Förstudie om energieffektiva transportföretag

Länsstyrelsen Skåne genomför en förstudie för att kartlägga hur åkerier och transportföretag arbetar med energifrågor och energieffektivisering. Förstudien förväntas ligga till grund för ett större genomförandeprojekt med målet att hjälpa åkerier och transportföretag med energieffektiviserande åtgärder.

​Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, som bidrar till de globala klimatförändringarna, och regeringen har satt upp ett mål om en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige år 2030.

I Skåne finns cirka 900 små och medelstora företag inom transportsektorn: åkerier, transportföretag och entreprenadföretag. Dessa företag har stor möjlighet att påverka de utsläpp som uppkommer i samband med transporter i Skåne.

Länsstyrelsen Skåne genomför en målgruppsanalys av transportföretagens energiarbete och deras behov. Förstudien syftar till att identifiera vilket behov som finns hos målgruppen och vilka åtgärder som skulle vara relevanta för ett transportprojekt i Skåne, samt engagera samarbetspartners till ett sådant. Förhoppningen är att flera företag ska vilja delta i ett transportprojekt för att minska sin energianvändning och på så sätt även bidra till minskad klimatpåverkan.

Logga Europeiska regionalfonden

Förstudien delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Kontakt