Prövning av miljöfarlig verksamhet

En prövning av miljöfarlig verksamhet börjar alltid med ett samråd med bland andra Länsstyrelsen. Sedan lämnar du in ansökan om tillstånd tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning. När ärendet är komplett så kungörs ansökan och skickas på remiss. Beslut om tillstånd tas av miljöprövningsdelegationen.

Prövning av ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hanteras av Länsstyrelsen. Handläggare på Länsstyrelsen arbetar med ärendet i olika steg och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen (MPD). Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig. Miljöprövningsdelegationer finns vid tolv länsstyrelser och fattar bland annat beslut om:

 • tillstånd till miljöfarlig verksamhet
 • ändring av tillstånd eller villkor.

Informationsfolder om processen kring samråd enligt 6 kap. miljöbalken Pdf, 181.4 kB.

Samråd

När du söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet börjar arbetet alltid med ett samråd. Samråd sker med länsstyrelsen i det län där verksamheten finns eller planeras, men också med andra myndigheter, grannar och andra berörda. 

Synpunkterna från samrådet blir en del av underlaget till ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. Det är du som sökande som har ansvar för samrådet. Ett väl genomfört samråd ökar förutsättningarna för att ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är kompletta vid inlämning. Detta leder till att handläggningen blir effektivare och handläggningstiden blir kortare.

Kontakta Miljöprövningsenheten i Skåne för samråd för verksamheter i Skåne.

Skicka handlingar för samråd

Lämna in samrådshandlingarna senast fem (5) veckor innan samrådsdatumet. Skicka handlingarna till skane@lansstyrelsen.se och skriv Miljöprövningsenheten i ämnesraden.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Efter avslutat samråd ska du lämna in ansökan och miljökonsekvensbeskrivning till miljöprövningsdelegationen.

Skicka gärna in ansökan digitalt via mejl eller på annat sätt som du och handläggaren kommer överens om. Du ska också skicka in flera exemplar i pappersformat. Hör med den handläggare som du har kontakt med om hur många som behövs.

En ansökan ska bland annat innehålla:

 • yrkanden, åtaganden och förslag till skyddsåtgärder
 • förslag till övervakning och kontroll av verksamheten
 • teknisk beskrivning med ritningar, produktionsmängd, uppgifter om förhållandena på platsen
 • uppgifter om energianvändning, utsläppskällor, mängd av förutsebara utsläpp och förslag till åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall
 • miljökonsekvensbeskrivning och redogörelse för samrådet.

Namngivning och kopior

Det är viktigt att du namnger samtliga handlingar du skickar in. Detta underlättar i handläggningsprocessen.

Förslag på namn av handlingar:

 • Ansökan
 • Bilaga 1 teknisk beskrivning
 • Bilaga 2 MKB
 • Bilaga 3 säkerhetsrapport
 • Bilaga 4 statusrapport m.fl.
 • Samtliga ansökningshandlingar ska du skicka i digital form till oss. Dessa hamnar då i ditt ärendes digitala akt i vårt system.
 • Handlingarna ska du underteckna med underskrift av behörig firmatecknare eller ombud med fullmakt (bifoga då undertecknad fullmakt).
 • Du behöver även skicka in fem (5) pappersexemplar av samtliga handlingar till Länsstyrelsen Skåne, Södergatan 5, 205 15 Malmö. Dessa handlingar ska vara kopior av de digitala handlingar som du har skickat till skane@lansstyrelsen.se och får inte innehålla nya eller ändrade uppgifter.

Om handlingarna är större än 15 Mb rekommenderar vi att du använder er av vår tjänst Filskick. Begär inbjudan till tjänsten genom ett e-post till skane@lansstyrelsen.se.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne prövar tillståndsansökningar för verksamheter både i Skåne och i Blekinge.

Komplettering

Efter att ansökan har kommit in så skickas den på en så kallad kompletteringsrunda. Det gör vi för att fråga berörda parter om de anser att ansökan är komplett. Om ansökan inte är fullständig så får du veta av miljöprövningsdelegationen hur den behöver kompletteras. Dessa handlingar är offentliga.

Kungörelse av ansökan

När Miljöprövningsdelegationen bedömer att ärendet är komplett kungörs ansökan i ortstidning och på Länsstyrelsens webbplats. Ärendet skickas också på remiss. Sökanden står för kostnaderna för kungörelsen.

Beslut

Beslut i ärendet tas av miljöprövningsdelegationen. Beslutet kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Domstolen avgör om du berörs av beslutet och har rätt att överklaga.

Vägledning

Här kan du få vägledning om vad som ska ingå i din ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.

Vägledning ger exempel på vad en ansökan och miljökonsekvensbeskrivning vid tillståndsprövning av djurhållande verksamhet ska innehålla.

Vägledning för att göra ansökan och miljökonsekvensbeskrivning för djurhållande verksamheter Pdf, 302.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Vägledning avseende ansökan om vindkraft. På vindlov.se får du en samlad bild av de tillstånd som krävs för en vindkraftsanläggning.

Vindlov.se Länk till annan webbplats.

Upphävande av tillstånd

Den som har ett tillstånd kan begära att detta upphävs om verksamheten upphört men också om verksamheten bedrivs i en omfattning som inte kräver tillstånd. Även tillsynsmyndigheten kan ansöka om att tillståndet ska återkallas om en verksamhet har lagts ned.

Upphävande på verksamhetsutövarens initiativ

Ett tillstånd kan upphävas på verksamhetsutövarens initiativ om:

 • Tillståndsplikt för verksamheten har upphört eller,
 • verksamheten har slutligen upphört.

För att beslut om upphävande ska kunna meddelas måste följande vara uppfyllt:

 • Anmälan om att verksamhetsutövaren har för avsikt att begära att tillståndet ska upphävas ska göras till tillsynsmyndigheten – tillståndet kan inte upphävas förrän en sådan anmälan har gjorts (se 24 kap. 13 § 1 p miljöbalken).
 • Ansökan ska skickas in i pappersform till tillståndsmyndigheten (Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö) med skäl till varför tillståndet ska upphävas.
 • Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare alternativt enligt fullmakt lämnad av behörig firmatecknare. Registreringsbevis som styrker vem som är behörig firmatecknare ska finnas med ansökan.
 • Till ansökan ska bifogas tillståndsbeslutet alternativt diarienummer och datum på tillståndsbeslutet.
 • Med ansökan ska finnas ett bevis på att anmälan (enligt första punkten) gjorts till tillsynsmyndigheten. (t.ex. ett beslut från tillsynsmyndigheten eller en kopia av anmälan som har en inkomststämpel av tillsynsmyndigheten)

Om tillståndet upphävs omfattas verksamheten inte längre av den rättskraft som ett tillstånd har enligt 24 kap. miljöbalken.

Tillsynsmyndigheten har möjligheter att enligt 26 kap. miljöbalken förelägga om åtgärder som bl.a. kan motsvara villkorspunkterna i det tidigare tillståndet.

Tillsynsmyndigheten har möjlighet att förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd för verksamheten.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.