Miljöinvestering våtmark och dammar - vattenkvalitet

Vill du anlägga eller restaurera en våtmark eller damm? Du kan få stöd för åtgärden om den bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag eller hav.

Stöd till miljöinvesteringar för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar har två syften. Det ena är att kunna förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag och hav. Genom att anlägga våtmarker eller dammar i odlingslandskap kan vi minska övergödningen i våra vatten.

Våtmarken eller dammen ska ligga i odlingslandskapet, och åtgärden ska vara kopplad till jordbrukets påverkan på vattenkvaliteten. Länsstyrelsen kan hjälpa dig att bedöma om den utvalda platsen är lämplig.

Det andra syftet med stödet är att gynna den biologiska mångfalden.

Vem kan få stöd?

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting och regioner
  • Företag
  • Föreningar och andra organisationer
  • Enskilda personer

Du som söker stödet ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren att utföra åtgärden.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Intresset i Skåne för att anlägga våtmarker är större än tillgängliga medel. Vid bedömning av stöd till våtmarker inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har Länsstyrelsen Skåne upprättat en regional handlingsplan med bedömningsgrunder för att på ett systematiskt sätt prioritera bland inkomna intresseanmälningar. Generellt prioriteras våtmarker med hög avskiljning av näringsämnen, stor nytta för prioriterade arter (endast vissa groddjur) eller om våtmarken är exceptionellt stor (mer än 5 ha vattenyta). Endast de våtmarksprojekt som har mycket stor miljönytta kan prioriteras.

För en mer detaljerad beskrivning av stödbedömningen kan ni läsa den regionala handlingsplanen.

Regional handlingsplan för landsbygds- och havs- och fiskeriprogrammetPDF

Hur stort är stödet?

Du kan få 50, 90 eller 100 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Hur stort stöd du får beror på platsen och vilken förväntad effekt investeringen beräknas få. För att få 100 procent ska investeringen genomföras inom ett nitratkänsligt område, eller annat område med hög näringsbelastning.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Kontakta Länsstyrelsen Skåne för att få veta handläggningstider och beslutsgång.

Intresseanmälan

Kontakta Länsstyrelsen Skånes vattenhandläggare om du är intresserad av miljöinvestering för ditt våtmarksprojekt. Fyll i denna blankettWord och skicka in.

Du kan få kostnadsfri rådgivning från någon av våra upphandlade konsulter. De upphandlade konsulterna är:

Ekologigruppen ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, tel: 046-10 67 50

Naturcentrum ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, tel: 010-2201215

Naturvårdsingenjörerna ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, tel: 0451-495 90

Många vattenråd erbjuder också rådgivning och andra stöd vid våtmarksanläggning. Kontakta vattenrådet där du bor för att få reda på mer.

Kontakta Länsstyrelsen Skåne för att få reda på om just du kan få gratis rådgivning.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Påbörja investeringen innan beslut

Vill du påbörja din miljöinvestering innan du fått beslut om stöd? Kontakta oss på Länsstyrelsen och be om ett skriftligt startbesked. Se även till att du har annan finansiering, om du inte skulle få stödet.

Om du påbörjar investeringen utan startbesked kan vi behöva avslå din ansökan.

Andra bidrag och stödmöjligheter

Det finns även andra stöd du kan söka för att anlägga våtmark.

Lokala vattenvårdsinsatser - LOVA

Lokala naturvårdsinsatser - LONA

Fiskevårdsbidrag

Det finns även andra stöd som du kan söka för att restaurera vattenmiljöer:

Region Skånes miljövårdsfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverkets fiskerifondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen Västra Götaland har gjort en sammanställning av olika typer av bidrag för restaurering där fler stödmöjligheter beskrivs:

Bidrag för åtgärder för en bättre vattenmiljöPDF.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Miljöinvestering för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt