Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak

Vill du minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak i ditt jordbruk? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Vem kan få stöd?

Du kan söka stödet om du driver ett företag inom jordbruk eller trädgård.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Skånes prioritering

Minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak!

Länsstyrelsen prioriterar investeringar som bidrar till att utsläpp av växthusgaser och ammoniak minskar. Det är investeringar med en påvisbar effekt på målet och en låg eller obefintlig lönsamhet som prioriteras. Vi vill även prioritera investeringar som är innovativa till sin karaktär. Vidare prioriteras även investeringar som bidrar till att samverkanslösningar bildas med andra företag och aktörer.

Vilka möjligheter till stöd finns det i Skåne?

Stöd kan sökas för:
  • inköp eller avbetalningsköp av nytt material, programvara och ny fast inredning samt köp av tjänst för:
    a) nybyggnad av extra lagringskapacitet för gödsel utöver lagkrav som minskar utsläppen av växthusgaser och ammoniak
    b) om-, ny och tillbyggnad av rötresthantering för jordbruksföretagets egna behov
    c) om-, ny och tillbyggnad av andra anläggningar som minskar utsläppen av växthusgaser och ammoniak, dock inte till investeringar för att klara kraven på lagring av gödsel, biogasanläggningar eller transportmedel
  • inköp eller avbetalningsköp av särskild utrustning för spridning och nedmyllning av stallgödsel som minskar utsläpp av växthusgaser och ammoniak
  • köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen (eget arbete är inte stödberättigande).

Det som inte omfattas av punktlistan ovan är inte stödberättigande.

OBS! Begagnat material/utrustning är inte stödgrundande.

  • Inköp och utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen ofta är marginell i förhållande till investeringen i helhet. Investeringen kan även medföra utredningsproblem.

Hur stort är stödet?

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

Du kan högst få 2 miljoner kr i stöd på godkända utgifter.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvestering.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Kontakt