Energi och klimat

Länsstyrelsen leder det regionala arbetet med energiomställningen och minskad klimatpåverkan. Vi samordnar arbetet och ger stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter i dessa frågor. Det handlar till exempel om regional energi- och klimatstrategi, ekonomiska stöd och arenor för samverkan och kunskap.

För att vi ska uppnå uppsatta energi- och klimatmål behöver näringsliv, kommuner och myndigheter samarbeta. Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi.

Vad gör Länsstyrelsen?

 • Ansvarar för att tillsammans med andra aktörer ta fram regionala energi- och klimatstrategier med utgångspunkt i riksdagens energi- och klimatmål.
 • Arbetar med att förmedla kunskap, ge inspiration och fördela ekonomiska stöd för att bidra till målen.
 • Arbetar för att energi och klimat ska bli en integrerad del i alla verksamhets- och politikområden.

Biogas

Biogas är ett förnybart bränsle som både kan användas som drivmedel i fordon och omvandlas till elektricitet och värme. Gasen produceras genom biologisk nedbrytning av organiskt material under syrefria förhållanden, i en process som kallas rötning. De vanligaste råvarorna är restprodukter som avloppsvatten, avfall och lantbruksprodukter.

​​​​​​​​Enligt Naturvårdsverket är biogasens klimatpåverkan 93% lägre än bensinens klimatpåverkan. Biogas framställd från gödsel minskar under optimala förhållanden klimatutsläppen med 180%, vilket beror på att man även minskar det växthusgasläckage som normalt sker vid gödselhantering.

Restprodukterna från biogastillverkning innehåller näringsämnen, bland annat kväve, och fungerar utmärkt som gödsel. Den kan ersätta importerad konstgödsel som tillverkas av fossil naturgas med mycket hög klimatpåverkan. Rötningen av gödsel gör även att kvävet blir mer lättillgängligt i restprodukten, vilket minskar risken för kväveläckage från åkrarna. 

Biogaspotential i Skåne

Nästan en tredjedel, cirka 3 TWh, av Sveriges biogaspotential återfinns i Skåne. Regionen är tätbefolkad, har stor djurhållning och behov av näringsämnen för jordbruket. Den skånska biogaspotentialen kommer främst från gödsel och restprodukter från jordbruket och inkluderar inte skog och odlade grödor. Bara den årliga stallgödselproduktionen i Skåne skulle via biogasprocessen kunna driva omkring 45 000 bilar samtidigt som man tillvaratar näringsämnen från gödseln. Gödsel från en ko räcker till 300 mil om året i en gasbil. I Skåne finns även stora mängder råvaror till biogas i form av restprodukter från livsmedelsindustrin. I Skåne ägnar vi oss även åt framstående biogasforskning vilket ökar intresset för denna teknik och ger upphov till nya innovativa företag inom området.

Idag finns totalt över 47 produktionsanläggningar för biogas i Skåne och år 2016 producerades årligen 0,44 TWh i Skåne.

Sverige har världens största biogasdrivna fordonsflotta. Många av dessa fordon finns i Skåne framför allt inom kollektivtrafiken. Det regionala trafikbolaget har tagit beslutet att hela kollektivtrafiken ska drivas av förnybart bränsle år 2018, vilket innebär fortsatt stora investeringar i biogasbussar. Många skånska kommuner och företag kör eller planerar att köra sina tjänstefordon på biogas.

Skicka e-post till johannes.elamzon@lansstyrelsen.se om du vill veta mer om Länsstyrelsen Skånes arbete med biogas 

Länsstyrelsen Skåne och Biogas Syd har genomfört en inventering av biogaspotentialen i Skåne med en högre detaljeringsgrad än vad som tidigare genomförts på nationell nivå. Målet med inventeringen är att skapa ett GIS-verktyg som ska kunna användas som underlag i fysisk planering och strategisk arbete på kommunal nivå. Rapporten beskriver i kartor och diagram biogaspotentialen för respektive råvarukategori och respektive kommun.

Rapporten Biogaspotential i Skåne (2011) PDF

Underlag för den inventering som genomfördes 2011 finns som excelfil.Excel Denna excelfil innehåller grunddatan till både rapporten om biogaspotential (se ovan) och tillhörande GIS-kartor.

Det finns även en handledning i hur man kan fördjupa sig i de lokala förutsättningarna, till exempel för en kommun. Om alla kommuner använder samma metodik blir det lättare att jämföra förutsättningar och resultat i olika kommuner.

Handledning för lokal inventering av biogaspotential.PDF 

Kartverktyg för biogaspotential

 

Underlaget, i form av biogaspotential på församlingsnivå, finns tillgängligt som kartor i Länsstyrelsens interaktiva karttjänst, utan krav på eget GIS-program.

Biogaskartor i GIS-tjänsten

Manual för att använda verktygetPDF

Tillståndsprocess för biogasanläggningar

Länsstyrelsen prövar tillstånd för biogasanläggningar som klassas som tillståndspliktig miljöfarlig B-verksamhet. Detta omfattar de biogasanläggningar som framställer mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle eller tar emot mer än 500 ton avfall för biologisk behandling.

Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet 

Länkar om biogas

Vill du söka stöd till en anläggning för biogas eller bioenergi på landsbygden?

Stöd till jordbruksföretagare

Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan även ansöka om att få delta i ett projekt och söka gödselgasstöd. Du kan som mest få ut 20 öre per kWh. Mer information om gödselgasstödet hittar du på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats.

År 2020 ska Skåne vara den ledande biogasregionen.

Skånes färdplan för biogaslänk till annan webbplats

Fossilbränslefritt Skåne

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet - och visa att vi i Skåne kan och vill gå före. Genom att ansluta dig till uppropet åtar du dig att vara aktiv för att du eller din organisation ska eftersträva:

 • Ingen fossil energianvändning i byggnader.
 • Inget fossilt bränsle i transporter.
 • Ingen användning av fossil el.

​​​Läs mer om uppropet 100% fossilbränslefritt Skåne och hur du anmäler dig, ditt företag eller din organisation (Klimatsamverkan Skånes webbplats)länk till annan webbplats

Statistik

Länsstyrelsen tar fram energi- och klimatstatistik, som kan användas för planering och uppföljning. I den nationella emissionsdatabasen hittar du nationell och regional statistik för utsläpp av växthusgaser.

Nationella emissionsdatabasenlänk till annan webbplats

Vägledningar och stöd

Länsstyrelsens energi- och klimatsamordning, LEKS, driver flera utvecklingsprojekt inom energi och klimat. Inom projekten har vi tagit fram olika vägledningar och handläggarstöd, som kan hjälpa dig som arbetar med energi- och klimatfrågor inom till exempel miljöprövning, energitillsyn, översiktsplanering och jordbruk.

Visste du att industrin står för närmare 40 % av Sveriges energianvändning? Det innebär att energitillsynen i miljöfarlig verksamhet har en viktig del i hur vi ska uppnå nationella miljömål. För att hjälpa dig som tillsynshandläggare har Länsstyrelsen tagit fram ett handläggarstöd för energitillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Handläggarstöd vid energitillsynPDF

Handläggarstödet innehåller:

 • information om lagar inom området
 • råd för att planera, genomföra och utvärdera ett tillsynsbesök
 • grundläggande fakta om energi
 • konkreta exempel på bland annat kontrollfrågor vid tillsynsbesök.

Handläggarstödet vänder sig till:

 • Länsstyrelsens handläggare inom tillsyn och tillsynsvägledning
 • kommunernas handläggare inom tillsyn
 • verksamhetsutövare.

Kontaktperson:

Ingela Höök, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Upphandlar du kurser i sparsam körning för jordbruk? För att kurser i sparsam körning ska spara både pengar och klimat behöver de uppfylla vissa minimumkrav. Här kan du ta del av riktlinjer för att veta vilka kvalitetskrav du ska ställa på kurserna. Underlaget består av en rapport och en broschyr som sammanfattar riktlinjerna.

Broschyr: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbrukPDF

Rapport: Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbrukPDF

Broschyren innehåller

 • riktlinjer för allmänna krav
 • riktlinjer för krav på innehåll och utförande
 • exempel på kursupplägg.

Underlaget vänder sig till

 • upphandlare av kurser i sparsam körning
 • andra som kommer i kontakt med sparsam körning för jordbruk.

Kontaktperson:

Aino Inkinen, Länsstyrelsen Uppsala.

Miljöprövningar är ett utmärkt tillfälle för att arbeta med energifrågor. Om vi får in energiaspekten redan i samrådsfasen kan företagens redovisningar av energianvändningen bli mer detaljerade. Det gäller både i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivningen.

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning till hur energiaspekten kan inkluderas i miljöprövningar – hela vägen från samråd till beslut. Det leder förhoppningsvis till ökad energihushållning och energieffektivare verksamheter.

Vägledning – energi i miljöprövningarPDF

Vägledningen innehåller

 • en genomgång av krav och bestämmelser för energiaspekter
 • förslag på energiaspekter som kan ingå i miljöprövningar
 • checklistor för energiaspekter
 • förslag på energivillkor.

Vägledningen vänder sig till

 • verksamhetsutövare
 • länsstyrelser i samrådsfasen
 • miljöprövningsdelegationer.

Kontaktperson:

Ola Lindén, Länsstyrelsen Östergötland.

Kontakt