Energiförsörjning i Skåne

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Länsstyrelsen är en av flera myndigheter som arbetar med olika uppdrag för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing.

Länsstyrelsen leder och samordnar länets arbete med styrel

Styrel är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare i ett läge där delar av elnätet behöver frånkopplas på grund av kortsiktig elbrist. Syftet med styrel är att lindra samhällskonsekvenserna.

Länsstyrelsen sammanställer samhällsviktiga aktörers information, gör en sammanvägd rangordning av länets elledningar och skickar det färdigställda underlaget till Svenska Kraftnät och berörda elnätsföretag. I processen ger Länsstyrelsen stöd till länets aktörer och samråder med bland annat med Energimyndigheten. Styrel bygger på att aktörerna har dialog med varandra för en gemensam prioritering av elanvändare.

Styrel – prioritering av samhällsviktiga elanvändare, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om styrel

Styrel är en metod som Energimyndigheten tagit fram tillsammans med andra aktörer för att samhällsviktiga elanvändare ska kunna identifieras och prioriteras. Myndigheter, länsstyrelser, kommuner, elnätsföretag och privata aktörer samarbetar för att prioritera vad som räknas som samhällsviktiga tjänster enligt en prioriteringsklassificering. Varje kommun och län får genom processen styrel en lista på de verksamheter som är högst prioriterade vid en eventuell bortkoppling av delar av elnätet.

Styrel - film från Energimyndigheten, Youtube Länk till annan webbplats.

I Energimyndighetens föreskrifter definieras samhällsviktig verksamhet enligt följande:

En verksamhet av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller samhällets grundläggande värden.

Energimyndigheten har valt att inte peka ut vilka specifika verksamheter som anses vara samhällsviktiga vid styrelplanering eftersom centralt formulerade listor kan bli alltför styrande i lokala och regionala planeringsprocesser. Varje enskild organisation ska därför själv göra bedömning baserat på förordningens prioritetsklasser.

Som stöd i arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet finns MSB:s vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet.

Vad är samhällsviktig verksamhet?, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Planeringen av styrel syftar till att i den mån det går fördela effekt till samhällsviktiga elanvändare vid en eleffektbrist.

Vid sammanställning ska prioritetsklasserna följa ordningen:

  1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
  6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
  7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
  8. Övriga elanvändare.

I styrelprocessen görs det inte skillnad på var en samhällsviktig elanvändare finns, så länge den är samhällsviktig. Eftersom kommuner och länsstyrelser deltar i styrelplaneringen utifrån sina respektive geografiska områdesansvar så omfattas hela landet av planeringen. Om en elanvändare anses vara samhällsviktig ska den läggas till i styrelplaneringen och få en prioritetsklass, oavsett om det är en elanvändare i stad eller på landsbygden.

Styrelprocessen identifierar och prioriterar helt utifrån ett fokus på samhällsviktiga elanvändare. Om en elanvändare anses samhällsviktig ska den ingå i styrelplaneringen och få en prioritetsklass. I olika delar av landet kan det finnas olika förutsättningar men vid sammanställning ska samtliga samhällsviktiga elanvändare följa ordningen för prioritetsklasser som framgår av styrelförordningen.

Det är viktigt att komma ihåg att inte ens samhällsviktig elanvändare är garanterad elförsörjning bara för att de återfinns i styrelplaneringen. Därmed kan det vara klokt för samtliga elanvändare att se över sin motståndskraft mot en allvarlig störning i samhället.

För småföretagare och lantbrukare är det viktigt att göra en så kallad kontinuitetsplanering. Där ingår bland annat att analysera den egna verksamhetens olika sårbarheter och att göra åtgärder för att kunna upprätthålla nödvändiga funktioner vid till exempel elavbrott. Det finns stöd och material på MSB:s webbplats som kan användas vid en kontinuitetsplanering.

Kontinuitetshantering, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Det går inte att svara på exakt, det beror på den specifika situation som vi har vid tillfället i Sverige och Europa. I de simuleringar som Svenska Kraftnät gjort i samband med arbetet med kraftbalansrapporten ser Svenska Kraftnät att det kan handla om ett par timmar, men kan inte idag säga hur lång en frånkoppling skulle bli. Om elen behöver stängas av kan frånkopplingen roteras efter en begränsad tid, så inte en enskild användare drabbas för hårt.

Energimyndigheten ansvarar för att starta planeringsomgångar och att utveckla styrelprocessen.

Svenska Kraftnät ansvarar för att beordra manuell förbrukningsfrånkoppling till särskilt anvisade elnätsbolag för att kunna upprätthålla balansen i elnätet.

Så här funkar frånkoppling om elen inte räcker till, Svenska kraftnät Länk till annan webbplats.

Balansansvarig, Svenska kraftnät Länk till annan webbplats.

Energieffektivisering för minskad elförbrukning

Vi behöver alla hjälpas åt att spara energi. Det gäller både myndigheter, företag och privatpersoner. Lägre förbrukning och utspridd energianvändning över dygnet minskar Sveriges sårbarhet och bidrar till lägre elpriser.

Förbered dig inför ett elavbrott

Vid en större samhällsstörning eller kris behöver alla hjälpas åt. Som privatperson har du ett eget ansvar att inledningsvis kunna klara dig själv för att de mest utsatta ska få den hjälp de behöver. Därför är det bra om du redan nu förbereder dig för att klara en samhällsstörning.

Dialog med lokala nyckelaktörer

Forum för energiförsörjning

Landshövdingarna i sydlänen har tagit initiativ till ett Forum för energiförsörjning, utifrån den oro som finns hos flera företagare i södra Sverige.

Se inspelning från Forum för energiförsörjning i efterhand

Smart förnybart

Under kommande år väntas Sveriges produktion av förnybar el byggas ut kraftigt. Kommuner kan arbeta aktivt för att bidra till utvecklingen. I projektet Smart Förnybart har Länsstyrelsen tagit fram olika underlag att tillgå för att öka förståelsen mellan olika aktörer.

Projektet Smart förnybart

Aktuellt energibrev från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ger ut ett nyhetsbrev till skånska kommuner med fokus på information om energibesparing och energieffektivisering. Här finner du tips om intressanta evenemang, webbinarium, åtgärder samt myndighetsinformation.

Anmäl dig och börja prenumerera på nyhetsbrevet Länk till annan webbplats.

Trygg elförsörjning

Länsstyrelsen Skåne fick 2019 tillsammans med Länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala och Västra Götaland ett regeringsuppdrag att analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning. Uppdraget redovisades under hösten 2020 och är fortfarande aktuellt. Bland annat pekade länsstyrelserna på behovet av ökad elproduktion och användningen av flexibla lösningar.

Förutsättningar för en trygg elförsörjning Länk till annan webbplats.

Energieffektivisering av offentliga byggnader och värdeskapande fastighetsförvaltning

En tredjedel av energin i Skånes kommunala fastigheter hade kunnat sparas in om kommunerna hade gjort lönsamma energiinvesteringar.

Som ett stöd till offentliga fastighetsförvaltare har Länsstyrelsen Skåne tagit fram en modell för en energieffektiv och värdeskapande fastighetsförvaltning. Modellen utgår från en aktiv behovsstyrd budget i motsats till dagens mer passiva budgetmodell där pengarna inte räcker till för att genomföra tillräckligt omfattande åtgärder.

I rapporten "Inget mer lappa och laga i kommunala fastigheter - Så här kommer ni igång med lönsamma och nödvändiga investeringar" beskriver vi hur

  • inventering av byggnader genomförs på ett professionellt sätt (kommunen identifierar alla nödvändiga och energieffektiviserande åtgärder och sätter en investeringsbudget för dessa)
  • alternativkostnadskalkyler ska användas som ett verktyg för att motivera storskaliga renoveringsprojekt

Rapport: Inget mer lappa och laga i kommunala fastigheter - Så här kommer ni igång med lönsamma och nödvändiga investeringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räkneverktyg visar potential

Länsstyrelsen har även tagit fram ett räkneverktyg i Excel som du kan använda för att snabbt uppskatta just din kommuns lönsamma investeringspotential med hjälp av alternativkostnadskalkylering.

Räkneverktyg för investeringar av alternativkostnadskalkyler (oktober 2022) Excel, 107.3 kB.

Nedan finns inspelade utbildningar för politiker och beslutsfattare om det stora energislöseriet i kommunala byggnader och vad en kommun kan tjäna på att hantera ”underhållsberget”, det vill säga den stora mängden eftersatt underhåll av fastigheter.

Hanna Savola, tidigare tillväxtstrateg på Länsstyrelsen Skåne, berättar om den oanade potentialen för energieffektivisering i kommuners fastigheter (2020).

Hanna Savola, tidigare tillväxtstrateg på Länsstyrelsen Skåne, pratar om bland annat problem med budgetstyrd fastighetsförvaltning i en intervju med Upphandlingsmyndigheten.

Hanna Savola, tidigare tillväxtstrateg på Länsstyrelsen Skåne, pratar i en intervju med Upphandlingsmyndigheten om bland annat problem med budgetstyrd fastighetsförvaltning. Intervjun startar 1t 36 min in (2021).

Anders Edwall, tidigare teknisk chef på Osby kommun, berättar om utmaningar som Osby brottas med i arbetet med att skapa en energieffektiv och attraktiv fastighetspark.

Daniel Svensson, energiexpert och fastighetsutvecklare på ESM AB, presenterar den behovsanalys och bokföringsmetodik som behövs för att få bukt med underhållsbergen i kommunala fastigheter.

Förstudie: Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader (2017)

I en analys av fastighetsförvaltningen i de skånska kommunerna utförd 2017 bedömde vi att det finns en potential att sänka energianvändningen till 120 kWh eller mindre per kvadratmeter genom att modernisera byggnaderna med lönsamma åtgärder.

Rapport: Från energislöseri till värdeskapande kapitalkostnader. En analys av fastighetsförvaltningen i de skånska kommunerna. Länk till annan webbplats.

Pilotprojekt: Minska energislöseriet genom lönsamma investeringar (2018–2019)

I detta pilotprojekt med kommunerna Lund, Trelleborg, Burlöv och Osby genomförde vi energirevisioner och tog fram investeringskalkyler för tre skolor och en kombinerad sim- och sporthall, en byggnad i varje kommun. Vi utvärderade också kommunernas administrativa rutiner. Därefter samlade vi berörda funktioner till en heldags kapacitetsutveckling i värdeskapande fastighetsförvaltning.

Kommunerna fick expertstöd med att, utifrån sina nyckeltal, uppskatta och presentera sin totala lönsamma energieffektiviseringspotential för kommunledningen. Syftet var att visa hur lönsamma investeringar kan motiveras genom väl genomarbetade investeringskalkyler. Våra preliminära kalkyler visade att dessa fyra kommuner kunde spara 130 miljoner kronor netto på 25 år.

Rapporten "Överkom energislöseriet genom lönsamma investeringar" och övrigt material från pilotprojektet Länk till annan webbplats.

Energiomställning för företag

Energimyndighetens företagsguide Länk till annan webbplats.

Företagsguiden från Energimyndigheten för dig som vill energieffektivisera ditt företag.

Energismarta företag i Skåne (energikontorsyd.se) Länk till annan webbplats.

Ta era första steg i energiarbetet och lär tillsammans med andra företag. Sänk er energianvändning och dela erfarenheter med andra företag i ett nätverk för energieffektivisering.

Energiarbete som ger konkurrenskraft Länk till annan webbplats.

Information och goda råd från företag som arbetat med energieffektivisering.

Företagsakuten - aktuell information till företag från Region Skåne Länk till annan webbplats.

Region Skåne har samlat stöd och rådgivning för företag.

Beredskap för företag - information från MSB Länk till annan webbplats.

Information och stöd till dig som vill veta mer om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig och hur ditt företag kan bli mindre sårbart.

Filmer om hur skånska företag arbetat med att spara energi

Så lyckades NP Nilsson minska sitt energibehov med 25% på ett år (youtube.com) Länk till annan webbplats.

Treform överträffade sitt energibesparingsmål genom arbetet med sin energikartläggning (youtube.com) Länk till annan webbplats.

Äppelriket minskade sin elanvändning med 30% genom bland annat ny kylteknik (youtube.com) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss