Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hållbara företagsresor 2.0

I projektet Hållbara företagsresor 2.0 jobbar vi till slutet av år 2024, tillsammans med 20-30 företag i Helsingborg och Lund, för att klara omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle.

Vi stöttar företag att nå högt uppsatta hållbarhetsmål och dessutom undersöka aspekter som har betydelse för omställningen till ett transporteffektivt samhälle i ett post-coronaperspektiv.

Projektet följs av forskare från Lunds universitet och Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik, K2. Forskningsresultaten och erfarenheterna från projektet kommer att spridas brett i samhället, så att fler kan klara omställningen.

Nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik, K2 Länk till annan webbplats.

Det här får deltagande företag av projektet

20-30 företag i Helsingborg och Lund kommer att delta i projektet. De kommer att få verktyg, inspiration och individuell coaching på resan mot mer hållbara persontransporter.

Deltagandet är gratis och företagen får:

  • resvaneundersökningar och nulägesanalys
  • beräkning av koldioxidutsläpp från pendling och affärsresor
  • framtagande av handlingsplaner, målbilder och resepolicys
  • årlig uppföljning och utvärdering
  • stöd i post-corona arbetet med tjänsteresor och digitala möten

Potential: minskade utsläpp och kostnader

Växthusgasutsläppen i Skåne behöver minska med 70 procent om vi ska klara klimatmålen, och persontransporter står för en mycket stor del av dessa utsläpp. Varannan bilresa är under 5 km. Det finns en enorm potential att minska utsläppen från arbetsresor.

Deltagandet i projektet ger många vinster:

  • ekonomisk vinst - varje satsad krona på ett mer hållbart resande, ger fyra tillbaka
  • ni blir en mer attraktiv arbetsgivare och får friskare medarbetare
  • ni minskar era klimatutsläpp och stärker ert varumärke
  • ni bidrar till färre transporter i våra städer som skapar andra samhällsnyttor

Föregående projekt: Hållbara företagsresor 1.0

Hållbara företagsresor 2.0 är en fortsättning och vidareutveckling av det framgångsrika projektet Hållbara företagsresor 1.0, som pågick åren 2018-2020.

De deltagande företagen i projektet Hållbara företagsresor 1.0 lyckades minska sina klimatpåverkande utsläpp från affärsresor med i genomsnitt över 45 procent från 2018 till 2019.

Projektansvariga och finansiär

Logga Europeiska regionalfonden

Projektet Hållbara företagsresor 2.0 är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Energikontoret Skåne, Lunds Universitet, Lunds kommun och Helsingborgs Stad.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten.

Kontakt