Hållbara företagsresor – en förstudie

  • Hur får vi företagen att jobba med gröna resor och smart mobilitet när anställda pendlar eller reser i tjänsten? 
  • Hur motiverar vi företagen och de anställda att förändra resvanor och resmönster? 
  • Hur hittar vi företagens drivkrafter till omställning?

Dessa tre frågor ska besvaras i ett nytt projekt om hållbara företagsresor med fokus på arbetspendling och tjänsteresor.

För att kartlägga vad som krävs för en omställning kommer vi att intervjua företrädare för olika företag. Vi hoppas få svar på vilka drivkrafterna till omställning är och hur vi kan skapa en positiv bild av omställningen. Utifrån intervjuerna och tidigare studier kommer vi ta fram en metodik och ett modellverktyg tillsammans med beteendepsykologer och ekonomer. Med hjälp av detta kan man bemöta och påverka arbetsgivare och anställda till att göra grönare val för pendling och tjänsteresor.

Det svenska transportsystemet är idag starkt beroende av fossila bränslen. Transporter inom landet står för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. För att minska klimatpåverkan måste fordonen bli mer energieffektiva och andelen fordon som drivs med förnybara bränslen måste öka.

Detta kommer enligt forskning och utredningar dock inte att vara tillräckligt. Trafiken behöver också minska och fler behöver välja alternativ till bilkörning, flygresor och lastbilstransporter. För att bygga upp ett hållbart transportsystem krävs bättre teknik, effektivare användning av energin, bättre samhällsplanering och att alla är beredda att förändra sina beteenden.

Logga Europeiska regionalfonden

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Skånes miljövårdsfond.

Projektet genomförs i samverkan och dialog med Lunds kommun, Malmö stad, Ystad kommun och Helsingborg stad.

Kontakt