Regionalt program för förorenade områden

Här kan du läsa vårt regionala program för förorenade områden. Programmet består av förutsättningar, målsättningar, ansvar och finansiering, organisation och samverkan och genomfört arbete. Här finns också en plan för kommande arbete och proriterade projekt och en prioriteringslista.

Förorenade områden förknippas främst med områden där det under någon tidsperiod förekommit industriell verksamhet. Något som har betydelse för hur föroreningar kan spridas och vilka risker de utgör är vilka geologiska och hydrogeologiska förutsättningar det finns i området.

Geografiska förutsättningar

Skåne län har ca 92 km2 industriområden, vilket motsvarar knappt 1% av Skånes landareal.

Folkmängden i Skåne har under de senare åren ökat och idag bor drygt 1 330 000 människor i Skåne. Förorenade områden är en viktig faktor vid samhällsplanering och för ett optimalt användande av marken. Skåne är ett utpräglat jordbrukslän och knappt hälften av marken används för jordbruksändamål (åker och betesmark) medan ca 7 % är lagstadgade landområden med skydd för naturintressen. Jämfört med andra län har Skåne dessutom överlägset flest rödlistade arter med koppling till sötvattensmiljöer och havsområden. Viljan att förtäta städerna istället för att exploatera värdefull jordbruksmark finns, vilket i viss mån driver på efterbehandlingstakten genom att områden saneras t.ex. då det byggs bostäder.

Geologiska och hydrogeologiska förhållanden

Berggrunden i norra och nordöstra Skåne består av urberg med gnejsdominerade bergarter. Urberget överlagras av sedimentära bergarter men går i dagen i de skånska urbergshorstarna som sträcker sig i NV-SO riktning. I Skånes sydvästra delar är berggrunden av sedimentär karaktär och består av allt från yngre kalkstensberggrund till äldre sand-, silt- och lerstenar.

Skåne förknippas ofta med jordlager bestående av mer eller mindre leriga moräner. Dessa bedöms ha relativt liten genomsläpplighet och har därför setts som ett gott skydd för yt- och grundvatten. Moränlerans förträfflighet som barriär har dock ifrågasatts. Dessutom består mer än halva Skåne av jordarter där urberggrundens mer sandiga och steniga moräner dominerar. Utöver detta har Skåne rikligt med isälvsavlagringar, även om detta inte alltid uppmärksammas eftersom få är direkt åsformade. I dessa isälvsavlagringar är genomsläppligheten stor.

De skånska avrinningsområdena är små och åarna har förhållandevis låg vattenföring. Skåne skiljer sig från övriga landet genom att länet har stora sammanhängande grundvattenakvifärer och många av vattentäkterna är grundvattentäkter till skillnad från övriga landet. Kristianstadslätten har Sveriges största grundvattentillgång och det finns även andra betydande grundvattenförekomster i länet. Till följd av detta har Skåne ett relativt stort antal grundvattentäkter i förhållande till ytvattentäkter (endast två ytvattentäkter) vilket gör att det finns ett extra stort intresse av att skydda länets grundvatten.

Industristruktur

Inom vissa industribranscher har Skåne varit ledande i Sverige. Här fanns den enda stenkolsbrytningen, ler- och tegelindustrin var omfattande och även annan byggindustri som tillverkning av cement, betong, asbestcement (eternit), sanitetsporslin och småhus har varit stark.

Stora delar av den övriga industrin har varit kopplad till livsmedelsproduktion. Exempel på sådan verksamhet är förpackningsindustrin och mekaniska verkstäder med inriktning mot lantbruksmaskiner. Skåne har under lång tid haft tillverkning av konstgödsel och betydande tillverkning av bekämpningsmedel.

Skåne är en av Sveriges mest betydande jordbruksbygder. Förutom det betydelsefulla konventionella jordbruket har länet haft ett stort antal handelsträdgårdar och plantskolor i varierande storlek. Dessutom bör industri som starkt kopplas till den stora befolkningstätheten i länet omnämnas, till exempel verksamheter inom ”serviceyrken” såsom kemtvätt, verkstäder och bensinstationer etc.

Nationella miljömål

Målet inom miljöarbetet i Sverige är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Som ett riktmärke finns 16 nationella miljökvalitetsmål. Ett av dessa är Giftfri miljö, vilket berör förorenade områden, som innebär att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Regionala miljömål

Som nya regionala miljömål har Länsstyrelsen Skåne antagit generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar. Dessa ska vara vägledande för det regionala miljöarbetet och det miljötillstånd som ska uppnås i länet. Länsstyrelsen ska även verka för att de nationella etappmål som berör länet uppnås.

Länsstyrelsen Skåne har ett regionalt åtgärdsprogram med syfte att förbättra förutsättningarna för att nå länets miljökvalitetsmål och i detta redovisas prioriterade åtgärder för att möta gemensamma utmaningar för en hållbar utveckling i Skåne.

Åtgärdsprogrammet utgår från det tidigare programmet som antogs 2012, och som efter revidering under 2015-2016 har slutåret 2020. Uppföljning har gjorts av åtgärdsprogrammet och ett nytt program har tagits fram för perioden 2021 – 2025. En viktig del i detta arbete är att utvärdera om befintliga åtgärder fortfarande är relevanta eller inte, om motsvarande åtgärd också finns i ett annat strategiskt program, samt om nuvarande åtgärd behöver utvecklas till det nya åtgärdsprogrammet och i så fall hur.

Den övergripande strategin för efterbehandlingsarbetet grundar sig dels i det regleringsbrev som regeringen skickar ut varje år och dels i den Nationella planen för efterbehandling som Naturvårdsverket tar fram.

I regleringsbrevet framgår att länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka antalet privatfinansierade efterbehandlingar av förorenade områden samt redovisa arbetet med att åtgärda förorenade områden med statliga bidrag.

Under 2014, med reviderad version från 2016, publicerade Naturvårdsverket sin nationella plan som beskriver hur man kommer att fördela det statliga bidraget för efterbehandling.

Nationell plan för prioritering av ansökningar om statligt stöd på naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Prioriteringar

Prioriteringar görs också utifrån de regionala förutsättningarna i länet. Förutom generellt viktiga faktorer såsom markanvändning och naturresurser har även sociala och ekonomiska faktorer betydelse för efterbehandlingsarbetet i Skåne. Under de senaste åren har klimatfrågorna varit i fokus i Länsstyrelsen Skånes arbete.

Länsstyrelsen Skåne har gjort följande prioriteringar av objekt för vidare handläggning inom både tillsyn av förorenade områden och statligt finansierade objekt. I första hand prioriteras objekt med:

  • akut hot mot människors hälsa
  • områden med mycket stora naturvärden (Natura 2000-områden samt riksintressen för naturvård).
  • hot mot vattenförsörjningsintressen.
  • akut spridning (t.ex. via pumpning eller olyckor) av kraftigt förorenat vatten till yt- eller grundvatten.
  • behov av bostadsbyggande och möjlighet att använda bostadsbidraget.

Arbetssätt

Arbetet med förorenade områden i Skåne sker genom inventering, tillsyn av förorenade områden och statligt finansierade objekt. Inventeringen utgör idag en mycket liten del av arbetet, men tjänar som underlag för det vidare arbetet med förorenade områden.

Inventering

Inventering avser länsstyrelsens inventering av nedlagda verksamheter och avslutades i stort 2015. Vilka objekt som inventerats har styrts av den så kallade branschlistan, som framtagits av Naturvårdsverket, och i den framgår bedömning av branschen som helhet, vilket visas genom en så kallad branschklass. Det har dock gjorts prioriteringar inom samtliga branscher beträffande vilka objekt som skulle inventeras och många objekt har fått stå kvar i databasen över förorenade områden (EBH-stödet) som endast identifierade och branschklassade.

Länsstyrelsen har inventerat enligt Naturvårdsverkets framtagna metodik för inventering av förorenade områden (MIFO), rapport 4918. MIFO-inventering innebär att information om tidigare verksamhet samlas in, framför allt genom arkivstudier och intervjuer. Objekten blir sedan riskklassade enligt fyra riskklasser, 1- 4, där riskklass 1 innebär mycket stor risk för människors hälsa och miljön medan riskklass 4 innebär liten risk för människors hälsa och miljön. Riskklassen är en bedömning och sammanvägning av olika faktorer (bl.a. föroreningarnas farlighet, spridningsförutsättningar, omgivningens känslighet och skyddsvärde) och ska visa hur stor sannolikhet det är att tidigare verksamhet har förorenat platsen på ett sätt som kan utgöra en risk för människor och miljön. Länsstyrelsen använder riskklassningarna för att prioritera bland de inventerade objekten och hitta de objekt som är mest prioriterade att utreda vidare. Det är inte förrän objekten har undersökts som det går att avgöra om platsen verkligen är förorenad och huruvida det finns en risk kopplat till föroreningarna.

Branschlista och om inventering av förorenade områden på naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Tillsyn och tillsynsvägledning

Handläggarna inom förorenad mark arbetar även med tillsyn mot nedlagda verksamheter där någon funnits ansvarig. Arbetsgången för tillsynsärende innefattar ofta en eller flera undersökningar, framtagande av riskbedömning och åtgärdsutredning och eventuellt en saneringsåtgärd. En del av arbetet med förorenade områden innefattar utredning av ansvar, främst vid nedlagda verksamheter men även vid pågående verksamheter om t.ex. föroreningarna inte härstammar från nuvarande verksamhet. I framförallt åtgärdsskedet ingår även bedömningar av verksamhetsutövarens skälighet. Eftersom objekten är väldigt olika, både vad gäller storlek och föroreningsproblematik, så är det vanligt att specifika handlingsplaner utformas.

EBH-gruppen hjälper och stöttar ordinarie miljötillsynshandläggare på länsstyrelsen inom ärenden som rör förorenad mark på länsstyrelsens egna pågående verksamheter. Vid pågående verksamheter kan det vara svårt att praktiskt genomföra åtgärder. Dessa planeras då så långt det är möjligt och utförs först när möjlighet ges, t.ex. vid ombyggnation, grävarbeten eller då verksamheten flyttar eller upphör. Vid mer akuta föroreningsproblem ställs krav på omedelbara åtgärder. Vid vissa objekt mynnar undersökningar ut i att kontrollprogram upprättas för ett eller flera år. Resultaten kan leda till åtgärder av olika slag.

Tillsynsarbete ingår även vid ett par av Skånes större bidragsprojekt, där det kan finnas ett så kallat delat ansvar.

Ett uppdrag inom tillsynsspåret är att vägleda kommunerna inom arbetsområdet förorenade områden. Den kommunala tillsynsmyndigheten har möjlighet att vända sig till länsstyrelsen för att få stöd och vägledning i tekniska och juridiska frågor som rör förorenad mark. Länsstyrelsen Skåne driver även tillsynsprojekt och deltar i miljösamverkansprojekt som på olika sätt bidrar till en förbättrad vägledning gentemot kommunerna. Exempel på sådant arbete är att man under 2017 tog fram en skriftlig vägledning kring PFAS och under 2018 har hållit i en GRUF-utbildning för miljöinspektörer som är nya med att arbeta med förorenad mark. 2019 pågår kommunbesök då man presenterar Strategipaketet. Strategipaketet är framtaget av länsstyrelsernas nationella grupp för tillsynsvägledning avseende förorenade områden och målet med vägledningsmaterialet är att stödja kommunernas strategiska arbete med förorenade områden. Genom att arbeta mer strategiskt med förorenade områden förbättras förutsättningarna för att skifta fokus från det händelsestyrda till det planerade och därmed kunna agera i en viss riktning istället för att reagera på händelser och externa krav. Detta är avgörande för att medvetet kunna arbeta för ett uppfyllande av miljömålet Giftfri miljö.

Länsstyrelsen Skåne har gått igenom samtliga inventerade objekt i riskklass 1 och 2 och gjort bedömningar kring vem som är tillsynsmyndighet: kommun eller länsstyrelse. Länsstyrelsen har följt upp bedömningen med tillsynsvägledningsmöten med kommunerna för att diskutera deras objekt och hur de kan arbeta vidare med dessa. Genom att besöka kommunerna och tydliggöra vilka objekt som är deras så bedömer Länsstyrelsen Skåne att fler objekt har börjat handläggas.

TVL-info 2014-15 Information om hantering och provtagning av massor. Rev. februari 2023.pdf
Pdf, 239.7 kB.

TVL-info 2014-16 Ställningstagande angående Förorenade områden. Rev. maj 2023.pdf Pdf, 346.7 kB.

TVL-info 2014-3 Brandövningsplatser PFOS.pdf Pdf, 664.6 kB.

Vägledning för att initiera tillsynsärenden vid misstänkt förorenade områden med avseende på PFAS (högfluorerade ämnen) Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

TVL-info 2023-2 Checklista vid granskning av markundersökningar Pdf, 112.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Statligt bidrag

Inom de statligt finansierade projekten behandlas de förorenade områden där det, helt eller delvis, inte går att utkräva något lagligt ansvar för undersökningar eller åtgärder av området. För att statligt bidrag normalt ska kunna beviljas fordras att ett objekt är prioriterat ur ett nationellt eller regionalt perspektiv. Anledningen är att urvalet ska styras efter hur angelägen en undersökning eller åtgärd bedöms vara med hänsyn till risk för hälsa och miljö och mot bakgrund av det stora antalet förorenade områden. Som underlag för prioriteringar används i första hand riskklassningen från MIFO-inventeringen och Länsstyrelsen Skånes prioriteringslista. Sedan 2016 finns även en annan typ av statligt bidrag, det så kallade bostadsbidraget, som det finns mer information om nedan under rubriken Bostadsbidraget.

Undersökningarna sker normalt sett stegvis och en bedömning görs efter varje steg om objektet fortsatt ska prioriteras för ytterligare undersökningar eller åtgärder. De första undersökningarna görs som en fördjupad del av inventeringen inom MIFO fas 2 och ska svara på om misstanken att det finns föroreningar stämmer eller inte. Nästa undersökningssteg är förstudien som är en något mer omfattande undersökning och den innefattar även en förenklad riskbedömning och bedömning av eventuellt åtgärdsbehov. Slutligen kan man genomföra en huvudstudie som är omfattande undersökningar och utredningar och ska svara på hur stort åtgärdsbehovet är.

