Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ansökan om tillstånd inom landskapsbildsskyddat område

Här ansöker du om tillstånd till åtgärder inom landskapsbilds­skyddat område.

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i och skicka in formuläret på den här sidan.

  1. Fyll i formuläret nedan.
  2. Bifoga nödvändiga dokument.
  3. Klicka på skicka. Du får en bekräftelse på din ansökan till den e-postadress du angett under sökande.

Formulär för ansökan om tillstånd till åtgärder inom landskapsbildsskyddat område

För att vi ska kunna hålla vår handläggningstid vill vi att du lämnar in en fullständig ansökan som är korrekt ifylld.

Observera att alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka in formuläret.


Ange namnet (om du känner till det) på det område med landskapsbildsskydd som berörs av åtgärden
SÖKANDE
Sökande
Sökande
MEDSÖKANDE
Medsökande
Medsökande
FASTIGHET/-ER SOM BERÖRS AV ÅTGÄRDEN


Beskriv åtgärden för vilken tillstånd söks
Har fastighetsägaren godkänt planerad åtgärd? * (obligatorisk)
Har fastighetsägaren godkänt planerad åtgärd?


AREAL SOM BERÖRSBeskriv nybyggnad/tillbyggnad/ombyggnad (t.ex. fasad, material, fönster, takhöjd, färgsättning m.m.)

Beskriv området (markanvändning, vegetation, djurliv m.m.)

Beskriv hur den planerade åtgärden kommer att påverka landskapsbilden

Ange syftet med åtgärden/-erna, skälen till varför tillstånd ska ges
OM JORDBRUKSMARK BERÖRS
Erhålls miljöersättning eller kulturmiljöstöd för berört område? * (obligatorisk)
Erhålls miljöersättning eller kulturmiljöstöd för berört område?
Eventuella kompletterande uppgifter som ni anser länsstyrelsen bör ta del av
BIFOGA RITNING OCH TYDLIGA KARTOR
Till ansökan ska ritningar och kartor bifogas. De ska visa vad den planerade åtgärden är belägen, dels översiktligt dels mer detaljerat. De ska beskriva den planerade byggnaden, anläggningen/anordningen, dess läge, på fastigheten. Skallinje och norrpil ska finnas på kartan. Ritning eller skiss över planerade byggnader ska ha mått och takvinkel angivna. Foto över området får gärna bifogas för att underlätta länsstyrelsens handläggning.

Max storlek 10 Mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen

Max 10 Mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen.

Max 10 Mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen.

Om fler filer behöver infogas än ovan

Kontakt