Regionalt program för förorenade områden

Här kan du läsa vårt regionala program för förorenade områden. Programmet består av förutsättningar, målsättningar, ansvar och finansiering, organisation och samverkan och genomfört arbete. Här finns också en plan för kommande arbete och proriterade projekt och en prioriteringslista.

Förorenade områden förknippas främst med områden där det under någon tidsperiod förekommit industriell verksamhet. Något som har betydelse för hur föroreningar kan spridas och vilka risker de utgör är vilka geologiska och hydrogeologiska förutsättningar det finns i området.

Geografiska förutsättningar

Skåne län har ca 92 km2 industriområden, vilket motsvarar knappt 1% av Skånes landareal.

Folkmängden i Skåne har under de senare åren ökat och idag bor drygt 1 330 000 människor i Skåne. Förorenade områden är en viktig faktor vid samhällsplanering och för ett optimalt användande av marken. Skåne är ett utpräglat jordbrukslän och knappt hälften av marken används för jordbruksändamål (åker och betesmark) medan ca 7 % är lagstadgade landområden med skydd för naturintressen. Jämfört med andra län har Skåne dessutom överlägset flest rödlistade arter med koppling till sötvattensmiljöer och havsområden. Viljan att förtäta städerna istället för att exploatera värdefull jordbruksmark finns, vilket i viss mån driver på efterbehandlingstakten genom att områden saneras t.ex. då det byggs bostäder.

Geologiska och hydrogeologiska förhållanden

Berggrunden i norra och nordöstra Skåne består av urberg med gnejsdominerade bergarter. Urberget överlagras av sedimentära bergarter men går i dagen i de skånska urbergshorstarna som sträcker sig i NV-SO riktning. I Skånes sydvästra delar är berggrunden av sedimentär karaktär och består av allt från yngre kalkstensberggrund till äldre sand-, silt- och lerstenar.

Skåne förknippas ofta med jordlager bestående av mer eller mindre leriga moräner. Dessa bedöms ha relativt liten genomsläpplighet och har därför setts som ett gott skydd för yt- och grundvatten. Moränlerans förträfflighet som barriär har dock ifrågasatts. Dessutom består mer än halva Skåne av jordarter där urberggrundens mer sandiga och steniga moräner dominerar. Utöver detta har Skåne rikligt med isälvsavlagringar, även om detta inte alltid uppmärksammas eftersom få är direkt åsformade. I dessa isälvsavlagringar är genomsläppligheten stor.

De skånska avrinningsområdena är små och åarna har förhållandevis låg vattenföring. Skåne skiljer sig från övriga landet genom att länet har stora sammanhängande grundvattenakvifärer och många av vattentäkterna är grundvattentäkter till skillnad från övriga landet. Kristianstadslätten har Sveriges största grundvattentillgång och det finns även andra betydande grundvattenförekomster i länet. Till följd av detta har Skåne ett relativt stort antal grundvattentäkter i förhållande till ytvattentäkter (endast två ytvattentäkter) vilket gör att det finns ett extra stort intresse av att skydda länets grundvatten.

Industristruktur

Inom vissa industribranscher har Skåne varit ledande i Sverige. Här fanns den enda stenkolsbrytningen, ler- och tegelindustrin var omfattande och även annan byggindustri som tillverkning av cement, betong, asbestcement (eternit), sanitetsporslin och småhus har varit stark.

Stora delar av den övriga industrin har varit kopplad till livsmedelsproduktion. Exempel på sådan verksamhet är förpackningsindustrin och mekaniska verkstäder med inriktning mot lantbruksmaskiner. Skåne har under lång tid haft tillverkning av konstgödsel och betydande tillverkning av bekämpningsmedel.

Skåne är en av Sveriges mest betydande jordbruksbygder. Förutom det betydelsefulla konventionella jordbruket har länet haft ett stort antal handelsträdgårdar och plantskolor i varierande storlek. Dessutom bör industri som starkt kopplas till den stora befolkningstätheten i länet omnämnas, till exempel verksamheter inom ”serviceyrken” såsom kemtvätt, verkstäder och bensinstationer etc.

Nationella miljömål

Målet inom miljöarbetet i Sverige är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Som ett riktmärke finns 16 nationella miljökvalitetsmål. Ett av dessa är Giftfri miljö, vilket berör förorenade områden, som innebär att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Regionala miljömål

Som nya regionala miljömål har Länsstyrelsen Skåne antagit generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar. Dessa ska vara vägledande för det regionala miljöarbetet och det miljötillstånd som ska uppnås i länet. Länsstyrelsen ska även verka för att de nationella etappmål som berör länet uppnås. Länsstyrelsen Skåne har ett regionalt åtgärdsprogram med syfte att förbättra förutsättningarna för att nå länets miljökvalitetsmål och i detta redovisas prioriterade åtgärder för att möta gemensamma utmaningar för en hållbar utveckling i Skåne. Åtgärdsprogrammet utgår från det tidigare programmet som antogs 2012, och som efter revidering under 2015/2016 har slutåret 2020. Uppföljning görs av åtgärdsprogrammet och arbete pågår med att ta fram ett nytt program för perioden 2021 – 2025. En viktig del i detta arbete är att utvärdera om befintliga åtgärder fortfarande är relevanta eller inte, om motsvarande åtgärd också finns i ett annat strategiskt program, samt om nuvarande åtgärd behöver utvecklas till det nya åtgärdsprogrammet och i så fall hur.

Den övergripande strategin för efterbehandlingsarbetet grundar sig dels i det regleringsbrev som regeringen skickar ut varje år och dels i den Nationella planen för efterbehandling som Naturvårdsverket tar fram. I regleringsbrevet framgår att länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet privatfinansierade efterbehandlingar av förorenade områden samt redovisa arbetet med att åtgärda förorenade områden med statliga bidrag.

Under 2014, med reviderad version från 2016, publicerade Naturvårdsverket sin nationella plan som beskriver hur man kommer att fördela det statliga bidraget för efterbehandling.

Den nationella planen för efterbehandling på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Allmän information om förorenade områden och hur Naturvårdsverkets arbetar med frågan på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Prioriteringar

Prioriteringar görs också utifrån de regionala förutsättningarna i länet. Förutom generellt viktiga faktorer såsom markanvändning och naturresurser har även sociala och ekonomiska faktorer betydelse för efterbehandlingsarbetet i Skåne. Under de senaste åren har klimatfrågorna varit i fokus i Länsstyrelsen Skånes arbete.

Länsstyrelsen Skåne har gjort följande prioriteringar av objekt för vidare handläggning inom både tillsyn av förorenade områden och statligt finansierade objekt. I första hand prioriteras objekt med:

  • akut hot mot människors hälsa.
  • områden med mycket stora naturvärden (Natura 2000-områden samt riksintressen för naturvård).
  • hot mot vattenförsörjningsintressen.
  • akut spridning (t.ex. via pumpning eller olyckor) av kraftigt förorenat vatten till yt- eller grundvatten.
  • behov av bostadsbyggande och möjlighet att använda bostadsbidraget.

Arbetssätt

Arbetet med förorenade områden i Skåne sker genom inventering, tillsyn av förorenade områden och statligt finansierade objekt. Inventeringen utgör idag en mycket liten del av arbetet, men tjänar som underlag för det vidare arbetet med förorenade områden.

Inventering

Inventering avser länsstyrelsens inventering av nedlagda verksamheter och avslutades i stort 2015. Vilka objekt som inventerats har styrts av den så kallade branschlistan, som framtagits av Naturvårdsverket, och i den framgår bedömning av branschen som helhet, vilket visas genom en så kallad branschklass. Det har dock gjorts prioriteringar inom samtliga branscher beträffande vilka objekt som skulle inventeras och många objekt har fått stå kvar i databasen över förorenade områden (EBH-stödet) som endast identifierade och branschklassade.

Länsstyrelsen har inventerat enligt Naturvårdsverkets framtagna metodik för inventering av förorenade områden (MIFO), rapport 4918. MIFO-inventering innebär att information om tidigare verksamhet samlas in, framför allt genom arkivstudier och intervjuer. Objekten blir sedan riskklassade enligt fyra riskklasser, 1- 4, där riskklass 1 innebär mycket stor risk för människors hälsa och miljön medan riskklass 4 innebär liten risk för människors hälsa och miljön. Riskklassen är en bedömning och sammanvägning av olika faktorer (bl.a. föroreningarnas farlighet, spridningsförutsättningar, omgivningens känslighet och skyddsvärde) och ska visa hur stor sannolikhet det är att tidigare verksamhet har förorenat platsen på ett sätt som kan utgöra en risk för människor och miljön. Länsstyrelsen använder riskklassningarna för att prioritera bland de inventerade objekten och hitta de objekt som är mest prioriterade att utreda vidare. Det är inte förrän objekten har undersökts som det går att avgöra om platsen verkligen är förorenad och huruvida det finns en risk kopplat till föroreningarna.

Branschlistan och inventering enligt MIFO-metodiken se Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tillsyn och tillsynsvägledning

Handläggarna inom förorenad mark arbetar även med tillsyn mot nedlagda verksamheter där någon funnits ansvarig. Arbetsgången för tillsynsärende innefattar ofta en eller flera undersökningar, framtagande av riskbedömning och åtgärdsutredning och eventuellt en saneringsåtgärd. En del av arbetet med förorenade områden innefattar utredning av ansvar, främst vid nedlagda verksamheter men även vid pågående verksamheter om t.ex. föroreningarna inte härstammar från nuvarande verksamhet. I framförallt åtgärdsskedet ingår även bedömningar av verksamhetsutövarens ansvar m a p skälighet. Eftersom objekten är väldigt olika, både vad gäller storlek och föroreningsproblematik, så är det vanligt att specifika handlingsplaner utformas.

EBH-gruppen (EBH efterbehandling) hjälper och stöttar ordinarie miljötillsynshandläggare på länsstyrelsen inom ärenden som rör förorenad mark på länsstyrelsens egna pågående verksamheter. Vid pågående verksamheter kan det vara svårt att praktiskt genomföra åtgärder. Dessa planeras då så långt det är möjligt och utförs först när möjlighet ges, t.ex. vid ombyggnation, grävarbeten eller då verksamheten flyttar eller upphör. Vid mer akuta föroreningsproblem ställs krav på omedelbara åtgärder. Vid vissa objekt mynnar undersökningar ut i att kontrollprogram upprättas för ett eller flera år. Resultaten kan leda till åtgärder av olika slag.

Tillsynsarbete ingår även vid ett par av Skånes större bidragsprojekt, där det kan finnas ett så kallat delat ansvar.

Ett uppdrag inom tillsynsspåret är att vägleda kommunerna inom arbetsområdet förorenade områden. Den kommunala tillsynsmyndigheten har möjlighet att vända sig till länsstyrelsen för att få stöd och vägledning i tekniska och juridiska frågor som rör förorenad mark. Länsstyrelsen Skåne driver även tillsynsprojekt och deltar i miljösamverkansprojekt som på olika sätt bidrar till en förbättrad vägledning gentemot kommunerna. Exempel på sådant arbete är skriftlig vägledning kring PFAS och grundutbildning för miljöinspektörer som är nya med att arbeta med förorenad mark. Kommunbesök genomförs regelbundet. Under 2019-2020 lanserades strategipaketet för kommunerna. Strategipaketet är framtaget av länsstyrelsernas nationella grupp för tillsynsvägledning avseende förorenade områden och målet med vägledningsmaterialet är att stödja kommunernas strategiska arbete med förorenade områden. Genom att arbeta mer strategiskt med förorenade områden förbättras förutsättningarna för att skifta fokus från det händelsestyrda till det planerade och därmed kunna agera i en viss riktning istället för att reagera på händelser och externa krav. Detta är avgörande för att medvetet kunna arbeta för ett uppfyllande av miljömålet Giftfri miljö.

Länsstyrelsen Skåne har gått igenom samtliga inventerade objekt i riskklass 1 och 2 och gjort bedömningar kring vem som är tillsynsmyndighet: kommun eller länsstyrelse. Länsstyrelsen har följt upp bedömningen med tillsynsvägledningsmöten med kommunerna för att diskutera deras objekt och hur de kan arbeta vidare med dessa. Genom att besöka kommunerna och tydliggöra vilka objekt som är deras så bedömer Länsstyrelsen Skåne att fler objekt har börjat handläggas.

TVL-info 15:2014 Hantering och provtagning av massor.pdf
Pdf, 771.6 kB.

TVL-info 16:2014 Bedömning av förorenade områden.pdf Länk till annan webbplats.

TVL-info 3-2014 Brandövningsplatser PFOS.pdf Länk till annan webbplats.

Vägledning för att initiera tillsynsärenden vid misstänkt förorenade områden med avseende på PFAS (högfluorerade ämnen) Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för granskning och bemötande av miljötekniska markundersökningar Pdf, 140.2 kB, öppnas i nytt fönster.

TVL-info 2018:25 Myndighetsutövning vid handläggning av ärenden med schaktmassor Pdf, 793 kB, öppnas i nytt fönster.

Statligt bidrag

Inom de statligt finansierade projekten behandlas de förorenade områden där det, helt eller delvis, inte går att utkräva något lagligt ansvar för undersökningar eller åtgärder av området. För att statligt bidrag normalt ska kunna beviljas fordras att ett objekt är prioriterat ur ett nationellt eller regionalt perspektiv. Anledningen är att urvalet ska styras efter hur angelägen en undersökning eller åtgärd bedöms vara med hänsyn till risk för hälsa och miljö och mot bakgrund av det stora antalet förorenade områden. Som underlag för prioriteringar används i första hand riskklassningen från MIFO-inventeringen och Länsstyrelsen Skånes prioriteringslista. Sedan 2016 finns även en annan typ av statligt bidrag, det så kallade bostadsbidraget, som det finns mer information om nedan under rubriken Bostadsbidraget.

Undersökningarna sker normalt sett stegvis och en bedömning görs efter varje steg om objektet fortsatt ska prioriteras för ytterligare undersökningar eller åtgärder. De första undersökningarna görs som en fördjupad del av inventeringen inom MIFO fas 2 och ska svara på om misstanken att det finns föroreningar stämmer eller inte. Nästa undersökningssteg är förstudien som är en något mer omfattande undersökning och den innefattar även en förenklad riskbedömning och bedömning av eventuellt åtgärdsbehov. Slutligen kan man genomföra en huvudstudie som är omfattande undersökningar och utredningar och ska svara på hur stort åtgärdsbehovet är.

