Smart förnybart

Elektrifieringen har en nyckelroll i den klimatdrivna energiomställningen. Under kommande år väntas Sveriges produktion av förnybar el byggas ut kraftigt, främst sol och vind men även kraftvärme. Samtidigt saknas det ibland utrymme i elnäten att överföra el från en plats till en annan och med en ökad mängd variabel förnybar elproduktion behöver delarna i energisystemet tänkas och byggas annorlunda. En webbaserad kunskapsbank med goda exempel har tagits fram i projektet Smart Förnybart.

Ny kunskapsplattform om energisystem

​Inom projektet Smart Förnybart har en webbaserad kunskapsbank färdigställts för att sprida kunskap om hur energisystemet förändras, samt hur ökad samverkan och dialog kan leda till bättre lokal integration av förnybar elproduktion och nya tekniker. Fem kunskapsunderlag och en sammanfattande slutrapport har tagits fram. I slutrapporten finns slutsatser som bland annat grundar sig på de regionala dialoger som genomförts. Det finns även inspelningar från de tre olika kunskapshöjande seminarierna.

Slutrapport: Ett elsystem i stor förändring (pdf på Powercircles webbplats, 28 MB) Länk till annan webbplats.

Kunskapsplattform om lokala och regionala energisystem (på Powercircles webbplats) Länk till annan webbplats.

Kunskapsunderlag

Om projektet

Projektet Smart Förnybart, som pågick mellan oktober 2020 och september 2022, fokuserade på hur förnybar elproduktion kan integreras i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten.

Projektet har bland annat uppnått:

  • En kunskapsbas för förnybar kraftproduktion.
  • En intressentanalys för aktörer med en betydande roll för robust energiförsörjning, med särskilt fokus på eltillförsel, -distribution och -användning.
  • Underlättat samverkan mellan myndigheter och näringsliv genom att belysa målkonflikter och synergier med dagens energipolitik.
  • Ökat kunskapen hos nyckelaktörer på såväl tjänstepersonnivå som hos beslutsfattare.
  • Förslag på lämpliga strategier för att framtidssäkra leveranssäkerhet i svenska region- och lokalnät.

Projektägare är Länsstyrelsen Skåne. Deltagande projektpartners är Länsstyrelserna Västra Götaland och Uppsala, Power Circle, via föreningen Elkraftringen, samt Sustainable Innovation, via Föreningen för energieffektivisering.

Projektledare är Sandra Johanne Selander från Länsstyrelsen Skåne. Biträdande projektledare är Anna Wolf från Power Circle och Anna Karlsson från Länsstyrelsen Uppsala.

Projektet finansieras av Energimyndigheten. Inom projektet har fyra regionala dialoger genomförts. En slutrapport, fem kunskapsunderlag och fyra inspelade seminarier har producerats. Ett presentationsmaterial för vidare spridning har också tagits fram. Allt material finns samlat på det webbaserade kunskapsplattformen.

Mer information om projektet Smart förnybart - Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen på Power Circles webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt