Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lantbrukseffekten - en förstudie

Sverige står inför ett skifte med ökad elektrifiering av transporter, industri och andra verksamheter. Mer sol- och vindel innebär en mer ojämn elproduktion, eftersom de kräver vissa förutsättningar för att fungera optimalt. Det innebär att produktionen kan variera och detta behöver lösas genom en smartare användning av elen. Det skapar nya förutsättningar för nya energiaktörer och marknader.

En förstudie

Sannolikt finns en stor potential inom lantbruket att verka på en sådan flexibel elmarknad. Det är redan nu möjligt att betrakta all den småskaliga flexibiliteten som finns i elsystemet som en stor oanvänd resurs, men i dagsläget är volymgränserna för höga för att mindre anbudsgivare ska kunna delta.

Effektmål

De långsiktiga nyttorna i projektet är nya energiaffärer inom lantbruket. Förhoppningsvis leder denna förstudie till att vissa investeringar kan göras på gårdsnivå och att en eller två pilotanläggningar kan byggas. Samtidigt behöver en dialog föras med rätt aktörer på el-området så att den marknad för dessa anläggningar och deras produktionskapacitet kan nyttjas. På sikt kan detta stödja det överliggande elnätet i Skåne och minska behovet av stora infrastruktursatsningar på elnätet. Tidigare studier visar att smart styrning av elanvändning och genom aggregatorer kan behovet av effekt på regional eller lokal nivå minska med uppemot 10 %.

Klimat- och energistrategin för Skåne, med tillhörande klimatmål för Skåne, anger hur Skåne ska bidra till de svenska miljökvalitetsmålen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan samt God bebyggd miljö. Projektet bidrar till den måluppfyllelsen, såväl som till uppfyllandet av flera av de globala hållbarhetsmålen bl.a. inom mål 13: Bekämpa klimatförändringarna, mål 11: Hållbara städer och samhällen, samt mål 7: Hållbar energi för alla.

Vad ska göras i förstudien och av vem?

Jordbrukens värme- och kylanläggningar har möjlighet att leverera överskottsel genom reglerbar elproduktion och därmed vara med och lösa de regionala och lokala effektbrister som flera tillväxtregioner upplever. Målet är att analysera den tekniska och ekonomiska potentialen för lantbrukssektorn i Skåne att bidra som flexibilitetsresurs och stötta elnätet.

Sannolikt finns en stor potential inom lantbruket att verka på en sådan flexibel elmarknad. Det är redan nu möjligt att betrakta all den småskaliga flexibiliteten som finns i elsystemet som en stor oanvänd resurs, men i dagsläget är volymgränserna för höga för att mindre anbudsgivare ska kunna delta. Genom aggregatorer, som binder samman flera små elproducenter eller el-aktörer finns det däremot möjlighet för att mindre aktörer att verka på denna marknad. Det finns gott om småskaliga resurser i elsystemet i form av oanvänd kundflexibilitet och produktion i förbrukningsledet.

Projektet drivs av Länsstyrelsen Skåne, RISE, HIR Skåne, Skånes kommuner och konsultfirman Seniorit. Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår 1 december 2020 - 30 november 2022.

Kontakt