De objekt som efter undersökningar bedöms vara i behov av åtgärder kan komma att åtgärdas, antingen genom statliga medel om det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare, eller genom att det finns en ansvarig som helt eller delvis kan stå för saneringskostnaden.

Länsstyrelsen ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket varefter bidraget kan lämnas vidare till en kommun eller annan myndighet som åtar sig huvudmannaskap för att genomföra en undersökning eller åtgärd av ett specifikt objekt. Åtagandet av huvudmannaskap är en väldigt betydelsefull del för att bidragsspåret ska bli framgångsrikt.

I första hand strävar Länsstyrelsen Skåne efter att den kommun där ett prioriterat objekt är beläget ska agera huvudman. De senaste åren har även myndigheten SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) tagit på sig rollen som huvudman vid ett antal skånska objekt. Det handlar framförallt om projekt med hög komplexitet där kommunerna i fråga begärt hjälp av en extern huvudman. Länsstyrelsen har möjlighet att själv agera huvudman. Detta sker dock undantagsvis och då framförallt i tidiga skeden, MIFO 2 och förstudie.

Information om förorenade områden och det nationella arbetet med de statligt finansierade projekten finns i kvalitetsmanual samt på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Bostadsbidraget

Från och med 2016 har det funnits ett statligt bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark inför bostadsbyggande. Det aktuella bidragets syfte är att stimulera återanvändning av förorenad mark för att öppna upp områden för bostadsexploatering. Detta innebär ofta att markanvändningen på fastigheten ändras från att ha inhyst industrier till mer känsliga användningar så som bostäder. För att kunna söka bidraget måste vissa kriterier vara uppfyllda, bland annat att fastigheten ska vara konstaterat förorenad (riskklass 1-3 enligt MIFO-metodiken eller motsvarande), att man avser att bygga bostäder på fastigheten samt att exploateringen inte är lönsam utan statligt stöd. Fastigheten ska även vara detaljplanelagd för bostäder eller så ska detaljplanearbetet ha påbörjats med minsta krav att kommunfullmäktige ska ha fattat ett beslut om att påbörja detaljplanearbetet.


Ansvar för undersökning och sanering av förorenade områden

Ansvarig för att vidta åtgärder vid ett förorenat område är i första hand den som bedrivit den verksamhet som orsakat föroreningen enligt principen om att det är förorenaren som ska betala. Finns det flera ansvariga verksamhetsutövare så är de solidariskt ansvariga. Vem som är verksamhetsutövare beror på vem det är som har eller har haft den faktiska och rättsliga möjligheten att påverka verksamheten och därmed föroreningens uppkomst. Ansvaret följer med till det övertagande bolaget vid fusion. Det kan också följa med vid försäljning av verksamheten.

I andra hand, om verksamhetsutövaren inte finns kvar eller inte kan bekosta avhjälpandeåtgärder, ansvarar den som förvärvat fastigheten efter att miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999. Den som förvärvat en privatbostadsfastighet ansvarar bara om denne kände till föroreningen vid förvärvet.

Både verksamhetsutövarens och fastighetsförvärvarens ansvar omfattar undersökningar och utredningar samt faktiska saneringsåtgärder och andra åtgärder för att förhindra exponering för och spridning av föroreningen. Ansvaret inkluderar både själva utförandet av åtgärderna och ett betalningsansvar för dem.

Finns ingen ansvarig kan länsstyrelsen eller kommunen i vissa fall låta utföra undersökningar och saneringar med hjälp av statliga bidrag. Naturvårdsverket administrerar bidraget och beviljar bidragsansökningar för utredningar och efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden. Kommunerna söker bidrag hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna i sin tur ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket.

Bedömningen av frågan om ansvar innebär ofta omfattade utredningar och komplexa juridiska bedömningar. En omprövning av ansvarsbedömningen kan också bli aktuell sedan nya omständigheter tillkommit t.ex. efter en markundersökning. Frågan om ansvar är således ”en levande fråga” under myndighetens handläggning. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att det är stora vinster med att redan tidigt under handläggningen göra en bedömning av ansvaret efter de uppgifter som då finns tillgängliga. Ansvarsbedömningen blir därför ett arbetsmoment som är återkommande i inventering, tillsyn av förorenade områden och statligt finansierade objekt.

Miljöbalken på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information, läs foldern från Länsstyrelsernas Juristsamverkansgrupp Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar:

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet-ditt ansvar Pdf, 476.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Viktiga skyldigheter för förorenade områden

Skyldigheter hos förorenare eller fastighetsförvärvare:

  • Om du, exempelvis vid grävarbeten, upptäcker en förorening på en fastighet som du äger eller brukar, så måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Du bör därför alltid vara uppmärksam på konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken.
  • Om du planerar att göra markarbeten eller åtgärder i ett område som du vet är förorenat är du oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
  • Du är skyldig att ha tillräcklig kunskap om åtgärdens påverkan på hälsa och miljö samt vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Detta ska framgå av anmälan. Om du tar kontakt med tillsynsmyndigheten inför anmälan kan du få generella råd och anvisningar om anmälan.
  • Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare bli skyldig att betala för värdeökning av fastigheten om någon annan sanerar den.
  • Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare i vissa fall bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på din fastighet.

Anmälan enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Om arbeten planeras att utföras på en fastighet där man vet att den är förorenad så behöver tillsynsmyndigheten kontaktas innan arbetet startas för att se om arbetet behöver anmälas.

Anmälningsplikt gäller för en avhjälpandeåtgärd som omfattar en föroreningsskada och där åtgärden bedöms medföra en risk, större än ringa, för ökad exponering eller spridning av föroreningen.

Tänk på att vara ute i god tid. Anmälan ska skickas in till tillsynsmyndigheten minst sex veckor innan åtgärderna avses starta och vara undertecknad av ansvarig verksamhetsutövare. Vid frågor kontakta din tillsynsmyndighet. Om du är osäker på vem som är tillsynsmyndighet kontakta oss eller kommunens miljökontor.

Hantering av anmälningsärendet (tillsyn enligt miljöbalken) kan innebära att tillsynsmyndigheten kommer att ta ut en tillsynsavgift.

Statusrapporter

En statusrapport är en rapport som ska upprättas om det finns risk för att en industriutsläppsverksamhet (IED-anläggning) medför en föroreningsskada. Statusrapporten upprättas i samband med en tillståndsansökan eller efter det att huvudslutsatser har offentliggjorts, men den kan även lämnas in frivilligt vid ett annat tillfälle. I en statusrapport ska det finnas information om de föroreningar som förekommer i mark och grundvatten, hur området används, information om tidigare användning av området samt mark- och grundvattenprovtagning som avspeglar förhållandena inom området där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas. Om risken anses liten krävs inte någon statusrapport.

Statusrapporter samt rapport 6688 om Vägledning om statusrapporter på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Förorenade områden i den fysiska planeringen

När det gäller fysisk planering av markområden, inklusive de som är förorenade, har länsstyrelsen en roll enligt plan- och bygglagen att granska de översikts- och detaljplaner som kommunen tar fram. För kommunen innebär den fysiska planeringen av områden ett tillfälle att få föroreningsfrågorna belysta, utredningen utförda samt att ibland få kostnadsbärare för en sanering. Detta sker framförallt i arbetet med detaljplaner.

Förorenade områden i prövning

Vid prövning av miljöfarliga verksamheter aktualiseras frågan om föroreningar. Om området där verksamheten ska bedrivas, och även de områden som verksamheten kan beröra genom till exempel vattenutsläpp, är förorenat kan det påverka bedömningen huruvida den valda platsen är lämplig.

