Miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar och Länsstyrelserna har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Stöd och bidrag

Det finns olika finansieringsmöjligheter för att arbeta med miljömålen. Här kan du hitta mer stöd i arbetet.

Var finns pengarna? - Stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen

Skånes miljömål

Skånes mål är samma som de nationella målen: generationsmålet, miljökvalitetsmålen (med undantag för ”Storslagen fjällmiljö”) och etappmålen. Skåne har dessutom ytterligare regionala mål för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Skånska åtgärder för att nå miljömålen

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram ett åtgärdsprogram som visar riktningen för det fortsatta arbetet i länet. För varje åtgärd framgår vem som bör genomföra åtgärden. Åtgärderna ska påbörjas och helst genomföras under programperioden som är 2016-2020.

Åtgärdsprogrammet innehåller 77 åtgärder, fördelade på fem skånska utmaningar, som anses vara särskilt viktiga för miljöarbetet i Skåne:

  • Hållbara transporter
  • Hänsyn till hav, sjöar och vattendrag
  • Hushållning med mark- och vattenresurser
  • Skydd av natur- och kulturvärden
  • Hållbar konsumtion

Läs programmet:

Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020PDF

 

Når vi miljömålen i Skåne?

Varje år bedömer Länsstyrelsen Skåne om vi kommer att nå miljökvalitetsmålen i tid. Till vår hjälp använder vi bland annat statistik som kallas miljömålsindikatorer och resultat från miljöövervakning. Vi beskriver vad som gjorts under året och analyserar vad som mer behöver göras. För tolv av målen bedömer vi om målen kommer att nås i tid och om utvecklingen är positiv eller negativ.

Vi bedömer att inget av de tolv miljökvalitetsmål som följs upp på regional nivå kommer att nås till år 2020 i Skåne. Bedömningarna är desamma som i förra årets uppföljning för samtliga bedömda miljökvalitetsmål.

Länsstyrelsen Skåne ger årligen ut rapporten Miljötillståndet i Skåne, baserad på bedömningarna av miljömålen. Från och med år 2018 är rapporten digital.

Rapporten Miljötillståndet i Skåne finns på Skanesmiljomal.infolänk till annan webbplats

Andra webbplatser med information om läget för miljömålen:

Kontakt