Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Så skapas ett vattenskyddsområde

Du som vill skapa ett vattenskyddsområde skickar in en ansökan till Länsstyrelsen eller kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde i framtiden. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt.

Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

I Skåne har vi ca 150 vattenskyddsområden. Den som ansvarar för vattenförsörjningen i ett område, oftast en kommun, kan föreslå att ett område ska skyddas. Sedan är det kommunen eller Länsstyrelsen som fattar beslut om bildandet och vilka skyddsföreskrifter som ska gälla. Vill du veta mer kontakta Vattenenheten på vattenskydd.skane@lansstyrelsen.se

Havs- och vattenmyndighetens vägledning om vattenskyddsområden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta med vattenskyddsområden i Skåne Länk till annan webbplats. - blått på Naturvårdsverkets karta ”Skyddad natur”.

Tjörnarp (Höörs kommun)

Den 4 mars 2022 fattade Länsstyrelsen beslut om en ny zonindelning och nya skyddsföreskrifter för Tjörnarps vattentäkt. Beslutet har överklagats till regeringen. De nya föreskrifterna gäller även om beslutet har överklagats.

Ansök om dispens

Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Det framgår av beslutet för respektive område om det är Länsstyrelsen eller kommunen som ska pröva dispensen.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Kommunen kan begära att få ta över tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen eller av Vattendomstolen. I Skåne har drygt en tredjedel av kommunerna tilldelats tillsynsansvar över vattenskyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen eller Vattendomstolen.

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vattenskydd Skåne

Resursbrevlåda