Vid avveckling av hela eller delar av verksamheten ställs krav på att utföra de utredningar som behövs för att avgöra om byggnader, anläggningar, mark- och vattenområden kan ha förorenats av den bedrivna verksamheten och vid behov ställa krav på att dessa ska åtgärdas.

Miljöriskområden

Ett miljöriskområde är enligt definitionen i 10 kapitlet miljöbalken ”ett område som är så allvarligt förorenat att det med hänsyn till riskerna för människors hälsa och miljön är nödvändigt att besluta om begränsningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått”. Det är en juridisk form att begränsa hur marken används. Syftet med att besluta om ett miljöriskområde är för att skydda människor och omgivningen från påverkan av det förorenade området. Det finns för närvarande inga områden där Länsstyrelsen Skåne bedömer att det är aktuellt att avsätta som miljöriskområden.

Parallellt med arbetet att åtgärda förorenade mark- och vattenområden utnyttjar Länsstyrelsen Skåne andra rättsliga möjligheter för att skydda miljön och människors hälsa på kort och lång sikt. Bl.a. har behovet av att bevara viktig information om föroreningar tillgodosetts genom inskrivning i fastighetsregistret. Den på detta sätt bevarade kunskapen blir då tillgänglig för framtida markanvändning för t.ex. servitut eller ändrad användning i planförfarande.

Intern organisation

Arbetet med förorenade områden kallas även efterbehandlingsarbete (EBH-arbete). Hos Länsstyrelsen Skåne hanteras dessa frågor främst av efterbehandlingsgruppen, EBH-gruppen, som är en del av Enheten för förorenade områden och avfallstransporter. Under 2020 har bemanningen varit i storleksordningen 8 årsarbetskrafter. Två av tjänsterna finansieras av länsstyrelsens rambudget medan resterande är finansierade av externa medel, de så kallade ”tillsynsmedlen”, från Naturvårdsverket.

Frågor om förorenade områden hanteras även inom andra delar av Länsstyrelsen Skåne.

På Miljötillsynsenheten jobbar man med tillsyn av större miljöfarliga verksamheter i länet. Även om EBH-gruppen är de som primärt driver de stora frågorna kring förorenade områden och efterbehandling hanterar även Miljötillsynsenheten dessa frågor, t ex kan det handla om kontrollprogram, frågor kring statusrapporter samt masshanteringsfrågor. Även Prövningsenheten tar stöd av EBH-gruppen när det kommer frågor angående förorenade områden i prövningsärenden.

Länsstyrelsen bedriver miljöövervakning och ansvarar för en årlig sammanställning över miljötillståndet i Skåne. Det finns vattenvårdsförbund för olika vattendrag och de kontrollerar vattenkvaliteten genom provtagning. Vilka ämnen och föreningar som analyseras är dock begränsat och man fokuserar sällan på läckage från förorenade områden. De senaste åren har provtagningar utförts i grundvatten som ett led i arbetet med vattendirektivet, EU:s ramdirektiv för vatten som antogs år 2000. I samarbete med EBH-gruppen har provtagningen utökats på vissa platser, exempelvis genom att leta efter klorerade kolväten och perfluorerade ämnen, bland annat PFOS.

EBH-gruppen har samarbetat med vattenhandläggare på Vattenenheten för att prioritera fram särskilt skyddsvärda grundvattenförekomster. EBH-gruppen har även bidragit med underlag till vattenhandläggarna för statusklassningarna av vattenförekomster inom arbetet med vattenförvaltningen.

Planenheten på Samhällsbyggnadsavdelningen hanterar frågor kring förorenade områden i plansammanhang. Här stöttar EBH-gruppen med expertstöd och bedömningar när behov finns.

Beslut om undersökningar och åtgärder fattas ofta av kommunerna i deras roll som tillsynsmyndighet. Dessa beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Det överklagande beslutet hamnar då hos rättsenheten men EBH-gruppen deltar ofta i ärenden som rör förorenade områden.

Extern samverkan

För att vara uppdaterad kring vad som händer inom arbetsområdet sker regelbundet erfarenhetsutbyte med andra länsstyrelser och även med Naturvårdsverket genom årliga träffar. Träffar kan dels hållas inom respektive arbetsområde (statliga bidrag, tillsyn, juridik) och dels anordnas med jämna mellanrum nationella träffar för alla som arbetar med efterbehandlingsfrågor på länsstyrelserna och andra statliga myndigheter.

I övrigt försöker Länsstyrelsen Skåne att hålla sig uppdaterad med information och påverka efterbehandlingsarbetet genom att delta vid olika utbildningar och seminarier. Länsstyrelsen har även drivit olika projekt inom efterbehandling och förorenade områden inom ramen för Miljösamverkan Skåne.

Länsstyrelsen Skåne deltar aktivt i flera nationella länsstyrelsegemensamma grupper. Bland annat sitter länsstyrelsen med i en nationell tillsynsgrupp som är med och påverkar vilka frågor som länsstyrelsernas gemensamma tillsynssamordnare ska driva. Det finns även en nationell grupp för att samordna arbetet med de statligt finansierade objekten (NSB). Denna grupp har tillkommit på initiativ från länsstyrelsernas chefsnätverk för EBH-frågor där enhetschefen för Förorenade områden och avfallstransporter deltar. Sedan 2015 finns också en nationell tillsynsvägledningsgrupp. Även i denna TVL-grupp är Länsstyrelsen Skåne representerad. Länsstyrelsen har även en representant i EBH-stödets användarråd samt deltar i en nationell grupp för effektivare hantering av begränsat ansvar (NGBA).

Inventering

Länsstyrelsens inventering av förorenade områden pågick under 16 år och är idag avslutad, men kan i undantagsfall göras vid ny information om att en ännu inte undersökt bransch kan ha gett upphov till potentiellt förorenade områden. Ett exempel på en sådan bransch är pälsdjursuppfödningsbranschen, vars inventering gjordes under 2017. Inventeringsarbete enligt MIFO pågår i många skånska kommuner och de skickar in sina inventerade objekt till Länsstyrelsen för uppdatering i databasen EBH-stödet.

I EBH-stödet finns idag ca 6760 objekt i Skåne. I tabell 1 finns objekt fördelade per riskklass de senaste två åren. Antalet inventerade objekt har ökat med 105 objekt vilket visar att inventeringsarbete pågår i Skånes kommuner. Ökningen är troligtvis större än så eftersom det även är objekt som ändrats från riskklassade objekt till preciserad status när det har gjorts en åtgärd och då försvinner objektets riskklass. Det är framförallt objekt i riskklass 1 och 2 som är prioriterade att jobba vidare med.

Tabell 1. Inventerade objekt per riskklass 2019 och 2020.

År, datum

Rkl 1

Rkl 2

Rkl 3

Rkl 4

2019-10-10

80

886

1107

530

2020-10-11

81

904

1146

577

Ökning 2020

1

18

39

47

I tabell 2 nedan visas fördelningen mellan branschklasserna för de objekt som identifierats, men inte riskklassats i Skåne. Antalet identifierade objekt minskar när fler objekt inventeras och får en riskklass. Detta arbete utförs av tillsynsmyndigheten och det är framförallt objekt i branschklass 2 som prioriterade att arbeta vidare med.

