Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor och arbetar utifrån en internationell strategi för jämställdhetsintegrering.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

  • Kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
  • Skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
  • Stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Regionalt jämställdhetsarbete

I Skåne utgår jämställdhetsarbetet från strategin Ett jämställt Skåne. Målsättningarna i strategin utgår från de nationella målen och är framtagna i samråd med myndigheter, kommuner och idéburen sektor i Skåne utifrån de skånska förutsättningarna.

Hur Länsstyrelsen Skåne bidrar till Ett jämställt Skåne kan ni också läsa i vår handlingsplan för Ett jämställt Skåne.

Ett jämställt skåne - Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020PDF

Länsstyrelssens handlingsplan för ett jämställt Skåne.PDF

Anslut din organisation till Ett jämställt Skåne

Ett jämställt Skåne - logga

Aktörer kan också ansluta sig till Ett jämställt Skånelänk till annan webbplats genom att skriva på vilket sätt de bidrar till målen i strategin.

Länsstyrelsen Skåne bjuder in de anslutna aktörerna till Ett jämställt Skåne till nätverksträffar några gånger per år där vi fokuserar på aktuella ämnen och utbyter erfarenheter.

Att ansluta sig till Ett jämställt Skåne innebär:

  • Att organisationen vill bidra till att uppnå ett jämställt Skåne
  • Att organisationen synliggör och delar med sig av sitt jämställdhetsarbete
  • Välkomstpaket med diplom och digitalt märke
  • Tillgång till nätverk
  • Elektroniskt nyhetsbrev
  • Möjlighet till enskilt stöd och handledning
  • Görs på hemsidan av ledningen

Kontakt