Energieffektivisering av offentliga byggnader och värdeskapande fastighetsförvaltning

Skånska kommuner slösar bort nästan en halv miljard kronor om året på onödiga energifakturor. En tredjedel av energin i Skånes kommunala fastigheter hade kunnat sparas in om kommunerna hade genomfört lönsamma energiinvesteringar. På den här sidan kan du läsa om Länsstyrelsen Skånes arbete med energieffektivisering och värdeskapande fastighetsförvaltning i svenska kommuner.

Förstudie: Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader (2017)

I en analys av fastighetsförvaltningen i de skånska kommunerna utförd 2017 bedömde vi att det finns en potential att sänka energianvändningen till 120 kWh eller mindre per kvadratmeter genom att modernisera byggnaderna med lönsamma åtgärder.

En 30-procentig sänkning skulle spara nästan fem miljarder kronor netto under en investerings livslängd i ett enda länsöverskridande energieffektiviseringsprojekt.

Projektet finansierades av Energimyndigheten, Region Skånes miljövårdsfond, samt Länsstyrelsen Skåne.

Rapport: Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader. En analys av fastighetsförvaltningen i de skånska kommunerna. Länk till annan webbplats.

Pilotprojekt: Minska energislöseriet genom lönsamma investeringar (2018-2019)

I detta pilotprojekt med fyra skånska kommuner genomförde vi energirevisioner och tog fram investeringskalkyler för tre skolor och en kombinerad sim- och sporthall, en byggnad i varje kommun. Kommunernas administrativa rutiner utvärderades också. Därefter samlade vi berörda funktioner till en heldags kapacitetsutveckling i värdeskapande fastighetsförvaltning.

Kommunerna fick expertstöd med att, utifrån sina nyckeltal, uppskatta och presentera sin totala lönsamma energieffektiviseringspotential för kommunledningen. Syftet var att visa hur lönsamma investeringar kan motiveras genom väl genomarbetade investeringskalkyler. Våra preliminära kalkyler visade att dessa fyra kommuner kunde spara 130 miljoner kronor netto på 25 år.

Deltagande kommuner i pilotprojektet var Lund, Trelleborg, Burlöv och Osby. Projektet finansierades av ERUF/Tillväxtverket, Region Skåne, samt Länsstyrelsen Skåne.

Rapporten "Överkom energislöseriet genom lönsamma investeringar" och övrigt material från pilotprojektet Länk till annan webbplats.

Projekt: Värdeskapande fastighetsförvaltning & alternativkostnadskalkylering (2020-2022)

Som ett stöd till offentliga fastighetsförvaltare har Länsstyrelsen Skåne tagit fram en modell för energieffektiv och värdeskapande fastighetsförvaltning. Modellen utgår från en aktiv behovsstyrd budget i motsats till dagens mer passiva budgetmodell där pengarna inte räcker till för genomförande av tillräckligt omfattande åtgärder.

I rapporten Inget mer lappa och laga i kommunala fastigheter - Så här kommer ni igång med lönsamma och nödvändiga investeringar Länk till annan webbplats. beskriver vi hur:

  • Inventering av byggnader genomförs på ett professionellt sätt (kommunen identifierar alla nödvändiga och energieffektiviserande åtgärder och sätter en investeringsbudget för dessa)
  • Alternativkostnadskalkyler ska användas som ett verktyg för att motivera storskaliga renoveringsprojekt.

Erfarenheter från Osby kommun

Länsstyrelsen har under projektet följt och tagit lärdomar från Osby kommuns arbete med genomförande av den handlingsplan som de tog fram i pilotprojektet. Kommunen arbetar med modellen för värdeskapande fastighetsförvaltning och har under år 2022 påbörjat en upprustning av kommunens byggnader med en investering på 700 miljoner, en resa som påbörjades redan år 2017 när kommunen deltog i Länsstyrelsen förstudie.

Räkneverktyg visar potential

Länsstyrelsen har även tagit fram ett excelverktyg som kan användas för att ta fram en snabb uppskattning av just din kommuns lönsamma investeringspotential med hjälp av alternativkostnadskalkylering.

Räkneverktyg investeringar alternativkostnadskalkyler oktober 2022 Excel, 107.3 kB.

Deltagare i projektet

  • Gate 21 (Danmark) samt 9 danska kommuner
  • HUT Skåne samt 4 skånska kommuner
  • Länsstyrelsen Skåne

Projektet finansieras av EU-fonden INTERREG-Öresund-Kattegatt-Skagerak

Projektet Databaserad energistyrning i offentliga byggnader på HUT Skånes webbplats. Länk till annan webbplats.

Videomaterial om energieffektivisering och värdeskapande fastighetsförvaltning

Utbildning för politiker och beslutsfattare om det stora energislöseriet i kommunala byggnader och vad en kommun kan tjäna på att överkomma underhållsberget. Varje år eldar skånska kommunerna 420 miljoner kronor till kråkorna enbart i kommunala lokaler, när vi skulle kunnat investera 10 miljarder och skapat 10 000 årsarbeten för näringslivet.

Hanna Savola, tillväxtstrateg på Länsstyrelsen Skåne, berättar om den oanade potentialen för energieffektivisering i kommuners fastigheter (2020).

Hanna Savola, tillväxtstrateg på Länsstyrelsen Skåne, pratar i en intervju med Upphandlingsmyndigheten om bland annat problem med budgetstyrd fastighetsförvaltning. Intervjun startar 1t 36 min in (2021).

Anders Edwall, teknisk chef på Osby kommun, berättar om utmaningar som Osby brottas med i arbetet med att skapa en energieffektiv och attraktiv fastighetspark.

Daniel Svensson, energiexpert och fastighetsutvecklare på ESM AB, presenterar den behovsanalys och bokföringsmetodik som behövs för att få bukt med underhållsbergen i kommunala fastigheter.

Kontakt