De objekt som efter undersökningar bedöms vara i behov av åtgärder kan komma att åtgärdas, antingen genom statliga medel om det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare, eller genom att det finns en ansvarig som helt eller delvis kan stå för saneringskostnaden.

Länsstyrelsen ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket varefter bidraget kan lämnas vidare till en kommun eller annan myndighet som åtar sig huvudmannaskap för att genomföra en undersökning eller åtgärd av ett specifikt objekt. Åtagandet av huvudmannaskap är en väldigt betydelsefull del för att bidragsspåret ska bli framgångsrikt.

I första hand strävar Länsstyrelsen Skåne efter att den kommun där ett prioriterat objekt är beläget ska agera huvudman. De senaste åren har även myndigheten SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) tagit på sig rollen som huvudman vid ett antal skånska objekt. Det handlar framförallt om projekt med hög komplexitet där kommunerna i fråga begärt hjälp av en extern huvudman. Länsstyrelsen har möjlighet att själv agera huvudman. Detta sker dock undantagsvis och då framförallt i tidiga skeden, MIFO 2 och förstudie.

Mer information om förorenade områden och det nationella arbetet med de statligt finansierade projekten finns i Naturvårdsverkets kvalitetsmanual: Kvalitetsmanualen – att söka bidrag (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats..

Bostadsbidraget

Från och med 2016 har det funnits ett statligt bidrag för kommuner att söka för att finansiera sanering av förorenad mark inför bostadsbyggande. Det aktuella bidragets syfte är att stimulera återanvändning av förorenad mark för att öppna upp områden för bostadsexploatering. Detta innebär ofta att markanvändningen på fastigheten ändras från att ha inhyst industrier till mer känsliga användningar så som bostäder. För att kunna söka bidraget måste vissa kriterier vara uppfyllda, bland annat att fastigheten ska vara konstaterat förorenad (riskklass 1-3 enligt MIFO-metodiken eller motsvarande), att man avser att bygga bostäder på fastigheten samt att exploateringen inte är lönsam utan statligt stöd. Fastigheten ska även vara detaljplanelagd för bostäder eller så ska detaljplanearbetet ha påbörjats med minsta krav att kommunfullmäktige ska ha fattat ett beslut om att påbörja detaljplanearbetet.

Ansvar för undersökning och sanering av förorenade områden

Ansvarig för att vidta åtgärder vid ett förorenat område är i första hand den som bedrivit den verksamhet som orsakat föroreningen enligt principen om att det är förorenaren som ska betala. Finns det flera ansvariga verksamhetsutövare så är de solidariskt ansvariga. Vem som är verksamhetsutövare beror på vem det är som har eller har haft den faktiska och rättsliga möjligheten att påverka verksamheten och därmed föroreningens uppkomst. Ansvaret följer med till det övertagande bolaget vid fusion. Det kan också följa med vid försäljning av verksamheten.

I andra hand, om verksamhetsutövaren inte finns kvar eller inte kan bekosta avhjälpandeåtgärder, ansvarar den som förvärvat fastigheten efter att miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999. Den som förvärvat en privatbostadsfastighet ansvarar bara om denne kände till föroreningen vid förvärvet.

Både verksamhetsutövarens och fastighetsförvärvarens ansvar omfattar undersökningar och utredningar samt faktiska saneringsåtgärder och andra åtgärder för att förhindra exponering för och spridning av föroreningen. Ansvaret inkluderar både själva utförandet av åtgärderna och ett betalningsansvar för dem.

Finns ingen ansvarig kan länsstyrelsen eller kommunen i vissa fall låta utföra undersökningar och saneringar med hjälp av statliga bidrag. Naturvårdsverket administrerar bidraget och beviljar bidragsansökningar för utredningar och efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden. Kommunerna söker bidrag hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna i sin tur ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket.

Bedömningen av frågan om ansvar innebär ofta omfattade utredningar och komplexa juridiska bedömningar. En omprövning av ansvarsbedömningen kan också bli aktuell sedan nya omständigheter tillkommit t.ex. efter en markundersökning. Frågan om ansvar är således ”en levande fråga” under myndighetens handläggning. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att det är stora vinster med att redan tidigt under handläggningen göra en bedömning av ansvaret efter de uppgifter som då finns tillgängliga. Ansvarsbedömningen blir därför ett arbetsmoment som är återkommande i inventering, tillsyn av förorenade områden och statligt finansierade objekt.

Miljöbalken på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Foldern Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvar. Länk till annan webbplats.

Viktiga skyldigheter för förorenade områden

Skyldigheter hos förorenare eller fastighetsförvärvare:

  • Om du, exempelvis vid grävarbeten, upptäcker en förorening på en fastighet som du äger eller brukar, så måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Du bör därför alltid vara uppmärksam på konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken.
  • Om du planerar att göra markarbeten eller åtgärder i ett område som du vet är förorenat är du oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
  • Du är skyldig att ha tillräcklig kunskap om åtgärdens påverkan på hälsa och miljö samt vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Detta ska framgå av anmälan. Om du tar kontakt med tillsynsmyndigheten inför anmälan kan du få generella råd och anvisningar om anmälan.
  • Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare bli skyldig att betala för värdeökning av fastigheten om någon annan sanerar den.
  • Oavsett när fastigheten förvärvats kan du som fastighetsägare i vissa fall bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på din fastighet.

Anmälan enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Om arbeten planeras att utföras på en fastighet där man vet att den är förorenad så behöver tillsynsmyndigheten kontaktas innan arbetet startas för att se om arbetet behöver anmälas.

Anmälningsplikt gäller för en avhjälpandeåtgärd som omfattar en föroreningsskada och där åtgärden bedöms medföra en risk, större än ringa, för ökad exponering eller spridning av föroreningen.

Tänk på att vara ute i god tid. Anmälan ska skickas in till tillsynsmyndigheten minst sex veckor innan åtgärderna avses starta och vara undertecknad av ansvarig verksamhetsutövare. Vid frågor kontakta din tillsynsmyndighet. Om du är osäker på vem som är tillsynsmyndighet kontakta oss eller kommunens miljökontor.

Hantering av anmälningsärendet (tillsyn enligt miljöbalken) kan innebära att tillsynsmyndigheten kommer att ta ut en tillsynsavgift.

Statusrapporter

En statusrapport är en rapport som ska upprättas om det finns risk för att en industriutsläppsverksamhet (IED-anläggning) medför en föroreningsskada. Statusrapporten upprättas i samband med en tillståndsansökan eller efter det att huvudslutsatser har offentliggjorts, men den kan även lämnas in frivilligt vid ett annat tillfälle. I en statusrapport ska det finnas information om de föroreningar som förekommer i mark och grundvatten, hur området används, information om tidigare användning av området samt mark- och grundvattenprovtagning som avspeglar förhållandena inom området där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas. Om risken anses liten krävs inte någon statusrapport.

För mer information om statusrapporter samt Naturvårdsverkets rapport 6688 om Vägledning om statusrapporter, följ länk Statusrapport för industriutsläpps­verksamheter (naturvardsverket.se). Länk till annan webbplats.

