Så bildas naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd. Här får du som är markägare eller annan intressent information om hur naturreservat bildas. Du hittar också länkar vidare till information om andra typer av områdesskydd.

Det är vanligtvis Länsstyrelsen som föreslår ett nytt naturreservat, men även du som är markägare kan föreslå att områden som du äger borde bli naturreservat. När din mark omvandlas till naturreservat har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Ofta kan du även välja att sälja marken.

Så bildas naturreservat

 1. Oftast är det Länsstyrelsen som föreslår att ett område ska bli naturreservat efter att ha gjort inventeringar. Ibland är det en kommun, en organisation eller du som privat markägare som kommer med förslaget.
 2. När markägaren och länsstyrelsen fått kontakt informerar länsstyrelsen om natur- och kulturvärdena i området. Markägaren och länsstyrelsen samråder om hur värdena kan bevaras. Du som är markägare får också information om hur det går till att genomföra ett områdesskydd, vilka alternativ det finns och vilka fördelar och nackdelar det kan innebära för dig.
 3. Markägaren och länsstyrelsen kommer överens om gränser till det tänkta naturreservatet.
 4. Om det behövs märks området preliminärt ut i terrängen av Länsstyrelsen, i samråd med dig.
 5. Området värderas.
 6. Förhandlingar startar mellan dig och länsstyrelsen (via en extern konsult) om köp av mark eller intrångsersättning.
 7. När förhandlingarna är avslutade skriver staten ett avtal med dig.
 8. Förslag till beslut skickas ut på remiss till samtliga mark- och sakägare så att alla ges en möjlighet att komma med synpunkter. Även andra myndigheter och berörda organisationer får möjlighet att lämna synpunkter.
 9. Länsstyrelsen fattar beslut. Beslutet vinner laga kraft om det inte överklagas.
 10. Området markeras ut i fält.

En kommun kan också bilda naturreservat. Vid kommunal reservatsbildning gäller samma principer som ovan.

Föreslå ett nytt naturreservat

Du har möjlighet att själv föreslå områden med värdefull natur som du äger och som du tycker bör skyddas som naturreservat. Arbetssättet kallas för ”Nya Komet”.


Föreslå ett nytt naturreservat

Du har möjlighet att själv föreslå områden med värdefull natur som du äger och som du tycker bör skyddas som naturreservat. Arbetssättet kallas för "Nya Komet".

Hur vet jag om min mark är värdefull?

Det kan vara svårt att veta om din mark har höga naturvärden. Genom att kontakta oss kan du få hjälp att avgöra om ditt område har värden som vi tillsammans vill skydda och hur det i sådana fall går till. Det är oftast skogsområden som i dagsläget är aktuella att skydda som naturreservat.

Vad kan ett naturreservat innebära för mig?

Om ett naturreservat bildas på din mark har du oftast rätt till ekonomisk ersättning. Det beror på de inskränkningar i pågående markanvändning som reservatet innebär. Du kan välja att behålla marken i din ägo och få en så kallad intrångsersättning. Ofta kan du också välja att sälja marken.

Du har möjlighet att vara med och påverka till exempel hur stort område som ska skyddas, hur marken ska skötas och hur stigar och parkering ska se ut.

Jakt- och fiskerätter kan påverkas av ett naturreservat. 

 • Gudrun Berlin 010-224 12 41, Länsstyrelsen Skåne
 • Madeleine Norström 0413- 294 93, Skogsstyrelsen Skånes distrikt

Naturreservat i Skåne

Alla Skånes naturreservat har ett beslut och en skötselplan. Titta på sidan för det aktuella reservatet här på webben.

Sök naturreservat i Skåne


Föreslagna och överklagade naturreservat

Det är områden som kan bli naturreservat men som inte har ett fullvärdigt beslut. Nedan finns information om vilka områden det gäller. Du kan även se dom på kartan.

Karta med föreslagna och överklagade naturreservat i Skånelänk till annan webbplats - svarta respektive röda områden på Naturvårdsverkets karta ”Skyddad natur”

Här hittar du förslag på nya naturreservat, kulturreservat och djurskyddsområden, samt förslag på ändringar i befintliga.

