Startstöd till unga lantbrukare

Är du under 40 år och har precis startat eller tagit över ett företag inom jordbruk eller trädgård? Då kan du söka det här startstödet.

Startstöd finns till för att hjälpa unga att starta eller ta över en verksamhet inom jordbruk och trädgård. Det ska också bidra till lönsamma och konkurrenskraftiga företag.

Vem kan få stöd?

För att kunna få stöd ska du bland annat uppfylla dessa villkor:

 • Du är yngre än 40 år när du ansöker.
 • Det är första gången som du etablerar dig som ägare av ett jordbruks- eller trädgårdsföretag.
 • Det är mindre än 24 månader (ny tidsgräns som började gälla 15 juli 2018) sedan du startade eller tog över ett företag med jordbruksverksamhet.
 • Ditt företag är inriktat på primärproduktion.
 • När du genomfört affärsplanen ska primärproduktionens omfattning vara minst 860 timmar per år.

På Jordbruksverkets webbplats finns en fullständig lista över villkoren du ska uppfylla för att kunna få stöd.

Startstöd på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Skånes prioritering

Skåne prioriterar nystartade jordbruks- och trädgårdsföretagare som startar upp eller går in i befintliga företag på heltid och bidrar aktivt till utvecklingen av primärproduktionen. Det är viktigt att stimulera de företagare som har goda möjligheter till lönsam primärproduktion.

Skåne har valt att inte prioritera vissa satsningar. Det innebär att vill man söka stöd för en satsning som inte prioriteras regionalt så kommer din ansökan endast att bedömas och poängsättas enligt de nationella urvalskriterierna, inte de regionala.

 Följande kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet:

 • Om två eller fler delägare i företaget tidigare beviljas startstöd inom programperioden
 • Om flera unga finns i ett bolag och varje enskild sökande av startstöd innehar mindre än 25 % av ägandet och röstandelarna vid ansökningstillfället och affärsplanens slutmål.
 • Om sökande vid affärsplanens slutmål arbetar mindre än heltid (1720 tim/år) i sitt företag.
 • Om sökande vid affärsplanens slutmål visar på en timlön som är mindre än 50 kr/tim efter sociala avgifter i sin primärproduktion.
 • Om sökande även har annan verksamhet (anknutna företag) utöver primärproduktion och omsättningen i den andra verksamheten är mer än dubbelt så hög, jämfört med primärproduktionen, vid affärsplanens slutmål.
 • Om sökande anger i sin affärsplan att han/hon ska tjäna i genomsnitt mer än 10 000 kronor i bruttoinkomst per månaden i inkomstslaget inkomst av tjänst under tiden från beslut om stöd till och med uppföljningstillfället.
 • Om sökande inte kan visa med underlag ägande eller arrendekontrakt på drift inom primärproduktion som motsvarar minst 860 arbetstimmar per år vid ansökanstillfället och framåt. Drift som påbörjas inom 9 månader efter ansökansdatum får medräknas.

Ansökningar handläggs i tur och ordning och beslutas löpande av Länsstyrelsen.

 Följande dokument är aktuella när du söker startstöd

 1. Företagets senaste balans- och resultaträkning alternativt tidigare ägares bokslut om det finns tillgängligt. Om det inte går att få tag på ska du skicka med öppningsbalansräkning.
 2. Mall för standardtimmar för startstödssökande. Finns på Jordbruksverkets hemsida. Obligatorisk bilagalänk till annan webbplats
 3. Registreringsbevis företag
 4. Underlag som styrker start av jordbruk/trädgårdsföretag (ex: arrendekontrakt, aktiebrev, köpebrev m.m.)
 5. Bedömningsgrund
 6. Startstöd CV mallExcel
 7. Arbetsintyg- se bedömningsgrund
 8. Utbildningsintyg
 9. Kopia av eventuell genomförd energikartläggning
 10. Underlag som styrker ekologisk drift/omställning
 11. Driftsplan för företaget vid full effektExcel
 12. När du fått stöd - Bilaga slutrapport startstödExcel

Hur stort är stödet?

Startstödet är på 250 000 kronor och betalas ut i två omgångar.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Du måste söka stödet inom 24 månader sedan du startade eller tog över jordbruksverksamheten.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd.

Kontakt