Förorenade områden i den fysiska planeringen

När det gäller fysisk planering av markområden, inklusive de som är förorenade, har länsstyrelsen en roll enligt plan- och bygglagen att granska de översikts- och detaljplaner som kommunen tar fram. För kommunen innebär den fysiska planeringen av områden ett tillfälle att få föroreningsfrågorna belysta, utredningar utförda samt att ibland få kostnadsbärare för en sanering. Detta sker framförallt i arbetet med detaljplaner.

Förorenade områden i prövning

Vid prövning av miljöfarliga verksamheter aktualiseras frågan om föroreningar. Om området där verksamheten ska bedrivas, och även de områden som verksamheten kan beröra genom till exempel vattenutsläpp, är förorenat kan det påverka bedömningen huruvida den valda platsen är lämplig.

Vid avveckling av hela eller delar av verksamheten ställs krav på att utföra de utredningar som behövs för att avgöra om byggnader, anläggningar, mark- och vattenområden kan ha förorenats av den bedrivna verksamheten och vid behov ställa krav på att dessa ska åtgärdas.

Miljöriskområden

Ett miljöriskområde är enligt definitionen i 10 kapitlet miljöbalken ”ett område som är så allvarligt förorenat att det med hänsyn till riskerna för människors hälsa och miljön är nödvändigt att besluta om begränsningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått”. Det är en juridisk form att begränsa hur marken används. Syftet med att besluta om ett miljöriskområde är för att skydda människor och omgivningen från påverkan av det förorenade området. Det finns för närvarande inga områden där Länsstyrelsen Skåne bedömer att det är aktuellt att avsätta som miljöriskområden.

Parallellt med arbetet att åtgärda förorenade mark- och vattenområden utnyttjar Länsstyrelsen Skåne andra rättsliga möjligheter för att skydda miljön och människors hälsa på kort och lång sikt. Bl.a. har behovet av att bevara viktig information om föroreningar tillgodosetts genom inskrivning i fastighetsregistret. Den på detta sätt bevarade kunskapen blir då tillgänglig för framtida markanvändning för t.ex. servitut eller ändrad användning i planförfarandet.

Intern organisation

Arbetet med förorenade områden kallas även efterbehandlingsarbete (EBH-arbete). Hos Länsstyrelsen Skåne hanteras dessa frågor främst av efterbehandlingsgruppen, EBH-gruppen, som är en del av Enheten för förorenade områden och avfallstransporter. Under 2021 arbetar åtta personer permanent i gruppen och två är projektanställda. Två av tjänsterna finansieras av länsstyrelsens rambudget medan resterande är beroende av externa medel från Naturvårdsverket.

Frågor om förorenade områden hanteras även inom andra delar av Länsstyrelsen Skåne. På Miljötillsynsenheten jobbar man med tillsyn av större miljöfarliga verksamheter i länet. Även om EBH-gruppen är den som primärt driver de stora frågorna kring förorenade områden och efterbehandling hanterar även Miljötillsynsenheten dessa frågor, t ex kan det handla om kontrollprogram, frågor kring statusrapporter samt masshanteringsfrågor. Även Prövningsenheten tar stöd av EBH-gruppen när det kommer frågor angående förorenade områden i prövningsärenden.

Länsstyrelsen bedriver miljöövervakning och ansvarar för en årlig sammanställning över miljötillståndet i Skåne. Det finns vattenvårdsförbund för olika vattendrag och de kontrollerar vattenkvaliteten genom provtagning. Vilka ämnen och föreningar som analyseras är dock begränsat och man fokuserar sällan på läckage från förorenade områden. De senaste åren har provtagningar utförts i grundvatten som ett led i arbetet med vattendirektivet, EU:s ramdirektiv för vatten som antogs år 2000. I samarbete med EBH-gruppen har provtagningen utökats på vissa platser, exempelvis genom att leta efter klorerade kolväten och perfluorerade ämnen, bland annat PFOS.

EBH-gruppen har samarbetat med vattenhandläggare på Vattenenheten för att prioritera fram särskilt skyddsvärda grundvattenförekomster. EBH-gruppen har även bidragit med underlag till vattenhandläggarna för statusklassningarna av vattenförekomster inom arbetet med vattenförvaltningen.

Planenheten på Samhällsbyggnadsavdelningen hanterar frågor kring förorenade områden i plansammanhang. Här stöttar EBH-gruppen med expertstöd och bedömningar när behov finns.

Beslut om undersökningar och åtgärder fattas ofta av kommunerna i deras roll som tillsynsmyndighet. Dessa beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Det överklagande beslutet hamnar då hos rättsenheten men EBH-gruppen deltar ofta i ärenden som rör förorenade områden.

Extern samverkan

För att vara uppdaterad kring vad som händer inom arbetsområdet sker regelbundet erfarenhetsutbyte med andra länsstyrelser och även med Naturvårdsverket genom årliga träffar. Träffar kan dels hållas inom respektive arbetsområde (statliga bidrag, tillsyn, juridik) och dels anordnas med jämna mellanrum nationella träffar för alla som arbetar med efterbehandlingsfrågor på länsstyrelserna och andra statliga myndigheter.

I övrigt försöker Länsstyrelsen Skåne att hålla sig uppdaterad med information och påverka efterbehandlingsarbetet genom att delta vid olika utbildningar och seminarier. Länsstyrelsen har även drivit olika projekt inom efterbehandling och förorenade områden inom ramen för Miljösamverkan Skåne.

Länsstyrelsen sitter med i en nationell tillsynsgrupp för att bl.a. påverka vilka frågor som länsstyrelsernas gemensamma tillsynssamordnare ska driva. Länsstyrelsen Skåne är även representerad i en nationell grupp för att samordna arbetet med de statligt finansierade objekten (NSB). Denna grupp har tillkommit på initiativ från länsstyrelsernas chefsnätverk för EBH-frågor där länsstyrelsens miljöavdelningschef sitter med. Sedan 2015 finns dessutom en nationell tillsynsvägledningsgrupp. Även i denna TVL-grupp är Länsstyrelsen Skåne representerad. Länsstyrelsen är även representerad i EBH-stödets användarråd samt Nationell grupp för effektivare hantering av begränsat ansvar (NGBA).

Inventering

Länsstyrelsens inventering av förorenade områden pågick under 16 år och är idag avslutad, men kan i undantagsfall göras vid ny information om att en ännu inte undersökt bransch kan ha gett upphov till potentiellt förorenade områden. Ett exempel på en sådan bransch är pälsdjursuppfödningsbranschen, vars inventering gjordes under 2017.

I Skåne har finns idag ca 3335 identifierade objekt, se tabell 2 för fördelning per branschklass, och ca 2747 inventerade och riskklassade objekt, se tabell 1 för fördelning per riskklass.

Tabell 1. Objekt i Skåne fördelat per riskklass (hämtat ur EBH-stödet 2021-10-14).

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 4

84

921

1162

580

I tabell 2 nedan visas fördelningen mellan branschklasserna för de objekt som identifierats, men inte riskklassats i Skåne.

Tabell 2. Identifierade objekt i Skåne fördelat per branschklass (hämtat ur EBH-stödet 2021-10-14).

