Uthålliga kommuner i Skåne 2020

Under drygt tre år,2016-2019, har Länsstyrelsen Skåne genom projektet ”Uthålliga kommuner i Skåne 2020” lagt extra fokus på frågor som rör klimat och energi i den fysiska planeringen.

Målet med projektet är att öka kunskapen bland länets kommuner och berörda aktörer om att och hur vi kan integrera klimat- och energifrågorna i den fysiska planeringen. Projektet bidrar på så sätt till att Sverige på sikt uppnår de globala och nationella klimatmålen, regeringens ambition om en transportsnål samhällsstruktur samt visionen om noll nettoutsläpp till 2050.

Detta åstadkommer vi bland annat genom att inspirera och skapa ett ökat engagemang för frågorna genom en rad olika aktiviteter. Aktiviteterna vänder sig till såväl offentlig verksamhet (kommunernas politiker och tjänstemän) som näringsliv och enskilda individer.

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten och drivs i samarbete med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Energikontoret Skåne.

Här kan du läsa slutrapporten för projektet Uthålliga kommuner Pdf, 769.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel - minskade klimatutsläpp genom fysisk planering

Här samlar vi exempel på hur Skånska kommuner arbetar för minskade klimatutsläpp genom fysisk planering.

I Lommas arbete med hållbar fysisk planering är kommunikation, organisation och inspiration av stor vikt. I hållbarhetsarbetet kopplat till framtidens Bjärred anordnades en allmän projekttävling.

Inför arbetet med översiktsplanen hade Lomma kommun en allmän projekttävling om ett strukturförslag för ”Framtidens Bjärred”. Tävlingen hade fokus på hållbarhet, innovation samt attraktivitet och lade grund för efterföljande planarbete.

Hållbarhetsambitionerna i projekttävlingen innebar bland annat att transporternas miljöpåverkan skulle minska. En viktig aspekt av projekttävlingen var att kollektivresenärer, cyklister och fotgängare skulle gynnas vid planering av området. Bilen skulle underordnas andra trafikslag. En ny pendeltågsstation är planerad i Flädie by, därmed ser kommunen att det är viktigt att tävlingsområdet i kommande översiktsplan knyts samman med Flädie österut.

För en klimatsmart fysisk planering är det viktigt att översiktsplanen har tydliga samt tillräckliga mål och åtgärder. Lomma kommun framhåller att en betydande framgångsfaktor i hållbarhetsarbetet är den egna organisationsstrukturen. I kommunen sitter planerare och miljöstrateger tillsammans på planeringsavdelningen och därför kommer energi- och klimatfrågor in i ett tidigt skede av planprocessen. Planeringsavdelningen ligger direkt under kommunstyrelsen istället för under en specialiserad nämnd. Det har stärkt möjligheterna för en tidig och god dialog mellan kommunstyrelsen och planavdelningen.

Kommunikationen med politiker är också av stor vikt under alla skeden av processen. Kartor och bilder är användbara för att visualisera och därigenom skapa förståelse. Lommas arbete med hållbarhet har även stärkts av kompetensutbyte inom nationella och regionala samverkansgrupper, exempelvis Klimatkommunerna respektive Fossilbränslefritt Skåne.

Ladda ner exemplet som pdf: Projekttävling, kommunikation och organisation i Lomma kommun Pdf, 598.2 kB.

Sege Park är ett tidigare sjukhus- och parkområde i norra Malmö som nu ska förtätas. Sege Park ska vara stadens nästa spjutspetsområde för hållbar stadsutveckling och kommunen har höga ambitioner med tydliga hållbarhetsmål. Dessa mål ska nu i det tidiga skedet konkretiseras genom en dialog, med 13 byggherrar, som drivs av staden.

I stadsplaneringens processer är dialog och kunskap något som ofta ses som väldigt viktigt för att planera hållbart. I Sege park har dessa aspekter varit prioriterade. Malmö stad har genom en markanvisningstävling satt samman en grupp med byggherrar baserat på ambitionerna de har uttryckt. Genom avtalet förbinder sig kommunen och byggherrarna att delta i byggherredialogen. Staden har genom att agera facilitator hjälpt dem att ta vara på sina synergier och tillsammans skapat en gemensam vision för området. Man har därmed tillsammans gjort det planerade området attraktivt.

Dialogprocessen har skapat en stark ”vi-känsla” vilket har bidragit till att byggherrarna har kunnat lära och dra nytta av deras olika kunskaper och perspektiv. Någon har mycket erfarenhet från Malmö, en har kunskap om social hållbarhet och någon har erfarenheter från andra städer. Unikt är också att en av byggherrarna, Röda oasen, är en kooperativ byggemenskap vilket betyder de själva ska bo i huset de bygger. Detta innebär att byggherren även blir en förvaltande part. Röda oasen har också annorlunda kunskaper än de andra byggherrarna, så som stadsodling. Vissa frågor har visat sig särskilt utmanande att hitta samsyn inom. Ett exempel är planerna på delningsekonomin.

Malmö stad arbetar också mycket med att marknadsföra sina hållbarhetsprojekt vilket lockar investerare. Kommunen tänker långsiktigt och vågar satsa på områden som inte kan verka så attraktiva från början. Kommunen har också en lång erfarenhet av flaggskeppsprojekt som bygger på varandra där man haft omfattande dialogprocesser.

Ladda ner exemplet som pdf: Byggherredialog i Sege park, Malmö Stad Pdf, 262.8 kB.

Kontakt