Livsmedelsproduktion

Är du primärproducent och producerar livsmedel på gårdsnivå? Då ska din anläggning registreras hos Länsstyrelsen. Det är även vi som granskar din verksamhet.

Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och kommunerna kontrollerar regelbundet livsmedelsföretag och livsmedel för att skydda människors och djurs hälsa. Länsstyrelsen ansvar för kontrollen av primärproducenter. Du som är primärproducent ska registrera din anläggning hos oss.

Som företagare är du skyldig att följa de krav och regler som finns i livsmedelslagstiftningen.

Hitta alla gällande lagar på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Läs om de nya sanktionsavgifterna 2019

 

Nya sanktionsavgifter vid brister i verksamheten

Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagstiftningen vilket medför att du som livsmedelsföretagare från och med 2019 får betala höga sanktionsavgifter vid brister. Sanktionsavgifter har införts vid överträdelser av livsmedelslagstiftningen gällande bristande anmälan/registrering, brister i journalföring samt bristande dokumentation vid leverans av små mängder honung, ägg, råmjölk och opastöriserad mjölk.

Enligt livsmedelslagen är kontrollmyndigheter från och med 2019 skyldiga att besluta om sanktionsavgifter vid brister. Enligt livsmedelslagen samt livsmedelsförordningen ska en sanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Anmäl och registrera ny livsmedelsverksamhet

Varje livsmedelsföretagare som ska påbörja en verksamhet är skyldig att underrätta sin kontrollmyndighet om detta så att aktuell anläggning kan registreras eller godkännas om det krävs.

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta kommer du att få betala en sanktionsavgift på mellan 5 000 kronor och 75 000 kronor. Den exakta sanktionsavgiften du får betala är en procent av din årsomsättning (dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor).

Anmäl byte av bolagsform

Vid byte av bolagsform, till exempel från enskild firma till aktiebolag, är du också skyldig att göra en anmälan om registrering eftersom verksamheten då får ett nytt organisationsnummer/ny juridisk person.

Om du inte anmäler byte av bolagsform drabbas du av sanktionsavgift mellan 2 500 kronor och 40 000 kronor. Den exakta sanktionsavgiften du får betala är en halv procent av din årsomsättning (dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor).

Brister i journalföring

Om du som livsmedelsföretagare inte har fört korrekta journaler över din användning av växtskyddsmedel och biocider drabbas du av en sanktionsavgift mellan 2 000 kronor och 25 000 kronor. Den exakta sanktionsavgiften du får betala är en procent av din årsomsättning (dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor). Exempel på brister som medför sanktionsavgift är avsaknad av och/eller felaktiga uppgifter i din journalföring.

Bristande dokumentation vid försäljning av små mängder primärprodukter

Om du som livsmedelsföretagare inte uppfyller kraven på dokumentation enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om primärproducenters leveranser av små mängder honung, ägg, råmjölk eller opastöriserad mjölk drabbas du av sanktionsavgift.

- Honungsproducenter ska löpande dokumentera det totala antalet skördade kupor, den totala produktionsmängden, den mängd produkter som har levererats direkt till konsumenter, och datum för leveransen.

 - Producenter av hönsägg ska löpande dokumentera antalet fjäderfän som hålls för äggproduktion, den totala mängden producerade ägg, samt mängden ägg som har levererats direkt till konsumenter och datum för leveransen.

- Producenter av råmjölk ska löpande dokumentera den totala mängden råmjölk som levererats direkt till konsumenter eller detaljhandelsanläggningar.

- Mjölkproducenter ska för varje leverans direkt till konsument löpande dokumentera datum och mängd levererad opastöriserad mjölk.

Om du inte uppfyller kraven i dokumentationen drabbas du av en sanktionsavgift mellan 2 000 kronor och 25 000 kronor. Den exakta sanktionsavgiften du får betala är en procent av din årsomsättning (dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor).

Läs mer:

Livsmedelslagenlänk till annan webbplats

Livsmedelsförordningenlänk till annan webbplats

Föreskrifter om livsmedelshygienlänk till annan webbplats

Livsmedelsverkets pressinformation om sanktionsavgifterlänk till annan webbplats

Registrera din anläggning i vår e-tjänst

Livsmedel

Du som är primärproducent och producerar livsmedel på gårdsnivå ska registrera din anläggning hos Länsstyrelsen. Det gäller till exempel produktion av kött, mjölk, spannmål och ägg men även jakt, fiske, biodling och insamling av bär och svamp.

Om du endast odlar vegetabilier eller föder upp djur för eget bruk behöver din anläggning inte registreras.

Registrera din anläggning för livsmedelsproduktion i vår e-tjänst. E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Om du redan är registrerad primärproducent och vill ändra dina uppgifter så ta kontakt med Länsstyrelsens handläggare.

Foder

Om du producerar, bearbetar, lagrar, transporterar eller distribuerar foder är du foderföretagare. Även du som producerar eller lagrar foder för utfodring av djur på din egen gård är foderföretagare. Foderföretagare ska registreras hos Jordbruksverket.

Du som livsmedelsföretagare har ansvar

Den som producerar livsmedel ska garantera att livsmedlen är säkra och rätt märkta. Företaget eller organisationen som producerar, transporterar eller säljer maten ansvarar för att konsumenten får rätt information om maten och inte blir sjuk av den.

Kontroll av livsmedelsproduktion

Kommunerna, Länsstyrelsen och Livsmedelsverket delar på ansvaret för kontrollen och besöker verksamheterna för att se om lagstiftningen följs. Länsstyrelsen kontrollerar produktionen av livsmedel som sker på gårdsnivå.

Kontrollen av primärproduktion är kostnadsfri. Om det krävs extra kontroller på grund av brister eller befogade anmärkningar kommer Länsstyrelsen däremot att ta betalt.

Kontrollerna är riskbaserade. Det innebär att kontrollen kommer att prioriteras dit den gör störst nytta. Företag som har en väl fungerande egenkontroll och som följer branschens riktlinjer, certifierade system eller frivilliga djuromsorgsprogram kan få färre kontrollbesök.

 • Uppfödning av livsmedelsproducerande djur, inklusive hägnat vilt.
 • Mjölkning och förvaring av mjölk på gården.
 • Produktion, hantering och förvaring av ägg på gården.
 • fiskodlingar och insamling av levande fiskeriprodukter, exempelvis havs- och insjöfisk, kräftor, musslor, ostron. Inklusive slakt och rensning av fisk.
 • Odling, skörd och tvättning av grönsaker, kryddväxter, frukt och bär samt enklare paketering.
 • Odling, skörd och torkning av spannmål på gården.
 • Jakt av frilevande vilt och av vilt i stora hägn, inklusive avlivning, urtagning och transport till en vilthanteringsanläggning.
 • Uppsamlingscentraler, där vilt samlas innan de transporteras vidare till en vilthanteringsanläggning.
 • Plockning av bär och svamp.
 • Frukt-, potatis- och grönsakspackerier.
 • Biodling och tillverkning av honung i anslutning till biodlingen.
 • restauranger
 • caféer
 • butiker och gårdsbutiker
 • torghandel
 • skolkök och sjukhuskök
 • grossister
 • transportörer av livsmedel
 • kommunala vattenverk.

Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för vissa större anläggningar:

 • livsmedelsindustrier
 • äggpackerier
 • mejerier.

Överklaga kommunens beslut

Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga till Länsstyrelsen. I beslutsbrevet från kommunen står det hur du ska göra. Ärendena kan gälla till exempel beslut om årliga avgifter, fastställande av provtagningsprogram för dricksvatten och olika typer av krav som kommunerna ställt på dig som livsmedelsföretagare.

Länsstyrelsen ger råd och information

Vi finns här för att ge dig som livsmedelsföretagare och lantbrukare råd och information. Du kan fråga oss om lagar och krav, och du kan be om exempel på hur man kan göra för att följa reglerna.

Kontakt