Dagstorp (Höörs kommun) - ändrade föreskrifter

 1. Beslut om ändrade föreskrifterPDF

Jonstorp-Vegeåns mynning (Höganäs och Helsingborgs kommuner)

 1. Beslut om ändrade ordningsföreskrifterPDF

Hallabäckens dalgång (Bjuv och Svalövs kommuner) - utvidgning och ändrade föreskrifter

 1. Beslut och skötselplanPDF

Brinkahagen-Möllerödsnäs (Kristianstads kommun) - utvidgning

 1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplan samt konsekvensutredningPDF

Åkarp (Simrishamns kommun)

 1. Beslut och skötselplanPDF

Esperöd (Simrishamns kommun)

 1. Beslut och skötselplanPDF

Brantagerg-Oreberget (Hässleholms kommun) - förslag till nytt naturreservat

 1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplanPDF

Väla skog (Helsingborgs kommun) - upphävande av del av naturreservat

 1. BeslutPDF
 2. Bilaga 1PDF
 3. Bilaga 2PDF
 4. Bilaga 3PDF

Klingstorpsbäcken (Klippans kommun) - förslag på nytt naturreservat

 1. FöreläggandePDF
 2. Förslag till beslut och skötselplanPDF
 3. KonsekvensutredningPDF
 4. KungörelsePDF

Verkeån delområde 1 (Tomelilla kommun) - ändrade föreskrifter

 1. BeslutPDF

Hallabäckens dalgång (Bjuvs och Svalövs kommuner) - utvidgning och ändrade föreskrifter

 1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplanPDF

Kulturens Östarp (Sjöbo kommun) - förslag på nytt kulturreservat

 1. Föreläggande och förslag till beslutPDF
 2. Förslag till skötselplanPDF
 3. Kulturhistorisk utredning (underlag)PDF

Vombs fure (Lunds kommun) - förslag på nytt djurskyddsområde

 1. Föreläggande och förslag till beslutPDF

Skånska Kattegatt (Båstad och Höganäs kommuner) - tidigt samråd om nytt naturreservat

 1. Tidigt samrådPDF
 2. Remissammanställning tidigt samrådPDF

Korup med Älemossen och Lya ljunghed (Båstad kommun) - ändring av namn, utbredning, föreskrifter och syfte

 1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplanPDF

Heljestad (Kristianstad kommun) - förslag på nytt naturreservat

 1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplanPDF

Södra Hultarp (Höörs kommun) - ändrade föreskrifter

 1. Beslut och skötselplanPDF

Hallabäckens dalgång (Bjuvs och Svalövs kommun) - utvidgning och ändrade föreskrifter

 1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplan samt konsekvensbeskrivningPDF

Södra Hultarp (Höörs kommun) - ändrade föreskrifter

 1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplan samt konsekvensbeskrivningPDF

Fästan (Kristianstads kommun) - förslag på nytt naturreservat

 1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplanPDF

Åkarp (Simrishamns kommun) - förslag på nytt naturreservat

 1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplanPDF

Heljestad (Kristianstads kommun) - förslag på nytt naturreservat

 1. Föreläggande, förslag till beslut och skötselplanPDF

Svaneholm Hästhagen (Skurups kommun) - förslag på nytt naturreservat

 1. Föreläggande
 2. Förslag till beslut
 3. Förslag till skötselplan
 4. Konsekvensutredning

Högalund (Hässleholms kommun) - förslag på nytt naturreservat

 1. FöreläggandePDF
 2. Förslag till beslutPDF
 3. Förslag till skötselplanPDF
 4. KonsekvensutredningPDF

Åraslövs mosse (Hässleholm) - utvidgning

 1. FöreläggandePDF
 2. Förslag till beslutPDF
 3. Förslag till skötselplanPDF
 4. KonsekvensutredningPDF


Beslut på följande naturreservat är överklagade. Föreskrifter för allmänheten (C-föreskrifter) gäller ändå.

Fästan (Kristianstad kommun)

 1. BeslutPDF
 2. SkötselplanPDF

Lunden (Hässleholms kommun)

 1. Beslut och skötselplanPDF

Lundåkrabukten (Kävlinge och Landskrona kommuner)

 1. BeslutPDF
 2. SkötselplanPDFOlika typer av skyddad natur

Naturreservat är bara en form av områdesskydd. Andra exempel är biotopskydd, strandskydd, naturvårdsavtal och växt- och djurskyddsområden.

Olika typer av områdesskydd

I Skåne finns en samrådsgrupp för naturvård som arbetar för en bred samverkan kring skydd av natur.


I Skåne har vi en regional samrådsgrupp för naturvård. Den finns för att olika aktörer ska samverka mer i naturvårdsarbetet. Till exempel i det övergripande arbetet med att bilda och sköta naturreservat, men också när det gäller hotade arter, grön infrastruktur och regionala naturvårdsstrategier.

Gruppen består av representanterWord från såväl föreningar som myndigheter och företag. Länsstyrelsen kallar till möten och länsöverdirektören är ordförande.

Samrådsgruppen för naturvård sammanträder två gånger per år.


Nästa möte blir i november.

Kontakt