Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lantbrukseffekten – en förstudie

När elen inte räcker till kan en lösning vara att vissa lantbrukare under korta stunder stänger av eller minskar sin elanvändning. På gårdar med lite större värme- eller kylsystem hinner temperaturerna knappt påverkas vid kortare nedstängningar. Lantbrukaren kan också få betalt för att minska sin elanvändning under dessa perioder.

Projektet Lantbrukseffekten är en förstudie som tittar närmre på hur detta skulle kunna fungera.

Ökat elbehov och ojämn produktion

Sverige står inför ett skifte med en ökad elektrifiering av transporter, industri och andra verksamheter. Mer sol- och vindel innebär en mer ojämn elproduktion, eftersom de kräver särskilda förutsättningar för att fungera optimalt. Det innebär att produktionen kan variera, och därför behöver vi använda elen smartare. Det skapar också förutsättningar för nya energiaktörer och energimarknader.

Vad ska göras i förstudien och av vem?

Jordbrukens värme- och kylanläggningar har möjlighet att leverera överskottsel genom att reglera sin elanvändning och därmed vara med och lösa de regionala och lokala effektbrister som flera tillväxtregioner upplever. Målet med förstudien är att analysera den tekniska och ekonomiska potentialen för lantbrukssektorn i Skåne att bidra som en flexibilitetsresurs och stötta elnätet.

Oanvänd småskalig resurs

Sannolikt finns en stor potential inom lantbruket att verka på en flexibel elmarknad. Det är redan nu möjligt att betrakta all den småskaliga flexibiliteten i elsystemet som en stor oanvänd resurs, men i dag är volymgränserna för höga för att mindre anbudsgivare ska kunna delta.

Genom att binda samman (aggregera) flera små elanvändare och elproducenter finns det däremot möjlighet för mindre aktörer att verka på denna marknad.

Smart styrning – nya affärsmöjligheter för lantbruket

De långsiktiga nyttorna i projektet är nya energiaffärer inom lantbruket. Förhoppningsvis leder denna förstudie till ny kunskap och nya investeringar på lantbruken för att styra elanvändningen på ett smartare sätt. Samtidigt behöver elnätsägare föra dialog med elanvändare och elproducenter så att produktionskapaciteten kan nyttjas.

På sikt kan detta stödja elnätet i Skåne och minska behovet av stora infrastruktursatsningar på elnätet. Tidigare studier visar att med en smart styrning av elanvändning och genom aggregering kan behovet av effekt på regional eller lokal nivå minska med uppemot 10 procent.

Bidrar till miljömål och globala mål

Klimat- och energistrategin för Skåne, med klimatmålen för Skåne, anger hur Skåne ska bidra till de svenska miljökvalitetsmålen Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö.

Projektet Lantbrukseffekten bidrar till att nå dessa miljömål, och även till att uppfylla flera av de globala hållbarhetsmålen, bland annat

  • mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
  • mål 11: Hållbara städer och samhällen
  • mål 7: Hållbar energi för alla.

Klimat- och energistrategin för Skåne Länk till annan webbplats.

Miljökvalitetsmålen i Skåne

Globala målen Länk till annan webbplats.

Projektledning och finansiering

Projektet drivs av Länsstyrelsen Skåne, RISE, HIR Skåne, Skånes kommuner och konsultfirman Seniorit. Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår 1 december 2020–31 januari 2023.

Kontakt