkor för åtgärden eller verksamheten samt den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen.

I vissa fall prövas ansökan om tillstånd av någon annan än Länsstyrelsen. Detta gäller t.ex. om åtgärden eller verksamheten även utgör en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet eller en vattenverksamhet. I sådana fall ska ansökan om tillstånd prövas av Miljöprövningsdelegationen eller Mark- och miljödomstolen tillsammans med prövningen av vattenverksamheten eller den miljöfarliga verksamheten.

Ingen avgift för ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Kontakt

Naturprövningsenheten

Telefon 010-224 16 30 (gruppnummer)

Telefontid: måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.