Branschklass 1

Branschklass 2

Branschklass 3

Branschklass 4

0

1271

1601

463

De vanligast förekommande branscherna i länet är drivmedelshantering (inklusive SPIMFAB:s objekt), metallindustri (verkstadsindustri med och utan halogenerade lösningsmedel, tungmetallgjuteri samt ytbehandling), avfallsdeponier, bilvårdsanläggningar (inklusive bilverkstäder och åkerier), kemisk industri (färgindustri, tillverkning av tvätt och rengöringsmedel samt övrig organisk och oorganisk kemisk industri), grafisk industri, plantskolor samt kemtvättar.

Inventeringens syfte är att visa på de objekt som är mest prioriterade att utreda vidare. I första hand bedöms objekt som tilldelats riskklass 1 eller 2 vid den inledande inventeringen vara prioriterade att undersöka. Det gäller oavsett om det finns någon ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare som kan stå för utredningskostnaderna eller om en ansvarig saknas och statliga medel måste användas.

Tillsyn och tillsynsvägledning

Tillsynsarbetet leder normalt till ca 10-15 undersökningar per år, utförda vid pågående eller nedlagda verksamheter. Undersökningar utförs även i samband med exploateringar (ca 5-10 per år). Riskbedömningar måste utföras för att åtgärdsbehov ska kunna bedömas. Många av länsstyrelsens objekt har en komplicerad föroreningssituation och i dagsläget arbetar ett antal bolag med att ta fram åtgärdsutredningar. Varje år avslutas 3-6 objekt och klassas om samtidigt som målet är att starta 3-5 nya objekt.

Bedömningar av ansvar för undersökningar genomförs vid behov för nya objekt men i dagsläget handlar många utredningar om att bedöma ansvar och skälighet inför åtgärder. En majoritet av objekten är inne i en undersökningsfas vilket innebär att det är få objekt som har åtgärdats. Det finns dock exempel på utförda delåtgärder och åtgärder i samband med exploatering. Några objekt har avslutats utan åtgärd, ofta mot bakgrund av att riskbedömningar har visat att det inte finns några större miljö- och hälsorisker.

Sammantaget har den förstärkta tillsynen med fokus på förorenade områden bidragit till att ett stort antal undersökningar genomförts sedan starten 2005. Länsstyrelsen Skåne försöker så långt det är möjligt att uppmuntra och vägleda kommunerna så att de genomför inventeringar, kräver undersökningar och åtgärder på sina tillsynsobjekt.

Under de senaste åren har EBH-gruppen kontaktat länets kommuner för att stämma av hur det går för dem med inventeringsarbetet av pågående verksamheter samt vilka behov av vägledning de ser framöver. Samtalen med kommunerna har lett till flera seminarier, bland annat angående ansvar enligt miljöbalken, miljötekniska markundersökningar och riskbedömningar. Ett antal diskussionsträffar med mindre grupper har hållits om inventering och om att utföra ansvarsutredningar. Vid denna typ av träffar har miljöinspektörer möjlighet att diskutera med varandra men även få stöd av länsstyrelsens EBH-handläggare. Kommunernas miljöinspektörer har numera en egen kontaktperson i EBH-gruppen vilket lett till snabbare och effektivare vägledning.

Statligt bidrag

Sedan starten av arbetet med förorenade områden har undersökningar och utredningar finansierade med statliga medel utförts vid drygt 30 objekt i Skåne. Det handlar om både stora verksamheter som f.d. BT Kemi i Teckomatorp och små verksamheter i anslutning till en bostadsfastighet. De flesta av de undersökta objekten har prioriterats fram via inventeringen.

Bekämpningsmedelstillverkning kan sägas vara lite av en ”skånsk bransch”, på grund av kopplingen till det intensiva jordbruket i regionen. På flera objekt pågår arbetet med utredningar och åtgärder och tre objekt har åtgärdats de senaste åren – BT Kemi norra området, Ferrosan Getinge i Eslövs kommun samt Midolprodukter i Helsingborg (se nedan).

Även kemtvättar har visat sig vara ett stort problem i Skåne. Anledningen till det är bl.a. att tvättarna varit centralt belägna i stadsmiljön samt att det finns ett stort nyttjande av grundvatten för dricksvattenändamål i Skåne. Till dags dato har tio f.d. kemtvättar undersökts med statliga medel i länet. En av dessa har åtgärdats och vid ytterligare sju pågår ett fortsatt arbete med utredningar eller åtgärdsförberedelser.

I länet pågår just nu (oktober 2021) åtgärder eller åtgärdsförberedelser vid ett flertal objekt som finansieras med statliga medel. Projekt, som drivs av kommunala huvudmän, är BT Kemi (södra området) i Svalövs kommun, f.d. Phylatterion takpapptillverkning i Trelleborgs kommun, f.d. Landskrona gasverk i Landskrona kommun och f.d. kemtvätt på Nygatan i Hässleholm. Med SGU som huvudman pågår åtgärdsförberedelser vid objekt f.d. kemtvätt på Blekingegatan i Helsingborg, vid objekt f.d. kemtvätt i Sibbarp i Osby kommun och vid f.d. kemtvätt på Stockholmsvägen i Perstorp. Länsstyrelsen Skåne har en aktiv del i åtgärdsprojekten i rollen som finansiär och är även tillsynsmyndighet över åtgärderna i BT Kemi-projektet. Projekten är sinsemellan varierande sett till föroreningssituationens komplexitet, hur stora mängder förorenade massor som behöver åtgärdas och kostnader för åtgärderna. Vad som bör lyftas fram är också att innovativ teknik i form av termisk in situ-metod används vid saneringen av BT Kemi. Så kallade innovativa lösningar, d.v.s. andra metoder än schakt och deponering, kan också komma att användas vid genomförande av åtgärder i fem av de projekt där det för närvarande pågår åtgärdsförberedelser.

Redan genomförda åtgärder har utförts vid BT Kemi, norra området, vilka avslutades 2009. Åtgärder fortsätter dock alltjämt vid BT Kemi, södra området. Kristianstads gasverk åtgärdades under 2011 och 2012 och under 2014 avslutades åtgärder vid, f.d. Midolprodukter i Helsingborgs kommun. Under 2018 avslutades saneringsåtgärder vid två projekt, dels vid f.d. Klippans läderfabrik och dels vid en fastighet i Kristianstad där det funnits en kemtvätt. Åtgärder på området för den f.d. kemtvätten genomfördes bl.a. med termisk in situ-behandling med lyckat resultat. I båda dessa projekt kommer efterkontroll att pågå under flera år i syfte att följa upp effekterna av åtgärderna. Vidare har åtgärder avslutats under 2019 vid f.d. Ferrosan bekämpningsmedelstillverkning i Getinge i Eslövs kommun.

Ytterligare objekt med statlig finansiering är på väg in i åtgärdsfasen under de kommande åren. Det handlar då framför allt om de objekt som är inne i slutfasen av utredningsskedet.

Länsstyrelsen har, i samarbete med Länsstyrelserna i Halland och Blekinge, under 2020 handlat upp ett ramavtal för miljötekniska markundersökningar. Ramavtalet gäller i två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Under 2021 utförs tre stycken MIFO fas 2-undersökningar och en huvudstudie som avropats från ramavtalet. Provtagningarna kommer att utföras under 2021 och 2022 och Länsstyrelsen är huvudman för undersökningarna.

Bostadsbidraget

EBH-gruppen har arbetat mycket med att informera och vägleda länets kommuner kring bostadsbidraget under de första åren 2016-2019. Detta har resulterat i att majoriteten av de skånska kommunerna har fått besök av EBH-gruppen där man har fått information om bidraget och man har kunnat diskutera vilka objekt som hade kunnat passa för bostadsbidraget i kommunen.

Reglerna kring bostadsbidraget uppdaterades under 2021 och det nya regelverket medförde att det endast är möjligt att söka bidrag för återställande av marken, således kan man bara få bidrag för sanering till motsvarande MKM-nivå. Kostnaderna för att förädla marken för bostadsändamål får exploatören stå för. Det nya regelverket innebär också en kommuntypsindelning, där storstadskommuner inta kan ges bidrag, storstadsnära kommuner kan i vissa fall få delvis bidrag och övriga kommuner kan få upp till 100% bidrag.

Under hösten 2017 sanerades en fastighet i Tollarp, Kristianstads kommun, med hjälp av bostadsbidraget. Fastigheten hade förorenats av fyllnadsmassor och saneringen bestod i att förorenade massor schaktades bort till godkänd mottagningsanläggning. Trelleborgs gasverk har fått 56 miljoner kr beviljat under 2019 men eftersom man har behövt ansöka om ändringar i projektet har det försenats och entreprenaden har inte kunnat börja ännu. Under 2020 har undersökningar gjorts inom projekteringen och miljökontroll.

Flera andra kommuner arbetar med att söka bostadsanslaget, bland annat Hässleholm och Simrishamns kommuner.

Inventering

I och med att det statligt finansierade inventeringsarbetet avslutades 2015 består detta nu främst i att en allmän uppdatering av EBH-stödet samt kommunal inventering av pågående verksamheter.

En annan arbetsuppgift som måste hanteras även framöver är omklassning av objekt. Länsstyrelsens strategi är att det är tillsynsmyndigheten över det inventerade objektet som ska ansvara för omklassningen. Eftersom kommunerna inte har tillgång till EBH-stödet är det dock länsstyrelsens uppgift att uppdatera EBH-stödet med inkomna omklassningar. Arbetet är viktigt eftersom EBH-stödet annars lätt blir inaktuell samt att man genom omklassningarna tydligt kan visa hur arbetet med undersökningar och åtgärder fortlöper.

Undersökningar och utredningar

Hur många objekt som startas genom ansvarsutredningar beror på resurser, hur komplexa objekten är och hur mycket tid som måste läggas på andra redan pågående objekt.

Länsstyrelsen Skånes mål är att arbeta med så många objekt att miljöproblemet i sin helhet i huvudsak kan vara löst allra senast år 2050. För att både hinna undersöka och åtgärda objekten bör ebh-gruppen sträva efter att starta upp ett flertal objekt de kommande åren.

Länsstyrelsen ska fortsätta att driva på arbetet med att få till privatfinansierade undersökningar på pågående verksamheter. Flera av dessa objekt har varit föremål för tillsynsinsatser under flera år och kommer eventuellt att behöva tillsynsinsatser flera år framöver. För att takten inte ska minska är det viktigt att man de kommande åren snabbt bemöter inkommande rapporter och sätter tidsramar. För ett effektivt arbete bör en jurist utföra ansvarsutredningar och utgöra ett stöd i diskussioner om undersökningar och eventuellt åtgärder med bolagen.

Det är högst troligt att Länsstyrelsen Skåne, för nya och eventuellt även redan pågående objekt, i ökad utsträckning kommer att ställa krav via förelägganden. Dock kan det i vissa avseenden vara betydligt mer ändamålsenligt att komma överens om provtagningsplaner jämfört med väldigt uppstyrda förelägganden – det är den platsspecifika situationen som avgör. I många fall kan det vara bra med utrymme för ändringar och tillägg i undersökningsskedet, speciellt om utredningen läggs upp i flera steg.

En uppgift som kommer att ta mer tid kommande år är granskning av statusrapporter. Länsstyrelsen kommer att göra bedömningar av undersökningarnas omfattning och kontrollera att rätt ämnen provtagits och att rapporten följer Naturvårdsverkets riktlinjer. Länsstyrelsen Skåne kommer att försöka förmå bolagen att ta ett helhetsgrepp kring föroreningsproblemen när man ändå ska genomföra undersökningar.

Åtgärder

Åtgärder utförs vid de objekt där man efter undersökningar gjort bedömningen att sådana är nödvändiga. Förutsättningarna på objektet avgör om och när åtgärderna kan genomföras.

Många av Länsstyrelsen Skånes tillsynsobjekt är pågående tillståndspliktiga verksamheter vilket medför att fullständiga åtgärder kan vara svåra att genomföra. Länsstyrelsen arbetar för att det ska finnas ett så bra underlag som möjligt den dagen det blir aktuellt med åtgärder samt att ansvarsfrågan ska vara helt klarlagd. Det går att göra delåtgärder även på pågående verksamheter och detta utförs i så stor utsträckning som möjligt. I vissa fall kan inte källan åtgärdas och då får skyddsåtgärder vidtas, t.ex. skyddspumpning av grundvatten, tills mer slutliga åtgärder kan vidtas. Även kontrollprogram kan upprättas för att kontrollera en förorening till dess att åtgärder blir aktuella.

Antalet förorenade områden där det finns någon ansvarig men verksamheten har lagt ned har ökat de senaste åren på grund av att Länsstyrelsen Skåne har börjat bedriva mer tillsyn vid fler sådana objekt. Det kommer troligtvis att vara lättare att genomföra åtgärder vid objekt där det inte längre finns en pågående verksamhet.

Länsstyrelsen Skåne prioriterar sedan 2016 objekt i riskklass 1 och 2 där åtgärder är möjliga, helt eller delvis, och där objekten riskerar att påverka människors hälsa alternativt yt- eller grundvatten.

Vid utgången av 2021 kommer det att pågå åtgärder eller åtgärdsförberedelser vid f.d. BT Kemi södra området, Landskrona gasverk, f.d. kemtvätt i Sibbarp, f.d. kemtvätt på Blekingegatan i Helsingborg, f.d. kemtvätt på Nygatan i Hässleholm och Phyllaterion i Trelleborg. Under de kommande åren kommer fler objekt att vara på väg mot åtgärd. Uppföljande provtagning efter åtgärd görs på Bomgatan i Kristianstad och på Läderfabriken i Klippan.

Tillsynsvägledning

En viktig del i Länsstyrelsen Skånes arbete är tillsynsvägledning gentemot kommunerna. I tillsynsvägledningen kan länsstyrelsen hjälpa och stötta kommunerna i deras arbete med förorenade områden. Hittills har Länsstyrelsen Skåne utvärderat sina vägledningsinsatser regelbundet och utifrån de svar som kommit in valt inriktning på seminarier, workshops och information etc.

En viktig del är att förmedla hur det strategiska arbetet kan se ut och varför det är viktigt att lägga över vissa resurser från händelsestyrd tillsyn (t.ex. exploatering) till tillsynsdrivet arbete med prioriterade objekt (de som riskklassats som riskklass 1 och 2). Länsstyrelsen kommer att fortsätta driva på kommunerna att inventera sina verksamheter inklusive deponier och få till privatfinansierade undersökningar. Vår strategi kommer därför även under kommande år att omfatta workshops om efterbehandlingsansvar och MIFO-metodik när vi bedömer att behov finns. Strategin är kopplad till de skånska regionala åtgärdsmålen som tagits fram för att uppfylla miljömålen.

Den direkta dagliga kontakten med inspektörer, via telefon och mail, med frågor kring förorenade områden i deras ärenden fortsätter. Detta är ofta ett tidseffektivt sätt för inspektörerna att komma vidare när de kört fast.

I listan nedan kan man se de tio mest prioriterade förorenade områdena i Skåne län.

Objekt


Risk-klass


Kommun

Föroreningar

Finansiering

F.d. BT Kemi, södra området, Teckomatorp

1

Svalöv

Fenoxisyror, klorfenoler, dioxin

Statlig

Kemira Kemi, Helsingborg

1

Helsingborg

Arsenik, kvicksilver

Privat

Perstorp Industripark, äldsta området

1

Klippan

PFAS

Privat

Befesa Scandust AB

1

Landskrona

Cyanid

Privat

Malmö Airport, Sturup

1

Svedala

PFAS

Privat

Skönna mosse, Örkelljunga

1

Örkelljunga

Cyanid, klorerade alifater

Privat

Gullviksfabriken, f.d. pesticidtillverkning

1

Malmö

Zink

Delat ansvar

F.d. kemtvätt på Blekingegatan, Helsingborg

1

Helsingborg

Klorerade alifater

Statlig

Perstorp Industripark, Storarydsdammen

1

Klippan

?

Privat

F.d. kemtvätt i Sibbarp

1

Osby

Klorerade alifater

Statlig

F.d. BT Kemi, södra området, Teckomatorp

Det f.d. BT Kemi-området i Teckomatorp är ett av länets mest prioriterade förorenade områden och Naturvårdsverket beslutade 2004 att införa BT Kemi i åtgärdsramen för Länsstyrelsen i Skåne län. Svalövs kommun är huvudman för utredningar och åtgärder. Föroreningarna i området utgörs främst av kemiska bekämpningsmedel som fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler. Det finns även föroreningar av dioxin, dinoseb och antimon. Åtgärder har utförts i det norra området som idag är ett rekreationsområde.

På det södra området har kompletterande undersökningar visat på större föroreningsmängder än vad tidigare kartläggning gjort. Situationen har lett till utökade åtgärdsinsatser och därmed ökade kostnader i projektet. Projektet har fortsatt i tre etapper med mellanliggande avstämningar och bidragsansökningar, och de två första två etapperna har inneburit åtgärdsförberedelser. Som ett resultat av förberedelserna redovisades under 2016 en uppdaterad huvudstudie med förslag till slutligt åtgärdsalternativ. Härefter har lagts till en komplettering till huvudstudien innebärande att även in situ-teknik finns med bland förordade åtgärdsmetoder. Huvudstudien, med senare komplettering, har godkänts av både länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Efter en bidragsansökan från länsstyrelsen beviljade Naturvårdsverket i november 2017 bidrag till åtgärder för det södra området. Under 2019 har det genomförts en upphandling av saneringsentreprenaden, vilken resulterat i att saneringen av det södra området kommer att genomföras med termisk in situ-teknik. Under 2020 påbörjades åtgärder i form av schaktning av förorenad jord och borrning för installation av termisk in situ-behandling och i början av 2021 togs den termiska anläggningen i drift.

Kemira Kemi, Helsingborg

Kemiras anläggning i Helsingborg är ett av Skånes mest förorenade områden, både vad gäller halter och mängder. Främst är arsenik och kvicksilver ett problem men det finns även delområden med mycket höga koppar-, bly- och zinkhalter. Under 2010 sanerades ett delområde. Under 2011/2012 startade ett uppdaterat kontrollprogram för grundvatten för att en bedömning av belastning på Öresund skulle kunna göras. Under 2014-2015 inkom riskbedömningar för alla delområden (A-J) och under 2016 utfördes en samlad riskbedömning för hela området. Den samlade riskbedömningen avslutades under 2017 och en åtgärdsutredning påbörjades. Sedan 2018 pågår arbetet med att genomföra en åtgärdsutredning.

Perstorp Industripark, äldsta området

Perstorp industripark har en lång verksamhetshistorik. I det "äldsta området" finns en komplex och varierande föroreningssituation. Under 2010 genomfördes en översiktlig miljöteknisk markundersökning och en mer fördjupad undersökning utfördes 2014. PFAS har upptäckts och är för närvarande prioriterat för utredning. Undersökningar genomfördes 2016-2018. Förslag till kompletteringar och riskbedömning har lämnats in 2019. Arbete pågår med riskbedömning.

Befesa Scandust AB, Landskrona

En markundersökning från september 2016 visade att det finns ett stort område där grundvattnet är förorenat med metaller och cyanid, både cyanid total och fri cyanid. Ytterligare undersökningar och en riskbedömning utfördes av bolaget 2017. Föroreningarna i grundvattnet sträcker sig in på grannfastigheten i sydväst och har inte kunnat avgränsas i denna riktning. En schaktsanering har utförts inom produktionsområdet där det grävts ur en meter jord. Ett pilotförsök för pumpning och rening av grundvatten har utförts under 2018. En anmälan om sanering av grundvatten via pump and treat har inkommit till Länsstyrelsen och avslagits. Ärendet kommer att avgöras hos MÖD.

Malmö Airport, Sturup

Från flygplatsens brandövningsområde har föroreningar, i form av perfluorerade ämnen (PFAS), spridit sig till grundvattnet och via dräneringssystem ut i omkringliggande ytvatten. Förhöjda halter av PFAS har påträffats bl.a. i närliggande Fjällfotasjön. Under hösten 2012 utfördes en större skyddsåtgärd för att bättre samla in förorenat grundvatten i samband med ombyggnad av brandövningsplatsen. Kontrollprogram för ytvatten finns vilket omfattar ytvattenprovtagning och provtagning av fisk. En nulägesrapport har tagits fram under 2016/2017 för att samla material från flera utvärderingar och undersökningar i samma dokument och för att utvärdera vad för kompletteringar som behöver utföras. Under 2018-2021 har undersökningar och riskbedömning utförts inför kommande åtgärder.

Skönna Mosse, Örkelljunga

Skönna Mosse ligger några hundra meter från den f.d. ytbehandlingsverksamheten Multo i Örkelljunga. Mossen har genom geofysiska undersökningar 2014 visat sig innehålla uppskattningsvis 70 tunnor av cyanidslam. I torvtäktsområdet finns även klorerade ämnen, bl.a. trikloretylen. Enligt riskbedömningen förekommer akuta risker och en åtgärdsutredning har tagits fram. Under 2019 har diskussioner förts om ansvar och skälighet. Bolaget och länsstyrelsen har olika uppfattningar. Bolaget har förelagts om att genomföra åtgärder i mossen och beslutet har överklagats. Ärendet avgörs för närvarande av MÖD.