Tabell 2. Identifierade objekt per branschklass 2019 och 2020.

År, datum

Bkl 1

Bkl 2

Bkl 3

Bkl 4

2019-10-10

0

1383

1612

463

2020-10-11

0

1298

1607

464

Minskning 2020

0

85

5

-1

De vanligast förekommande branscherna i länet är drivmedelshantering (inklusive SPIMFAB:s objekt), metallindustri (verkstadsindustri med och utan halogenerade lösningsmedel, tungmetallgjuteri samt ytbehandling), avfallsdeponier, bilvårdsanläggningar (inklusive bilverkstäder och åkerier), kemisk industri (färgindustri, tillverkning av tvätt och rengöringsmedel samt övrig organisk och oorganisk kemisk industri), grafisk industri, plantskolor samt kemtvättar.

Inventeringens syfte är att visa på de objekt som är mest prioriterade att utreda vidare. I första hand bedöms objekt som tilldelats riskklass 1 eller 2 vid den inledande inventeringen vara prioriterade att undersöka. Det gäller oavsett om det finns någon ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare som kan stå för utredningskostnaderna eller om en ansvarig saknas och statliga medel måste användas.

För att se alla objekt i Skåne kan du gå in på EBH-kartan Länk till annan webbplats..

Tillsyn och tillsynsvägledning

Tillsynsarbetet leder normalt till ca 10-15 undersökningar per år, utförda vid pågående eller nedlagda verksamheter. Undersökningar utförs även i samband med exploateringar (ca 5-10 per år). Riskbedömningar måste utföras för att åtgärdsbehov ska kunna bedömas. Många av länsstyrelsens objekt har en komplicerad föroreningssituation och i dagsläget arbetar ett antal bolag med att ta fram åtgärdsutredningar. Varje år avslutas 3-6 objekt och klassas om samtidigt som målet är att starta 3-5 nya objekt.

Bedömningar av ansvar för undersökningar genomförs vid behov för nya objekt men i dagsläget handlar många utredningar om att bedöma ansvar och skälighet inför åtgärder. En majoritet av objekten är inne i en undersökningsfas vilket innebär att det är få objekt som har åtgärdats. Det finns dock exempel på utförda delåtgärder och åtgärder i samband med exploatering. Några objekt har avslutats utan åtgärd, ofta mot bakgrund av att riskbedömningar har visat att det inte finns några större miljö- och hälsorisker.

Sammantaget har den förstärkta tillsynen med fokus på förorenade områden bidragit till att ett stort antal undersökningar genomförts sedan starten 2005. Länsstyrelsen Skåne försöker så långt det är möjligt att uppmuntra och vägleda kommunerna så att de genomför inventeringar, kräver undersökningar och åtgärder på sina tillsynsobjekt.

Under de senaste åren har EBH-gruppen kontaktat länets kommuner för att stämma av hur det går för dem med inventeringsarbetet av pågående verksamheter samt vilka behov av vägledning de ser framöver. Samtalen med kommunerna har lett till flera seminarier, bland annat angående ansvar enligt miljöbalken, ang miljötekniska markundersökningar och om riskbedömningar. Ett antal diskussionsträffar med mindre grupper har hållits om inventering och om att utföra ansvarsutredningar. Vid denna typ av träffar har miljöinspektörer möjlighet att diskutera med varandra men även få stöd av länsstyrelsens EBH-handläggare. Kommunernas miljöinspektörer har numera en egen kontaktperson i EBH-gruppen vilket lett till snabbare och effektivare vägledning.

Statligt bidrag

Sedan starten av arbetet med förorenade områden har undersökningar och utredningar finansierade med statliga medel utförts vid drygt 30 objekt i Skåne. Det handlar om både stora verksamheter som f.d. BT Kemi i Teckomatorp och små verksamheter i anslutning till en bostadsfastighet. De flesta av de undersökta objekten har prioriterats fram via inventeringen.

Bekämpningsmedelstillverkning kan sägas vara lite av en ”skånsk bransch”, på grund av kopplingen till det intensiva jordbruket i regionen. På flera objekt pågår arbetet med utredningar och åtgärder och tre objekt har åtgärdats de senaste åren – BT Kemi norra området, Ferrosan Getinge i Eslövs kommun samt Midolprodukter i Helsingborg (se nedan).

Även kemtvättar har visat sig vara ett stort problem i Skåne. Anledningen till det är bl.a. att tvättarna varit centralt belägna i stadsmiljön samt att det finns ett stort nyttjande av grundvatten för dricksvattenändamål i Skåne. Till dags dato har tio f.d. kemtvättar undersökts med statliga medel i länet. En av dessa har åtgärdats och vid ytterligare sju pågår ett fortsatt arbete med utredningar eller åtgärdsförberedelser.

I länet pågår just nu (oktober 2020) åtgärder eller åtgärdsförberedelser vid ett flertal objekt som finansieras med statliga medel. Projekt, som drivs av kommunala huvudmän, är BT Kemi (södra området) i Svalövs kommun, f.d. Phylatterion takpapptillverkning i Trelleborgs kommun, f.d. Landskrona gasverk i Landskrona kommun och f.d. kemtvätt på Nygatan i Hässleholm. Med SGU som huvudman pågår åtgärdsförberedelser vid objekt f.d. kemtvätt på Blekingegatan i Helsingborg, vid objekt f.d. kemtvätt i Sibbarp i Osby kommun och vid f.d. kemtvätt på Stockholmsvägen i Perstorp. Länsstyrelsen Skåne har en aktiv del i åtgärdsprojekten i rollen som finansiär och är även tillsynsmyndighet över åtgärderna i BT Kemi-projektet. Projekten är sinsemellan varierande sett till föroreningssituationens komplexitet, hur stora mängder förorenade massor som behöver åtgärdas och kostnader för åtgärderna. Vad som bör lyftas fram är också att innovativ teknik i form av termisk in situ-metod används vid saneringen av BT Kemi. Så kallad innovativa lösningar, d.v.s. andra metoder än schakt och deponering, kan också komma att användas vid genomförande av åtgärder i fem av de projekt där det för närvarande pågår åtgärdsförberedelser.

Redan genomförda åtgärder har utförts vid BT Kemi, norra området, vilka avslutades 2009. Åtgärder fortsätter dock alltjämt vid BT Kemi, södra området. Kristianstads gasverk åtgärdades under 2011 och 2012 och under 2014 avslutades åtgärder vid, f.d. Midolprodukter i Helsingborgs kommun. Under 2018 avslutades saneringsåtgärder vid två projekt, dels vid f.d. Klippans läderfabrik och dels vid en fastighet i Kristianstad där det funnits en kemtvätt. Åtgärder på området för den f.d. kemtvätten genomfördes bl.a. med termisk in situ-behandling med lyckat resultat. I båda dessa projekt kommer efterkontroll att pågå under flera år i syfte att följa upp effekterna av åtgärderna. Vidare har åtgärder avslutats under 2019 vid f.d. Ferrosan bekämpningsmedelstillverkning i Getinge i Eslövs kommmun.

Ytterligare objekt med statlig finansiering är på väg in i åtgärdsfasen under de kommande åren. Det handlar då framför allt om de objekt som är inne i slutfasen av utredningsskedet.

