Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Vill du öka konkurrenskraften för din verksamhet inom jordbruk och trädgård? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Företagsstöd för investeringar som ökar konkurrenskraften i jordbruk och trädgård finns till för att underlätta investeringar som förbättrar konkurrenskraften i företaget. Du kan till exempel söka stöd för djurstallar, växthus, torkanläggningar och fruktodlingar.

Vem kan få stöd?

Du kan söka stödet om du driver ett företag inom jordbruk eller trädgård.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Skånes prioritering

Person iklädd gummistövlar, gåendes i trädgårdslandet, hållandes ett knippe nyskördade morötter

Länsstyrelsen prioriterar lönsamhet, sysselsättning och föryngring. Stödet ska stimulera utökat samarbete mellan företagare och användandet av ny teknik. Länsstyrelsen värdesätter företagare som aktivt arbetar för att öka värdet av sina råvaror. Att värna om och utveckla djurvälfärden samt att synliggöra den för kunden är ett sätt att göra detta. 

Följande investeringar kan du söka stöd för:

 • ny-, om- och tillbyggnad av djurstall, inklusive fast inredning och anläggning för mjölkning, mjölk-, foder- och gödselhantering samt erforderligt personalutrymme. Stöd lämnas också till ny- och tillbyggnad av anläggning för gödsellagring
 • om-, ny- och tillbyggnad av tunnel och växthus med fast inredning och precisionsutrustning för trädgårdsproduktion samt inköp av träd och buskar för odling av frukt och bär
 • ny-,  om- och tillbyggnad av anläggningar för torkning och lagring av skörd (ej halmlager)
 • uppförande av ny anläggning för dränering
 • nya stängsel för att hålla hjort och annat vilt samt för skydd av frukt- och bärodling
 • ny-, om- och tillbyggnad av anläggning för att hålla och sköta hjort och annat vilt
 • ny-, om- och tillbyggnad av mobila anläggningar för mjölkning eller djurhållning inklusive biodling
 • nya typer av maskiner som utvecklats inom ett innovationsprojekt inom europeiska innovationspartnerskapet (EIP)
 • strukturkalkning inköp eller avbetalningsköp av kalk och köp av tjänst för spridning av kalk
 • specialutrustning och programvara för precisionsgödsling
 • inköp eller avbetalningsköp för ny utrustning för biodling'

Du kan få stöd för följande utgifter:

 • köp eller avbetalningsköp av nytt material (OBS! Begagnat material/utrustning är inte stödgrundande)
 • köp eller avbetalningsköp av ny fast inredning
 • köp av tjänster för uppförande av investeringen (eget arbete är inte stödgrundande).

Endast det som omfattas av punktlistan är stödgrundande. Det innebär att om en investering inte är med på listan, så är den inte godkänd att söka stöd för.

Hur stort är stödet?

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvestering.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Kontakt