Energieffektivisering och energigrödor

Vill du effektivisera energianvändningen i din jordbruks- eller trädgårdsverksamhet? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Företagsstöd för investeringar i energieffektivisering och energigrödor inom jordbruk och trädgård finns till för att underlätta investeringar i exempelvis energieffektivare belysning och ventilation, skuggväv, värmeväxlare, eller energigrödor med stängsel runt planteringen.

Vem kan få stöd?

Du kan söka stöd om du driver ett företag inom jordbruk eller trädgård.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Skånes prioritering

Mer förnybar energi och energieffektiva jordbruks- och trädgårdsföretag!

Länsstyrelsen prioriterar investeringar som bidrar till energieffektivisering och som dessutom på lång sikt kan bli lönsamma utan stöd. Vi vill få fler företag att satsa på ny teknik för energieffektivisering tillsammans med en långsiktigt hållbar produktion av förnyelsebar energi. Vi vill även prioritera investeringar som är innovativa till sin karaktär. Vidare prioriteras även investeringar som bidrar till att samverkanslösningar bildas med andra företag och aktörer.

Växthus där man ser tak med skuggväv och blommande julstjärnor

Vilka möjligheter till stöd finns det i Skåne?

För investeringar i energieffektivisering kan du söka stöd för:

  • inköp eller avbetalningsköp av nytt material, programvara och ny fast inredning samt köp av tjänst för uppförande av investering för energieffektivisering,
  • köp av tjänst av konsulter för att planera energieffektiviseringen.

OBS! Begagnat material/inredning är inte stödgrundande.

För investeringar i energigrödor kan du söka stöd för:

  • inköp av plantor och köp av tjänst för iordningställande av mark samt plantering av salix, hybrisasp och poppel på åkermark enligt enhetskostnad
  • inköp av nytt material och köp av tjänst för uppförande av stängsel runt planteringar med salix, hybridasp och poppel på åkermark enligt enhetskostnad

Det som inte omfattas av punktlistorna ovan är inte stödberättigande.

Följande investeringar kommer inte att få några poäng för det regionala urvalskriteriet:

  • Inköp och utveckling av programvara, patentansökan, licensavtal samt skydd av upphovsrätt och varumärke. 

Läs mer om Skånes prioriteringar:

Investeringsstödet för energieffektivisering samt energigrödor inom jordbruks- och trädgårdsföretagWord

Hur stort är stödet?

Du kan få 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigade utgifter. För energiskog ska utgifterna vara minst 50 000 kronor.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Detta är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Kontakt