Skogsstrategi

Skånsk skogsstrategi är ett verktyg för att utveckla och aktivt förvalta det skånska gröna guldet, nu och i framtiden.

Logga för Skånsk skogsstrategi

Skånsk skogsstrategi knyter ihop fyra huvudområden: Produktion, Miljö, Rekreation och Innovation. Genom att eftersträva att de ska korsbefrukta varandra skapas ett dynamiskt synsätt som siktar på ett större hänsynstagande för skogens alla värden i kombination med högre förädlingsgrad.

Bakom strategin står Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Region Skåne, Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogforsk, Naturskyddsföreningen i Skåne, LRF Skåne och Södra skogsägarna.

Ambitionsnivån är hög. Skogsstrategin ska inta en central plats i såväl nuet som i den framtida förvaltningen och utvecklingen av skogen och dess värden. Det huvudsakliga arbetet med att utveckla och förvalta kommer att ske genom insatser och aktiviteter.

I början av oktober har vi genomfört två stormöten där vi nu håller på att sammanställa all input ifrån. Under hösten kommer vi att bearbeta vidare och skriva på vår version av den Skånska skogsstrategin. Ambitionen är att komma ut med en remissversion till alla skånska intressenter innan årsskiftet.

Syftet med skogstrategin

Syftet med ”Skånsk skogsstrategi” är att stödja den skogliga utvecklingen i länet i samklang med det nationella skogsprogrammet. Detta på ett sätt som bidrar till länets samhällsutveckling i stort.

Det innefattar att se skogen som en betydande möjlighet för att bidra till fler jobb, hållbar tillväxt och utvecklingen av en växande bioekonomi.

Det inbegriper också att utifrån de förutsättningar som är speciella för Skåne driva en utveckling som ger konkret nytta.
Detta gör vi genom brobyggande, möjliggörande, synliggörande och kunskapslyftande åtgärder och ett innovativt och framåtlutat dialogklimat, i första hand mellan den skånska skogens samtliga intressenter.

Syftet med strategin är också att vara värdedrivande inom såväl det sociala, ekonomiska som miljömässiga området och med internationell utblick.

På så vis förvaltar man bäst regeringens vision om skogen som det gröna guldet.

Skånsk skogsstrategi – för ett långsiktigt värdeskapande.

Kontakt