Gullviksfabriken, f.d. pesticidtillverkning

Omfattande utredningar som utförts genom Malmö kommuns tillsyn visar på höga halter metaller och PAH i marken i ett villaområde. Även halter av oljekolväten och DDT. Utredningarna visar behov av sanering och åtgärdsutredning har utförts. Kommunen har gjort en ansvarsutredning vilken visar att ansvarigt bolag bedöms ha begränsat ansvar för åtgärder av det förorenade området. Efter dialog med kommunen avser Länsstyrelsen ansöka om statligt bidrag till åtgärder för den del där ansvarig inte finns.

F.d. kemtvätt på Blekingegatan, Helsingborg

Kemtvätten, som drevs under namnet Otto Borgs Kemiska, var i drift på platsen från 1933 till 1969. Från 1970-78/79 drevs tvätten av en annan verksamhetsutövare, Rektorns Kemiska tvätt. Under hela perioden har perkloretylen använts som tvättvätska men eventuellt har även andra typer av tvättvätskor förekommit. Byggnaden revs 1979 och fastigheten styckades upp i tre. På dessa nya fastigheter byggdes tre villor.

Under 2011 och 2012 genomfördes inledande miljöteknisk markundersökning samt förstudie med länsstyrelsen som huvudman. Undersökningarna omfattade provtagning av framförallt porgas, grundvatten och inomhusluft. Resultaten visade på spår av perkloretylen i samtliga porgaspunkter och man uppmätte även höga halter föroreningar inomhus. En kombination av djupt liggande grundvatten och svårborrad geologi (sand och sandsten) medförde att grundvatten endast provtogs i ett par punkter. Höga föroreningshalter påträffades på 10-12 meters djup vilket visar att det pågår en föroreningsspridning från det misstänkta källområdet. Undersökningarna i huvudstudien, där SGU varit huvudman, förstärker bilden av kraftig förorening i det djupa grundvattnet och föroreningar påträffas ända ner till 40 m djup. Den ytliga påverkan av föroreningarna ser ut att vara avgränsad till de närmast omgivande fastigheterna och framför allt fastigheten där kemtvätten var belägen.

Med anledning av föroreningssituationen på platsen, i kombination med riskerna för boende samt det skyddsvärda grundvattnet i området, gör Länsstyrelsen bedömningen att objektet är fortsatt mycket högt prioriterat. Huvudstudien färdigställdes 2015. Under 2016 och 2017 pågick omfattande diskussioner med såväl kommunen, fastighetsägarna och Naturvårdsverket om fortsättningen av projektet. En ansökan om medel för åtgärdsförberedelser lämnades in under våren 2017 och i maj 2018 beslutade Naturvårdsverket om medel, fördelade över tre år, för arbetet. På grund av föroreningarnas djup och dess höga undersökningskostnader upprättades en större projektgrupp med både en svensk konsult och med ett institut för tillämpad grundvattenforskning från Kanada. Under 2018 och 2019 pågick kärnborrningar och ingående analyser av bl.a. kärnorna och tryckförändringar. Förberedelseskedet förväntas avslutas under 2022.

Perstorp Industripark, Storarydsdammen

Storarydsdammen, nedströms Perstorp industripark, användes som sedimentationsdamm mellan 1961 och 1972, då det nuvarande reningsverket byggdes. Dammen har tagit emot en stor mängd föroreningar från industrierna och under 2008-2015 utfördes undersökningar och en riskbedömning. Riskbedömningen reviderades under 2016 och länsstyrelsen klassade då upp objektet till riskklass 1. Under 2017 slutfördes riskbedömningen och under 2018 och 2019 pågick arbetet med åtgärdsutredning och riskvärdering. Kompletterande undersökningar utfördes under 2020 och 2021.

F.d. kemtvätt i Sibbarp, Osby

Den före detta tvätten, som ligger i Sibbarp vid Helge å, var aktiv från mitten av 1950-talet fram till 2001. På platsen har man bedrivit både kem- och vattentvätt. Framförallt från 50-talet fram till 1970 tvättades mycket kemtvätt med perkloretylen som tvättvätska. Processvatten från tvätten avleddes tidigare direkt till Helge å och det finns också uppgifter som tyder på att destillationsrester och dyl. grävdes ner på tomten. Under 1990-talet påvisades föroreningar i den djupborrade brunn som är belägen på fastigheten. Klorerade alifater har senare även påvisats i djupborrade brunnar på grannfastigheter till den f.d. kemtvätten, vilket visar att det sker en spridning av föroreningar. Eftersom byggnaden där tvätten bedrevs används som bostad bedöms känsligheten vara mycket stor. Skyddsvärdet ur miljösynpunkt ses också som mycket stort då området är av riksintresse för naturvård.

Under 2007 till 2013 utfördes flera utredningar och undersökningarna visade på ställvis mycket höga halter klorerade lösningsmedel i såväl mark som grundvatten. Mycket höga halter påträffades också i det djupa grundvattnet inom fastigheten, något som indikerar att perkloretylen i egen fas trängt ner till kaolinlerans överyta på 10-15 m.u.my. En ansökan till Naturvårdsverket har tagits fram och under 2015 ställde även kommunen en begäran till SGU att de skulle ta över som huvudman för projektet, vilket man gjorde. Våren 2016 beslutade Naturvårdsverket om medel för ett åtgärdsförberedande skede. Åtgärdsförberedande undersökningar planeras att utföras under 2022-2023.

Varje år uppdaterar Länsstyrelsen Skåne den så kallade prioriteringslistan där de mest prioriterade objekten i länet pekas ut. De 25 första objekten på listan är rangordnade medan resterande drygt 30 objekt är listade utan inbördes ordning. Objekt kan tillkomma eller tas bort från listan om ny information framkommer, till exempel efter att ytterligare undersökningar eller åtgärder utförts.

Kontakt

Alla allmänna efterbehandling-relaterade frågor ska skickas till vår resursbrevlåda:

För specifika frågor kontakta:

Johan Wigh: 010-224 16 98, enhetschef

Emilia Drab: 010-224 14 84, statliga objekt

Mats Andersson: 010-224 13 09, statliga objekt

Karin Persson: 010-224 15 76, statliga objekt

Nina Runvik: 010-224 11 68, statliga objekt (Tjänstledig t.o.m aug 2024)

David Lalloo: 010-224 14 49, tillsyn och tillsynsvägledning

Jessica Bernfreed Ewald: 010-224 12 42, tillsyn och tillsynsvägledning

Mieke Haegeman: 010-224 12 81, tillsyn och tillsynsvägledning

Erik Eneroth: 010-224 17 65, tillsyn och tillsynsvägledning

Fanny Söderkvist: 010-224 13 93, tillsyn och tillsynsvägledning

Lina Adeen: 010-224 11 83, tillsyn och tillsynsvägledning

Filip Roslund: 010-2241782 tillsyn och tillsynsvägledning

Magnus Lund: 010-2241365 tillsyn och tillsynsvägledning

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss