Stöd till solcellsanläggning

Vill du installera solceller? Du kan ansöka om statligt stöd för investeringen.

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

Länsstyrelserna har många ansökningar i kö och kan bara fatta beslut när det finns pengar. Länsstyrelsen får pengar av Energimyndigheten i portioner under året.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Vägledning om solceller finns på Solelportalen hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Viktig information om stödet

De pengar som länsstyrelserna har till stödet i dagsläget får vi använda till att besluta i nya ansökningar som har kommit in senast den 31 december 2018.

Det är många ansökningar i kön och den fylls på hela tiden. I september 2019 är det totalt i landet 18 400 ansökningar i kön.

Vår prognos är i dagsläget att vi under de månader som återstår av 2019 kommer kunna fatta beslut i de flesta ansökningar som har lämnats in under 2018. För närvarande kan vi däremot inte lämna någon prognos om när vi kommer kunna fatta beslut i ansökningar som har kommit in under 2019.

I regeringens budgetproposition föreslås att stödet får mer pengar. Förslaget är att det kommer mer pengar i slutet av 2019 samt att anslaget för stödet ska öka under 2020. Dessa förslag skulle förbättra vår möjlighet att bevilja stöd till de ansökningar som nu ligger i kö. Riksdagens beslut om budget fattas i mitten av december.

Vi uppdaterar texten här på webben när vi har mer information.

Vilken stödnivå gäller?

Från den 8 maj 2019 är det högsta stödet som kan ges 20 procent av investeringskostnaden. Tidigare har den som sökt kunnat få stöd för upp till 30 procent av investeringskostnaden. Den lägre nivån gäller för alla som får ett beslut i ett nytt ärende efter den 8 maj 2019, oavsett när ansökningen kom in.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd kommer inte påverkas av att nivån sänks. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd betalas pengarna ut som planerat.

Har du redan fått stödet utbetalat?

Tidigare skulle den som tog emot stödet lämna uppgifter om årlig elproduktion till länsstyrelsen. Det kravet togs bort 1 januari 2019. Du behöver alltså inte längre rapportera några uppgifter.

Detaljerad information med frågor och svar om investeringsstödet finns hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2019-09-24

Ansök om stöd

Företag som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmaktsblankett för organisationer och företag finns att ladda ner hos Boverketlänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Skicka ansökan till:

Länsstyrelsen Skåne
205 15 Malmö

Handläggning av solcellsstöd

Energimyndigheten har tilldelat Skåne ytterligare pengar i september månad. Bidragsnivån på de beslut som fattas nu är 20 %. De som beviljats stöd innan maj 2019 berörs inte av den nya stödnivån.

Handläggningstider

Sedan början av juni handlägger vi ansökningar om stöd till solceller inkomna från 1 juli 2018 och framåt. Vi räknar med att de medel som tilldelades Skåne under hösten räcker till beslut för ansökningar inkomna till och med december 2018. Vi arbetar för att kunna behandla dessa ärenden så fort som möjligt, men det sker i den turordning ärendena inkommit till Länsstyrelsen, och då de är kompletta. I slutet av september är vi framme vid handläggning av ansökningar som inkom i november 2018.

Med det stora antal ansökningar som vi har i Skåne är det ofta svårt att säga när ett specifikt ärende kommer att få beslut, men vi behöver ha kompletta ärenden innan vi fattar beslut. Du kan själv påverka ditt ärendes handläggning genom att sända in fakturor eller annan information om, och i så fall när ditt projekt är/blir klart, samt vad det kommer att kosta/kostade.

Information om detta kan du lägga som komplettering i ditt elektroniska ärende. Har du ansökt om stöd via pappersblankett kan du sända in fakturor till oss som komplettering via post eller via e-post. Glöm inte att skriva ditt ärendenummer. Vi kan efterfråga denna information via telefon, brev eller e-post om ni inte hört av er själva, men det tar längre tid än om ni hör av er till oss själva.

När du fått ditt beslut om stöd kan du ansöka om stöd när anläggningen är inkopplad på elnätet. Har du använt dig av ROT-avdrag måste detta vara återbetalt innan du ansöker om utbetalning av stödet.

Handläggningstiden för begäran om utbetalning är upp till 6 veckor efter ankomstdatum. När du fått beslut om utbetalning kommer pengarna inom en vecka under oktober, november och december.

Ni får bekräftelsebrev med ärendenummer

Inströmningen av nya ärenden är fortsatt hög, men så fort en ansökan om stöd inkommer sänder vi ut ett bekräftelsebrev med ett ärendenummer. Detta nummer är viktigt i all kommunikation med oss.

Vi sänder också ut ett informationsbrev med de uppgifter som är aktuella då er ansökan inkommit. Denna information kan komma att ändras om några förutsättningar för stöden ändras innan vi har hunnit ta beslut. Om vi saknar uppgifter (exakt vad er anläggning kommer att kosta, eller liknande), kommer vi att kontakta er innan vi fattar beslut i ert ärende. Om ni redan sänt in fakturor kommer vi att fatta beslutet baserat på dessa.

Begäran om utbetalning

Begäran om utbetalning kan inte göras förrän det första beslutet skickats ut. Det tar cirka en månad från det att en komplett begäran om utbetalning inkommit tills utbetalningen görs.

Det går bara att begära utbetalning elektroniskt när ansökan är gjord digitalt via Boverkets e-tjänst, annars används de sista sidorna i pappersbeslutet.

Utbetalning görs inom två veckor efter att er begäran har beviljats, d.v.s. efter att ni fått ett beslut om att stödet betalas ut.

Uppgifter om produktion inte längre ett krav

För er som redan fått era pengar för stöd till solceller kan vi meddela att ni inte längre måste sända in uppgifter om er produktion, då detta krav är borttaget från den 1 januari 2019.

Ni når oss via e-post bostadsstod.skane@lansstyrelsen.se

Kontakt