Länsstyrelsen har, i samarbete med Länsstyrelserna i Halland och Blekinge, under 2020 handlat upp ett ramavtal för miljötekniska markundersökningar. Två undersökningar har hittills avropas från ramavtalet, en förstudie av en f d skjutbana i Eslövs kommun och en MIFO fas 2 undersökning av ett f d gjuteri i Lönsboda i Osby kommun. Provtagningarna utförs under hösten 2020. Länsstyrelsen är huvudman för undersökningarna.

Bostadsbidraget

EBH-gruppen har arbetat mycket med att informera och vägleda länets kommuner kring bostadsbidraget under de första åren 2016-2019. Detta har resulterat i att majoriteten av de skånska kommunerna har fått besök av EBH-gruppen där man har fått information om bidraget och man har kunnat diskutera vilka objekt som hade kunnat passa för bostadsbidraget i kommunen.

Under hösten 2017 sanerades en fastighet i Tollarp, Kristianstads kommun, med hjälp av bostadsbidraget. Fastigheten hade förorenats av fyllnadsmassor och saneringen bestod i att förorenade massor schaktades bort till godkänd mottagningsanläggning. Trelleborgs gasverk har fått 56 miljoner kr beviljat under 2019 men eftersom man har behövt ansöka om ändringar i projektet har det försenats och entreprenaden har inte kunnat börja ännu. Under 2020 har undersökningar gjorts inom projekteringen och miljökontroll.

Flera andra kommuner arbetar aktivt med att söka bostadsanslaget, bland annat Sjöbo, Hässleholm, Malmö och Simrishamns kommuner.

I listan nedan kan man se de tio mest prioriterade förorenade områdena i Skåne län.

I följande länk kan man läsa mer om avslutade saneringsprojekt.

Objekt

Riskklass

Kommun

Föroreningar

Finansiering

F.d. BT Kemi, södra området, Teckomatorp

1

Svalöv

Fenoxisyror, klorfenoler, dioxin

Statlig

Kemira Kemi

1

Helsingborg

Arsenik, kvicksilver

Privat

Perstorp Industripark, äldsta området

1

Klippan

PFAS

Privat

Befesa Scandust AB

1

Landskrona

Cyanid

Privat

Malmö Airport, Sturup

1

Svedala

PFAS

Privat

Skönna mosse, Örkelljunga

1

Cyanid, klorerade alifater

Cyanid, klorerade alifater

Privat

Gullviksfabriken

1

Malmö

PAH, metaller, DDT

Delat

F.d. kemtvätten på Blekingegatan

1

Helsingborg

Klorerade alifater

Statlig

Perstorp Industripark, Storarydsdammen

1

Klippan

metaller, PAH, flamskyddsmedel, PCB, PFAS

Privat

F.d. kemtvätt i Sibbarp

1

Osby

Klorerade alifater

Statlig

F.d. BT Kemi, södra området, Teckomatorp

Det f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp är ett av länets mest prioriterade förorenade områden och Naturvårdsverket beslutade 2004 att införa BT Kemi i åtgärdsramen för Länsstyrelsen i Skåne län. Svalövs kommun är huvudman för utredningar och åtgärder. Föroreningarna i området utgörs främst av kemiska bekämpningsmedel som fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler. Det finns även föroreningar av dioxin, dinoseb och antimon. Åtgärder har utförts i det norra området som idag är ett rekreationsområde.

På det södra området visade kompletterande undersökningar på större föroreningsmängder än vad tidigare kartläggning gjort. Situationen har lett till utökade åtgärdsinsatser och därmed ökade kostnader i projektet. Projektet fortsatte i tre etapper med mellanliggande avstämningar och bidragsansökningar, och de två första två etapperna innebar åtgärdsförberedelser. Som ett resultat av förberedelserna redovisades under 2016 en uppdaterad huvudstudie med förslag till slutligt åtgärdsalternativ. Härefter lades till en komplettering till huvudstudien innebärande att även in situ-teknik fanns med bland förordade åtgärdsmetoder. Huvudstudien, med senare komplettering, godkändes av både länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Efter en bidragsansökan från länsstyrelsen beviljade Naturvårdsverket i november 2017 bidrag till åtgärder för det södra området. Under 2019 genomfördes en upphandling av saneringsentreprenaden, vilken resulterade i att saneringen av det södra området kommer att genomföras med en kombination av schaktåtgärder och termisk in situ-teknik. Saneringsåtgärderna har påbörjats under sommaren 2020 och enligt tidsplanen genomförs åtgärderna 2020 – 2021.

Kemira Kemi, Helsingborg

Kemiras anläggning i Helsingborg är ett av Skånes mest förorenade områden, både vad gäller halter och mängder. Främst är arsenik och kvicksilver ett problem men det finns även delområden med mycket höga koppar-, bly- och zinkhalter. Under 2010 sanerades ett delområde. Under 2011/2012 startade ett uppdaterat kontrollprogram för grundvatten för att en bedömning av belastning på Öresund skulle kunna göras. Under 2014-2015 inkom riskbedömningar för alla delområden (A-J) och under 2016 utfördes en samlad riskbedömning för hela området. Den samlade riskbedömningen avslutades under 2017 och en åtgärdsutredning påbörjades. Sedan 2018 pågår arbete med att ta fram en åtgärdsutredning för området.

Perstorp Industripark, äldsta området

Perstorp industripark har en lång verksamhetshistorik. I det "äldsta området" finns en komplex och varierande föroreningssituation. Under 2010 genomfördes en översiktlig miljöteknisk markundersökning och en mer fördjupad undersökning utfördes 2014. PFAS har upptäckts och är för närvarande prioriterat för utredning. Undersökningar genomfördes 2016-2018. Förslag till kompletteringar och riskbedömning har lämnats in 2019. Området kommer att vara prioriterat för tillsynsarbete framöver, främst pga PFAS.

Befesa Scandust AB, Landskrona

En markundersökning från september 2016 visar att det finns ett stort område där grundvattnet är förorenat med metaller och cyanid, både cyanid total och fri cyanid. Ytterligare undersökningar utfördes 2017 och en reviderad riskbedömning togs fram 2019 . Föroreningarna i grundvattnet sträcker sig in på grannfastigheten i sydväst och har inte kunnat avgränsas i denna riktning. En schaktsanering har utförts inom produktionsområdet där det grävts ur en meter jord. Länsstyrelsen har under 2019 avslagit en anmälan om sanering av grundvatten då Länsstyrelsen anser att det krävs ytterligare undersökningar först.

Malmö Airport, Sturup

Från flygplatsens brandövningsområde har föroreningar, i form av perfluorerade ämnen (PFAS), spridit sig till grundvattnet och via dräneringssystem ut i omkringliggande ytvatten. Förhöjda halter av PFAS har påträffats bl.a. i närliggande Fjällfotasjön. Under hösten 2012 utfördes en större skyddsåtgärd för att bättre samla in förorenat grundvatten i samband med ombyggnad av brandövningsplatsen. Kontrollprogram för ytvatten finns vilket omfattar ytvattenprovtagning och provtagning av fisk. En nulägesrapport har tagits fram under 2016/2017 för att samla material från flera utvärderingar och undersökningar i samma dokument och för att utvärdera vad för kompletteringar som behöver utföras. Mellan 2018 och 2020 har åtgärdsförberedande undersökningar och riskbedömning utförts inför kommande åtgärder. Rapportering till Länsstyrelsen kvarstår.

Skönna Mosse, Örkelljunga

Skönna Mosse ligger några hundra meter från den f.d. ytbehandlingsverksamheten Multo i Örkelljunga. Mossen har genom geofysiska undersökningar 2014 visat sig innehålla uppskattningsvis 70 tunnor av cyanidslam. I torvtäktsområdet finns även klorerade ämnen, bl.a. trikloretylen. Enligt riskbedömningen förekommer akuta risker och en åtgärdsutredning har tagits fram. Under 2019 har diskussioner förts om ansvar och skälighet. Bolaget och länsstyrelsen har olika uppfattningar. Bolaget har förelagts om att genomföra åtgärder i mossen och beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen.

Gullviksfabriken, f.d. pesticidtillverkning i Malmö

I området har verksamhet, med bland annat tillverkning av smörjoljor, konstgödsel, hantering av bekämpningsmedel och tillverkning av färg, bedrivits mellan åren 1920 – 1974. Därefter har området ombildats till bostadsområde med främst villabebyggelse. Omfattande utredningar som utförts genom tillsyn av Malmö miljöförvaltning visar på höga halter i marken av framförallt metaller och PAH men även föroreningar av alifater, aromater och bekämpningsmedel förekommer. Utredningarna visar på ett saneringsbehov och det har också utförts en åtgärdsutredning. Tillsynsmyndigheten har tagit fram en ansvarsutredning vilken visar på att ansvarigt bolag bedöms ha ett begränsat ansvar för åtgärder av det förorenade området. Efter dialog med tillsynsmyndigheten har Länsstyrelsen för avsikt att ansöka om statligt bidrag till åtgärder för den del där ansvar inte kan utkrävas.

F.d. kemtvätt på Blekingegatan, Helsingborg

Kemtvätten, som drevs under namnet Otto Borgs Kemiska, var i drift på platsen från 1933 till 1969. Från 1970-78/79 drevs tvätten av en annan verksamhetsutövare, Rektorns Kemiska tvätt. Under hela perioden har perkloretylen använts som tvättvätska men eventuellt har även andra typer av tvättvätskor förekommit. Byggnaden revs 1979 och fastigheten styckades upp i tre. På dessa nya fastigheter byggdes tre villor.

Under 2011 och 2012 genomfördes inledande miljöteknisk markundersökning samt förstudie med länsstyrelsen som huvudman. Resultaten visade bl a på förekomst av perkloretylen i samtliga porgaspunkter och man uppmätte även höga halter föroreningar inomhus. En kombination av djupt liggande grundvatten och svårborrad geologi (sand och sandsten) medförde att grundvatten endast provtogs i ett par punkter. Höga föroreningshalter påträffades på 10-12 meters djup vilket visar att det pågår en föroreningsspridning från det misstänkta källområdet. Undersökningarna i huvudstudien, där SGU varit huvudman, förstärker bilden av kraftig förorening i det djupa grundvattnet och föroreningar påträffas ända ner till 40 m djup. Den ytliga påverkan av föroreningarna ser ut att vara avgränsad till de närmast omgivande fastigheterna och framför allt fastigheten där kemtvätten var belägen.

Med anledning av föroreningssituationen på platsen, i kombination med riskerna för boende samt det skyddsvärda grundvattnet i området, gör Länsstyrelsen bedömningen att objektet är fortsatt mycket högt prioriterat. Huvudstudien färdigställdes 2015. Under 2016 och 2017 pågick omfattande diskussioner med såväl kommunen, fastighetsägarna och Naturvårdsverket om fortsättningen av projektet. En ansökan om medel för åtgärdsförberedelser lämnades in under våren 2017 och i maj 2018 beslutade Naturvårdsverket om medel, fördelade över tre år, för arbetet. På grund av föroreningarnas djup och dess höga undersökningskostnader upprättades en större projektgrupp med både en svensk konsult och med ett institut för tillämpad grundvattenforskning från Kanada. Under 2018 och 2019 har det genomförts kärnborrningar och ingående analyser av bl.a. kärnorna och tryckförändringar. Huset på den mest förorenade fastigheten har även rivits för att möjliggöra fortsatt arbete. Under 2020 har arbetet med förberedelseskedet fortgått och projektet har även beviljats förstärkning för 2021 för att komma vidare i att bestämma lämpliga åtgärder.

Perstorp Industripark, Storarydsdammen

Storarydsdammen, nedströms Perstorp industripark, användes som sedimentationsdamm mellan 1961 och 1972, då det nuvarande reningsverket byggdes. Dammen har tagit emot en stor mängd föroreningar från industrierna. Föroreningarna består bl a av metaller och organiska ämnen som polyaromatiska kolväten (PAH), flamskyddsmedel och PCB. PFAS har undersökts och påträffats i vattenfasen. Under 2008-2015 utfördes undersökningar och en riskbedömning. Riskbedömningen reviderades under 2016 och länsstyrelsen klassade då upp objektet till riskklass 1. Under 2017 slutfördes riskbedömningen och under 2018 och 2019 har arbetet med åtgärdsutredning och riskvärdering pågått. Under 2020-2021 genomförs kompletterande provtagningar för att bättre kunna utvärdera föreslagna åtgärder.

F.d. kemtvätt i Sibbarp, Osby

Den före detta tvätten, som ligger i Sibbarp vid Helge å, var aktiv från mitten av 1950-talet fram till 2001. På platsen har man bedrivit både kem- och vattentvätt. Framförallt från 50-talet fram till 1970 tvättades mycket kemtvätt med perkloretylen som tvättvätska. Processvatten från tvätten avleddes tidigare direkt till Helge å och det finns också uppgifter som tyder på att destillationsrester och dyl. grävdes ner på tomten. Under 1990-talet påvisades föroreningar i den djupborrade brunn som är belägen på fastigheten. Klorerade alifater har senare även påvisats i djupborrade brunnar på grannfastigheter till den f.d. kemtvätten, vilket visar att det sker en spridning av föroreningar. Eftersom byggnaden där tvätten bedrevs används som bostad bedöms känsligheten vara mycket stor. Skyddsvärdet ur miljösynpunkt ses också som mycket stort då området är av riksintresse för naturvård.

Under 2007 till 2013 utfördes flera utredningar och undersökningarna visade på ställvis mycket höga halter klorerade lösningsmedel i såväl mark som grundvatten. Mycket höga halter påträffades också i det djupa grundvattnet inom fastigheten, något som indikerar att perkloretylen i egen fas trängt ner till kaolinlerans överyta på 10-15 m.u.my. 2015 ställde kommunen en begäran till SGU att de skulle ta över som huvudman för projektet, vilket man gjorde. Våren 2016 beslutade Naturvårdsverket om medel för ett åtgärdsförberedande skede. Arbetet med åtgärdsförberedelser har pågått de senaste åren och förhoppningen är att man under 2021 kan komma vidare i projektet och inkomma med en ansökan om åtgärdsmedel.

Inventering

I och med att det statligt finansierade inventeringsarbetet avslutades 2015 består detta nu främst i att en allmän uppdatering av EBH-stödet samt kommunal inventering av pågående verksamheter.

En annan arbetsuppgift som måste hanteras även framöver är omklassning av objekt. Länsstyrelsens strategi är att det är tillsynsmyndigheten över det inventerade objektet som ska ansvara för omklassningen. Eftersom kommunerna inte har tillgång till EBH-stödet är det dock länsstyrelsens uppgift att uppdatera EBH-stödet med inkomna omklassningar. Arbetet är viktigt eftersom EBH-stödet annars lätt blir inaktuell samt att man genom omklassningarna tydligt kan visa hur arbetet med undersökningar och åtgärder fortlöper.

Undersökningar och utredningar

Länsstyrelsen Skånes mål är att arbeta med så många objekt att miljöproblemet i sin helhet i huvudsak kan vara löst allra senast år 2050. För att både hinna undersöka och åtgärda objekten bör ebh-gruppen sträva efter att starta upp ett flertal objekt de kommande åren. Hur många objekt som startas idag respektive på något längre sikt beror på resurser, hur komplexa objekten är och hur mycket tid som måste läggas på andra redan pågående objekt.

Länsstyrelsen ska fortsätta att driva på arbetet med att få till privatfinansierade undersökningar på pågående verksamheter. Flera av dessa objekt har varit föremål för tillsynsinsatser under flera år och kommer eventuellt att behöva tillsynsinsatser flera år framöver. För att takten inte ska minska är det viktigt att man de kommande åren snabbt bemöter inkommande rapporter och sätter tidsramar. För ett effektivt arbete bör ansvarsutredningar tas fram och utgöra ett stöd i diskussioner om undersökningar och eventuellt åtgärder med bolagen.

Det är högst troligt att Länsstyrelsen Skåne, för nya och eventuellt även redan pågående objekt, i ökad utsträckning kommer att ställa krav via förelägganden. Dock kan det i vissa avseenden vara betydligt mer ändamålsenligt att komma överens om provtagningsplaner jämfört med väldigt uppstyrda förelägganden – det är den platsspecifika situationen som avgör. I många fall kan det vara bra med utrymme för ändringar och tillägg i undersökningsskedet, speciellt om utredningen läggs upp i flera steg.

En uppgift som kommer att ta mer tid kommande år är granskning av statusrapporter. Länsstyrelsen kommer att göra bedömningar av undersökningarnas omfattning och kontrollera att rätt ämnen provtagits och att rapporten följer Naturvårdsverkets riktlinjer. Länsstyrelsen Skåne kommer att försöka förmå bolagen att ta ett helhetsgrepp kring föroreningsproblemen när man ändå ska genomföra undersökningar.

Länsstyrelsen har sedan 2020 ett ramavtal med miljötekniska konsulter och har ambitionen att kunna utföra fler undersökningar i MIFO fas 2 och förstudier där det saknas ansvarig och bidrag från Naturvårdsverket kan sökas. Länsstyrelsen söker bidrag och är huvudman för undersökningarna för de mest prioriterade objekten i riskklass 1-2.

Åtgärder

Åtgärder utförs vid de objekt där man efter undersökningar gjort bedömningen att sådana är nödvändiga. Förutsättningarna på objektet avgör om och när åtgärderna kan genomföras.

Många av Länsstyrelsen Skånes tillsynsobjekt är pågående tillståndspliktiga verksamheter vilket medför att fullständiga åtgärder kan vara svåra att genomföra. Länsstyrelsen arbetar för att det ska finnas ett så bra underlag som möjligt den dagen det blir aktuellt med åtgärder samt att ansvarsfrågan ska vara helt klarlagd. Det går att göra delåtgärder även på pågående verksamheter och detta utförs i så stor utsträckning som möjligt. I vissa fall kan inte källan åtgärdas och då får skyddsåtgärder vidtas, t.ex. skyddspumpning av grundvatten, tills mer slutliga åtgärder kan vidtas. Även kontrollprogram kan upprättas för att kontrollera en förorening till dess att åtgärder blir aktuella.

Antalet förorenade områden där det finns någon ansvarig men verksamheten har lagt ned har ökat de senaste åren på grund av att Länsstyrelsen Skåne har börjat bedriva mer tillsyn vid fler sådana objekt. Det kommer troligtvis att vara lättare att genomföra åtgärder vid objekt där det inte längre finns en pågående verksamhet.

Länsstyrelsen Skåne prioriterar sedan 2016 objekt i riskklass 1 och 2 där åtgärder är möjliga, helt eller delvis, och där objekten riskerar att påverka människors hälsa alternativt yt- eller grundvatten.

Vid utgången av 2020 kommer det att pågå åtgärder eller åtgärdsförberedelser vid åtta statligt finansierade objekt. Dessa är f.d. BT Kemi södra området, Landskrona gasverk, f.d. kemtvätt i Sibbarp Osby, Phylatterion i Trelleborg, f.d. kemtvätt på Blekingegatan i Helsingborg, Trelleborgs gasverk, f.d. kemtvätt på Stockholmsvägen i Perstorp och f.d. kemtvätt på Nygatan i Hässleholm. Under de kommande åren kommer fler objekt att vara på väg mot åtgärd

Tillsynsvägledning

En viktig del i Länsstyrelsen Skånes arbete är tillsynsvägledning gentemot kommunerna. I tillsynsvägledningen kan länsstyrelsen hjälpa och stötta kommunerna i deras arbete med förorenade områden. Hittills har Länsstyrelsen Skåne utvärderat sina vägledningsinsatser regelbundet och utifrån de svar som kommit in valt inriktning på seminarier, workshops och information etc.

En uppgift är att förmedla hur det strategiska arbetet kan se ut och varför det är viktigt att lägga över vissa resurser från händelsestyrd tillsyn (t.ex. exploatering) till tillsynsdrivet arbete med prioriterade objekt (de som riskklassats som riskklass 1 och 2). Länsstyrelsen kommer att fortsätta vägleda kommunerna i att inventera sina verksamheter inklusive deponier och få till privatfinansierade undersökningar. Vår strategi kommer därför även under kommande år att omfatta workshops om efterbehandlingsansvar och MIFO-metodik när vi bedömer att behov finns. Strategin är kopplad till de skånska regionala åtgärdsmålen som tagits fram för att uppfylla miljömålen.

Den direkta dagliga kontakten med inspektörer, via telefon och mail, med frågor kring förorenade områden i deras ärenden fortsätter. Detta är ofta ett tidseffektivt sätt för inspektörerna att komma vidare när de kört fast.

Varje år uppdaterar Länsstyrelsen Skåne den så kallade prioriteringslistan där de mest prioriterade objekten i länet pekas ut. De 30 första objekten på listan är rangordnade medan resterande 15 objekt är listade utan inbördes ordning. Objekt kan tillkomma eller tas bort från listan om ny information framkommer, till exempel efter att ytterligare undersökningar eller åtgärder utförts.

Kontakt

Johan Wigh, 010-224 16 98, chef för enheten för förorenade områden och avfallstransporter

David Lalloo,010-224 14 49, tillsyn och tillsynsvägledning

Jessica Bernfreed Ewald, 010-224 12 42, tillsyn och tillsynsvägledning, statusrapporter, PFAS

Erik Eneroth, 010-224 17 65, tillsyn och tillsynsvägledning

Mieke Haegeman,010-224 12 81, tillsyn och tillsynsvägledning

Fanny Söderkvist, (fn föräldraledig), tillsyn och tillsynsvägledning

Karin Persson, 010-224 15 76, EBH-stödet, statliga objekt, bostadsbidraget

Emilia Drab, 010-224 14 84, statliga objekt, bostadsbidraget, tillsyn och tillsynsvägledning

Mats Andersson, 010-224 13 09, statliga objekt

Linn Svensson Renström, 010-224 1231, tillsyn och EBH-stödet