Investeringsstöd till biogasproduktion

Vill du börja producera biogas i ditt företag? Du kan då söka stöd för din investering.

Företagsstöd för investering i biogas finns till för att öka tillgången till och användningen av biogas. Du kan få stöd för att bygga en anläggning för produktion och användning av gödselbaserad biogas, uppgraderingsanläggning eller bygga en anläggning för rötresthantering.

Vem kan få stöd?

Du kan söka stödet om du har ett jordbruksföretag, eller om du driver ett annat företag på landsbygden som högst omsätter 10 miljoner euro per år och har färre än 50 anställda.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Skånes prioriteringar

Bilden visar blå himmel och en lila skylt där det står biogas

Minskat utsläpp av växthusgaser och ammoniak!

Skåne har en stor potential för biogas. Regionen är tätbefolkad, kunskapen om biogas är stor och erfarenhet finns. Länets djurhållning ger råvara för biogas i form av gödsel.
Rötningen gör gödseln till ett bättre gödningsmedel eftersom kvävet blir mer tillgängligt för växterna. Stora mängder råvaror till biogas finns också i form av restprodukter från livsmedelsindustrin. Än så länge är infrastruktur för biogas bristande. Enligt Region Skånes färdplan för biogas från 2015 finns idag 46 biogasanläggningar i Skåne, samt 28 tankställen för gas varav merparten ligger i Malmö, Lund och Helsingborg med omnejd. Biogasanläggningar är dessutom en stor investering. Både stöd för investering och produktion behövs.

Möjligheter till investering

Stöd kan sökas för:

  • Om-, ny- och tillbyggnad av anläggningar för produktion och användning av biogas från stallgödsel
  • Om-, ny- och tillbyggnad av anläggningar för produktion och användning av biogas från andra substrat än stallgödsel
  • Om-, ny- och tillbyggnad av anläggningar för rötresthantering
  • Uppgraderingsanläggning
  • Rörledningar och kulvertar
  • Inköp eller utveckling av programvara

Du kan få stöd för:

  • Köp eller avbetalningsköp av nytt material och ny fast inredning.
  • Tjänster som du köper av konsulter för att planera och genomföra investeringen.
  • Investeringar i inköp eller utveckling av programvara Du kan inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till eget arbete i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag för att genomföra investeringen.

Det som inte omfattas av punktlistan ovan går inte att söka stöd för.


Hur stort är stödet?

Du kan få 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Kontakt