Investeringsstöd till förnybar energi

Vill du börja producera förnybar energi i ditt företag? Du kan då söka stöd för din investering.

Företagsstöd för investering i förnybar energi finns till för att öka tillgången samt användningen av förnybar energi. Du kan få stöd för att producera förnybar energi för eget bruk eller försäljning, samt förädling av energiråvara.

Stödet gäller inte investeringar för biogas, utan då ska du söka ett annat stöd.

Investeringsstöd för biogasproduktion

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd om du driver ett företag med jordbruks- eller trädgårdsverksamhet och ska producera förnybar energi, antingen till din egen verksamhet eller till försäljning

Du kan även få stöd om du driver ett annat företag på landsbygden som ska producera och sälja förnybar energi. Företaget får högst omsätta 10 miljoner euro per år och ha färre än 50 anställda.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Skånes prioritering

Mer förnybar energi och fler energieffektiva företag som påverkar klimatet positivt och klarar ett förändrat klimat!

Länsstyrelsen Skåne prioriterar investeringar som leder till att Skånes energibehov tillgodoses med en långsiktig hållbar produktion av förnyelsebar energi. Vi vill prioritera företag som går från fossila bränslen till förnyelsebar energi, företag som vill satsa på ny teknik för företaget och företag som producerar bioenergi till försäljning. Vi vill även prioritera investeringar som bidrar till att samverkanslösningar bildas med andra företag och aktörer.

Pellets och trävirke

Vilka möjligheter till stöd finns det i Skåne?

Om du har ett jordbruks- eller trädgårdsföretag kan du få stöd för att producera förnybar energi, både till jordbruksverksamhet och till försäljning.

Detta kan vara i form av:

 • bioenergi (energi från biomassa)
 • vindkraft (får ej krävas bygglov)
 • solenergi
 • vattenkraft
 • jordvärme
 • bergvärme

Då kan du söka stöd för följande utgifter:

 • inköp eller avbetalningsköp av nytt material, ny fast inredning samt köp av tjänst för uppförande eller upprustning av anläggning
 • köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om det direkt kan kopplas till investeringen
 • inköp av programvara eller köp av tjänst för utveckling av programvara som direkt kan kopplas till investeringen

Det som inte omfattas av punktlistan ovan går inte att söka stöd för.  Observera att begagnat material och inredning är inte stödgrundande.

Om du har ett företag på landsbygden (inte jordbruk och trädgårdsföretag) kan du få stöd för att producera och sälja energi från:

 • biobränsle
 • biovärme
 • bio-el
 • biodrivmedel

Då kan du söka stöd för följande utgifter:

 • inköp eller avbetalningsköp av nytt material, ny fast inredning samt köp av tjänst för uppförande eller upprustning av anläggning
 • köp av tjänst av konsulter för att planera och genomföra investeringen om det direkt kan kopplas till investeringen
 • inköp av programvara eller köp av tjänst för utveckling av programvara som direkt kan kopplas till investeringen

Det som inte omfattas av punktlistan ovan går inte att söka stöd för.  Observera att begagnat material och inredning är inte stödgrundande.

 • Investeringe i sol- och vindenergi för elproduktion. Länsstyrelsen Skåne väljer att inte lämna stöd till sol och vindenergi för elproduktion eftersom det finns andra stöd som lämnas till investering i sol och vindenergi utanför Landsbygdsprogrammet.
 • Investering i produktion av förnybar energi som ersätter fossila bränsle mindre än motsvarande 10 kbm olja. Länsstyrelsen Skåne vill prioritera större satsningar som är mer kostnadseffektiva i förhållande till den vunna miljönyttan.
 • Utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke. Länsstyrelsen Skåne bedömer att investeringen ofta är marginell i förhållande till investeringen i helhet. Investeringen kan även medföra utredningsproblem.

Hur stort är stödet?

Du kan få 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Kontakt